Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 14, 1895, Weekly Edtions, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -=-„„ _ „ l"'""''M''J:'r' ' '1' ' ' 1 ' ' -'
' POKROK ZÁPADU
f
'i
- 1
Ml
-i !
1 f
i
- i -
'V i
4
í 5
I i
ťrincoatahf liM veřejných praH
uveřejňuje výsledky statistického
výpočtu o pohrb lidu v Francii
Nehledí k lomu lt hyvatelitvi v
Ffaneii přibývá vt til- meniíma
menším poměru vyplývá ČUlle
tich Jit vid daltko omidníjil a l
v éc vt evropská která t1 t nás moit
Vlbllditl fOfálIifOtt VffUlt M'tt
M t A
lo roi Jíli-ní niku I htofoln iki
kjtaj láklul k rffi4t4t(f
Tnio ]at urovnánf twiíiu cihvatl
lf t Ffant-il v fr6Mbo fKalrJn(ch
OI#t Z iQOobtnttl btlot
K6KB 1W48 a4l747
M 151 25 14 S
1S58 37 1 737
1MI JS 717
!(} 3W5 695
172 324 676
1881 34 S 85 a
1KM 359 C41
1891 374 C26
iIno molno tdtiovMali
H
M
II
!#n kdy lule objrvatetatva mínt-
kébo r4té tolik Jako renkovakého
ilt roatoo nrjffce tlak velká
mějta Koka 1861 mřla mMa ve
Francii víc ne! 10000 oby?ateli
dobromady 82 milionu obyvatel
neboli aedronict aelin veikerého
obyvatelatra Francie Hoku 1891
maji vlak jii 92 milionu obyvatel
totil dvacet čtyř aetio veiktrébo
obyvatelatvt Za třicet let pohltila
velki méíta aedra aetin obyvateUtva
venkovakého Nejvíce vSak routou
éta více než 30000 obyvatel
Náledky lobo jou velmi ř&vaíné
čím dále tím více opouití lid vxdé
lávání pftdy rolnictví Tk jeet po
měr dle camřatnáni s 10000 oby v
tento :
Rolníkft 5294 4733
Průmyslových 2907 2589
Obchodních 453 1076
Liberálního po
tolání 906 1082
Kdo bude vzdělávat pfiduř Jii
nyní jeví e nedostatek dělníka bo
epodářských Svědectví o tom vy
povídají e kormutlivou aooblajností
Znám píle kdosi tnalý pomf-r6 v
Normandii hospodáře kteří fci mc
seli t Paříže povolávat ience V
téže době v Paříži dělníci neměli
chleba a Žádali bouřlivě práci
Obyvatelstvo venkovské láká ii
?ot městsk aby je pohltil a zničil
mravně i tělesné Starců v městech
ubývá lidé ta předčasně umírají
umírají též děti v mnohem větíím
poměru než na venkově Město jest
Minotaur pohlcující lidské oběti
Se vzrostem měxt roste zločinnost
Na venkovó připadá vfibec na 100000
obyvatel 8 vínníků v městech 18
dvakrát tolik Měta mohou být
velmi bohatá rflznjmi zvláštními
ctnostmi jsou však strašně bobata
neřestmi Rozmnožují nákazu zla i
aamou podívanou kterou zlo ukazují
Práce činí mravným a nikdo nepra
cuje více než rolník Pohlcování
venkovského lidu městy je tedy zlo
Přtíiv lidí hledajících práci ve
vnlktoh m2af0Vi tiíiánU
nost a zločinnost Roku 1882 bvloi
„ r a k _ I
v rarwi zaarzeno 4077 2en na veřej
né ulici pro oeroratnost Z těch
bylo jen 1081 původem z Paříže
2738 i venkova Bída nikoliv zka
ženost přivádí venkovanka do těchto
konců když se dá přilákati leskem
města
Rokucký stav hyne i n nás počíná
bynouti Nebude lépe dokud lid
aám bude opoožtět rodnou pudu
["Živa"]
Jediná dárks Tfrj Viti řda-ZllW plsobt
éfuki Ulmákn mHU rUehmj mmultj éoUf
wtaéj Vilek n Ukármloi prodir]l rlB-Ktltor
Kdo chce míli léky nejlepií ať
koupi léky Severovy Chraňte se
léká padéUochl
VabfrM llrhomohW
4iti l
a4itj i w Mim
ft
'
vr"" "w " " "fnn-m jimi
mime (' ! na vé a imboří
pobřslní na trav# atřanl f{#ka
Wlllamettu vine tn ódilím mtl
oblin l'4mv ťfdolí a twiAáiln
těsní táhy poěne Kfítl
horlil velikáni tMtnftijí vf a více řoň r1'"''" ' pfftfhiflo ý
do potají a lihy octneme v tojWkJ í'oíoří VtthtrU samotné
♦ istném WillameUe Vallsy kUré ' V9 ř 'nctiíO lákavým a
nejkrihljíí a nejérudníjlí tkl
tátu a nebuhi daUko irl
nnll I mÍI t l i!
