Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 14, 1895, Weekly Edtions, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4 "
I
ta
a- POKROK ZÁPADU -4'
t
SEVEEOVY
mMUI
laj fri leftartl 5 sejleplí
( # efcffpot řMffcft MMHtl
Hílrl plátky ''irhííi?f t'turha
t'frh ptfM'iJe tifl fm pil
l jv II' '! ř !ř M ! p
Ul%WhAt& vllfif HÍ eM
1rftl vi"'"
nepil ji m tfMu j
w~~y ftai tr)tť
t } Ul ! ' ! rW
bJlJ# a Jf mf)
i twft4f!Vf
7cnkó nemoci W"-~
i Míf r h ly ]
1 itvuif ♦# ♦"''
VtM 114 Ja 'Jř
_ 4 !Vr!l !%
íLfiTiiinininn t-fbiMU v
ti TJIflVÍl m
Jt totaV vVfi K' f rot! střevníma
i bl ky na pohon fteltv vy
I řCuy rysvrb krtkeevíad
6 aemoti kožní a krevní odstraní
frtrri KrtttUtiul t tt00
Jta-ll státe unaveni tnalomyaloí ochabl
a napálí užívejta liboW kku
ravmatlsmn suché Ómiíol
hfCCCa ottklior bode tilře! pí
bocb kotiic bfxutrtoi
Krrů 014 n Ootthitrdl
fB0o Jett lo ndlerí dumAtí mÍDÍ
UCZAYKU krno obtíiné s kr
mení z4tH Jiné nemoci ledvin
yéll Jut
Sfrřrt5 SiUUl Udtln a Jiter tt i 113
Upifho líka proll tn nemocím celu
připravili
' # „ řmttá I ata
Bány a boláky raié opary m
Uniny odřeniny vrcdr bn! boliky boji
titrtrota iíitw% rany a boUttita S5e
MC tato oÍHÍčila to vikycky kail JI
ChTÍII-
n a ltn( cholera1 koliku žulu
iTUjeni deíulkřeře boleHUtitře
rách a lía ít ttíer odhrnul rychlá a úplni
Stverůo lék prutt cftoUřt d prítfmit
ta 60 a 25c OdítraBuje boleatl pH m5
iíčafm toku
u i _it íastaralou zácpa a boleatl
fflUlUni hlavy zlatou žílu tJoutóa
Sn fintit nkTi-nv rnbliířll nailíraíní ti
ratS a mdloby I neraod íenléií vfXotnj
Hererůt Životni BaliAm $a 7í _
Xaždí žena by mčlazkutiu tohoto mn
t i- iíji_ bolcutl íaladku
HCCIlUb K JIU1U nezaiTDoit
laboiť 1 Trhnuli Oflítrsílaltf
timtrve ialvdtni hořká v% $100 a 506
Znamenitá i(lítfl T iťíří a do nemoci
a _ a rfizné kožní yyríilfy I lileja
SYraD bojírychl
80t0rota Masf proti tvrdbu a vyraUnMn
ta 60c
rvxni x bolaré tófct řemná
Zapal OCl eanfcenóoci zhojí bry
Bmerma tlatá meufM oči ta i5e
xr ix~x~t winnA V9 Bemo
Vjrpuuuvuui viunu cl lupy
ryraienlny zamezí tam kda pomoc -t
Kdo cbr mdl vlaay bebkó a Jtimoá
omu m odporucuis Krosno todiu
Bettrota pomáda ni eía#jr ti '-ía
n i ii t s rrchle a Jiitě A
DOieSll ZUUU ttraníSMyLip
fry prořť ioí#ní tuiá ta 25c Edo ch
tnítl zubr íiité a bílé a rwrné dáinS I li
bou TŮnf z dat af il koupí £ewrůtprdik
%a tvog ta zoe
tiiA_i_n kříže boleatl t Jednom
MrZen mil miste křeó a rermatla-
nm i zDal sr lft boleatl ▼ rrsoa a T ti
dech odstraní Bmeroxa Jloji&i ndpkuC &
flattrta 25c
Rozpraskané KVr&A
ryrážka po bolení bojí Bobrova rúiová
ITÍÍ ir„ rychle a JlatS oostranf 5
KUrl OKa vertxnUUd kutu k ok m
45 centft
Maletníky dobytka SlřiLT"
ri jWl hojlrl Hnlmnnt aa"n namimlit
pjuial pro koni mtrt WW1 pria0
mVKt a KrTTrmrti KartMkroc bumÍ pro dobr
vak na rvo a boiaa aa nju
TJkr tria imna na bíoiW r rnoh oboho
énrh a (íkr Kda takuvububohwU nnl tam
nnlAift ta nřlmo do cxorfMM riďt IX)i mn
ml
nirrvni
áoitn OtmhtxlnlkAin dam aiuina rjanoy
kaifl rok atUrnia
pRtib na otiJi
naptad Na kaMSm obalu a
navij
oinal tif t aaatAn
a kaidstebrl j
a aaids tatirl ea Jméno
W F SEVERA
