Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 14, 1895, Weekly Edtions, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ♦ "
i-m-'
V
I
In
ZPRÁVY ZAHRANIČ Hř
V WmU íimrko Msfáfní strmý
t Vff o! psrnij ptpfarh ťtffti
Opil rliUii jttráf Jodriíhi m
r tyhilujřeirh řlcfift I přa Inff h
tftlcft flostvsdnt ftímsrko liberální
Maký pfisltnee Dumreiř nsř vidil
mandát 'flMní nfmuké U
t!p tlá ňln rjcMé pokroky —
Dtinwii hí Htnpovl r Mké r
d oIm hojrtf krnvřtl V 0loVcj (f
Kortitsnrcli) PoaUrnsm ty 1 a t
I MU byl infivý němTký nirional
tjrjriy nepřít! MIov incři
ÍlóKO narnoenýřh o ttn) víre nl
kdy ff cr ttnt N#jvěÍI přfntck
Jevil s mni Ameriilsny jithl }r l
počtem t ntfth fiuíncfl n#jio
VSecky lioťly byly přeplněny a lc
sté li slílovalí n nesmírní vysoké
ceny hotelích nesmyslná uřadni
pravidla a dano domácími úřady
uvalované
#řJ ( Kvrcpy lest obrácen
nyní ne rozervané malé knížec tví v
Jihovýchodním cípu Kvropy Hulhar
ko Víu Jo ne má za to Je Ilulhtr
sko musí se Jesté Jednou stáli ohni
em bouře na Halkáně Kníže Ker
dtsiand vití lil len na nitce na trSnu
arském očekává se le dostáno
kopanoo ve velmi krátkém čase Ni
eledujfcl nfže bude nejspíše navr
len Klínkem neb jinak by byla opět
rozdmychána východní otázka v pl
ním žáro Kulbarské deputaci
Petrohradě bylo řečeno že dokud
nebude Ferdinand zo země vylán
neudělá Kusko pro ně ničeho OJ
tavraždřní Starobulova jest veřejné
mínění v Bulharsku pravý cbaoo a
nikdo neví co se t tobo vyvine
Ze Sofie do Berlína došlý telegram
oznamuje ie Matakjev přítel Stam
bulova byl v Tatar Pazadžiku i
liulbarsku ukladně přepaden a těžce
poraněn
Stojan Novakomč předseda no
vého arbkého ministerstva vydal
letos v Bělehradě brožuru kde Jmou
formulovány potřeby a požadavky
Srba v Turecku Brožura má název
"Cařihradský patriarchát a právo
slaví v Turecku Spimmtel ukryl
ae ca pneudonym "KonHtadin" Stoje
nyní v čele irbttké vlády p Novako
vid bude míli přiležitont platně no
tureckých Srbfl (v Makedonii a Sta
rém Srbsku) zatati aby ae jim do
stalo úvtupku dle nřho camólio
nejnqtnějNÍch Pan Novakovič žádá:
1 aby turecká vlála dovoliU ko-
nati hlovanxkou bohoslužbu v tfch
krajích kde toho žádá vřlSina oby-
UlMtva
2 aby duchovní úřady cařibrad-
nkť-bo patriarchátu vtaly pod avou
ochranu urbnkó národní íkoly a sta
raly ae o vidřlánf jejich tak jako
pečují o vcdčláof K'ků
3 aby v cařihradHké bohoMlovné
ňkole vidřláváni b}Ii vedle li kňv i
Srbové tak aby mohli obřady vyko
n&vati a slovo boží kázali v Hrbukém
jazyku
4 aby pro Srby v Turecku jme
nov&ni byli aspcú dva urbřtf bisku-
pové
Požadavky tyto jiou skromné —
Bulhaři mají už v Makedonii tři ti
akupatvi a jiná tři až čtyři Žádají
Uvidíme jak ne Porta zachová k třm
l oním Bulhaři zakládají svou po
litiku naprou Turecku na poznání
le Turecko musí býlí dohánčno a ke
kažJé reformo donucováno Nova
kovič myslí naopkk že Turecko jen