pariflcMm míst pro osalnhtvo d(
moviny hledající t řlhodnlllftb '
Ohromná kotlina na jihu pohořími0'0 M"' "álo nl abych néro
Calapooia ohraoié-ná tihne 4 po
obou lřeiícb řeky na 100 mil délky
a místy al na 60 míl fířkv llorv
_ r
oiimykajf Ji n viech stranách i(
nesčetné říčky potoky a bystřin
protkávají ji hustou sítí vodní
Skorém 5000000 akrft úrodné vh-'
_ #i
ay naieta ae v tomto údolí veliká
casi rozioby t taciiovala tvé p%-
nenství nedotknuté a Čeká na tdub
i pilné ruce ©salníko ab) vydala
pijje
Částečné jest zde irairie i Čisti
ařovnat lesy a houštiny Větíí
-
travnaté porostv táhnou se od vo-
dopád&řeky Willamette na jih ku
horám Calapofda Ilumosní pQda
pisaem proraicnana Jest veskrze (
vysoce úrodná naplavenina Po-
vstala Jednak splavením jemných zvláiř mnoho se jich urodilo a při
částic podnloh hor a rozmnože j rozeným následkem toho Jest že
ných utvořeným z rostlinstva hu- 'jsou saoro darmo a velká část jich
musem a pískem tokv nanesením usuhla
Zvlášť dobré pověsti téií se křov- J
_ X L 111 11 1
ii-wy pruu uie ou řezy se ia&nouc!a z toho cent platil se za trhání
kdeoviem pftda musí biti dříve Trhač musel si knnn ntf ™i
vyčištěna než k účtdflm hospodář-
ským použiti ji možno za to ale
tím větších pak poskytuje užitkfi
lodí ba ku pěstování všeho druhu
dodin hospodářských i zahradní-!
ckých zejména ale pro stromy a
crcvYucon ny že vétve spíie hroznům se po-
Předhoří obklopující údolí se'dobalf Firmeři a těstitU irrHi
zvolna zdvihá a dosahuje 600— vajl je exporterumkteří jsou "stru
2000 stop výie kdežto nížina jest atováni" a platí za ně co chtějí Že
od 70— 10ft etop nad hladinou moř-' ae nepředají netřeba podotýkali
skou vyvýžená Na těchto volných 'aviak 8c za Ib lest iii dřri
avazfch po většině řídkým lesem
porosuyco ouji aoure traviny ' lek při úrodě jakou jest letofiní
vhodné pro chov dobytka vSeholjablka a bruiky platí se dle nu a-
] l tr i ( r_ '
druhu V tom jest epět jedna vý
hoda pro osadníky dále od řeky
by d' [cl Krom toho pfida zde ry
chleji osyebá a voda nezastává na
ní stáli jak to namnozt blíže bře-
hQ řeky ae stává
Cena pfidy jest rozdílná dle ja
kosti položení a též ale dle toho
od koho ji kupujeme Možno zde
dostatt sluíný pozemek za 7 akr a
výše Laciná pflda předhonil za 13
a lacinější ovsem lest 1! tshn
mnohem ipatnějií quality
Před časem jistý pan Brown Do
zemkový jednatel t Portlandu po
pisoval pozemky v údolí Willamette
v P Z a ku cli jeho budiž prave
no že nepřeháněl ale po větiiaě
pouhou pravdu mluvil Řídká to
vlastnost jednatelů pozemkových
Hel zde netřeba utíkati se ke lži
chceme li kraj tento prohlásili za
eden a nejlepších ve SDoienvch
Státech (Někteří krajané přisedí!
