Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 28, 1895, Weekly Edtions, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    14
— VýUl Pod Hk Tyrl řli I
ď Pran minulou tu- KU byl ďti
Iřil$ m vililfitoiri ku n r jif m
spatným fasum Vý jf I vlaku ohlu
šován byl na sio avak dříve rul
m a nádrall lmt1 bylo ji a
tOOohého f něntlilkfi oiliří-do Vi'li
Uk dlouhé cekáni Mi se fvi in
vidy t to f výjezd vliku v$l tlili o
ohlaAovin j o t v r t ho liny n-b i
více před ěím vk říkáni k"M
f At druhé hodiny ly lo přec j n tro
cliri mnuté Z Omahy vyjelo "m
Vozd Inýrh in utnlkft ďti M 'or
ných a cestou v Ahl ifí'I Wabo i a
Malmo připojili ještě mi ol
CVt)U tdrieu byl vlak k lotdi
nu ve Wahoo f!Ílplkfm malé í!p
sničnl nehody rotooprnfii s fotil
tratí pod parostrojem tak lt bylo
jil po jedné hodině když dorazil do
Prahy Právě Viji úéalníd vyťi
pováli i Vozň sputil o deštík kte
rý trvat několik minut Vík ani
děsí tento ani okolnost In Lij ne
poskytoval tuk pkný tfn jk se
očekávalo jťiikoi před několika dny
postižen byl silným krupobitím ne
přivedlo ú"iíttrilky a ďdré nálady
která po celé odpoledne potriala Z!
Scbylcr přijelo úÍ Btn(k6 ve třech
vozícb a a nimi i Linwoodítí se svou
vlastní kapelou a sj-zd osadníku z
okolí byl též hojný Vlak vyjel k
domovu o pfti deváté a přijel n
nádraží o j ři l dvanácté Účastnici
i vesměs libovali že bavili se
znamenitě a výbor který míl na sta
rosti pitivo byl upokojen že nezbylo
nic
— Minulý pátek jelo Omahou 72
člena Wisconsinského spolku žurna
lista Cílem jejich jest výlet na západ
až do Salt LaTte Nepochybně ne po
divili jak to přijde že z Nebrasky
docházely správy o suchu neboť po
celý den který v Omaze byli pršelo
— Mesi našimi listonoši na poště
máme téi nějakého rytíře Onehdy
prý tropil neplechu v Courtland
Beach na taneční podlaze a vyhodili
jej čími prý se dopálil tak že stráž
níkovi jemuž připadla nemilá po
vinnost boty na zdravý vzduch mu
výsad i ti zaslal vyzvání k souboji
Tento prý odeslal tento billet deux
vrchnímu poStmistrovi 8 dotazem
sdali to není proti regulím pořtov
ním když by vyzvání na Houboj
přijal a vládu o jednoho úředníka
připravil
— Anna Šíahtná žaluje prostřed
nictvím otce svého Jotseía Stantnébo
South Omabu na Ukíc dolaru náhra
dy Jelikož prý ú vinnou mí-Hta zlo
míla na 24 a N ulici ruku padnuvfii
přes překážky tam nahromadéné
Y noci na nedíli vznikl požár ve
strávním domě Dan McGuckina na
26 a Q ul Iíyla to stará budova a
r krátké době nalézala e skoro
celá v plamenu a také zadní polo
více byla úplně zničena Ztráta
obnáší asi $3000 ale jest pcji-
itěna
— Krajský soud vyhovil žádoHli
věřitelů S P Morse Dry fíoodd Co
a uatanovil v zájmu véecb věřitelů
aprávce jméní v osobě obchodníka
jL Kocha Věřitelé kteří rtéli postu
pem majetku být ponecháni na sa
cha obrátili se nyní proti hlavním
věřitelům a ebtí dokázat že pohle
dávka Omaha National Banku na
$25000 a Claflin & Co na $24000
jsou neoprávněnými a jsou vlastně
pohledávkou proti dřiví-jší společno