CEDAR RAPID3 IA
PRO MSI MUDEÍ
řr I tW I
řto(# sttjf f Iřřiítl ÍM
řfioblňf ílili kolf
M-l ottl třom
#I m řoaum a paty
V Utl li Mm ##!' J
ptfto fřr ( řMt íf
pl4 n'm !(
hnil l s'al k vltffeh
1'o-litm ftlrpí lio l lrky
0 ifUfif JHo lt
rt tltk pn mU-lirky
1 Jiri v jin4 obUkat
I)fi t ťlortij tvni silon
)! ikojj fa přl-#hna
Ul N aekefai I piloti
I on l polUkra
ZA NEMOCI MATČINY
r fMl ai4l {! ia %al
D- k aí-l
Král Jílí Jak o lom llIllJ
chvátal Drlkratal rt-stoa do Cfch
Viu la po iMÍcb kásat dllati ti
ky aby jítda nrpfáteNkoa v lami
sdrleti apollacíti mohl
Ulom víem donesia zprava
Jo herkovío doati pozdě Hned
Uke VOjikO z zoravy uuraio se
Zml frniwl ku hř4nif(m Afakéml
J noho Kra sede Vác av
~ ' r #
pozdě zse o lole matčina Chtěl
e Jil odebrali sám také na odpooi-
nutí kdyl otevřeym oknem za-
lchl vzdálent dusot koni Na-
loocbal cbvlli I poznal U ae blil!
četa jezdcH ke dvora
Vybřbl bonem ven aby se podí
val kdo v ta doba sem jede
Z dáli vidci tmné postavy jezd
có kteří akoUčně Míliu a ke
ivora Předul z nich rozmlouvali
hlasitá
Václav zaslechl jen několik alov
ieiich hovoru a ke avé radosti
oóznal íe isou to vojíni krále Jiří-
ho Proto jim popošel vsiřío
Hol tuto jame u obydlí lid
akch " slvšei volati
"A nřkiio nim Ida vstříc" tra-
viliiný hlaa
'
Vaciavpoauai ua pum ruiu
že jsou to nějací vzácni pánové
nevelkým prftvodem
"Příteli pověz nam nyní ae
jsme?"
"Osada tato sluje Serkovicer
V BB
vicel"
„„
němu
odpověděl Václav
Mezitím dojeli jezdci až k
a obklopili t prohlíželi 11 ho
"Bude nutno zde aesednouti a
odpočinouti" řekl zase Jeden t
iezdcú "koni nemohou dále"
emouoa a&ie
[iloat poroučí" řekl
r
u r au
j na chvíh místečka
"Jak Tvá Milo
druhý
"Dopřej nám
kde bychom unaveným údům poho-
velí pravil obracena Václavovi
a wr aa
Milerád pokud místo v našem
dvoře stačí" od větil Václav
"Není nás mnoho " pravil jez-
iieui ua ujuuuu "
dec "a venku je aosu pnjemae
ucl ma-li miata pro jeno bii-
lost neivviilbo pana komorníka
který a námi jede rny ostatní apo-
kotíme se s málem"
_
___ tn t_l
mi vítaní rea upruiuo —
ze berkovic
UJili tedy tveno ponoswiBiTi
1 _t _?__
" a
pan komorník Seskočil hned a
koně a odevzdávaje bo jezdci pra-
tr __í L
' ' '
vu "ivun nemá pouaovy
otlačen Ilude-li možno onatřte
aa # t _ _ _í JaA
ho nelil sami aoprejeve si ouH-
Inku"
t„„ ii k Vilavnvi
z„n "Jn dalVa a le div
M UkUUl VUl aa ws v a w — — —
i 1 fu tak
10 my 1 auui j-iu — -
Ik-iX rřoili Vnf noci alell
LAH&UO ll - — J
Isme patrně na Jinou cestu nel
' "
i Jsme si vytkli Jeatě dobře ze
- _ _ _ _
I nám tu dopřelei oddechu"
třeba jenom na krátkou dobu" řekl moni oapoveaeu rezi v iav jegt „jdánl a dovozem spojené nepa
leden z Dána patrně sám neivyiií I "Hačiž pane milostivý splnití moji trné Jestli firma tuto neznáte do
ii„i ilm aMalatt lirhfll I
fchf ' lnra tf
nelmf fsltil UkUI říjlM#Jc
'VánUf MfUI MMil
(:„ tUfcftm li k řdfii Tak
M Halo ! t fcfltlf mílo k
to trttat#k tiríf i4pK
Ml !o lOM Mfi0il 1
tpaJ ttltifllm j-otM jřa
liti M 4Uf rMt ib tloko blo
aofilk
V4if tll tiAo4h4 hr-at 'lo
stltU l'an komorník řoibM II
tilt a aila aa atlftl is( I
trs il foskofbi U Mky a!
