Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 14, 1895, Weekly Edtions, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - POKROK ZÁPADU ~r
lufulta mtkšh fá-fné pMdny k
#bv ám I by poméf bjl porušen
Iok a I bule tíffttl potřeb !rs
ilétniHV f mfutufi t'fito'1 bud s
i toto mnolit fti úsof vshkov K'l 1
" by ml hníst ale ftšjaký olř bid#
v fshylek ďšlňbivi v mMcch hledat
výlivu na vsnkovr1
i Pltft nmtUiv ©Ino řfilliif
V skoti uliíf iftll demokrat horulM
pro svohodnt" oln-hod la jon okrí
i dáni w hrsnnf m r Ifm I kdybyi-born
! Iftřll f0ÍrfHí flírtítlfnl whli by
" lodiUI všechno mnohem Isvnejl
io Mtii naiřoj# potrsun po
traviny M Ta m st npovdH
li kdy! btids kniotttí i ] lidné
tboll VJřobené Iseinoti prací #Vřop
kot 1 továrny idejlf b Joa
rány ] mnoií b Ion uvrleni do i
hilkf itl ktM trém i rifl podrlí
1 balon muset pracovali o 10 al lřJ
procent levněji ňel pracovali dřivs
Ttn lehkověrný 1 1 dal Jim konečné
♦ vím ttď ovšem bych honí
A č neprovedli to Um krotil) n-
A tavedli svobodný obchod nezrušili
nadobro othrsniit clo iyijri lti
sniMi je částečné přtce Um utrhli
průmysl náš ot pokraj záhuby ce
Vu aeml přivedli f pokraj ůpxiku
fmioií b těchto f!i iných proroků
ginechtí tni ti} Mi o otázce celní
lb4vt4 to mají nyní Jinou volavku i
Mljkét ntobmezené ražení stříbra
To lest nyní ten universální lok
který má odpomoci všemu alu ač
před málo lety o ncra nevěděli
thdv Lvi to svobodnv obchod Po
- -
nenbmezeném raženi stříbra bv mu-
V aelo otiero následovat ueobmezené
vydáváni papírů a bláboleni tako-
l ! ftuan6ti firnrnlift driftiácf klu
giMv" -v" v i —
bu viry Jou JeStfi roaurotil lidé
kterým nenapadne že kdyby bylo
mol do takovouto ct-Htou doitíci bia
hobylu pro vfiecbeo lid íe by centu
lakovou jil dávno bylí nastoupili
panovnici monarchičtí a uspokojili
tak avé národy a zjednali ai Jejich
blahořačent Neiáležl na tom Jaké
pěníte máme toti! s čeho Jou ale
i ne dle jména nýbrž ve akoteSnosti
K A ivláitě dčlnlk&m musí na tom
! mkt1t h v ta ml i rráci dostávali
ř- ( ~~ j i r
peníze co možná nejlepHÍ mající
nejvétií možnou kupní hodnotu Co
li bylo putno Jibanum v doDú oocan-
f aké války že měli penéi balíky
když muHili jtcb mul na kolečko
VI
aby i mohli koupiti snídani
Zpráry osobni
— Páuové Ed J a J J Texel a
p Mahoney t Bruno byli v Omaie
koncem min týdne ta obchodními
láležitostmi a byli jame potiSeni Je
jich aprávou že v okolí Bruno bude
úroda obstojná
) — Pan V L Vodička i Odell
V přijel do Omaby v eobotu a BÚSaHtni)
SM výletu do Weat Point Zvéděli
i Jame od nřho že v Jižním pořadí
okreift Nebrankých a v severním po-
' řadí okreHA Kausankých jeat akoro
neúroda a tudíž dopadá to tam
amutné
— Pan Hlaváč t Brainard Neb
tavítal do Omaby koncem minu
lého týdne ta obchodními táležt
stmi
— Pp Kircbman bankéř i
Prague a II A Fiaher obchodník i
téhož rnČHla byli v Omaze v aobotu
a atéžovaii 'e v té části Saandera Co
bude úroda akrovná
Vražda V Mědénci u Přínecnice
" (okr kadaAitkého) naletěna byla
v úterý dne 32 července mrtvola
obuvníka Jana Bergera Byl 64 let
tár a neznám pachatel tprevodil
ho ae avíta ta čainého rána patrné
g nenadání V třle tavraždčnébo
naletěny pH aoudní obdukcí krom
velkých brok o I koalénA kuličky
tnačné velikosti jakých používají
déti ke bráni
Vtlthiii poidf
% Kinilif Náf Ml'pÍri Vlta
vy doíbí ná aí luf#t plkát% při
náloJWMi ot Jin4 atranl knn