ti Mors Dry Goodu Co kteráž ma
jetek aVuj na novou S P Morse Dry
Gooda Co přenesla aby se svých
povinností sprostila
— Chicagský Times Herald při
násí novinu kterái je nám zde známa
jil po skoro 30 roku a sice tu že
úředníci Union Pacific dráhy kteří
j-too zároveň majiteli uhlodolu ve
Vfomingo jsou spiklými za ucelem
aby nedopustili podél dráhy Union
Pacific prodej jiného uhlí nežli
Wyomingkébo My sde t Nebraee
to víme dávno jil proto poněvadl
riá!dkf!n toho trpím Vk nejsn
to my tím j vlct iě iotil tH
liditi spiknutí tél pinnj" na M AM
ilrái' JojU úffdnlei Joii majitřli
iihludolu roirdkft h a tak jko
úfe lnli i Union l'a iti J dráhy maní
putují (iny dopravní pro tíhli tak
}f tik lni jmi uhlí firmftfl podél
jtji h drah) ťiprhrm prodávali
rfml jel jim labfíppfen tnonopul
Vuvn IV i li o i li ik M dráha jsou
i tkt rif-ptátcUkýciif avšak kd
jp lná o t aby jdna druh4 n'-
ř'ií()fU v odíráni lidu ťi j Ion
rakii v ř'n 'i a o llnjí olě ti)iuiii
ini-roti
— K távodum lupy rápi lni řinl
výbor pilní' přípravy a iipíií pochyby
la ii přlíiJitotj t bii l slet sokol-
? a fenkého obi'i'Tistva vítf tni
byl kdykoliv dřlie ani závody Nár
Jednoty řťd ptí Ifty iievyjfmaj
Ol té doby zrotl pořet sborn sokol
skýi h v Nchra-e valně tak ř každá
'tl vrkk oad rná nyní avfij slnír
sokoUký a ukoro víei hny hlásí s k
Národní Jednotě Mimo četných
ťv'n"enca sborn nebraokych budou
sde tti cvičenci několika sboru Íow
kých a Slklouiských tak žo počet
všech cvií-encA bude blíže I0J Na
cvičení podlleti se budou též i S
kolky v novém a úhledném stejno
kroji Jelikož jízdné do Oni aby v
těch dnech valně jest sníženo bude
účastenství krajanu se všech okolních
státu dojista značné nebof mimo
slavností sokolských bude zle též k
vidění nejlepsí výstava jaká kdy na
západě byla pořádána a slarnosti jež
město samo k té příležitosti připra
vuje Ze západu i východu severu
i jihu sjedou se tu přečetni krajané
nejen aby podílu brali na slavnostech
těch dnů nýbrž aby se vespolek se
tkáním potěšili Kaší čeští hostin
stí připravují se na to aby mohli po
hostili četné cizince kteří v těch
dnech tu me-kati budou
— "Dělnická volavka" která po
celou dobu svého vycházení nepřine
sla jedinou úvahu jak rozřešili děl
nickou otázku nepozvedla prstu aby
ukázala dělnictvu kde jej střevíc
hněte nevysvětlila slovem proč
před několika lety nadějně prospíva
lo a nalézalo hojně zaměstnání při
dobré tnzdě a proč teď musí hlado
věti nenaznačila ani hnutím kde je
cei-ta kde východišlě z neblahého
nynějHfho stavu nenaznačila ani
písmem zdali anarchismus socialis
mus cooperace 16 k 1 svobodný
obchod ochranné clo aneb co jiného
jest spásou dělnictva a země — -nyní
kdy 2 opět blíží se volby tluče
na dělnicky buben a volá: "Spojte
se a držte se" Ale k čemu se spojit
a čeho se držet? Či demokratu stři
brařkých? Či demokratu s obojkem
Clevelanlovým? Či populistá? Či
republikánu? Či municipální ligy?
Či občanské ligy? či IJroatche a
Vandtrvoorta? Či A P A istfi?
