Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 28, 1895, Weekly Edtions, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    A
fOKHOK ZÁPADU
I
i1
V
nkjf ffrnrAlnl fcnnan! ftť
toMn NnojaJ m Um
ndroMIAnl ioň4i
K fyl j řciíďfií CUvaland f4hy
avém řt(Mfř jmenoval aner4l
Mm fcítfttdlftit V í I f I MimIN
prolý halo # l r h 'ift-k J t v A r byl
Jím jmrm4nfm Iripn dojat Mat
řt f I )t ť!ll Iralit jho fena
Jlké a li tomu narodil m Ihkona
lj I Udy J ft ! fikotským p l la
nim - t v!4J ř'MM ! vt
1? Myl Amerika posílá fc M Jko
liplomatb ká i4spre nkdJ4 pl-
un# jMten f onifM n vanaoti
- fcl-h f ltakok t mIM(A m
VMM k-J -fíHnf I vsíksrý jiný
lk#obbo Vlft4 tkÍ Vlkprt
mysl liJovakýeb rakmi ftaféi4
elt4f ila Hkfiki I4 la fofmál-
h itilMtu jtk' nínili proti t y
iinri rriiejoin ? ''K"""i '
NtO I prvníhtí UřwiftU (IfVttV
lota iťi Vídni II fiiiwho vyalanra
C'r byl Tenkrát a liln řakou
(kémtl dvora katolická afiatokrteii
IřilakA I manželka Kllyoa kýla
i!fki trf-l ©Bob k (fřf npř i
ikitfii jíl by jako man)le vy-
rdv4ft k dvorním Inot#m
--i tn - v i l ii
-if yfltvtoia by to tnamnaio rJi
lhťi a !4dy kterou ustupuje
i Vd gnr4lnfho konaula ke lfru
4 rit vysokých apolečnostl ttána býti
vnm! protofa generální konsul jeat
í Hfet4alepc obchodních tifl diplo-
i!LÍL i:!Lil ILA 11
Troto vl4i rotl JiMoi
iri Tikové fotit(íí nnl
A k i4v!Unt ho!ná rifmftlt nt
Jk '
Muho sni iKloviliou pokoru tííili
i 4ni pf4l Vyhovil Km rakouitké
oiiatrinit ne čentnS i nrjf f j-ni-
ného tKjNUvent iav4itt ni ttm vli-
ta americkou ktr4 jej tajiitté dlou
to bei n4hrt()j nent-cLA
8 odvoláním Judda t Vítlnó uvádí
i Kpolu v tnámont íe přeiateni kon-
'míla 1 Y£Ia a PvaKv A r m
" (Pored P Z: Mfilo patrně tni-
'í
protirakoiukych ve "suvn" jejími
dpolumajitelem a hlavním redakto
rem Jonáá byl Vytýkalo e mu že
tranil ve avém listu mUdočech&m
ími aí u rakounkó vlády roilil ocet
f I Na každý pád pokračuje wash-
T i :t- # t ii - „i_
uilí IUkuiané EuropHké vlády
til nerady vidí kdy! n k ním
▼raci nčkdejří poddaní jako párii
diplomatičtí aáNtupci
Potud tflegrara -- Toto ponledni
má nejtipíSe býti pokynem vím IU
kuianfitu Nčmc&m a vfibea anad
EuropanOm ve Sp Státech adoruác
DŽlýra aby ae neucházeli na přfte o
Jádné roíato v diplomatické nltiibd
europaké Kdoikoli a amerických
Čechli dělal ai naděje na pražský
konaulát ai vyhraje republikánská
atrana učiní dobře když ai dá lásko-
doitane ae více ta konaula nebo do
konce ta vyalance do aemS kde ae
narodil a kdo ví nebudedi ae toto
vyloučení a jednoho odvětví veřejné
alužby americké vitahovit i na po
tomky takových občanu To by
aarmoutilo nejednoho papínka který
lil y ducha viděl avého ayna na př
naulem v Praie
n í íiak nřco třeba na tom telegramu
r f v-
si+ m i f f r a f aa w r 2 vra 9 tA Wí
nf Judda připomíná pfeaateuí konau
la Jonáie i Prahy do Petrohradu
To je patrný omyl Mílo atáti práv!