iirfřřiřoan4 nřkl#ř4 budovy tý-
lavnf mfl niíníl i am#rlrkoi r#l
tonri a farmn epatíná na Irli4
iranl at rudným vyavítlcnfm ve žty-
řb řídích loti I v řk hím k
n'! k B ftt)rt'tft io fál0
abychom J rnUtním anttí:kfm &%
anpiiftrn rřlll aby iárri ml
Amerikány - toriily bu lili pffiohll
4řovft Udá výitavnl i)Ut aby
ehom objednávky na foy ýtavií
kaldý t ené J#ln4 kornny o I od
ttth říjímli
Ohlcdn i řvljiího vyhovili Jm
n-(hlkladn faVlo(t a ioimUH pla
kály na rAiré čfpiy mílnl i
tankoxkl %h pfrhjbujMfie Vfltr#!t
bj l tn mitl jakýkoliv ůíink a to I
ví přlíin n#I Jdn4 Vh Iné vtp
milá i apráva výitavy na amríck4
lorUty al trocbu poi lř rmbof potét
km arpna konči Jil doba kdy tuři
té arru-ríčtf do Kvropy ae vypravuji
a ta málo týdní nantana jil i kdy
i Kvropy vrácí Za druhé apriva
výstavy nepostarala ae ani v nejmen
im o to aby v ča upozorněno bylo
čtenářstvo amerických listu na to ža
e výstava v Praze tabájila a odbý
vá tak aby událost tuto sledovali
ae zájmem mohlo O zahájení vý
stavy nepřineslo podmořské lano ani
řádecky ani ainociovjný tisk ani
spojený tisk a jest tudíl úplné ne
tnámo čtenářstvu amerických listfi
že vůbec nijaká výstava tím méné
že tak tajímavá a jediná tvého druhu
výstava v Praze ae odbývá Konečné
ta třetí pochybu jemo že ai americký
tisk valně povšimne plakátu jenž mu
byl zaslán jednak t příčiny právě
uvedené neboť americký lisk bledl
přinášeti tprávy pouze jen takové
jež pro ten čas zajfmtvoiti pro jebo
čtenářstvo tdáti ae mají a pak nemá
v obyčeji přijíraati co nějakou no
vinku neb zprávu co v plakátu ott
Stěno bylo
Chtěla-li kancelář Národopisné
výstavy upoutati pozornost turistů
na výstavu pak mftia v ca naarocui
v cestu kterou před třemi lety Xiar
Výbor vyšlapal a pro ní připravil
Měla totiž vtbuditi zájem pro výsta
vn u řiditele Spojeného neb Associ
ováného tisku v Londné tak aby
týž vyslal tam k otevření avého
zpravodaje a o výstavě obšírnější
tprávu podal nejen příležitostně
aneb jednou nýbrž čaitěji Když
bychom pak každé neděle v neděl
nich listech dočítali ae zde zpráv o
výstavě pražské to by bylo vzbudilo
pozornost turistů amerických a ne
pochybné získalo Praze značnou
návštěvu cizinců Páui v Praze to
mu ovšem jinak rozumí a marné jest
jim co vysvětlovat aneb na něco je
upozorňovat Oni domnívají ae
když něco podnikají Eecelý avět po
vinen jest je pozorovali Máme v
tom ohledu bohužel amutné zkuše
nosti Národní Výbor všemožně ae
vynasnažil přiměli zastupitelovo
Národní atrany k tomu aby z jeho
středu podávány byly zprávy o po
litických snahách a cílech atrany
národní kteréž by rozšiřovány byly
jak Spojeným tiskem tak časopisem
Bohemian Voice věda dobře že jen
tím spfisobem pomocí tpojen tisku
a telegrafu lze vzbudili za hranice
mi účastenství a zájem pro zprave
dlivou věo českou Národní Výbor
postaral ae o to nby správy takové
byly přijímány Spojeným tiskem
avšak nemohl docílití toho iby pra
videlně byly podávány a vůbeo ne
toho aby správy ty vycházely t pří
mého pramene te eamého kruhu po
slaneckého tak aby asociovaný-tink
mohl hleděti k nim co v každém
ohledu spolehlivým a authentickým
Snahy všech národů o samosprávu
dochází v léto zemi sympathif jet
když národ zdejší ví oč se jedná a
jaké cíly jsou Ludvík Košut spů
aobil tde počátkem let padesátých
rav4 ha'l4sft{ pro vid madMkon
ktfI doutftá pos-i-f J VÍci Ifuki
řtná sami fistJlf oMibé !
