Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 21, 1895, Weekly Edtions, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    +~ POKROK ZÁPADU -f
f 4h(t 4 4tlle#
OfM-hdnik a il-hjtkrm Mimu
Degtn CMrg t"!lt nedávno
101 liřr vir ď Anglla ďhrým
Výsledkem ffiřtí f 4 f r f
ki i raUho #tifi t i fiveil !# n
místu v f"fr4m stita VáliH
prSmlran f I V' ihrá-h f rn f
beirohý přinesl teni n]!ilf jt
prý tím ]{ ř ljníjí(fft % řm
přibl llerefor lkf § krátk
řfthf Dfyuk f t n l mi přímí
ftn f ' it lf
lr#M ir4i
V ÍSlNÍtif u i fl4ř byt Mtnt!f
Ittrtek )! !ífcfti i!n st
f l'ftfl)lf Jcwil UI
mtf r M Kn tt Ni ]t lt U m
f-řtjtjř btly re li I by ii
chní fr'tn míi rr jniiti lit
aby V p 1 1 f lltlif řrMi 'fii I
Bttti ll-Mh JftJ stínil tilvlkOiti
nf'ff!i í' I evotthý lr
i'hk%% #íitf t byl rUoi#i#ri
I to J mil }# jf Itíkář9
V řn Frrťif vybírán byle
minulý lý In rot k sbalení
Theodora Diiranti který jt obvl
itéa 1# dna 3 dsíbna imaldil ko
mela svědky kteří j-J vi )'!( tR den
dívkou v k 4f pak Í na ulirí a
tnibulý týden naleih i stfdkyni
která vidií it dva v osudný den
vejiti di kot-i h iVHrít
rnyill Ir má nyní nematitelné do
kaiy o v t ně obžalovaného
£rtaárt Btrtvel nalejene
V zříceninách zbořeného domu na
West Rroadvray a třtti olici v New
Yorku jialeieno lyío )" mrtvol
Korooer4 jorots vyíetřoj nyní
příčiny cudné Vn%lniy Korori-r
ojiifujp I hoIIá podnik nou li vyíe
Uo4ol 'evrutné a přičinili o
potrentáif vínníkft Kontraktor Tar
ker dílo dfucf Siilťtk kontraktor
na omítl i Gilder byli dání kaldý
pod $50C záruky
1'rotl novémn trosln
Štítní zat'jpc Maloney v Illinoi
bodli zakročili eoudcž proti noví mu
trastu 1 ořaleónickímu American
Spirita Mfg Co který povi-tal na
troskách trustu drivČjSího Státní
táatupce oudí 2e uni Spojené Státy
nemohoc v tomto případž dovolili
to co etátnf tákony zapovídají
Starý dluh
V Ulomiri£ton III zadal íernoS
aký právník George A Ilill žalobu
proti W lliam Farrie a nice žaluje
jej o vyplacení ceny dvanácti otro
ku kteří prý prodáni byli před 37ti
lety Byli to otroci Samuel Lewi&e
který zemřel v roce 1858 v západním
Tenness a dčdicové jebo prý otroky
v IIlinoH prodali
Vražda t fouduí síni
V Platte City Mo zautřelil Watt
Reed souseda NewtonWinna v noudnf
aíni Soudili e o prasata s právník
Reed 6 v učinil urážlivou poznámku o
Winnově synu Starý Winn vysko
čil a právníka udeřil načež Reed po
óal atříleti a Winna zastřelil Ne
přátelství panovalo mezi oběma již
po mnoho roka
Tížné ohrlnřnf
Jednatel Thomas R Iloward v
St Louisů byl vzat do vazby jsa
obviněn že otrávil černošku Mollie
Leathe aby se zmocniti mohl jejího
znavného jmění v obnosu asi í 100
000 Zabynol dreroíkoa
V Algonquin blíže Elgic III za
hynul v nedali ráno Frank Kazer
(Kačer?) se čtyřletou svou dcero
ikou Vznikl tam požár který za
chvátil nřkolik příbytků i Kazerav
Když Kazer byl probuzen podařilo
e mu vyvěsti manželku a dvé ze
avých dítek v bezpečí však čtyřletá
dceruška Sylva zastala v bořícím
domě který se zbořil dříve než
mohl ďtě zachránit) Otec nad tím
celý zoufalý snažil se voiknouti ještě
do bořicích trosek když r tom iTa
Ula m itčna pohrobila jej těl
fMmMif iém$k tnhn
Tk IVíf Jmhf flrnok
VK-ti n 81 Ws!U # nfirl
tťml tii# itř lili t t Mm
I 4 I 4'im by iifi'ř riJ#t kt
tfl f-l-h' w'ilm tíjnlrh krnuM