tlaloaiil k Bí VoMIlal inalafl
L l i H1II Kfkl
lim fani i wnnni ilt""" '
tL%tii
dává
"Ano U in tlrabá památka po
otel pM leatl lety pM hř!m
iVřifelnirii v# váka pfsll pani
Hynka nitoV#mii Ijchtenbarka
iabyB9Un"olvilil VfteUt biam
roio:hvlltm
I'án HtiroWka pálíval na
nlbo a atkvll váluf m irakora avfm
ra jtho otliétji Václavovi i lálo
so la cbc mo číall v srdoi
Tolom pravil pan komorník:
"Doba na jast pMlii váfná a
králi nilomn milostivéma bOlNbl
Nesl kalda idato raky ktrá do-
veda ptfrU jeho sapraiti o
tvoj poioin život a? uj aiB
vlast badil mo i U země lebka a
oan přijmi J(JB1iii
Ala I tV 11 DOV nR fVeUOOOU
i i
meo kdvl nepřítel r zemi
král I vlast v nobeipecí Jai zdát-
n jinouh a jako tvOJ nost nemal
bych tě kárati 1 !e milji prtf
do musím ti říci ! bya ▼ tuto
doba neměl zastávatt doma bez
Válné pMciny
Václav zarděl ae při těch alo
vech ale ne atadem ani nebyl řeci
' _ _
tou uralen Vzal avlci do ruky al
Iřakl hlasem klidnvo: "ÍUcii Tvá
Milost následovali mne po tichu
do vedlejší komnaty
rn Vilém z Kyzmberka a z
Kabí kráčel za nim Václav dovedl
ho k loži nemocné matky Pood-
brnol záclonu takle bylo vidět do
I obličeje jejího
Host spatřil vpadlé tváře její na
n chi ve íkě utrpení znau dvio
I „ m
I _ I
Stiskl Václavovi ruku a oavaaeje
Uw u v l r
Jsi pečlivým aynem Od puť do-
tkla li ae té aiova ma neuue
"Nebyl jaem jimi uražen nebo
Tvá Milost neznala příčiny proč
jBem zftaUl doma To budil mi
také omluvou pro5 jsem oaUtnl
I j j -i
paDy Depoval do dvora" pravil
M-em zftsUl doma To budiž mi
Václav
Potom hostě avébo opustil
nedlouho apal pán t Kyzmberka
jeho družina Jen Václav bděl
jeno arazioa jeu viv uuti
Kdyi pak hvězdy na obloze po-
x-r i
Sa j edtD0at bííh " VÍCh"'
vojínu Pan nejvyiil komorník
vysel již ustrojen ze avé ložnice
l" -
DaporoenuI osUtnícb aby ae zli
I H že je v domě nemocná
V tom lil také čeleď dvorská
přinášela snídani
r
-iwoisi PJi 7 B"™
avur posayvuje ia fu"
I z Kyzmberka
"Požijeme vděčně čeho nám po-
skytái" odvětil tento a osedl pod
I I
111 i_iiik (iíaLivi
1 ~-
tazai ae pao
I VTX1! _ I - L _ n InSKnflr Inkn
" """""" Jvuv
a I aa _t If ITZl
I _!_
prosou a prijau za vraní za vodo
mého koně čeratvéh9 a odpoča-
izu
u
V m JII Uké čeledín jeho
I — LA X 1 laatAak Vasi Z aaf I ři A h rt
I dlem pán komorníkovým
"Jat velmi laskavím a úslul-
#
nvm " pravil pan nejvyíií komor
I n(k hledá aa talíbenlm na krásného
ii
koně "Nebvtl nutnosti nepřllal
_ I 1 1
a — - — - a
bycn taaove oieii oa teoe
1 11 j _if 1
vsicnni posniaau a poseuau qdiu
lna koně
