Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 14, 1895, Weekly Edtions, Page 16, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    s
10
4-POKHOK ZÁPADU -4-
I
Tvého žaludku
neduli t mA! lý ( I vytkaná ml
fÍMfffMiU N Ur Nit o op
fialenul kll4 Jak vrílll trval rt
lillvnosf a Jtn4 choroby íaludelnf
Jater Mrl fíiliftiírh étrojA
Iiř flhoop WH nafty kt#r4 tyto
orgánf kontroluji a t nlrhl pravá
pííŽIna llchto ffiHi'fthl vlil
Fflílny lf Uř nrltrrtlil ) ufívánfm
"l)ř Shofipt UesUuralora'
(Obnovitel) Jf)I tidrevuj tkVhnj
hernoe liltida-ii Jater l"hfu pl
lnfro tíehío tbotfrh UtfojH plf
tnm půot#nfm na on iřf Jel
ótfnj# tto pl ďffiřoni stMtotl
Tfftto Wk není lidný tik iv Jfer
Vine a nrnl v ftni 11 ftlfl Jdo? ať ho
nnf dráídlvítt rifbrl nn slon JI ku
pflnl fi#rt O a fiilvnoatl i udřa
VU)# VŠfbny fimors) laíodka Jatef
ldvln Mttfnfifm tflSln Ioki:
TI rfMM
f Mktrnťh a třa aai fl m
Českou knihu Ni vod ku dovalení
Mravl a sny"
které Híenl tímto
Ukem imubnl a
t#ino J-it t norky
zasýlámt zdarma
nakUrtHikoll adres-
Dr SHOOP Box 7 Raclne Wlt
K'l)5"''t':'--'ři''i'i--'is'''
Di C ROSKWATEK
Office: 222 v Bee budovž
a ramaai ium
Tattraa KM
Residence 563 lii 26 Dl U St Mans
TltfaB Itll'
3MAIIA
v Mluví 6eky#
n mi
Nejstaiii a BEjztotói CesItfjráTiiíi
v Sebrasce Jet
ve Fremont lVVr
ťoitoitll ochotni a vtech tHpa1w:h anud
nich v kteříkoli ťántl atátu v inltémkoli koii
dl aneb poradu v 1akmkoltT HnolA lMftá
prakee aondni ]lrui dobří vfiicdky (17—
Admiju: ťrlck & Doležal rr-mont b
Dr Jos Simctok
řesW lfitař a ranliqJiC -
VE WILBER NEB
OrdlmJ v Whool UUídí t Wlltf
Talkcry ehoroby Jiikol I chlrarglekl t )
rt Uil m nodi-roim m oe}lfl( axnkaf a
piaohem Irajsal a odUhleb nbt molion
poradit m doplMm W-lia
Dr E flOlOYt
ČESKY LÉKAŘ
C3oe aa roh a 15 a Iloward aL 8ae
:'iBIock íítdífH210
01ÍAIIA NEBE
Cla telefonu 14138
▼ pUtrol k RtlcMnl od 0 do 13 rtao ad t-
oapou a 04 7— B Tcar
Obydli t {{ale 1619 Center ulice
Telefon t obrdll 1874
UilOYníkQm stíelby a hudb
aávl nlil Imbi áa DÍkltUutroTaalMBal
tj totll Jda ibrtal ftralofoh a dratý Maafk
BMaasiaa atnnoa via weuw aanua au
Ufc nadat U abdrll oetivl abetl aa pootlrl p-
mm UHtni iao n prj a aut aopuM puaia
-
aaiua ocaoiaa uara
19-) X J PftlBYL
498 S Halatead St Chicago i
Navštívíte Omahu?