třeba opozorniti na upravedlivé po
žadavky jeho cárodíiv a že jim vy
faof
Jlelgkkd poslanecká nnčmovna
přijala dae 3 srpna ve achnzi vořer
ni 70 hlasy proti 69 čtvrtý článek
záLona školního kterým zavádí no
na ikolách povinné vyučování nábo
ienntvl l''i hlasování obehrály ne
bouřlivé acény a když oznámen byl
t ýilfdek rozpoutala ve inčmovoé
bouř roxhořčeaí
kon4 ř#vořff- ns4 tnj H
ft íř MřH (lirrU řrMyř rnřt
Hiftíi Kpifitt fcfrý f w al o ec
Um otřivA tiřf4 dvřřy jk od
fi1ynfl( tak ft-J Ipsnřlskýt h řa
přsíol k p"Vllrftm a ním na
3700 mnl5 'ivtil( I nad tlm ]
jí — Přovlmis) Mtttnft povstali
r#14 Jhr jofln m'l a n'kolik dftlf-
ltyrh bitev tím jil avedlo 4p
ři'!k4 fprávy o tom nitVIio rteíidil
vají aU tiké to fiepnpírajf—-Ftlibq
stsrnká výprava pol kipit Jtolovem
iřutfi přit4U a Hý nákh I stolila
— přiMký konul v Bi-rt"4 Ayres
V ArKntiň# ahroni&lJil flOO novA':kft
Jfl msjl být !- láni na Kubu proti
iiovstah nrn — Hfioř Pdf Mírallos
v llivai byl ustaroven rnomn
vilcřfifi h zpráv — Povstalci zvolili
i jil jifointímiit vládu v jJi h
stojí vlasteneo ({en Msceo Nové
zvolený diplomatický jednatel do
Mpoj Státfl Joiípiin ťalillo Jl
ve Washingtonu a jiných mřstech
amerických dobřo mám a Kubánci
mnoho od nčho očekávají — Další
soukromé zprávy udávají JeCarnpos
oustřeruje rozptýlené avé vojsko a
obává se le povstalci dobudou řiS
kolika velkých mčst pakli nedostane
brzy posilu — V Havano bylo shro
máždřno 1500 dobro"olník6 kteří
budou posláni ku chráněni plantáž
proti povstatc&m
Ve ichilzi karlictických a republi
kánských zástupcS do řpanMskú sni
movny minuly týden v Madridé od
bývané bylo usneSeno aby obč tyto
strany ne protivily vyplacení mora
ského požadavku Spojeným Státfim
ChtcMí tcdati žádost-ku královnč
aby zrušila miniateroké usnesení na
řizující toto vyplacení a pakli to ne
bude platné chlčjí vydnti provolán
k národu Spančlxká vláda odepřela
platili úroky ra tento požaduvek
Nímecká vláda oznámila že su
nechce podíleti úředné na oslavách
vílčzných bitev nad Francouzi v r
1871 čímž vzbudila mnoho nepřiz
nivých posudků nČklerých zuřivých
germánských časopiaň Dle nového
usnesení minister-ítva vyučování bu
dou nyní v Nř mecku připustčny ženy
na university k studii lékařství 16
kárni:tví a zubního lékařství Vláda
vydala provolání v němž nařizuje
že nérnečtí úřadu lei smí na dálo potí
élČli do země jen takové americké
maso na nějž byla vedle obyčeiné
cedulky vládní přehlídky ještě při
špendlena cedulka s nápisem: "Drob
nohledně přehlíženo"
1'tiřížHká výstauar 1805 — Tato
výxtava "Kxpositiou du Travail"
která koncern tohoto měsíce v prfl
myslovém paláci pařížském otevřena
bude s do potiledního lUtopadu po
trvá získala na svém významu tím
Že president francouzské republiky
pan Faure tento podnik který za
počátek světové výstavy 1900 pova
žovánbýti mflže zvláštní přízní ob-
