Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 21, 1895, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4 '
f S
POKROK ZÁ1ADU
1
4t tlil rof firflfl Af 0IAfl4 ftlsa4 41 Sl0l
arru
oCmík XXIV ČÍSLO 19
OMAHA NEBRASKA VE STfiEDO 21 SRPNA I
I
i
) KOVt 'zřlUff DOMÍCI
Rltté HM B!efelř#
Vfrbnl amsrleký konsul v Petro-
iradl pan Jau Karel omantu je ib-
Yatiénirou odboru ie sv úřadovny
f Havu ruského Isletlřttvf Praví
1f Ilusko mi vtlml mnoho ru l 1
!iné hojnost hlf k provoiov ánl
Srlmyilo av luk neeélnllo Jil vah
jjoh pokroku v lom provnáM e
i lemlmlis nlmll fojf oI
H4 obnálela výroba litin t U
n l49ffl tun Vrchní konsut
JÍ
ellee chvátl uraUké íeleokle rad
hfti 64 m t líného leleis idi le
1 r
ní AI dosud vede a výroba litiny
vj dřevěném uh'l ponejvíce J i ] n f
víko mi hojné uhlí al se letezem
Qjjk málo co počíná ťan Kirtl
iavl# i Huško Jtiti velice tane
vWváHwhatsivl tvé přírody a kýt4
sliké výhody f Ivleze pro ty kdo
jr do nf no elitní violin peníz
'uské leleznioe dle jeho zprávy
o
a ponejvíc vlastní-ny carskou
kdoa Dno I dubna 195 obná
ly vlecbny lelernic délku 2U1 10
it i čeho! 13452 míle lyly v drle
carské vlády Na nové dráie
Nřl bílo dosud položeno 920 mil
ale do limy} očekává le bude
oleno 1658 mil a iedo 18U8 bude
riha hotova do Irkutska
ťěkaý zástupce
' Povedené kvítko jeiit Alex M
íobelaon právník a bývalý člen
titnlho sněmu ve Floridě Tví
rý ae narodil v Petrohrade a jest
ynem ilechtice herečkou V roce
878 oo mladík 18letý měl nějaké
ihtlistické pletky a aby olei Sibí
M poalal je! oteo do Ameriky Zde
Ítudoval priva v Charlestonu i
ií Karolíně a když ae mo pak ne
in( podpiaa Za to byl odnousen
o kiinice ale guvernér udělil mu
iloat Po nějaký oaa pak vyuío-
al a později atal ae kazatelem
jieaiy uarapoeiuato a oženu ae a
lioeron bohatého plantiinfka v Ji!
Varolině Po čaie ji opuatil a uaa
liilee v Madiiion ve Floridě odkud
fbyl po několikráte avolen do atat
Vtlho aněmu Tam se snovu oženil
oil by měl rozvod od avé první
!eny Před dvěma lety opustil
Vvoo druhou žena a usadil ae ve
Whitman Oeorgia Tam viak tíž
spáchal nějaké paděláni listin a
sadil ae v Jacksonville ve Floridě
kde olenil ae po třetí Minulý tt-
)UÍB viak opět padělal tde nota a
prchl Ten to mftíe přivésti dost
) Nyeoko třeba a! na iibenioí Na
iohopnoateoh patrni ma nechybí
Claevé doly eDjevrey
Z Taooma Wish rn aděluje 2e
Yr pohoří Cascade v jihoiápadnl
Cžtí aUta blíie Mt St Helen ob
l JeveVa byla cínová rada v mnoistvl
V nesmírném Jestli bude také tak
tydatnoa jako je hojnou tedy by
postaráno bylo o cín pro dloubou
[doba
) Trvalý pemnlk
1 Bývalý milionář James Lick