Jeat li ano neofoiDeKte zmUvíU m
proilied Vnhj u ttarčho t nároébo
J OndréiĎlceL
1333 JI 13 ul
kterf mi pro via rhlf nilepM OmaMf
árr ImportoTané kořalky I TÍna rSebo
anUU Jakot I dobré doutník
Mm tmoortotand trrdntkA
' iMlJtíJ
X attai aaati aa a-nitS aa rsaai A 1 f aa mm T - -
H!-
cniner
RUZHE ZPRÁVY
)(illt4 fttfittl Idliř In
mana # nliit 'tt — Na fcra
fttrl Maka'ťiflk4 tfaUirt hekí
kot Vttt j#ttl ňVf'm J ijfl#í ft#
iřťl Jrrt fjkřti třínitl atijf # t
ilňt Mtkf tonil Itřhtf al#rkl
y Ilrk4 řafjUf tavaj( I
flooit -tvetfimlL fa 1'orU !'
tf atjf a maka l nk4 ftnatf nr
oitif nf i lUrařní tiřa lnfí I ¥ Ma-
k#-lfttl h'řli ottfrijl haf y Mi"la-
a kll'i k tajemtttf nrtriiaa ma-
kalrnakírid Jfintf 'txiti lílall
wtot( 6řa f ňfcl rakrmkltn "tMj
ta" AI i I fhna t(n
r'iiNni Ihi l''i fit& jtaiina rabf
mtkaorík4 Paly wajl namata na#f
tuj njrh 6krytŠ f rntitf nft H křa)f h
Mkrhi# k I aa el( tfoitl l#ff0'
ti)ml Mlrn4 makalnnk4 rlya
ta(vt )a akn(fri4 naatrat ful
cd Ano ani Arnattté V aiati
ojlíiji íkolitl tialhankfm
řf(4fn Na rrii Makcďiťía atari
a o jetjí not Ijnuir1 SrUko JrI
h lm aím kritítkm joloItl
Dctnd aylitiouti nutnotli a mnai
aa iiraiti na trojní tthbi in akr
(Jonk4 otétky řflojan Kkoi''
k 1 jr t lyl fylantfm t Ciřihrař
trM-rky 'iokitat la Hrbwko m& f tL
o n Makwionii khH Jeho rnfnful
makclonak4 nařa-l je Uiiáí arbké
akítro ale jeat joruíeno t!řlřjS(ai
lulharakým vlivem TrAvé trk
arbňtí lucnci Cilomil Míjatoviř
Srrtkoríí 1'avlovií dokarovali hi
atoricki rkn Hrbaka na MakeJoníi
ProalcbA ae adie ie liecko a Hrbako
analí ae aby makedonaki otatka
byla předlolena tvláátnl diplomati
cké komíai jíl by přt-daedat Jovan
líÍHtió Je to příprava dvou aouied
nich atátft k úcaatvnatví při moJnom
tefoní makedontikó otázky Sem
doSlj apoleblive tprávy le make-
d on ski ho povstání neubývá a že má
eahraničné nabadatele v Hofii Ne
dbalost aolonakého guvernéra Zicbni
paSe jenž nž byl odvolán do Caři
hradu zavinila že povstání ae mohlo
doiíti dobře připraviti Těžko před
povřdřti jaký bude konec tuakedon
akébo hnutí Porta delá vážné
kroky k jeho potlačení a avolala ji
ta tou příčinou "redify" (aálohy)
Egyptská otázka Snaha "Egypt
akého komitétu" v Paříži aby An
glie byla nucena vykliditi posádky
bvó a Kgypta a aby Egypt byl ne-
utralUován docháaí živého ohlasu v
Rusku "Moskevské Védomoati"
praví že právě nyní je nejlepfil doba
k rozřešení egyptské otázky Za
nřkolik let bude míli Rusko vlastni
spojení 8 Tichým okeánera pomoci
sibiřské dráhy egyptská otázka po
zbude pro ně zajímavosti a euezský
průplav důležitosti A právě suet-
ský průplav je to k vůli čemu ostat
ní evropké státy mající zájmy ca
východě musejí zakročit! proti An
glii v Egyptě aby nemyslila že je
tam výhradným pánem a že mflže
avobftdu plavby na prfiplavě omezili
kdykoliv ae jí zlíbí To je zájem
nejen Francie nýbrž I Turecka Ně