sem na vvzvání n Itrnwn mi
Lodge Pole Neb a nyní v Port
landu usedlí trpce na něho si stě
žují že prý ním byli oklamáni
Nevím ▼ čem tvrzení to ae zaklá
dá než aulo se nějaké nedoroz
umění v ohledu obchodním mezi
oběma etranimi Pea to aljiel
jsem od p Strejce který je jedním
a nich pouhou chválu o Oregonu)
Oviem kdo hledá onen ráj ve kte
rém prý praotec Adam ani nesil
ani neŽal aniž shromažďoval do
stodol ale otec bob nebeský živil
ho ten bude i v Oregonu sklaroán
Nent věci na světě která měla by
jen samé vlastnosti dobié a Uk i
Oregon má své stinné atránky a
nichž jednou je ta že chudý osad
ník těžko se zde uchvtí Kdo bv
chtěl zde domov hledati pr tAb
platil pravidlo "Bea peněz do
llr tUr UHnt li uk U U
tnn tU Uh f NebřBsc nf
! '
atáturh vf(honf(h
Vn rtrni bflo o ňlulí fkf
WIUwMtMlatl a téi o výle th
ioin#tn u ifiií řsay lmi in
v
'
i tUmUU f 4t Ortnv mi
"J'bo ňřodnl ů rlí fWu Hoan
lXn J11 wllltw jako
IÍÍít "!fb!ivjh ipráv o
nřfn lo#!#tl řám vidli j#m
l'OUI lslulr t i bímříikihf
ni" Jt' # "ťiflřjícl modré
f " hol fobřtlnlho pohoří Tuf
° J ♦dtl mohl —
V c#lk vialo jest Orevoo v li-
lych Ét(b evých jsdnlm nej-
úrodňjií(h státft Unie PtmivadJ
molno ide péstovatl plodiny vý
rosné nemusí rolník mlti velké
roiiohv Kftdv lako tAt h ll
l
pouze obilioy a daří (ívocné
— _ „f — -
j stromoví pěstuje ae nejvíce a jeho
árolnost (est třf
děl jsem mladé poměrné stromy
třeiňové v travém sova smvslu
tdodv obalené uklu UK
na jednom 500 Ib třeiní natrháno
biti Jeden hodno
tvrdil mi le jedním zasazením
dlouhého žebříku do itremu n
trhá pokud dosáhnout! mftle 100
liber třeiní Itnlafm rokm #k
Portlandu prodávaly se za 2c Ib
' '
bvlo velmi těžko Na íilnrh
místech dovolil je majitel sadu
trhat za pfll centu 1b nechť si pak
trhač prodal je zač chtěl Švestky
dali též letos ob
atromy jsou místy nima tax obale-
a pěstitel má při ní slušný výdě-
lity Některé obyčejné druby ja-
blek časem nmí-valf -a 9_n '
centftbuil I víno dobře se daří I
re i
poiuicn pioam nejniavnejsi jsou
brambory které sází se většinou
dvakráte do roka záhy na jaře
vlastně v zimě a v létě Průměrná
sklizeň jest 50 pytlů % akru Letos
byly velmi laciné a prodávaly se v
Portlandu za 25o Pšenice dobře
se daří a dává od 20 bušla výie
Rovněž i oves zkrátka veškeré plo
diny hospodářské kromě kukuřice
Noci jsou zde celý rok chladné a
proto se tato "královna" zde ne
daří Podnebí jest mírné s častými
dešti i v zimě Sníh jest úkazem
řídkým totiž v krajinách přímoř
ských a nízko položených Padá li
rychle taje Naproti tomu v hor
akých krajinách nejsou spousty
sněhu žádnou svláitností a na veli
kánech horských leskne se stříbr
ným leskem sníh po celý rok
Podnebí jest zdravé alespoň ne
slyiel jsem nikoho na ně si stěžo
vat! Nový osadník východu nalezne