Čeho vftbec se má to dčlnictvo vo
lavkou vedené držet? To až posud je
nevyzpytatelným tajemstvím! Nepo
chybně se má držet dělnické volavky
aby ona mohla držet — pytel
— Pátek byl nesCastný den pro
Kllen Iiarrettovu a jejího syna Fran
ka neboť byli zatčeni maršálem Sp
Stát □ pro udávání a hotovení faleš
nýcb peněz Ve dvoře nalezli úřed
níci více než sto kusu padělaných
stříbrných dolaru Iiarrettcvá byla
matkou dvou lupičů kteří před ně
kolika Ietv v JHinneapolu oloupili a
zavraždili vozku pouliční dráby
— Záležitost policejní komise pro
Omaha předsevzata byla v pondělí
vrchním soudem a usneseno že aoud
nepovolí další ústní slyšení nýbrž
rozhodne spor na základě podaných
replik písemných Kdy rozsudek
bude vynesen nelze posud předví-
uau iinieri oceaavaji jej ji y
několika dnech jiní aí v několika
měsících
— Přcdplárpjte svým přáte
lům Hospodáře do Cech pouze
NEBRA_SKA
— Cukrovar v Noifolk saf n pra
covat df! záři
— V Ksarnsy aalolena minulý
týden dílna na bicykl
— Ho lině pJ JMvIIáfav WiHer
přibyli dne '11 srpna dceruíki (íra
tulujerrfl
— Pan Jan Proksl a Sihy'er
vrátil přsd ty lnm a rnanllkoii
výletu do Čech
— Supervisofi okrenu Uuliardvon
uěinili tadot nov urin zákonu a rot
diMiH okres na distrikty
— - Okres Vork byl v sihftti okre
sních komisařů minulé soboty odbý
vaně rozdělen v distrikty dl nového
zákona
— U Heribner oběsil se v nelěli
íarmer Mchultzsnal následkem toho
ie obával sp že nebude moci zapla
tili nájem
— ŽIerářký krám WWWVrighta
v lii ii nouii liji v noci na minuiy
čtvrtek vyloupen Lupiči prchli
beze stopy
— Při volbě o povolení vydání
úpisu na stavbu chudobince v Colfax
Co bylo odevzdáno 612 blasft pro a
pouze 75 proti
— V nakladárně ovoce v 1'eatrice
počalo se pracovali plnou silou a po
několik týdnu bude zaměstnávali 300
muift žen děvčat a hochu
— Z Havenny se oznamuje že je
dna Žena porodila na poli zdravé
děcko aniž by byla k vůli tomu za
nechala práce při sklízení
— Thomas Davis zaměstnaný na
dobytkářské farmě liarretta a llar
rise u Wisner byl minulé středy
kopnut koněm a na místě sabit
— V nádraží U P dráhy v Papi
lion byla v noci na sobota vypáčena
pokladna Pacific Express Co však
m t a 1
lupiči odnesli velmi málo kořisti
— Farmer 8 P Cypher bydlící
3 míle nápadně od Stromsburgu byl
při hnaní krav doma z pastviště mi
nulý pátek zasažen bleskem a na
místě zabit
— Jeden farmer o Alexandria vy
hnal patnáct krav na pele z něhož
byla posečena a sklizena cukrová
třtina (sorghum) Třináct jich za
hodinu pošlo
— V Lincoln se odbývala minulý
týden výroční konvence spolku
Mouern Wocdmen ronovadz ne
bylo jízdné na dráhách sníženo byla
návštěva slabá
— Okresní komisaři v okresu Buf
falo prohlásili v minulé schSzi že
považují zákon o rosdělení okresu na
supervisorské okresky sa neústavní
a chtějí se mu protivit
— Minulý týden dostala většina
Nebrasky opět vydatný déšť který
hojně svlažil pudu skoro v každém
okresu v státu tak že bude nyní ve
výborném stavu k podzimní orbě
— Těl Jednota Sokol rozeslala
po rfiznýcb místech velké plakáty
oznamující závody západní župy
Všichni na kteréž plakáty tyto pos
lány byly jsou zadaní aby tytéž v
místnostech veřejných rozvěsili
— Izák Clark s Westerville po
stavil ke mlýna mlátící stroj nasadil
s vodního kola řemen a farmeři vozí
k němu náklady snopu nechají si je
vymlátit a bned semlít
— V Norfolk se lidi těii že tam
H it M dráha prodlouží svou traC
se Schuyler Tél mysleli že má
Mo Pacifio dráha zálusk na samý