a f iitvUh Ml tfitn po)4rm t ňi
ks p'ňd#í t)h vinlkl v rttt
rMfg kUtf I - t pMimí ris!Ml
jiftf Iřikňty ďrh4í ( r4v h
'křf fcfrflíři Milí Uf vlk4 #
i4a s k't!ktiti4n(fti iVnhh o fr
m#1 m 5j%h4 jím ebilř k stř
Nkďři f#prtiil ttmH ttf f 'f4
t sjl v4 fjfody a stíhají pryí
ani! by s ttm i rrn#no y
'Al)t 6 tím ďp'i'iit yfiy
il ťt klřf l4k'A tfio(j tfl
k4i(iif# V kťr)t h krírřt In
miři dslí Btikiiřfit} Mntmy
h jimi m#i lyl iokytnsili
a r ' — ! I a j im nbf hliník tm
oMIfm tik aby lit í byli rv4nia
mblt ivIrMl Í4tky rkrd t4í#
Ijfťf
iilhlfi arshráll
Miiiíilý tf f#a mihuli sct b s
Urntft'i v ("hit -ega la vrcbnf loUt
ytlřd 1'ythiovýtb nmá pr4vo irs
a! rímtVoq I1Í ktrá odpírá po
la tovsnma stvrltní obřa H V tas-
tfřké ll't lUnh Jsk jme st íri
slllilí přijala vrchní lolt pNl
řokero uftnf la rtsarní býti po
nHv4no ritoála a obřa lft t řSi jiní
n#f jtn anglické Na tom skkla li
sladovala velko lola stála Illinois
o 1 lol# Waldrck aby tavedla obřa
Ili ariglirkých col tato lola ufiniti
zdráhala byla obžalována a s Jsd
noty vyloučena pro přestoupení sta
nov a usnesení Lože se chtJla
Ivoíat k vrchnímu tribunálu jed
noty ale to jí nebylo povoleno a
hrozilo jí vyloučení Soudce v roz
sudku praví "Tvrzení! požadavek
aby lože přestala užívali cisé řeči
opírá se o stanovy a práro není do-
kázáno Oprávnění takového nelze
čerpati aneb nalézti ve stanovách a
marně hledal jsem nějakého opatření
kteréž by opravňovalo k vyloučení
pro používání cizó řeči v ložích
3y lo by pošetilým schválili vylouče
ni a propadnutí jméní lože pro do-
inni-lý přestupek toho co velko
kancléř považuje za spornou otázku
Nařízeni velkokancléře bylo libovůlí
a nespravedlností a po zákonu nijak
neprávnčno" — Velkolože se ovéem
z rozsudku toho odvolá
Žertovný pán
Sekretář hospodářský Morton po-
kračuje v praktickém poučování
svých zřízenců o neprospéinosti po
žadatku abychom měli pouzo jenom
měnu stříbrnou Minulý týden dal
vyplatiti všem zřizeneftm ve svém
oboru kteří nakaženi jsou slřibrař-
skou nákazou jejich mzdu ve uříbře
Někteří prý dostali až po desíti
librách stříbra a musili si na ně za-
opatriti pytlíky jelikož bylo by jim
kapsy utrhalo
Požáry lasni
Ze Spokane ve Washingtonu ohla-
iuje ae že požáry lesní v těch kraji-
nácb Siří se velice a hlavně v okresu
Stevena ve Washingtonu Kootenay
a Shoshone v Idaho a za hranicemi
Britické Kolumbii Dolovnické
místo Rossland v Britické Kolumbii
bylo ohrožováno minulý týden po
dva dny požáry na vlech stranách a
en společnému usilovnému přičiněni
váecb podařilo se zničení města pře
dejiti Three Fcrks jiná osada do-
ovnická byla úplné zničena a oby
vatelstvo a těžká vyvázlo se životy
elikol mnoho prospektor nalézá ae
ta v horách jsou obavy ie mnozí
% nich zahynou
TlrhUce v rittsbarr
V neděli večer postiženo bylo
místo a okolí Pittsburga atrainoa
vichřicí nejvřtíl za kolik roka v
kteréž tří lidé zahynuli a dva těžce
a asi 20 lehčeji raněno bylo Vichři
c porouchala nakolik dona a poto
pila několik loJio na řece fekoda
ua majetku počítá $100000
ftlrsfa ltitb
V ft I ni ftr W ii Ulo ts itr %
n4 nsl4t( v lftf(!lo Víl ímry
ll'-tlři rtsIsMjř řwi a v řil#eri Jttft
1 IMl M#řnei li# vybuchly
břy ( yh nl kntts um(lřn4 um
saUpfeh Pm iJn( ř4#tí bu-lofjr
V ntl( mImsIi st ti diiffi al