— iterý před lety v Californii temřel
_ f I _ _ 1 1 llll #u
j ivymi Setnými odkaty vesměs v
l aijma lidskosti a vidy Správcové
1 1eho Doafisuloti skončili nedávno
Iprici avoa kteril trvala 19 roka a
podali lidoat k soudu aby byli
(Vavsnl dlil aodpovědnosti Podle
-yrávy podané přivedli ke adárné-
i kocei aneb vyplatili následující
[ cikasy ileohetného lidamila Licka:
i Zřlaenf pomníka Francia Hcott
IlAy-a skladateli hymny Star Span-
'!ad Uannsr kUrý ařlsen byl v
Onldon (Ji tarkaj
nákladem HO
tUle díl
Urkova bvlťtirna na boře
lil
Had
mltUin niklaxlem 7forjíH
ProttAfský slfntíínio v
lVoltnťk s{řftílft(i f
Zeaský rcbranaý a podplkrný
sM'ak f ňn FřannUw 1ft600
PrAm valový fttv v Han rratv
elson ksj koepi védorkýeh prft
rayslaýeh aplsd l0oo
HpoUk tifoti trýininl ivířat v
Haa ťrafteisoej 110000
Pomnli rolíaý ve Frdrbks-
bařj(i v Pa 10000
ttulk pro ataré I#nv v Han
ťranaisoo 1100000
lUiplatné koople na 10 olícl
IU0000
Škola technická 1)40000
Pomník v městském parku 100
lisle dol
Nejvěhlasnějllm o-lkamm jtho
ovlem bylo iříitnl hvltdárny a
nejviliím al posul shotoveným
dalekohledem jíml jil mnohé ta
jemství oblohy odhaleno bylo
HV e4r
Povětrnostní ářadovna vykatuje
následující stav úrody ta týden
končící dnem 13 srpna: Stav ku
kuřice v Marytando Virginii In
diáni lowě Oklahomi a částích
Kansasu Nebrasky a Mlssouri jest
následkem sucha JpatnřjSí nel byl
před týdnem věak v Pennsylvanii
tápadní Virginii Ohia a Michiga
nu ae tlepiil Ve Wisconsině a
skoro ve věech jižních státech jest
ve stavu výborném ač v severním
Mississippi a části Tennessee a
Kentucky poidnt kukuřice trp!
auohem V Dakotách a Minnesotě
jest cposděna — Havlna se během
týdne ilepíila avláitě ve středních
a východních alitech V Oklahomě
počíná sbíráni Tabák jest v chatr
ném stavu v Ohio a trpí suchem v
částích Kentucky Indiána Mary
land a Virginie V Pennsylvanii
je koneo suchu tak jako i v Michi
gan a východním Ohio ale toto
trvá dosud r New Jersey části
Marylandu Virginia West Virgi
nia Iowy Nebraaky Kansasa
Oklahomy středního a jižního Te
zasa a v severním Mississippi V
dnech 8 9 a 10 byly mrazy ve
Skalním poboří a sposohily něja
kých fikod v Montaně iďaho a
Utah Podzimní orba započala v
New Jersey Pennsylvania Ohio
Indiána Illinois Missouri Michi
gan a Minnesota Ovoce slibuje
dáti letos větěí skliieft ne! kdy
koliv po několik minulých rok o
Vzdor tomu le jablek nebude tolik
co obyčejné v Maine New IUmp
ahire Vermont Michigan a Wis
conjin bude přece úroda hojná
poněvadž 15 státu vykazuje stav
úrody jablek na 80 až 101 Prů
měrný stav jablek jest 712 proti
44 minulého roka Broskví je té!