ilenou Yanktoo ťfc Norfolk dráha
— Slim Higley brsdař na dráze
Fremont Elkhorn & Mo Yalley v
Črawford byl při spínání vozu mi
nulé středy tak těice srazivšími ae
yosy pomačkán že nejspíše zemře
— Fred King bydlící ae avými
rodiči na Iíuflilo flats 30 mil jižně
od 0'Neill byl při nedávné bouři
bleskem sabit Vedle něj pracující
jiný dělník ani žádny otřae nepocítil
— Jedna firma ve Wymore mající
velký aad broskvových atromí sklidí
lelo pM (Ko bnslu broskví AI
poneaoii nové vysáiené její aady
a nt i ion ono
iiTř tiiiiv 'i j mi'ii i - w t1-" é
buMu
— Továrna na váiacl prováiek v
Fremont právé ustavila prái i pro
tuto sěsonti t nll vyrobila I0350 4&
Ib prováikí čili St) leltínlěníih ná
kladu Nová úroda konopí se začne
spracovávat asi m sáří
— - Obchodníci v měst York od
bývali minulý pátek tc liuti V tul s
radili Jakých protfedkn poulili aby
mol I být v York postaven cukrovar
Zvolen byl výbor který má zahájit
agitaci mezi fi rmery
— Okrennl komisaři v okresu
Nauce s tvktél rozhodli proti nové
mu zákonu o rozděleni okrevu a v
poldní SVÓ seli ft li ao rozhodli 1
zákona neuposlechnou a okres na
nové distrikty nerozdělí dokud ne
bude o zákonu rozhodnuto sdali j
ústavní neb ne
— Velký požár suřil minulý čtvr
tek v Oíceola Vyjma 0ceola ban
ky a železářského krámu A P
Mickeye shořela celá jižní strana
náměstí Hasiči se Stromaburgu a
Shelby přispěli na pomoc nemohli
ale více hořící budovy zachránili
— Obecní rada v Howells nařídila
položení 2000 stop chodníku okolo
stavenišť osob které v městečka ne
bydlí Až bude práce hotova bude
se moci ku každému stavení v mě
stečku po chodníku
— Při sečení kukuřice strojem
minulý čtvrtek farmář Hugh btewart
spaui preu noze stroje a uirzu iaa
hluboký řez do prsou že mu bylo
srdce vidět Vzdor tomu cboajl
lékaři naději ra uzdravení
— Ve Wilber byl otevřen nový
velký hotel který jest pravou chlou-
bou města Jest to po Doanovó ko
leji nejlepšl budova v okresu — dle
Přítele Lidu Postaven byl nákladem
DOlečnosti která se ve VY uber za
tím účelem sestoupila
Ve Wilber se právě připravuje
místo pro výstavu okresu halmo
Bude postavena budova 24x60 sto
pách a velmi pěkná závodní drahá
Výstava tato budo jedna z nejlepšlch
jaká byla kdy v okresu pořádána
— Minulé soboty spáchala paní
Chris Ilaudde blíže Wiesner bydlí
cí samovraždu Byla tak sarmouce
na úmrtím svých dvou dítek na zá
škrt ze si zoutala a otravná se
atrychninem
— Přítel Lidu sděluje že okresní
soudce Hastings v okresu Halině stu
duje pilně český jazyk a že již dosti
plynně česky mluví Již prý přelo
žil do češtiny několik básniček s do
sti dobrým úpěcbera
— V neděli večer utonuli v řece
Elkhom v Norfolku A J Gabler
Waco Tex a Ada Vennumova
Blue Hprings Neb Jeli po řece
lodičce z meth campmeetingu a ně
jakým způsobem se převrhli a uto
nuli
— Celý čtverec obchodních budov
v Curtis vyhořel minulý čtvrtek
Požár vznikl v krámu W WKeitha
a rozdmychárj prudkým větrem brzy
sacbvátil celý čtverec Škody natro
peno velké množství byla ale větší
nou pojištěním kryta
— Při skládání několika nákladu
hovězího dobytka sa účelem krmení
v Long Pine bylo mnoho kusů stí
ženo ochromením na přední nohy
Dosud podobného nebylo ničebo po-
sorováno a má se sa to le byl doby
tek nějakým spfiaobera otráven
— Onen nesnámý lupič který by
předminulý týden v noci sabit Mc-
Donaldem v Murdock když pokou
šel ae v noci vlézti do jeho bytu by
poznán panem Grangerem s Ashland
co ten samý darebák jemuž oo po
akytl večer před tím večeři a který