! f)# ffUI lomofftlk třlt1
mí '-laíí fn( lt r"1 VW
fc HflUt I7ijml mAJ llfc
'11 4h ahw M ft#mw t aní m-
ir rrsy ri irai
f rl saf ni Mha ')''''
Vr t„ Ař%oÍf H-HM I
oIjll lJl fml liotih r ioa
! H-řáno m tifl" olmínU
I'"'1 JMířm ""''ftf' '
ltft řosMK ViKm-i l ll?i
I a a i 1 i 14 l
tfra araňo a ►
I loloftlaiTi
tlft-l ] koli M4:Mlař
Vlaotl loi#na j -s -o
ilul tirita la naiMtai f f tlart
I " ' ř - i - -
i f-aefc I t Moraif a !# kjl-nt '
Klyl pak lřnh J#bo roílf I
a a k 1 A
vrátil a do Arkov!o ra b
t e Vá' lm U řtrnoflpnl
ltv tak VfÍU s imíníla k tobr4
I _ a
m la byla Jist ha-Ij ftpm"
J#jl oilrvInl
Ir H ÍOO l(l
aJťriiif H t"l" a -a at
aotti a a rnkk 6 aaaia la
liplnólio
#!B!i iwt trta4 fciřh rjři 4
#iran k futanl a IWnl r a -♦-imw-h
L „„„
fiMHC!llll
j4)iwatiuaipi íprMři#
JJj-q PctrQ HobOKO
j„iu irtiflm a rhtrK vi
Wt ehrllUh V:fUaJRi h f KVI Ul
blarnl timi it'ta
iloulonkit dna (riinl lm ) t4-
a irAtniiL vtMlrmlflnoat rtia
„„i krtu ujme m
-ni
matku juih % ti
auualavé a4u
iwh iirM'fi14
JJra Petra HODOKO
roxsiraja tm pmnri rvIiAinlrh Intrintvia N-
Lblwln4rh „ Jiného rrrShti maho
protřaikii ni }m mukem paromika vy
I ná lia ist i 1
oalazca UU1
l'MMl tAIIHTM
111-114 S Hoyns ávtut
CHICACO ZLL
{felze dotatl v lékárnách— pamatujte si
PIANA za NÍZKÉ CENÍ!
I ai i n _ 4 11
jnch tisi cuicacza urr-a a ouaeu-
I ' 1 T V-4VT t III' AT V
nimi na-iroji
l„_A „A n
- dSc0 'asteině používaných
vr&cenych r0 pronajmutl ald
ež zamvall prodati raději pod cenu
nežli dřlati pro ně místo astoj!
_ I š _# al aa
tyto sestávají z pian nizuycu po asa
tyto aeaiavaji z pian mzaycu po mo
0 J65 !? in W i?!!?
stoiatých po $125 IMO $150 1165
l9J0f $200 $225 $240 a výíe a z
rian tcniiRfrtnlch do 1200 $250 $300
Z I véla TY-tnřř finclinv MM liAvodnú
i prodávaly za cenu dvoj a čtyřnásob
nou co nyní Téruř všechny vyni
— j - - r
nw ™ ujm
Tuh? l4u f-81?" W'""
hrnjlce mezi jinými: Chickermg
Knabe Steinwíy Weber Decker
s k F(lher t( Tato jpst Heži
a host iaká se hned nenaskvtne pone
I _ —
- lvadž ae hrma Lyon & llealy neste
hovala po 20 let a jest zapotřebí
tudíž včnovsti věci teto okamžitou
pozornost iyo oy y™jni
Mednati tiiano a nonechatl vvbírfirmě
Ljon & Hesly Kdybyste se víak
jinak rozhodli zaslán vám bude na
požádání úplný seznam Kterékoliv
pído Jež by neuspokojilo může ae
vrátiti na útraty firmy Adresujte
I l„l_„ V WII A n
l Adame St Chtcaiio Vzdálenost
není překážkou k použiti této pozo
ruhodná ležitosti k nabvtl biana
I I - -- -é--r-
noně vadl vzhledem k úspoře na pianu
- I -
LIJ JI ! !!! 1 L 111!