hojnost a suv úrody týchi udává
se na 833 proti 223 loni
Zlata abývá
V minulých dnech bylo neustále
hojni zlata ze semi vyváleno a
vzdor tomu le podle úmlavy uza
vřené mezi presidentem a syndiH
temjenl poaledni vydané úpisy Sp
-— 4 i j 1 v ~ r -
Státu odkoupil má ayndikát ten
pečovat! o to aby záloha zlata ne -
klesla pod sto milionu a proto kaž
dodenně nahraloje ubývající zlato
ubylo ho v první polovici tohoto
měeíne $7000000 Syndikát ručil
za udržování zálohy pouze do prv -
nino rijna m jak se poaoos ouae nezu aynsmib ur vtross pry i
pak muset vláda opit sáhnout! ku hem poslední války japonsko-čfn-vydávání
a prodávání dallích épi-'ské prodal vynález avSj číni ale
au budel! chtít! zálohu udržetiJ Japonsko ae toho dopátralo a ďocl-
Prolhané demokratické časopisy
hlásaly dříve le tlau abývá k váli
8b#rron'v lákonn Teď mhoj
roinmnl Itsfláři vi Mtl Je ťi byla
pouhá Isl nehol týl Ifdlsn byt
témlf il před dvlm lely a pt
nmA! dmokratíi ki vli li tkh
adrMt
l mh t ksíellki
V Cirtclftfistl splsbf' bylo
tfí)Í pohnili ve lioth vritvib
Ipřivns le Jíoburt K Monrehead
vleoberné inámý odpftrce kttollkl
a ílný AU n řá N Amrikho pra
porn ismfel minatý útrk roka
tolik Ityt k Almu v postdnlfh
ehvltíeh Jho llvft povolán kio-
Hcký knéi Manlulka jho byla
horlivá katolička a popírá ! by
byla kntte povolala be vole ne
boltlka Knéi praví le byt k a
mu povolán i jtlikol tnal manfelku
oo dobrou katoličku le ae fio ae
táial nýbrl jednolale obvyklé ob
řady provedl HvoWlomyslnl i
protestantlll přátelé Moorehea-lovi
nechtl véřiti le by býval týl
vlastni vale tak učinil a maji ta to
le mu byl kněz povolán kdyl byl
jil ba sebe pruti jeho vfilí a bti
jeho vědomí
Tlespsley trnutu předány
Ve středu prodiny byly v Chi
cagu úřadnt cestou viechny vino
palný patřící kořalečnímu trustu
počtem 17 v čem! zabrnota jest 1
vinopalna v Ornáte Prodány byty
tak zvanému "výboru reorganizae
ní mu" totií cástupcfirn dřívějších
insjitelfl jednotlivých vinopakn za
částku IM0000O Posud snad
nenf zjiětěno zdali bude trust zno
vu utvořen aneb zdali jednotliv
dřívřjSl míjiteló své vinopalny
koupi nazpět od reorganizačntho
výboru
ZjiMU při mláceni
Hlíže M-rgantown West Va
praskl kote! při parním mlátícím
stroji minulý úterek a tři ze za
mčslnaných při něm zaplatili to 2i
votem kdežto čtyři byli poraněni
]otal pět let
Ve středu dostavil se k soudu
Piere bývalý pokladník státu jižní
Dakoty aby vyslechnul rozsudek
za svfij zločin okradení státu Kdy!
mu soud předložil otázku zdali
má co k namítání proti vyneseni
rozsudku odpověděl že nená Sudí
Gaíley pak vykládal zločin jeho i
razné zákony k němu se vztahující
— maje za to že odstavco zákona
dle kterého by nemohl býti uložen
přestupníku větSl trestné! dvě léta
káznice jest neplatným Dovozo
val pak že nejhorSí vina Taylorova
spočívá v tom že po spáchaném
zpronevěření ukradl pak jeiti veS
kerou hotovost r pokladny aby do
nutil stát ke kompromisu a prjto
uložil mu nejvylií trest jaký zá
kon pro případy takové dovoluje
totiž pět roku káznice při těžké
práci Zástupci Taylorovi maji
prý a toho radost a dovozuji že
teď aa jim podaří Taylora úpluě
před káznicí zachránili jelikož prý
soudoe neměl právo uloliti mu tět
ií trest ne! dva roky káznice
ZAhobné torpéda
Z Oakland Cti ae aděluje že
ae Um právi zdokonaluje elektri
cké podmořské torpédo vynalezené
1 — i 4
drem Grossem a Chicaga kterým
[prý učiněn bude koneo viemu vál-
čení na moři neboť prý zničí toto
torpédo každou loď bez výminky
nechť jakkolivěk pevni je stavěna
K výbuchu používá prý ae nové
! výbuíné lálky daleko zhoubněji!