Vi linsti i aol d##t tUimrh holej
I híehl Vlk4 Íl4iné pořiřteřtl
bylí t írti4 h t řt J t)o výfiř hmm
! ř Aby il r bo by (tl4tí
virtikl f fMk4 h fhrh kt#rf f b
ta t mt4 a rirwffm
l bráftíftí ihh kleřl iriteiiftn -
l ďvy point k árií (Mít lk la
museli ohftfm bl ishysoBti Ho
tstUimry byl bi-looit o iti po
athřxlbh a vysftvlfi byl pM íeati
Uty k ftAm divalali 't Ilji
bl sn4a4n b lov ftt rttl a stra
blitu r Msl pro pihKisft rssta
jfi-eb f lín a m tikový Jíi kotel
tsnto dosti vlks tblíbl INju-li
l4holbyli (hmtj a llřsuUř klMl
oba v troskách hjtitsli Ibtsl míl
a prosťtd prostoru rotundu čili
loby tisd klsrou byl r druhem
pmch(U Hřschs Cist ladní ta ro
tun bn ( iřttita kdelto přední
iSstala st4ti porouchána MmiU
naillatí lUlilo pořato bylo ibnal
pracím i4í brannými aby vypro
štěni byly i troek četní lidé tu
naléaajleí Víak táby na to tyiUhly
plameny i trosek ktarél otiem uči
nily koneo pokusům aby tachráněni
byli ranění a nářek týcbl a volání
jejich o pomoo briy zanikl') Neštěstí
iivinřno bylo tím lw k obsluhotánl
kotlft zjednán byl neskulený a ne
spolehlivý strojvedoucí K í'ierc#
který prý nakoupil svou práci té
nocí jsa opilým a pustil studenou
vodu do prázdného skoro kotle Do
pondélka do večera bylo zjittěuo
že 14 osob zahynulo a eic oba msji
telé Gumry a Greiner poslednější a
manželkou kutá byla dcerou Gum
ryho a dítkem Charles Adams %
Manitou A L Blake z 1'ueblo Jas
Jlurpby a E M Edwarda z Denver
Geo Ilurt z Colorado Sprinc paní
G R Wolfová z Lincoln Neb F
Ilauser z Elisabetb la tři služebný
dčvčata a jeden hoch Šest osob se
posud pohřešuje a 0 bylo raněno
Hudi Struny zemřel
Bývalý člen vrchního soudu v le
tech 1870 — 1880 WrnStrong kte
rý od té doby žil v pensi zemřel v
pondělí v Lake Minnewaski v N Y
v stáří 87 roků
Budou stíháni
Indiánský odbor č:ní přínravv
ku soudnímu stíhání osadnlkQ kte
ří zavraždili několik Bannock Indi
ánft ve Wyomiogu a sice na zákla
dě smlouvy uzavřené a těmito ru
dochy v roce 1868 v ktaré lest
ustanoveno že pro křivda na těchto
radosten spáchanou mohou býti
souzeni pachatelé soudem Sdoí
Slátá a přiměřeně potrestáni
Foráií koně
Blíže Chicaga objevenv bvlv
velké jatky v kterýchž poráží se
koně a maso z nich většinou se na
kládá a do Evropy posýlá Též
prý prodává se hojní masa koňské
ho do strávních doma podél kaná
lu který se i jezera Michigan sU
ví Konsubvé francouzský ně
mecký a belgický upozornili zdra
votní komisi na to ie se koňské
maso ku vývozu připravuje a žádali
o zakročení by se torno přítrž uči
nila viak zdravotní komise až po
sud nemohla ničeho činili jelikož
zákon zapovídá pouze kofiské maso
za jiné vydávati
Kastel se zUřll
Minulou soboto k polední snesla
se silná bouře nad městem Detroit
předcházena jsouc vichřicí kteráž
strhla zdě nového kostela presby
terského stavěného na 13 ulici %
Grand River ave V troskách po
hřbeno bylo několik dělníkS g
nichž jeden Frank Senová vytažen
mrtev a několik jiných bylo těžce
poraněno
ťtfaslll m
ZiUllifm apAibim plíílt n li
fl Mi luh MmístMfttrttt rovná
řiím festy ptet novou dráhtl Ma
Y trhání skály
prs b#w proralent byl npttltlná
nhslnl lichU vyniklé l ní m
drls4 um plyny rimámlly pít i
ďlřim nl jim pořnou poskyt
nut byl iihynnll
ťotltlrk
álralMt frfíft
Kl'tMk sn4ťtř rT#f Ust f
iřssvMrnl stém pnvlm akroba