nalitá ? ěa'pi#rtv amri Mm
vMýr h lastanrů) vypovídání í H t
Jdska vibwilílo v djim fVMpi
etfii fM rkolik l#iy pravod bon
M nsvoU} v Já'M mf nsjímabi
# íavpif'tvo loti inřřou o Arml
ny Jko privl adsi vftbft kallý
Atifk vibdKije a lt sourit a kal lá
snaha o svobodu dochází v ismi
ihn fl ly vřtlýeh sympathtí N#rl
pofíiybnostl kdyby #nsbi épi
#ntfo t (#jl prav stav ih v li
kottskti } snahy čfské tliily by s
tím t]jMjíi ayrnpathilm Víak
pokud vůdcové v lAchách bpříj Ion
k torna poznání !# musí potarslía
o to mml aby J#jíh snahy v ná-
most víly t% hranlcsrnl potud
tůitanoa vteehny ty snahy a podniky
národní iiftlř si Jakoliv dfitelílé a
velkolepé cliíno řiepoviímnuty
aneb budou o nich čerpány tprávy t
pramenů nepřátelských
Cosfltjká loterie pofitané ve
prospěch Národopisné Výstavy to
ovšem nemůžeme vyhověli přání ři
ditelstva jemu! bude asi neznámo
Z líjerne v těmi kde loterie Jest
zákonem takáianá a éssopisům kle
ré by loterii fedrovaty aneb lotern
ohlášky přinášely že odepřeno Jest
právo poštofnl dopravy Kdybychom
chiéli přání tomu vyhověli byli by
chom v nebezpečí že by nám pošto
vní úřad dopravu odepřel a tak vy
cbáiení časopisu úplně zamezil
Kdo jnou (i darebáci f
Není větších taslepenců nežli
ti kteří tímyslně oěi zavírajíce
viděli nechtějí Jedním i tako
vých taslepenců jeat "váš alttžtb
ník" Hajdušek z Teiatu kterýž
onehdy napsal ve avé Svobodě ná
sledující tnůšku nesmyslů lží kla
mů a nepravostí:
"Nic snad není směšnější než
skutečný darebák jehož celý život
není jiného než to největší dare
báctví a počne obviňovati t dare
báctví avébo spolublížnlho Takové
jest to b republikánskou stranou
Tato strana hned od svého vznik
nutí jiného nedělala než darebá
ctví v tomto darebáctví doaud po
kračuje a vzdar tomu vyskytne se
občas někdo v její středu kdo si
velice libuje v obvinování demo
kratů kterak prý oni dovedou ši
dit voliče o jich hlasy "Americký
Občan" republikánský to časopis
velice laraentíruje nad tím že prý
demokraté překáží voličům při
volbách když tito chtějí své hlasy
odevzdali a když hlasy jsou ode
vzdané že hledí je ukrásti Tato
jeho lamentace tni jako by repu
blikáné byli ve všem praví andělé
Svoboda nepopírá že by demokraté
nebyli apácbali nějaký podvod při
volbě ale republikáni jsou ti po
sledtil jež by měli proti tonu co
naraítati Byli to republikáné
kteří okradli americký národ o pre
sidenta Je pravda že kdo jest
zablácen chce též jiného zablátili
Takové jest to a republikány" —
Kdyby se takto vyjádřil člověk
dějin amerických neznalý polito
vali bychom jej však když píše
takto redaktor který v této temi
vyrostl v muže dospěl práva stu
doval na stolci soudcovském zase
dal a dohllžitelem Školním byl
muž od něhož vším právem očeká
vati můžeme že by měl míli aspoň
elementární tnalott dějin ameri
ckých pak věru žasnout! musíme
nad takovým jeho spůsobem psaní
Každý kdo jen poněkud tni dě
jiný této terně a dějiny stran byť
i nesouhlasil ae táaadami atrany
republikánské uznat muaf že ne
bylo nikdy v dějinách této terně
strany tak vlastenecké strany tak
šlechetných a lidumilnýoh aásad
strany tak schopné a poctivé jakou
je strana republikánská Prohlíží-me-li
dějiny zemi této od samého
jejího počátku od vymolení neod
vislosti až do doby oyaějšf shle
láme li strana demokratická ani
lá Iná stran Jiná namflle vykázal)
ae tni Jediným akulkem statni
fkým který by a mohl rovnali
oním jwtil strana republikánská
vykainje na lady IInd I amotn
viník strany republikánské míl ko
híth avýnh f myšlénku nvl jiné
lleohetnšjlí v myšMe# aby i !