suo aie povesu ujiau va Kiryaou
bankéř o úplné spolehlivosti Lyon A
Healy ho a více jak třetinu století
tr„jíc(ro poctivém obchodováni
vy F fc „ MmM
altt 1
- ř-1BU „ w Mnimkm uw M
I t~a uu uibkit
l — - _ a -
- IřruataéTO Hfa zelí
l" TVAV " ""
1 v x k- akruiWI hiáek v
I „llflu(4cB nrlaké prmkrl laktet li
I
arkfV vliirir cinuil onisimrT rviaririů
oinirtai4 ikoarrhn Zaiia aa piau
11 iin ai in u li
lumiicii imoH
hmmj icikliart Ind
pítf+4tii4 0 a iHtot)
r
V
Mfaf al iMala t Haata-aweř f
tlá f t !
iSa a ♦
I riiK Vts '
1 (4a l
la i
— TH --t4'fl ř a
IM I f Ifaaver Hlaa
4l I akla la4a 4t
4a a~4l Tail' V H
Ma III f M Paal !
r i a arsa wais t 4
ia ri ss
laa
M4
Ola f V JIlaaeaaaHs
f laaeaaalls
i t#tf a4m t
ťai(i "a4 '
4fi l al a II4
4la I t Si tat
aHat g f Jat fai rí
stf#a t a
i
tll T t i' Trat lita
4lf4 II4 ltřa 4l
t! Éf
fa# Hrs ! #aas l
slita 1
íti ft v Hafwar4t IlaaJ
4k#t4 ' k4a a44tl V mtét
Ma aaa laaiaa t—(J
T!atf Va)l rwvtl# Éa't
i rkla4a(S larai Tlf
5f á Třsbol f f ft
7
MktS att asklta k14
Vfaa-4 i !) tajatk£f
lr l-f fv ktlua (
kla4lk tn—t f
I (VsktaUv lpl V Ilearer (
sak t Mhlta kIJea 4rfca a ItfVf
al rr ( tajoiaalk Ii rlř
Mařila Hrla kalaatalk W5 tlse-ln
♦1
IN lže atueuate cuKtccii
ia ar a v
znám osadnikS ližfsJ
dávno usadili v 1
BEROP
at —
fruk LaháUi AoUr
rrnk PtMík Aoilll
kf aadortoa Caaarvil)
Ptal KtUlltrt Cadar-ltlX
Frak Elauk St Pa'1
JB Srý MoDlorjy
PrBk Král Fl AtklÓfcJ7
rrnk Král ml VI AtklBaoef
H ary Domroa St Psu V"
Jo Onfadalk Xawaaa
Star llopkloa Storliog CtliTi
Aoloa Sl)§ atoBtgomarrj
O T Wltt lonpli
01 Klaliar KlehaoBl
Joba i Flotiar Rlohmop-f
O A Klaiik 81 Paí
Jakab Jarot St Paa
JB Tomak St PaaJí
Fraak Pttoabak OklakoOit i
Prak Oofadalk lvínÍÍ
Ja Bkallrký biihj)
kf Para 0W1
kf Koblfk OakM
i+ Haaik Hv Prafa
lm flka Otoeoa 1
Joa Budík Káv Pr(a 1
Jot Sobotka Bailairtrd}
Jaa Urbaaovak BtailBf tortfk
PUř Halí Brow7
Joba artiallr Oklaboaa Oitvk
l' Vavrka Albraf „
Zatlete al pre nový ps e S
Ob4rtIU J'J udaraia A4rraa]tai
Jame Kluzák ř~"hh' TG
Mkha yyt y
df t l£ ?j(
718 Pioneer freM BI
aaabaa
HnrrflUUAM riarlr ivemkvha
uvil viint
ata kt P I'i
St Paal
= rr-r-r -ťk
l'ritlT lA4l Al S ff A a A 4A aataa aw aC
VMr aa asi (!íat dUkám kdyl lim pot
rtaU autf ťrwkojl cjna urnlml UoImI a
1 ru uštii i línat n sen rtu iirv -
mm v nwm niBDOU VJian TMmrriB
mm (M
BITO
" L
— JKST —
V ROZKVĚT
ta atavtf aa nrllr :a rTUt
EavJt Bermvy ky
— — - #
I