lilo toho le Spojené Státy uskuteč-
Dění smlouvy překazily
h í se sté ré #
V Presídtrt v H KMnfií""i t"
stvn byl pomník ftyř vlf
aftm kuří ftvUill smrt v tfoU h
vlU ktřý byt s(sjkiř svrfsn i
trtl při linl!sím sfrsjktf min
rokei Na pomníku mIií se aipls
ls byli isvrsIMnl S(rjkáří bllíe
Hrstfeento II f#rvne tl Že
ttrsjkářt in k'iMriA isviniU toho
iftkim
im Ji lejd nich byl
tnto ilořlfi k smrli odooi# j
éUnové amfřlfké ll#inl'l
pro
ale
anle proťsinjl proti nápi Umu a
problalejl jJ la nespravedlivý a
ftftiikonitý Měli dříve uválit o
aál Idt h c# li zločin spát halí
fflHřsji kseAl
Jak známo sUvl se u Cbiraa
veliký knál který stoulili má ka
naliiaci méta a kurýrní voda od
váďna bý'i rni směrem opafrým
nl al posud tkla totll s jsssra
Miubim do řeky Miitippl
kdsltf al posud tkl ovixm do
jezera Michigan Majitelé lodi
plujících po jezerib vnitrném
kýt h obávají se 1 tím odvráceno
l-udefřllii mnobo vrxly b jezer a
le bude to velmi na újmu plavbě
po Jezerech Na stllnost Jejich
ustanovena byla komise sekretářem
války klrrá! zjistili má jaký úči
nek kanál tento míli bude na stav
vody v jezerech Komiso tato se
stává z gen Poe z Detroit a 15ufT
ner z HuíTilo a majora Marshtla z
Chicaga Po zevrubném vyšetření
a provedeni potřebných výměrů
podá komise tato zprávu sekretáři
války
ťernnU umírají ne&toilremt
Černochu kteří se vystěhovali
do Mexika kde podle Přítele Lidu
panuje veliký blahobyt protože
tam mají stříbrnou měnu vrátilo
se 340 již byli ale v Eagle Pass v
Texasu zadrženi v karanténě jeli
kož 120 z nich jest nemocno neíto
vicemi
Ve Kpring Valley pokoj
ČernoSi vypuzení bílými uhlíři ze
Sring Valley III vrátili se tam i
započali pod ochranou zvlAAttif poli
cie opčt pracovali Adjutant milicie
Bayle který výtržnomi zdejší vy
šelřoval podal zprávu Že celý ráuius
zavinil chlast Že totiž k srážce mezi
černochy a bělochy doňlo při oba-
polné opiloNti
To ul ttwjí za to
V San Franrinku zsdána byla žalo
ba proti nynějším držitelům majetku
který zahrnut jest v bývalé Sn
Miguel ranči a kterýž ceněn jest na
1240000000 Majetek ten zahrnuje
6000 akru jež vláda mexická daro
vala Donu Josu de Jesus Noe v roce
18-18 Za pět roka později po smrti
své manželky prodal týž celý ten
msjetek a dědicové nyní soudí se že
prý nainěl právo k prodeji jelikož
polovice náležela dědic&m jeho man
!elky
Šlechetný dáree
Mayor města Ssn Franciko v Ka
lifornii daroval troéjéí universitě 13
akrft pQdy v hranicích města a dal-
ifch 13 akrft hodlá darovali na vy
stavění knihovny kteréž věnuje té!
svou vlastni obsáhlou knihovnu číta
jící 200000 avazko kdyl město pře
vezme vydržovánt téže co knihovny
obecné
Důležitý vynález
Z Pittsburgu se sděluje že několik
dělnikft v tamějších ddnách Carnegi
go objevilo umění ]sk spájeti Železo
a mědí Jil v dávnověku prý uměni
toto znali ale přišlo úplně v zapo
menutf Jestli se osvědčí pravdou
tedy měl by vynáhz tento velikou
cn0 neboC byl by hlavně používán
'pro pancéře lodí Nyní ae pooUvají
ptfir ttě ítrlf vé SVÍk 0e 'xUhá
jMiil úMhkum vody MIio miď
jk mámo lépi JI vilofuj kdy!