mu po večeři vypálil $65 a pak smi
— Soudce Strang v Stanton odbý
val svláitnl sezení sa účelem přeli-
čení akoňikými aloději Oisonem a
Fnllersm ktM byli pM fi'koliki H
íf dny lapeni pří kradsnl dobytka na ♦
WiaharJovfi donvlkarikn iirms v
okřMii Htanlon Olson byl odsou-
en na 6 a Fulleř na 3 roky do státní i1 '
kámtee i t
— Při sokolském výletu do Wt t V
oint utriil si pan Jankel t hn %
croft tnaíné porměnl Náhodou
spadl do otsvřeného poklopu u kl V
a a poranil a na rameni pr
t _ _i
a myslelo js rna ruau ziomenouf _
vlak při obls lánl seznáno le to byla
oubá p!mol lénina Ilyl pfátly P
avými dopraven do hotelu a potom
lomft
— Minulé středy bylo celé nřfmiT V
ní pouličních drah v Bratříce f
o
rnálné odevzdáno John lrbckovi z
Omhy kter j byl
předminulý ~
tíleu v dražbě koapíl
chce položití mnoho uových traíj{1
koupiti nové káry a celý systém po-v
Irobili untladn opravě lak sy
I á I u l M mn I lun liti
niitllmn Miř iim I Inrliilift tnkJ
tne ! j ' '
Neodvislá strana ve Wilber
totiž populisté navrhla min sobot i' -
následující ticketu: II II Betl & ' k
- ♦ JSl
county klerka Henry npirk "")¥ í
kladníka (ieo W Nicholas i ff'™
fa J M Robinson sa okresríiio í a
soudce D B Hopkini sa ikoldozor
cc (t II Koss sa komisaře PriVr-
úřady krajského clerka měřiče V v
koronera nenavrženi kandidáté Snan '
ponechány tyto místa k obsazený
demo-populislom
— Soudní období v sedmém sout
i
unii vi v omi w Avaa aiv' a w f jf
1895 sačnou jak následuje: 'Cj?
V okresu Salině 10 zářit 7 1
" Thayer lHjnal
" Nuckolls 8 íljnaVV-
Ulay 12 list a
" Fillmore 26 list
— Ve Wahoo se odbývalo v budo- ('
vě vyšší školy m týdne letní zase'
dání učitelů a učitelek okresu Saun-
ders Li a němž jsou vedeny debaty aJ
přednášky o různých předmětech?
jimi se na školách vyučuje Mer
jící cestí učitelé a učitelky: linstinav
Wallova z Wahoo Mary Nováčko-j
va z Omahy Jos Doležal z Weston 1
B W Draský F II Svoboda Min-V '
nie Kačer a Kristina Bednářova z3
Prague Chas J Ficenec a J J Po- f
spíšil z Plas K D Bahensky s V
Kescue
ď i t r i t li
— uuverner iioicomo zasiai ife
nfim komise pro obecné pozemky?
I 1 _ I- „ - T V t ! - _-i ř'
ouaovy uši v Demz projevuje evwy v í
nesouhlas a tím aby práce vězeňská' i
pronajata bylo Praví že již ta okol
nost že minulý sněm přijal sákon na t
zrušení smlouvy a Dorganem jest i
důkazem že sněm nesouhlasí a tím t '
aby práce vězeňská byla pronajímá- f:
na Mimo to jest prý potřeba velmL i
mnoho práce pro stát kterou lze V
mnohem výhodněji a levněji provésti v
pomocí vězňft v režii státu
— V neděli dne 1 září bude od- f
bývali česká škola Bohdana Pecla á
ve Schuyler veřejnou zkouška a aice {
v Janečkové operní síni Dítky A
zkoušeny budou se čtení psauí pra-'
vopisu mluvnice dějin a seměruu
Zároveň přednešeny budou mnohými
Žáky razné deklamace V pondělí
na to dne 2 září v téže aini provede
pan učitel a dítkamí velkolepé diva- (
ďlo pod názvem "Krkonošský kníže f
aneb Rybrcoul a jeho sázka" Vstup-
né ke zkoušce jest úplné svobodné
k divadlu jest vstupné pro pány 35'
pro dárry 25c a pro dítky 10c
— Zvláštní výbor ustanovený
měatskoa radou v Beatrice ka pro
zkoumání knih městského nfaai-A
— -- ~
oznámil le jsoa knihy ? děsném ne- V
pořádku a Že tauaí byt snaleo povo- V
j lán aby je dal do pořádku Proti ti
písaři rnniipsovt jsoa nyní čtyrr
obžaloby Minulý pátek byli posti
veni Phillipa Heho spoluvinník to- ' j
dárenský komisař Hawkina před i i
soudce Bourae k pfadbělnéma při J
íf
i