zde dosti výhod a dobré Živobytí
přineseli si tolik prostředku aby
mohl takoupiti si dobrý pozemek v
dobrém kraii Cena 1st ovinm
rozličná U samotného Portlandu
$500 za akr není žádnou zvláitno-
sií Ve vzdálenosti as 10 mil iu
města Žádali kolem 150 za akr do
bró pfidy Ve vzdálených údolích
jest cena kolem $20 za pftda první
třídy Oviem že možno kouniti i
za $125 pftda vládní ale nochv-
boji le na té by se někdo usadil
Isnl půda Jest laciná ale práce s
vyčistěním značná Hylo mi tvr
zeno že na 10 akrech možno udě
lati živobytí oviem krutnou prací
yl jsklkohv druh letnMi nernf křečí laludsM křsén
{{ cboUra morlxis prAJno Hplsílad s( jste jtkkolit
Hr nspsdsrd Vyléíl J
ťKRRY DAVIS 1'AIN KILLKR
Simillu kl4U MiM laik jíiM' él ttiliiM Ml
Kdfl málu Paln Klllfr no tur ít bIovh! írtlrstl Jutě Ní-
čsksjte al ftemoinit Kupte s lihev hne pinvidJ sj adhl nenutfi
příi bití niblsi a potřebuje obamlité pozornosti
Pam Killer jt na proďj ve vib wkirnáfb
Vénu S'e d 6'H lh$t
40 akru jest pr&mfrná farma na
které možno dobře lili neťof ehov
dobvtka jest ids velikou pomocí
Mlékař-ké výrobky J-o drahé a
máslo v Portlandu není tadnéilí
20o Vejce za 25e tucet 7 lobo
iou!fm le druUInietrí a chov
dojného dobytka tnutu 1 by se ld
inamenité vypláceli Hena sklíit
se všiml mnoho a kdo má vélil po-
temek aby mohl kus vlnovati senu
chovali dobytek jest na tom
oviem mnobrm léie nl ten který
na 10 akrech pouze n plodiny za
hradní spoléhali musí
Dobrá řarna stojí od $3000—
4000 Nyní dostane se laciněji
nel kdykoli jindy neb i sde jest
tíseft vieobecná Hylo ml tvrzeno
že as i 2000 jest obnos do začátku
potřebný a kdo tolik nemá ať prý
sern raději nechodí neb nepořídí
ničeho Dle toho co jsem viděl a
slyiel věřím tomu
Netvrdím že bv toto vše co
jsem napsal bylo "písmem svatým"
ale tím jsem jist že jest to pouhá
pravda pokud jsem ji vyíetřiti
mohl Jest mým přáním jediné
aby neminula se cílem a podala po
kynu a návod a těm kteří v Oreco-
nu domov vyhledali si míní
I plné ztroskotání Ochranné vint
neosvětlily sc bti a prospěchem v to-
slcdoím mohkm neítěstí Ale ochrana
na kterou se lze spolehnout! jest Dra
Petra Hoboko poctivý tvýearsky Uk
"Byl Jsem následkem diipepsie pouhý
vrsk" plSe p Csrl Helchcl z Frank fořt
Mich "MCI J-icm JI 15 let a scházel Jsem
Uk že jcm vážil už Jen 115 liber Zaěsl
Jsem užfvatí Hoboko Z poěátku válo
se mi ie te stav m6J horftí ale drže sem
e toho a od lé chvíle zsěsl Jsem se
uídravovsti Víeho víudy vypotřebovsl
jsem tucet láhví na zkoušku a dnes jsem
úplně zdráv zdravřj&f nežli jsem byl
posledních dvacet let Mohu teď v&e
JÍHli chutná mi také"
Dot"ze pouze u místních Jednateli
v malčm
Severftv Olej sv Gottharda jest
nejlepií domácí mazání proti re?
atimn
StromtyJ Síromlcy !