obrácení: a Petrohradu do Trahy
pviayv jeev prec-i u
l Jmenován oitud ge
iViJil lít třee mimi) le Joniá
--- - — r
nerálním konaa
1 ta
' lem ▼ 1'etronraae a teprve na jeno
♦ " S ládoit phaložeo ta ifdeloího míata
fuik vaiania ao ruoy um jj
lAMf řfi' t dri4 )onbf ř
iMlfcé tyli4n'dn Pin fon4f řibyl
ly fíak l přřiainhí 1411 Mfb
byl na 141 fe jj tam tl4d řkrntV4
řřpHjme (t U tnt odepře jak ##
I fti ii diplomatli ky Hk rmkvatii
fij Pan Jri44 lak přřifoř'tvaňým
řill -líerhew řtlM Ittbyf apíle Jrj
řiafditif př4fltlvl k dři Hicřof I
Vojtovi N4prtkovl (álbik Hrí
rhím ffil lyř t Pra ml' I ve
V i dni ř4ffiří bftí Mofi4 vlak d"t
It ht nlktřri) ii- hftti$ IřriJitH ntnt
f(Aý — líkofé ftrtl řoi m"ií
i4tlUtýwil polMItkýwl Iplhivel ~
t é rnhi'íhi{hit mlutoSť ht m Vlítni
mťtt Vhě in flak iUm l
Mafnf pMita jli ffmrltífil i4U
v politi aítil na ttétn
it#mt Ta rottrpili vlá In dvAr
a kal Mho řeh uAintla na míail
tak vynikají fm jko Ji kont ttit
iAtnoIným
Po Jřida INVem
Cfiae d4!o lldf Nla praaie'
— řhl4dioll dni po akoti3ná ná
vitltá kř4l rnmttnakJho tiftieiofá
vllonití virii#nf }lltiký avlt
To lý4 jil tak tibyřejnf kono flí
eioanfch pfaníífk la podohnýc h pM
lelitoatí 'A rtojvitalhn nadíxttélio
vltatdho ftrtlaítna při nimi ae t
ietřl £íntl nl turn klm bub&m ph
chátí aa inenáhta v atřiilivljil ilimí
duendo a dforcacrado al vyint ta
prvotní ryřná hudba budoucnosti"
na koneo v nejkrotíí uejatřlilivf jij
pianiiaimo ba napoatedy v čiré —
niu! I'r4vé proto visk akuteoý -litický
avft replaiív4 as ani tou
(1k'íoan tureckou munkou aniž
rifrhává a uapati a narkotiiovati
tou konečnou ukolébavkou nýbrž
hledá a očima otevřenýma atříilivi
pravdu uproatřed
Ža ae při achfiai iieUké jednalo o
véri neobyčejná vážné a důležití
dokazuje jil neobyčejný ten ajexd
tolikých miniotra a diplomatu ra
kouakých maďarakých a německých
kteří přerušili avój pobyt v rftaných
láxenakých m fotech a doatavili ae tam
na den a na hodinu patrné na rao
lanou A nebyl liž to aám otTiciónnl tiak
vídenaký i peátiky který v úvahách
ivých o tomto neváedním ajeídu
atátníkh a diplomata řídících v Klu
dával každému kdož jídal "vtipnou
kaní" gratia na dovtipnou že bude
ae v IAlu velmi velmi mnoho mluvi
ti o pouledních "vážných událostech
bulharských?"
Nebyl liž to nám offícióftní tiidc
vídenský a peňtaký který vítal při
jíí lajícího krále Karola rumunnké
ho jako nového a nade vše cenného
společníka trojapolku? Proti komu?
Patrně proti Rusku "Za Hulhar
akoltumunako I"
"Ztracena-li pádem Ktambulova v
Bulharsku protiruká stráž na Hal
káně— lískána v Kumunrku ta to
jestí cennějSí protiruaká stráž na
Danaji" Ha již ae napovídalo j-ik
to atatečné Kumunako dovede v pří
padě nové východní války naataviti
Kusku nohu tak že aby ten "hliněný
obr" přea ni jiatě upadl jak by ae
Kusku nepodařilo více proniknout!