by %nél 'kfyty byly vrlvo
řítili lely by mnohem d#l# vytr
vly
ťr44 Islsílfs ls
Dis sUl#nI redikťira lopU
Trale Jourrt v Tojtk bude á ro
la kekeřlr v Kft lť obni'
J(fj0(
'
0OOtřKř 1 30000rflO b
I4I' ře I několika tý
dny ! nebude úroda vAbco ládná
Iréva iaMI Irsmay
Zvlásttilm spftsoUm přilit dva
slepl pastlerové o livo na Ckleao
A Alton drile biíle Marshalt Mo
minulý álerek večer 6iyfi tram'
pové vezli se na přední ěiti páro-
siroj kdyl tento vrátit do krávy
na trati se ralMjfl a niraiem tím
byli dva k snrtl lamáčkooll třeví
ťlre zraněn
AmerMaeé v Praits istěeal
lA tímto oblavením přínáll an-
glicka časopisy zprávu s Londýna
le su II K A Noonan bývalý mayor
St louUkf který se nyní v Londýně
nslétá vypráví le Jed i New Yorku
po jarníku Seveřoněineťsěho Lloydu
Kaiser Wnbeii po n'ml Jela vý
pravě k výstavě do Prahy Cestou
prý Čecho Anieričané pohádali sudí
ho Noonana aby Prahu navštívil ku
4 červenci a byl slavnostním angli
ckým řečníkem při atavnosti která
na ten den byla obmýšlena Vláda
juk známo oslavu 4 července V
americkém oddělení výstavy zakázala
a 4 účastníky prý uvěznila Cecho
Američané prý nestěžují na nesnáze
jež jim uvězněním byly spfiaobeny
nýbrž želí ztrátu své svobody a
sudí Noonan prý po svém návratu
do Spojených JStáift hodlá upozornili
vládu na toto jednání úřadft rakou
ských Tk tak ! To by bylo hezké
aby ještě vláda byla upozorněna
proč snad některý z účastníka přišel
tam pod zámek
I'aí1 aireut
Z Oklahomy so sděluje že v Paw
huska v území Odage rudocbft po
tlačil jednatel Freeman časopis tam
vycházející a vypověděl jeho re
daktora Palmera jelikož tento jej
kritizoval Komisař vládní Leahy '
preti libovolnému tomuto počínání
protestuje Ti nynější úřaduíci jsou
snad všichni nakaženi tím duchem
Clevelandovským t
Ženské siní volit
V Ogden Utah rozhodnul soud
že ženy mají právo volební při hla
sování o ústavě a též i při volbS
nových úřednlkft státních V dři
vějíích dobách požívaly ženaké v
Utah hlasovacího práva až jim zá
konem Edmundsovým odňato bylo
Nyní jedná se tam o přijetí nové
ústavy a tu vznikla otázka zdali
ženské hlasovali mohou a předlože
na soudu k rozhodnutí a výsledkem
svrchu zmíněným
Německo vrací pokuta I
Z Washingtonu ae sděluje že i
vyslanectví našeho došla zpráva že
vláda německá jest ochotna vrátit
pokutu 160 marku kterou musili za
platiti tam bratři Fred a Ferdinand
Korl kteří co hoši 15 a 17 rokft staří
odjeli z Německa a zde stali se ob
čany ale při návštěvě staré vlasti
byli pokutováni že nedostáli povin
nosti vojenské Na zakročení vy
slanectva uznala vláda německá že
neměla žádného práva je pokutovat
V Denver zabil se bývalý
mayor Van Ilorn pádem a třetího
poschodí hotelu Grand Uentral je
ho! byl majitelem
#
I
f I
I
t
% t -
s
I í
I
1
n -
#