tem a h vynt#i4v4nl prnstřslH
Jth alotfsnstvo lliístiýři ařJhltl
jest n#l'ř#krtfttelftf AI do na-
I4fnt bylo jeho universálním 14
kem který m4t spCIsobili vJeoUrnt
bUbfibtt neobmeiené řilsnf Stři-
ř a fSjžotánl vládních penll at
plwlisy t eletáloreeh Nejnovlji
vlkk udolal kotrmsleo a vvnaleil
opit jísý nltersátnf lék a tan Je
aby tl4l natiskla penét a pAjeo
val la bel uroks a t)Olemknvia
ák
jisut ? prý prftrn4rné árwky
b-náií 1 prorettt kdlto prftmlreé
ijHry i rinclýcb 40 roka nabyly
pře I procenta a proto praví
1'lallna vích fial dvojnásob ta po
liti pn4i jal ae musím vydla-
lít ml co naláme prire své eis-
thti Nájmy lidí s tél převláda-
Icím arokem aa poulítání panéi
1 ! jsem k lomu náhledu po be-
dlité átaie vlech násoro oprav Ie
l lid neporadit i obtížného břeme
na dlubft nel kdyl bud sroien
vletbeo úrok aneb aspoA sollen
pod prorařrnoo výíi trvalých úspor
Idu Aby mohl být úrok sruien
musí lid sám jednaje prostřed
nictvím vlády co svého ustanove
ného jednatele vslti v správo své
penélní zpležitosti připravili vv
dati a ovládati své vlastní peníze
svými vlastními cestami jak nej-
ép učeli bude moci býlí pošlou-
eno Nevidím jiné cesty ven z
našich nesnází než ve směru jak
sem pravil který bude jisiým
spravedlivým snadno k provedení
vydatným totiž abychom naše
vlastní pozemky razili ve měnu
vydávali peníze závislé na našem
bohatství a zrušili právo vydávání
peněz korporacemi" — Dále pro
hlásil se proti ražení peněz kovo
vých a prott celému hnutí střlbrař
ekému i hodlá proti nim řečniti —
['fcfler dojista nečetl dějiny asiirná-
ta francouzských a nejnověji ději
ny Argentiny v kterýchž obou pří
padech vláda vydávala tak zvané
peníze jichž zárukou byl majetek
'effer ví velmi maoho o farmaření
ale jak ae zdá posud neví že muže
koně dovésti k vodě ale nemaže
jej donutili aby pil
Repnbllkáué v Jfarylanda
Minulý čtvrtek odbýval se státní
republikánský sjezd v Marylando a
navrženi byli následující ůřadníci
ednohlasně: Za guvernéra Loyd
Lowndes i Cumberíandu za státní
ho zástupce Harrv M Clavbanch
r o
s Baltimore a za kontrolora Robert
Graham z Wicomio County V
platformě požaduje se navrácení k
zásadám ochrany celní a zamítl ne-
obmezené ražení atříbra
lonference ttříbraffi
Ve Washincrtono odbývala se v
polovici miculého týdne konference
stříbrařu Zahájena byla ve středu
v poledne a zúčastnili se jí zástupci
se 22 stát I Nejvíce sástupcfi bylo
Virginie totiž 15 Illinois a Mis
aouri zastoupeny byly každé 14 a
ostatní státy měly následující za
stoupeni: Alabama 4 Ohio 1 Ge
orgie 3 Indiána 1 Delaware 1
Maryland 3 Kentucky 1 Mississi-1
ppi 1 North Dakota 1 West Vir-'
ginia 2 Arkansas 3 Colorado t
South Carolina 1 North Carolina
3 Florida 4 Tennesse 4 Sená
tor Jonea z Nevady předsedal Prv
ním krokem konference bylo svo-
1U výbor který by ae Poradil o
tom co činiti a jak činili Porady
výboru trvaly ten den i druhý den
dopoledne a mezi tím časem bavili
ajesd rflioí řečníci viichni mluvíc
ovitm o jediném jen přdmétu sa
kterýM a ijsll Výbor fcnn4n
podal fprár Sien přYlhllt ku
přljnvitl provolání k demkrt1m I
ilm jiným MnHmt vnttiKsí'
kn p'jn( m n t4ie střlbrařihlp i
vyiývtjfií ivl4(4 rfamnkrttv 1
aby naobmsísňé r!an síříbr
Vlll in nthn prngrm Jlík V
prý bimetallsm byl v My i4d $!