myslil Na výstavě této' ve 54 sku
piny rozdělené zastoupeny budou
veškeré druhy světového obchodu
prfituyslu umění hospodářství a
potravin Skupina pro zdravotnictví
(hygienie) bude tentokráte velmi roz
sáhlá Ve výboru pořadatelském
zasedají vynikající lékaři francouzští
jako 1'astcur Brouardul Koux a m
j V období výstavním bude uspo
řádána celá řada olborných výstav
Z VaHle docházejí zprávy že
kotem panamského průplavu panuje
nyní značná činnost Jest prý tam
#l-ut4 tffilLA mnnliitirf 1itnfirA m1
vcimv nu"nif i uvili iriij uiria
nsibízená i-nt vhmIi lmnebně nfikí '
rovnající se jen 42c ve zlatě
Při zkoušce torpédové lodě Char-
ger minulý týden na pobřeží angli
kotli po ryehlfui oLííenlm
ohně se předtslo výbuchu kotlo Na
lodi se nalézal princ Watesský a vé-
vodaarku Kdyby se byla lato
nehoda přihodila k ly! nlula lod
plnoa parou byla by celá i pria I
POKROK ZÁPADU-
jfpřfi vy!tla do pofítM tatt Id prlne
n a unikl amrtl
Drutlýthd tt U kbíidiv fRyptský
který přibyl do ťsřihřadn dnu Mho
t m přinssl sultánovi tursrkímu
lírem dva miliony ďdlarA k tomn
učli aby zlksl Jho aympalla v
otádcs) ejr't44 čili jinými slovy
aby al ivjistíl Ji-ho pmood proti An
glii Hblllenl Turerka a Hasksm
iřáteltv( rusko franoottzk dodalo
khsdívovl odtahy li nynřjíl jeho
akci
I tttahdtn tm odtlruntnl táUk--
Franuiski stiímovn projevila
přápf aby aeil Hpojenýml Stály
Francií dostán byt trvalý imírčt
soud kterýl ly řešil vaAkeié apory
meil Ičiníto dvěma stály anil by
kdy nutno bylo k meči sáhnout!
1'aHJský "Ttmpa" zaznamenává k
tomu s uspokojením la mjMenka
smírcích soudflv nabývá stále víc
pudy ou prý sice jeíté v Kvropi
některé nsrotřesené otázky (rozuměj:
otázka elaasko lotrinská) Jel byPse
neuváděly dnei na přetřes nejsou
zapomínány jiné otázky Jsou vlak
jil iraly pro imírčí soud "Temp
douoručuie takový trvalý smírčí
m m ' w
soud i pro spory a Brazilií a An
Anyiickd tajná rada v Londýné
projednávala tento týden otázku
zdali náleží právo přijímali prohibi
ční zákony v Kanadě provinciálním
legialalurám aneb spolkovému par
lamentu Kanady Po delfí poradě
soud odložil vydání rozsudko čím
vlastně so přidal na stranu vrchního
soudu v Kanadě který uzavřel že
spolkový parlament má právo přijí
mat probibióoí zákony
lčvropani bydlící v Hong Kongu
ve valné schůzi přijali usnesení žá
dající přísné potrestaní výtržníka
kteří Dovraždili anglické missionáře
v Ku Úengu v Číno a žádají evnr
ské vlády aby zakročily
Britický parník Catterthun který
vyplul 27 května z Hontí-Kongu do
různých australských přistavil ztro
skotal so večer dne 7 srpna blíže
pobřeží Queenslandu v Austrálii Na
lodi nalézalo se 70 cestujících mimo
plarcfl Z cestujících bylo 56 Clila
nfi Až posud se ví ie se zachránili
plavci a několik cestujících Panují
obavy že jich asi 60 utonulo
Major Woodhoute bývaly briti
cký vyslanec do Havaje byl odvolán