Vědomost dávám víem krajanům
že začnu opět tento měsíc prodávat
stromky protož žádám ctné kraja
ny kteří chtf dobré stromky koupit
aby s objednávkou počkali až je na
vštívím Váé
liYmilc Kubík
WUOUE NEK
Tl-2m
7 Praze Mim a Nil
je nyní česká lékárna
ikoiit UkJjrnlk
mi tam na skladě všechny byliny ko
Hnky všelijaké thé kapky olejíčky
řávlčky prášky mastě náplaatě
'flaatry) vodičky pilulky zkrátka vše
co do lákám v patří 1'řÍDraviiH tA
rozličné mazání pro lidské neduhy
leceoniny pro aomael zvířata a věV
lim dílem trefím vidy na to pravé
Léků Severových a Jiných t z patent
nich mám též hojný výběr Jakož 1
barvy štětce olej na barvení 1 na stro
'e zkrátka vše co v lékárně mínit
Zvláště velkou zásobu mám všech vě
cl z kterých se recepty připravují at
Jsou Již z Cech anebo od doktoru zdej
ších Dlouholetý cvik mně dal mno
hou zkušenost a ta přišla a přijde
muohým krajanům vhoa _ Zvláštní
starostlivost věnuje receptům
A MASINDA
Drába s iřůmw mi
110 TtiXAN
[XI (tt
IMJiíu
VOLNĚ rOlIOVKOVK VOZY f
Nejít pií dráha do vlei b míst
linu Intatvi Uzel Tum
Mexiku a naTIthuBiobikřní pohře JI
Jde přímo do
Sallát it Vortí ffillsbrí
VaxaliacMoWaco Teaplíí
Eoltca Tijlsr Giho:v21e
Lockliirt Conriotta Cis More os
v n - t i_ 1 JI
577
1—1
V!— 1
7 Mtú Ip Tn
HOUSTON GALVESTON AUSTÍH l
k Sin ANTONIO
9 _
KUPTE SI
PŘEPLAVNÍ LÍSTKY
DO ANEBO 35 ČECH
za nejlevníjíí ceny od
vrchního přeplavního jed ustele
PUároft oUvřf n v sodlU o4 S do 11 b Has
tdm puétoTBi: JT J Havelko
1UB VanDurenit
Chicago lil
Lk Blior h MlcblRkS Boalfatra
B B Drpot B U
Pravé americké
LA0ICS VTtfllnii „i
"""il-to nám s plno tUt
Arau my tim po
iUm ZDAjUUA k pro
hlAdnnU fjlrpíí ijl
i prÍMrirk bodlá
ky kdy 7A yuB toto s
blvsi Ju UKpM
tlvtní pra?a tmtr
trejksa Nn(n 10
lflvypdJI Jtko tplaé
iUti bodláky prodvs
bipoliO jFroliMdnto
I 3" " cxpretiil AI
iliivně JcřHl uxniia
ftTJM) snrb nio Mn
S ohirdnávkou do V
kolki h pro nit elo-
íntn1 11 fa Hk poxiwfí-ny ftirk n"h
i
II
lt7 KinMrtili) IrJZOAHMA JKliNY
HODINKY ZIM UMA kly JťH kounftn anrt
bKťT 49 Unity Ullf CHICAGO 11L
pmuia Int A'ln :
iuiy a i w ru o
Ur
zahání boule reiimstÍNmus dna
píchání u žeber bnleuti na pnutu
a v zádech suché lámání tistfr ly
záněy a víechny bolfstl revma
tické a neuralglcké Jest U nej
lepií mazání Ona 60 etA
íúprodpf t titth lkáraáVli
Kdo chce
épln vyléčili reTmatlimus
boJpstl v zádrch strnuloaf a stuh
losf údQ nehr nallrá se Heverovini
Olejem sv (iottharda a utírá
m ae"
1 1 rsms
Wm
[mm
í