mecka Itálie a Nizozemí Anglie
cítí Ze Egypt jest její slabou stránj
kou a proto ae snaží mermomocí
odvrátili oči Evropy od něho Kdy
k torna nepostačilo povstání armén
aké Anglie vzbudila povatání make
donské a vzbudí snad jesté jiné
otázky na Balkáně Aviak vře to
nebude mlti značného významu ne
bof bez Ruska východní otázkou ni
kdo nehne a nynější poměry mezí
Ruskem a Tureckem jsou nejlepií
přeae vše úsilí Anglie aby je sne
Ivařila Sultán poblíží na Rusko
jako na svého nejlepsfbo přítele a j
svrchované potěšen jeho loyálnosti
Anglie vzbuzujíc balkánské otázky
Ulit UJ'IH iwiv ru v 1
laké aviak právě tlra ji přivléká
'
chce daifci odrolení otázky fgypt-
na
denní pořádek Egyptská otázka
Mťťitjká se Hfka F(m ale ta l
#t Vrlřril tlilknd spojaftrl R nkt
rratirll % U i atřlajl naHfaalií-
nr- prratl(v4 alr f (naliti ha aij-
skm výltt4 ala Kranrie lam fál
fiého tlikt a fi( nsmá rt jftft mttb4
fl ll přiriálf Htkrt ntt hf rtíkfitnn
ifíalatl ll(ilnlkm a iři t li"lt
ti l 1'riřifil jMKlpcířntail v Kaypí
UM tak lim spflu Ie fflklíisnl
tfjHk4 titiiky Ja navyhntilolnt k
ňplnintt odklíianf tláiky rrtnntká
a k iimMHif Jrh rnolnýíiti fakta-
ftil na llalkánl
Irjif řrfpsjíce avýrh ipráv I kal
rtýeh pramaní nřmatkýth ♦l-bily
Htaml"ilfta rn bnlhaříkslifl )limar-
k tik národ bttlharnkf tak o
nírn Aesmýslel o nm o lAJI dft
kai výtrfnoatl ktarél m sMhly o
bii pohřbu niob! eUlovalf
nialedfifnÍ! MK lyI přAvol ptihfet
ní slantil at mlt4 kde byl Starobu-
ov latraidfn dali pořálatalé iaU-
vili i tijamnik Stambnlova Pelkov
l('l řfřnít Nel Jfdva rnea
kolik slov vyřítila na66aatnlky
llopa li In která pucala do nich atřl
rt a rcvolverA holemi a rvát a šla
at tfnee Množství thUlo zbili
Vlkova a vdovu po Htambulovu
črmul však zamezeno ÍUiký kon
sut doatat ránu holi di hlavy ru-
rnmký konsal ránu přill do prsou
— Po tetou cestu ku hřbitovu byly
obnovovány pokusy o rozbití prflvo
jen! mohl se ťráti ku předu
edině pod záštitou četné Jízdní sirá
!e čelnické a policejní Výtrínot
losáhb vrchole před kostalem kde
iž jen máto účastníka troufalo si
vytrvalt v průvodu Před kostřlem
rozlehly ae totiž opět výstřely a re
volverů a výkřiky: 'Pryě se Slam
biilovern!" Opět nastal ohromný
postrach mezi účastníky pohřbu
Mnozí klesali k zemi a jeden padal
přea druhého Důstojnici tasili šavle
a chtěli zjednali pořádek Avšak již
nebylo lze zadrželi zástupy Rota
vrhla ae na konsuty a tloukla je
Rakousko uherský mísiokonsut i
Plovdiva dostal ránu do hlavy sklea
a byl bez sebe odnesen do klubu
Rovněž byl intultován konsul angli
cký konečně počala rota pískat a
hulákat Stambalov musil být
pochován beze všech církevních
obřadu a bez imuteSní řečí "Rota"
konala pak na hřbitově tábor lidu
Jeden řečník volat: "Pryč a Raku
šany!" "Smrt Švábům!" Pryč
konsuty apotuvinníky Stambulový
mt" —
Každá rodina ve Spojených Stá
tecb ví že Heverův lialsám pioti