Rumunskem ku břeh Aru dunajským
a přivéati avé armády na bulharský
jeho břeh — poněvadž dneánt Ku
munako jeat jiným nežli bylo ono t
roku 1878 a má na Dunaji pevností
skoro jak Turek t Dardanellách a
T těch pevnoatech výborné vojsko
kdežto prý ruské vojako jeat horlím
nežli jeho povčetf Takovými a
podobnými naivooatmi častovali
officiAiové maďarltí a rakouští ta
"krásných dnftv iaelských" žasnoucí
veřejooať Troufali ai báanití o ra-
dikálním obratu jaký prý nastal od
pádu Biamarkova v politice německé
vahledem ku Východu: Viléma II
prý dokonce) není Dunaj a Ralkán
žádnou 'ilekubou'1— a dosadil li r
181(5 Diimark Karli UobtoiolUr
tklhn rit aiolsn rnmtinakf ]ik' li
fhovnl í f ř t# pfotl MifcriHskii tedy
pff řiynl Nfrif křf ídifátll'1 laefinv hb
rl fif dobřři a Jaoriij hsjďplffn příte
lem Mkorik vitá a ním Karoft t i
rnitfiakelKv Jk'i ihUf ilého "fcohfka"
proti -fbiakit A l'komHřojpolk
ťmi ii'lM avatr tpráilrtfll
atfři li'ili(řký# řtsmá prý hrj
niMt ílíffh tyllllk híli "snř
Jfieký I lřoj#pitkl Vrřf4 ffldhý
Karol řmihký
Ten arlsný amfh Hnmioft I
Ihltirílf byi-hom rhtlll alylst jakj
v ach vibiily tyto miřařské
ví!ftk4 tpe aiak eharaktsřl
atírkýml iMifími Jit4 povlky
Dns jik ďitrtř tttfl frková jil
třoubi M P"U '4ře udltři a aofh
"rsťf" Jihtt Mtlot kr4l rum-iri
aký jott prý Iraprié dojit l mi
p(Hlkl4djf tk dolfKdřfiln pI4ny
Zaj m4 ae ai n lnlltarkn a nejťtu
prý nvt poatadní v£"l kti4 a lun
aMMy hlik lhostejnými Uft aby t#
rhytal kt nsjuké akri Ilulhar
aktt! ttbh mlíovejl U prý aiee
t té daU Rikonku od lán % nn
lmeneme přý Jtk dra přiíla R
rntinsku řoku I" Jidio teh lejíí t
iltnosf k Rnku jk Knmifi Vo
přišlo tehda n liassartbíi a o 'Oik
fmílft I'roto prý ifttane itiiha
a fU ttieha "déj ai v ltillirnkti vu
déj"
A v aonblaae a touto idrlefivnatl
krála Karola — spa 14 také r4ern ofti
finsftrn pestským i vídenským vse
thna Irtijovná protírusk4 myal a — v
lilu nedálo se pranii' co by jen a
daleka vypadalo nějak politicky
rumunský král tam nepřijel ta žád
ným aktuálním ocelem politickým
nerokováno tam o žádných plánech
vrhledum k liulharaku a Kusku
byly tam jen pouhé dvorní hostiny a
ardečné tábavy přátelské
Opětujeme: vftči tomuto náhlé
mu obratu otlíciosfiv tastane avět
politický právě tak skeptickým jako
byl vftČi jejich nedávné renomáži a
bude hledati pravdu a skutečnost
věci tak asi uprostřed: Kakouko
pro váechny případy hledí ae ubet
pečili asi Rumunskem a král rumun
ský má Dejlepáí vftlí alo neví— bu
de li tu vůle jeho v hodině rozhodné
— ratifikovali též národ rumunský
Odtud ta— opatrnost po— diplomati
tických rotmluvácn iseUkých
Zprávy osohnl
— Pan Josef Peiek t Du Kois
Neb přijel do Omahy v pondělí a
hodlá ae podívati na tavodňované
pozemky u North Platte Jak nám
sdělil je úroda v jižní části atátu
v krajině to jindy požehnané velmi
slabou
— Minulý týden byl v Omaze
dr Sigel a Crete a zvědě i jsme od
něho že ae hodlá zpět do Omahy
přesídlit': V Crete necítí ae jako
druhdy zvláště od té doby co ze
mřela mu tam matka
— Jeden t čelných obchodník
a Ilowells pan Popelář zavítal do
Omahy a manželkou a sice aby tu
hledal lékařskou pomoo pro chura
vící avou manželku Jak se do
zvídáme jest naděje že pant Po
pelářová dřívějií avé zdraví znovu
nabyde
— Paní Volesenská manželka
chvalaě tnámého krajana Václava
Voltsenského odjela v neděli do
11 o t Springa aby zkusila tdali jí
bude lze nabýtt v tamnějSích láz
ních dřívějlího tdravf Paní Vo
leíenská churaví již po mnoho
roka
Horko v leté nezabezpečuje nikte
rak před bolestmi rev matický mi
jimiž v zimě tak často napadáni bý
vároe neboť když jsme průvanem
napadeni snadno revmatiamua dosta
neme Sv Jakuba olej jeat prostřed
ketu jenž rychle všechny boleati
výboji
Severovy prásky proti bolení
hlavy pomohou vždy Míjte je sta
po met
LITERATURA
ytitl 1'rnhii akvostfif llhatM
Vlný Ja'it vydávaný kfiihkupen
lvím J Otty t Pri ilaj# k 1
ali :ia foA t OJ nh4jřií výtt
vy vAlm4 It4 Prah piln
vdii fit n N4řodrpíré j-i
pHf ulindhf fn a iijímtvfru a v
kil Mm ílilu finAK tu hí vyobri
isní I vtsvy a popisy k tfrnl a
vifahnjfrfml tik e Istflrtí fo('ffk
llté 1'fíly bude l p tA afřáfť"
rslml renrtfm V fl práv r4
do4Mm MJÍ a n4lďtjť I vy
obříínfil výtvrtí l'řátky n !