dm'kriieki rhý návrh fý
biH btl stí tthluft lt albnkiiS '
týlwr který by tibájil HI04 kim-
nl
frssfls takf
Tk Jko NImeik' Vlilo l i
láminku k i4tuvlíi přívom do
bytk merírk4b la prý trpí ida
římýml nem-eml tsk d4la]a la
nyní 1'sMls s vydáno bylo p-b-
ftřv lnt prMUt-nf v u#ml sdl
luja f dobytek ts stát N Vorkf
Ittti Éft1a tfaKalf b alikáil A IIIa lál
' v w tm i-r vr w
přlvo thol do (Vnn#etir byt
nit4in v Nsw Jsrsey la vti '
lt)i m enér iteimtiá a v !"anny i
vnil Tannsssea nlká líná n- I I
ksllívá n#me mil Uiasská lim-
nice V omámení toru praví sa:
TímU ttm vlci oprávnila
byla v kaliím ohled opatření i
íiníná dne 94 ÓBor ta učelarr
lameienf přlvom amerického d£t
IL- 1- t I- I bii
teplí odpovědí n kritika Krotí f
nim meirni s Klinu tm v itv)
lemi j méně oakallivých nameí
dobytčích nelli v Kvropl Jest
ovlem patrným Ie nemoe nejsou
příčinou zápovldí Demokratický í
1L ~ - I f I L i i I llll '
nwu vciui ts Drijsva flint
moc aby mohla si dupnooti na tyto
země které nám tikto křivdí
Slavná a mocná Amerika sa správy
demokratické jest vflči ostatnír
evropským zemím tak malomocno
jako Srbsko proti Ubrftm ve "svitA
1 iit iV
n w ! V a
Hudeme mítl krátkoa kampal
Jeden Chicagský časopis učinil
dotazy u členů národního ústředního
výboru obou stran a dle správ do
álých soudí se že budoucí president
skou volbu bude předcházeli jen
krátká kampaň totiž že konvc&ce
budou se pozdě odbývati Z 18 čte-
!'( t ( t las a
nu repuDiuansKeno narounino vyoo-
ru jest prý 14 pro a 3 proti krátké
kampani kdežto z 20 demokratských
Je 10 pro a 6 proti
Bude znova ustanoven
Dosavadní poslanec nái Kánsotn
v Mexiku kterýž k úřadu tomu
ustanoven byl minulé zimy nezáko
nně jsa tehdy člensm senáto Spoj
Státu bude presidentem znova k
témuž úřadu ustanoven čímž se
ovšem učiní zákon] zadoat a též !
panu Ransomovi Ač mu v Mexiko
zdraví neslouží přeoe drží ae hou
ževnaté úřadu Tak dělají viichni!
Ve Frank Pierce blíže Iowa
City postřelili bratři John Smith
a George Smith pět dítek od 5 do
15 rok o stáří Šerif měl vvházeti
poslednějšího z domu ale bratr
jbuu joun omnu na ne) vyairelll r f '
oním osudným výsledkem Dvě s
postřelených dítek nepochybné se
mřou Vrah i bratr fnhn hvlí n2 X 1
_ t — - ~j
něni )
Velká pokuu uložena byla v
Kansas City hostinském a Andy
Foley bývalému radníma a jeho
sklepníkovi Minulou neděli vnikl
do hostince Foleyho policista Gal
lagher ale ta prý byl přepaden
oběma i některými hosty a pořád
ně mo naklepáno Za to uložil
oboum obžalovaným soude pokutu
každému $1000
V Allegheny Pa doilo min
úterek ka srážce mezi dělníky za
městnanými svářecím ulice Aii '
1(0 Itala zastavilo práci žádajíce
svýiení mzdy o 95 centft denní
Jiní dělníci byli na jejich místo
sískáni ale Iulové chtěli ia
diti Dři čemž dolin kn krwA
— — — — w
kteréž teprvé polioie přltrl ooinila' í
Za dolar lístek
do Prague % nazpět v neděli dne 35
srpna v kterýžto den pořádá Podp
Sokol Tyri a 1 svfij výroční výlet
tvíasmi viak vyjíždí a Union nA
draží v Omast v 810 ráno 117x8
'
-A
v
1
i
VÍ
v