plícní neduhy Jest nejlepiím pro-
j - JI ! i 11! "
mieuKem prou aasu
Bruno ! = Bruno
aaUIO— Jol vklkiaa avatfai
BBCNO-ofdnlk I
BECHO— mstko BaU-r Co Krb
CetU ]U tea nlal o tleklo Bráno avlak
Anton Ptáček
obchodník se umíněným zbožím
v Bruno Neb
Sobot rU prii i vtom clkolnoa badora d all
pHaUboval Uaobj ilxdl aatU?a]lol aa
iatttoa itHiniho tAotl ttřevictl
bot klobouků čepte grocerie
nádobí patentních léků a
ozdobného zboil
kftataaat J-ho JrM ]dao t alralleb a B'}
TMIaJtlab s eolibo aknaa a iboU predíií aa aa
fmj valal alkl ktlaia T-Uek aaaab SHtíJ
l(ob abdrtri prTÍ
1 káru kamenného nádobí
1 káru soli
Půl káry smíšeného zboží Šatstva
atřížního zboží porcelánového nádo
bí groorie atd
SUd Ja vltdal artua taokl kaapl ab aa
av FaaMtaJt 1 aiMo a rrjř vjafla)! a
aa boJtxUÍ aaay m atnitl )aiaM aaal trial
loKUdlf nati tf kladní tkHt
ttlal Tál alalkTaln lat ťtisVk
OZDOBNÉ
Je! Iy via etily llM kdjbysli J kepill Jinde tyjnťj
l'NKIIIIAHKAH kooptla i U !olař Ji iholovsny nsJUpitj
ml továrníky v i#ml a lMnm fthrtmd fiamntioaj vám ukáiat
koiill J# by byla p# lhotovsna střílena — fiďeja na tn
— Jtko Jati košil raí- Kulit tjť mají ivtilthí llmca
manlfty k připnutí j
Dále máma vatký ffbf eevlolovýrh a jafkatovfth fcoil 1
Ja! ňat lilme po Jln4 olickwl prodávají Ja po $ 125 (a I
160
Mimo tMtlo máma velký yMř It-hlenili košil v krásnýrtif
viorelrh a přlpojanf ml Ifmd a maníalami la al4 selleno
eann ftOft maji enu ditako vyšší
Je lnou i najtíiíít h tjhod
bfrenfrh Jaat bel rporu oliřovský vjlr Jntttýtd neg!í!4 kosil j
Jal opoilšnfm (eprvé nyní tloataty ae do trhu Mhem horkých
dnu vyprodány býtl misi Navštivte nás a buďt překvapeni
Jaké krásné košile mflM koupili od II (hj do
25 ooxitťi
#
Nový katalog dán
Zašlete
The "New Champion"
Novlho dnihu hnací aaflsanl ftl&aa
m - # ~ — —
Z A rvln
hlatnl dnUt
cxcncil BLťrra iowa
ojb
O FaManks Morse & Cí
C5I
-1
KOŠILE
námi v tomto ol-ora vlak na
t
byl v oběh
své Jméno
I arpna
'V
r
IFAIRBAIIKS VÁ-
llaailaJ dobré }oa
mil éě
Jkot I f
Faírbants lúm ocef
TMkT a TBei i
I
: a
-1
tíRJ
_ 4
ía hotovaaj tt-eh tilknaU od 10 4a 90 atua prlr"
Falrbanks-Morse gasolinové strcl
vrladejldl paata ntll fjdial Vlach vnlkoati ed i:
ICO kofiakeh alL
f %
Falrbanks Duplex parní pump--
tak dobr! Jako bp) lapil f fy
Idyl nám adJlita ao umlilu dlUU poradlayl %
a)lrpil exat a dana táa odhad eo by via to aa I"
atilo ih-4t
1102-1104 Farntra St %
Oxiuilifi TVa
-i
vázač m™w já i
a ekcoDtrlcka
w vaivuii ilbv aisuii Biím ivvsiia miit aa a -m
í i a_l a_ V t i
THE W1BDER BlSII!!ELL A Í1LKSSSER Cf i
Oiloao in
(TtnUm) To4m Ta Ppr1nflU o f
Každí rolník doznává
Tého dobjtk jeat více TtMkn nri t it5 i
IIt Jiném kdyi mohou pranat ehritvV
btl přfd choleroa ' -v
aít-kdM tt 1 SI daho air a
4-V:'"' krlako „a 7 aaZlT -iaílT--DoeUtaatafoadponfaaJaaaaylMkr
PETER COCKRELL m%liui i t
oaitla Otnatkaw řfe)t
ai'' -
)
i
(i