mallirka Dvftř Zrnkho atitki ni
Tíjřňofskíi a Pavilon prof Aďdři
fibrřiera tn VIlskot Mifonn
l'řl tom olřfi neopomíjí Zliíá
Prahl vífmitl ai U jírt-h IiIm
ff a v ÍU ťmí ii tt"4 le{
vyobraienf ki kttt rofé v Moti
Vyobratení ft4 I r %( jn tteď
alilítfllnýml k rtfrn ř lí #n 1
stojná obsih jkoI I eelá ó ma
tak i" la'4 l'rha jt t-]n
V J-řvdé akvostným Mují ponte
íOfj n rok
Jofa Kořenskho Ctnf-i knlm
tétu V néjnovíjíím 10 stiitn
tohoto výborného pnvodtdho dll
eestopUného vyd4aiilio tiskli
lem J Otty v l'řie spisovatel
v4dí člen4ře do Tokia hlavního
města lapotiského kteréž roatohnn
avou n4ležl k nejvělsím na světě
nebof Pafl' nebo Iondýn mohly by
se vměstnati na zastavěnou j?ho
plocha Kozleliloat sMelnlho místa
rnikadova pod)oplme tvírno ti že
dQm v Japonsku slouží za obydlí
toliko Jedné rodině Domy ty jsou
ovSem většinou malé a dřevěné
Příčinou že budovy kamenré málo
jaou ronsfřeny jsou častá zemětře
sení při nichž obyvatelstvo v bu
dovách kamenných více je ohrože
no Vylíčiv na to hlavní ráz to
kijských ulic kde diváka evropské
ho překvapí tramway a elektrické
osvětlení spisovatel navítěvuje
nejprvé v krámu prodavače líčidel
dámských rohožkáře prodavače
proslavených výrobka lakových a
koneční zelináře Na těchto po
tulkách seznamujeme se nejenom s
přírodním bohatstvím vzdálené říše
ostrovní ale i a hmotnými a du
chovními poměry Žaponcň jejich
vtipem vynalézavostí a pilností ve
víech oborech vědy a umíní ře
mesel pramyslu a obchodu O tom
vítem Kořcnský vypravuje velice
zajímavě a poutavě slohem lahod
ným a svěžím maje stále na mysli
netoliko ušlechtilou zábavu ale i
dňkladnó poučení čtenářft Vypra
vování jeho provázeno je řadou v
pravdě skvostných a co velico na
váhu padá pavodnfch vyobrazení
jichž pouze v tomto aeňitě naléhá
me 17 mimo tvláňtní přílohu "Uká
zky uměleckých výrobka přiveze
ných z cesty po Žaponsku" Ko
řenského "tíesta kolem svčta" ob
sahem i formou svou zajisté náleží
k nejcennějsím knihám současné
naSl literatury a pro tuto svoji hod
notu zasluhuje nejvřelejšího dopo
ručení Cena aeiiitu je 30 kr
1'ooldky arabesky a humoresky
Svatopluka Čecha dospěly již v no
vóm vydání k sešitu H„ v nemž ob
tažen je počátek povídky ''Oblaka"
zářivého skvostu krásné prosy české
Illustrace Maškovy vesmés vynikají
pečlivým provedením a vzácnou ele
gancl Nové vydání prací lí-chto
vycházející nákladem JOtty v Praze
doporoučíme všemu čtenářstva co
nejvřeleji Cena sešitu 30 kr
Severav Olej av Oottharda jest
nejlepšl domácí mazání proti rv-
realismu
Mm na sklsilo velká množství pia
tAhavoýYh anounvVh ze vSeeh nioJrm h
Olxrft Divslclní spisy tiiítmo viet tmy
lei Jsou k dostání v rfinyrh sblrkArh