aklh# štítu amerWké svobody vy
mazána on černá akvrns otroctví
kterál Uhalsl byl takla lateli po
nechána Myšlénka úplné nob
metsné svobody pru violiny ob
čany bi roidttu myšlénka skalefi
né svobody pro všechny mj!nk
trušenl tbylku barbarství byla
průlinou kterál vtniku data straně
republikánské Můle lil bjll tieb
vůbuo bylo Jil v této temi kdy pod
nétd Šlechetnějšího tisžli byl pod
nít tento ka uložení strany nové?
Úmyslem atrany této nebylo pro
vést! Stechetnott snahu avou snvl
násilím nějakým neb krokem ne
spravedlivým neb zkrácením práv
kterékoliv třídy občanů ÍHrana
republikánská nebyla Batolena ku
tkracovánt nýbrž ku rozšíření a
tabetpe3en( práv občanství Však
jih tpii tak na nešlechetnosti otro
ctvf Že byl ochoten obětovali mu
avobodu a celistvost této terně byl
ochoten půobiti roztržku a mařili
tak výsledky obětí zakladatelů re
publiky ba býval by snad ochoten
vrhnouti se v náruč vypočlltvébo
Anglicka když by bylo tak potře
ba ku taohování nešlechetné ne
spravedlivé nelidské a barbarské
avé inatituce I pozvedl tento de
rookratický jih který tak dobře
tehdy Jako nyní tvoří kostru demo
kratičkého obra a hliněnými noha
mi zbraň svou proti vlasti své do
pustiv se na ní veletrády a byla to
strana republikánská v Jejíž čele
stál Lincoln a Seward Stanton a
Grant a Sherman a nespočetní jin
velikáni duchem kteráž neustála v
tom velikém zápase bratrovražed
ném pokud nepodrobila zrádce a
nespojila opět celou temi v jednu
jednou slavnou Unii Byla to
strana republikánská která v sobě
chovala nedostižitelné státníky
kteří dovedli takřka te terně vydu
pati prostředky ku dlouholeté vál
ce nejdelší v dějinách tohoto sto
letí od smrti Napoleona Byla to
strana republikánská i její geniové
kteří dovedli udržet! uvěř bpoj
státům a nejen udržeti nýbrž i po
staviti zemi na stupeň národů v tom
ohledu nejspolehlivějSícb Byla to
strana republikánská která dala ze
mi měnu tak dobrou jako tato před
tím nikdy nemela Byla to strana
republikánská která za 25tileté sprá
vy dovedla umořili $2000 milionů
dluhu národního a upravili příjmy
vládní tak že obyvatelstvo nejen že
nepociťovalo břímě daní ani v nej
rnenéím nýbrž že zem oplývala bla
hobytem Hýla to strana repnbli
kánská ža které dospěla země tato k
rozvoji v každém směru a ohledu
jakóho nebylo nikdy dříve před tím
aniž Jest nyní Doba dějin od roku
1800 do roku 1892 je dobou největ
íího rozvoje cejvětšího blahobytu
nejvělštho vzrfintu a tej většího po
kroku jaký kdy v této zemi se stal
A takový duševní trpaslík jakým
jest Svoboda opováží se tasednouti
na soudnou stolici a pronésti tak
makavau lež a nestydí se před čte
náři svými t nichž každý cítí a z
osobního svého poznání ví jak ob
rovskou lží to jest a neobává se že
před ní napliji I
Strana demokratická ta celé své
působeni jak jsme svrchu uvedli
nemůže vykázati se ani jediným vel
kým státnickým činem nemůže vy
kázati se ani jedinou periodou svého
působení v které by temfi lak oplý
vala blahobytem a tak pokračovala
jako může vykázati se strana repu
blikánská Strana demokratická to
byla aspoň její jižní křídlo její
kostra která uvrhla tem tuto ve
válka bratrovražednou se schvále
ním demokratů severních kteří roku
1864 veřejně pro roztržku Unie ae
rohlšlii Htrant demokratická to
yla která tišlšdřilt nám t M vál
koti ruina n kteří"! nik -lu tisvMíl
edert den bn 1# li mít jiké platnosti
V den nlUte lujfef řUřM drnokr
Ibká to byla která epůtohí! vAav
obecné krachy v temi prátl tak
temokrsts Monrow jiko i demo
krsta Var Burena it demokrata
I'iMlirnni i nyní za demokrata ('!'