a na jeho místo poslán major Ilawea
Woodhouse chtěl leště před svým
odjezdem mluvili a uvězněnou krá
lovnou Liliuokalani však bylo mu
lo vládou havajskou odepřeno poně
vadž prý se vždy nediplomaticky
choval a vždy se tuze mnoho pletl
do havajských záležitostí
Do Anylte konečné došly poslední
zprávy volební a sice s ostrovů Ord
neyxkýcb a Shetlandských kde byl
zvolen liberál sir L L Lyell —
Zpráva že bude sir Julian Paance-
ui urucy vj™u ť
lonu preiozen uu ueruua no ujui
vyvrací a vyslaneo bude ponechán
na svém místě— Bimetallistická liga
dostala v nové vládé značnou pod-
poru většina ministra jsou pry
přívrženci bimelallismu Z Německa
se též Oznamuje že vláda skutečně
zamšlí evolati mezinárodní sjezd
bimetallietirký a neprojednávala tato
otázku pouze k vůli upokojení agrár
ní strany Britické ministerstvo prý
bude a německou vládou o tom brzy
vyjednávat
Britický parlament sešel se miuu
lé pondělí ▼ Londýně za velkého
v
se
vrátil minulé pondělí do Srědce
Némecký admiralitni toud který
'"J" """" """"'
°Kc vf -""Jizaa iviasini via srsn Tfni
„ v V V í a
ce lodě Klbe který nevaroval dů-
tojnictvo ivé lodě včas a nehleděl J
nnommit mužsl o lodě Cralhie na
lebe I
roli 10 a Dodgo
I 'lijf Pí í
Odóvnl
LLI1KK OHLKKY
Mužské flsnelové kabáty a vesty
v odstínech světlých neb tmavých
jel mají obvcejně cenu $350 i $360
u nás $125
$10 a $15 obleky ta $5 a $760
Nejpěkněji! $'J250 obleky ta
$10 60
lSrá"bytkorý- odbor
Dobré matrace $150
Péra do postelí 90c
6-střevícový čtyřhranný stůl $385
Pěkně zhotovený stolek 60c
Grocerní odbor
Nejlcpňí Minneapolis Superlative
mouka $1 00 pytel
Pekařská Delight patentní mouka
za 75o pytel
25 liber zrnitého cukru $100
3 lb krabice rajských Jablíček 6 Jo
Dro"brLtLstky
Prodáváme nitě po 2a
Plné 200 yardové cívky
Peníze se vrátí kdyi nebudete
nitěmi spokojeni
Prodáváme 4 naklíčkr lehel 94
velkých jehel 5 špendlíků do klo-j
bouků a 80 Špendlíků vše za 5o I
Přijďte se podívat na naie
našich cenách
Mluví Ne zde Česky
IIAYDEN BROS 16
Z Činy udávají nejnovějši zprá
vy že se tam připravuje potají rot
sáhlé spiknutí mající za účel svrže
ní nynější panující dynastie a že co
nejdříve propukne revoluce Již prý
měla propuknouti před válkou a Ja
panem ale následkem této války se
to edrželo Za celým spiknutím prý
vězí strana boháčů bývalým místo
králem Li Ilung Čangem v čele
Polár v městě Catopeo Costeles
v státu Guerretro v Mexiku ztrávil
0 domů Několik lidí bylo port-
něno
Ze firidce se oznamuje že sultán
prohlásil že nedovolí evropským
velmocím aby se ujaly správy nad
Arménií
V Jlrazilii T provincii Victoria
na stavbě dráhy do Hio Doce ndály
se minulý týden vážné nepokoje přt
nichž bylo mnoho italských dělníků
zabito
Kdy! játra vaie jsou v nepořádku
neb když trpíte zácpou nenaleznete
lepšího prostředku nad dra Augusta
Knniga Hamburské kapkr — Pani
McEiuhenberg Ottawa III
Budete Um?