ťiKie i o arrnsm a oixlriite je) zlnrma
Aureiuiie ieinoiuAe'
Pokrok Západu Omaha Iteb
VĚmm PoKt
Zásado
Kosloti Storo
Vyplatí ae vám kupoMfi v U-iton
řMořtr Kildý b- o Jit na to
je(j fďV fitToif ě m(é e
řtět k 'nntě j -ti vlik
po(fnlnj rnkoliv
vn bo
Ithínim odobnm
plHlícíi střevících
kloboukách čepicích
iih( pftjlll dfi
Boston Storu
bvfe nabyli téeh ailáítníeh vjhod
f a koupi Jílu' vyjmi roton
řHoM nfnn} vám mbíd
iHiití Mloý jiný
V) platí sí) ním
pMJIti t jikkoiiv t l(nosti a na-
k"'iiiti sotic poiiMmnf aoiiy
tloston Siorw iiSetfl vám při
lilito konpíeh mti(
ho d darň
Boston Storo
nakoupil ti hotové ohromné zásoby
a zboží let otnaSeno tak nízkými
cenami Že budete překvapeni Má
me na prodej tboží v ceně více než
jedneho milionu
nakoupeného od vjrábitelft v špat
ném postavení se nalézajících a
zbankrotilýcb maloobchodníka Pa
matujte 2 máme české prodavače v
každém oddělení a že v každý čat a
radostí vám při koupích vypomftže
meabychom obchod váš aobě udrželi
lioston htore prodává atřížní zboží
iláště dámské klobouky atřevlce
tedvábf krajky sněrovačky' kleno
ví 'ky klobouky čepice mužaké
výpravné zboží nádobí cukroví
ovoce nábytek koberce psací papír
knihy hračky zaslony caj kávu atd
Vyplatí se vám u nás nakoupili
Ať koupíie za 5c aneb za 1500 uše
t říte penízckdyž budete obchodovat u
J L Urnndeix k Sons
I íoslon Slorc
rol 16 a Donglas ul - Omaíia Neb
Ti'iito šrotovník
SEMELE kukuřici
íllo j-Ciiicti oves h plenici:
li ťt nu 1tnili trlXih
lie (iIihw in iioláinou
Wv 'ií' Huxlílný od oHtatníoli (Ho-
lovíme irr sriiovKy v ll
různy-h vulkohinuu ku luisni
X I HoWslier 00 Webstar Ht„
pron
1II3-TM m
South Herní Ind
Pccrless Cook Kook
Tato kniha čítá 320 stran a oW
haje 1200 navedení pro kuchyni a
Jim a sice jak mažeme ujistiti vel
mi praktických a dokonalých Jest
velmi pěnnó úpravy opatřena nespo
četnými vyobrazeními a velmi poho
dlně roztříděna slovem jes to tak
důkladná a dokonalá kuchařská
kniha jaké se obyčejně prodávají
po $100 My nabízíme tuto ku
chařskou knihu co prémii
úplné zdarma
předplatiteiam Pokr Záp Jelikož
skoro v každé rodinč obzvlášté kde
Jsou již dorastající dívky schopny
sou tyto řeči anglické bud tato
premis dojiKta velevftanoa
Yéóný ižid
Není díla kteréž by v romanoptoe
tví tak poutalo vSechny vrstvy čtenářů
jako "Věčný žid" Jest to román
světoznámý který každý čte se zalí
bením Toto velké dílo čítající 12l
atran jest nyní k dostání úplné za je
diný dolar Seiit na ukázku pofile ae
ochotně zdarma každému kdo Lofi
poiáilá po-1 adresou
Knihovna A m Omaha Neb
Pán ti in úfrdníkftin ftpolkú
Ulétni (obchodní) Jknii jaka
Ltdgers Journals titnni knihy a
ťint od 7$x nahoru h Pokroku
Západ