velnd Htrana demokratická lt
byla druhdy tak jako jest o nyní
ta ktrré iem£ ďi dluhů upadal
Stran dernokrstickáto byla která
nebyli veďna ani Jednou jedinou
myaMnkoti šlechetnou kterou ovtáV
ttla právě tak i Jacknt Jako t
Buchanana a Clevtlanda lása la le
"víiřii liileíl koří!'' Stran demo
kratická to byla která vily páchala
páše nejvŠtší podvody volební tak
lobfe na jihu Jako na severu která
celo jodnu tí Ju voličstva na Jihu
zbavuje práva občanského a v mě
stech severních pouze jen nejvřtšíml
podvody a naďlovánlm třídám nej
horším u vlály ae udržuje Strana
demokratická to byla za které děly
se největší tpronevřent jak vysvítá
t úřidiil zprávy podané následkem
podniknutého vyšetření na tákladě
návrhu podaného v senátu Spojených
Států dne 0 února 1880 aby totiž
zjištěno bylo mnoho li obnášelo
zpronevěření ta různých presidentů
a jaké bylo procento zpronevěření
vůči veškerým příjmům Uvádíme
v následujícím tuto tabulku upozor
ňujíco zejména na to že zpronevěření
demokratických úřadolků ta demo
kratičkých presidentů obnášelo až
1171 na každých tisíc dolarů kdežto
ta (Iranta obnášelo pouze 24 centy
na každých tisíc dolarů: '
Obnos ZtrSU
Protldi-ut zprtwriry nallOOO
Washington $250970 $221
Adsms Jobi 235432 259
JifferKon 00346fr 275
Madison 2191600 416
Monroe 3229787 858
AlamsJQ 885374 439
Jck8ou 3761 112 7 62
VanBuren 3343792 1171
7°"' "V 1565003 640
Polk I7á285l 408
fc:::::} wnYú'
Pierce 2107 982 3 56
Bucharan 2659108 38 í
Lincoln 7200984 76
Johnson 4619000 57
Grant 2022479 24
Tak jako to celé pásmo lží jest
rovněž vylháno že by byli republi
káné okradli americký národ o pre
sidenta Jediné čeho se dopustili
bylo že zlcdčjům odebrali kradené
zboží což bylo zásluhou a v zájmu
spravedlnosti V jedné věci má pra
vdu "Svoboda" že obyčejné kdo je
zablácen rád by i jiného viděl Spi
navým a laké co list fanaticky demo
kralický jedná "Svoboda" v tom
ohledu dle toho pravidla
V Armourdale u Kansaa City
udála se v sobotu výtržnost při
kteréž tři Itaiové byli traněni Ita
lové totiž nabídli se pracovati při
svážení ulice levněji následkem
čehož byli vtati do práce Propa
šční dělníci však je přepadli a za
pudili -XfT- Olxlríel -6K-
prvníodmónu — na svřt TÍstavě
DR
CREAM
ITejdLolEOtiaileJl : plipra"va
čltř prUok t vUalhs iam Iroat'4a
aotitt liaiBM I JlDoh ílatot
ro ií aoifl v eorkaa
Kli
Ir
K
i I '
r
v-
ér
U -
V
#
v--