Podp Sokol Tyri čís 1 odbývá
i _ i I _ l -ili I - n
mní M (let tohnlo rolo lcio
' ' r
gram
Vlak vyjíždí a Union nádraží ▼
Omaze v 830 ráno K a pU li lístky
od výbora aflsb ot BÍ4riL UTxS
ulioo Oxnnha
odbor
KALHOTY
Celovlnčné kalhoty pěkných vzor
ků po 05o
$350 a $460 pěkné kalhoty na vy
brání po $176
Krátké kalhoty pro hochy vo stáři
6—13 roků po 100 pár
Dubová židle vysokým lenochem
a rákosovým sedadlem 76o
Iloupák i vysokým lenochem a rá
kosovým sedadlem $100
21b krabice sladké kukuřice 5c
Kalifornské hrušky Do krabice
NejlepSí Java a Mocha káva 30o
libra
Japanský čaj 25c lb
NejlepSí japanský čaj 38a
Lněné nitě 2a cívka
Koatátka 5c
Smeták 6c
Kartáče 5o
5a šátky Ha
$200 hamoky za $148
$400 hamoky za $200
zásoby a přesvědčte te o nízkých
Msjaaessar
-OMAHA NEB
SFREE QRIltO PRIZES!
I4W
M tarif
iiyohom soin-
milí oliweimtvo s
r h Si id t lro rtetťy
Clnr doumlky a
idrícll tovlrna v proudu
nnhliiirif po fiMtlch 00 cl ti ů tylo
oenné pfcilmřty s kidUloti IkkI
nlíkou clnulliikA Zslcta sy4
Itiiéno epr úřidovnu s ilát
mjr vám polme hinlnlčku noj
lepliťh II O dotilnikft I pMIrit-
noff ninnnstshnTol niklová
n revolver 8 W
ksllhrtl 8H
I JH-1W t
tlila 1 píkný ntiS i Sírllky 1
pf novou dmku I mutské ole-
Ksnlnl zevně nH'novci in
hniě rylé hodinky se 14 kur ře
tízkem pnvnrm
PoiiTrlro
Jpst s nřmpckího stříbra
pilovnho 14 k zlatrm
BjpRt kránní ihotnrrno
mnohem lép ncíll Jln
Vpliovn iperkjr ttro
Ji'k obiánin }t sklnm
Ifcd pouzdra Jrst ptknr
Dli lnxilnKy ihhji vxnícc
hodinek fV) M&im s
hnlirVk nrnhlAiltiniit lni
dpin-ll ppokolrinl mplaťtA exprosn lodnatrli
ti ' "' hslierk nudo vydán
#TUJ vn co rádánio Jit abysie bsllíok
brzy vyttrrdll a pokusili se zJihIiibII ohjodnár
kr na nal doumlky ) Jsou naruny la
vás oupokoll Stoji nás to pontse ílnltl tuto
nabídku ohořme vlak abrsts ia zkusili a
tn&zctn al vydílatl vlon poiifx kilyl pro náa
budie pracovali nelil pM ioinkoilv Jlnm
Hletlajt ae jmlnatclá TlAIIZs
CUBAS CIIIAR WOItKS
89 Washington St t lIK AdO ILL
VILÍMKŮV
XjpdiřnJjii tUrka ttipi
Pouze 15 centů
Máme něco vftiskft Vilímkova
Humoristického Kalendáře a roka
1893 obsahujícího přes 100 stránek
humoru a vtipu a nesčetnými vy
obrazeními krásným titulním celo
stránkovým obrazem: "Iibuie věstí
sláva Prahy" které poilerae komu
koli? lf eentU v penétích neb ko
Uch Jd rok Záfědu
í O
- i
II J
1
V 1
sHioristiclí Kaleaflář s-
v
i '
:
i li"
'i'
' --
v
V '
v
í
i
'i
r