Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 14, 1895, Weekly Edtions, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    waj$ - jMUť is- i'fcr---íi
- 1'OIÍKOK ZÁPADU-
fc)
GESI yjMERICE
v Jvárna lirnjot na aálalsjf
'€řlfM]4tkoI ml ol v
e W í# ♦ jhoM V fim I
m 6tr tln I trpná
hn4 ti#nf aréíti mim
JMý cVli Jo Pytnlka f
jo bydlM f I 111-10 h!
-ti byl dna 4 trpná tlakem a
atralrtá r'i Ifrwno f by
Mho podiv at Í('li
U firnJU otiern o rtlt((
J ftf 1 k I jr I polbla fráv
lstí přinesla
(arsl Zák i i Ml ji! íTf
t Chicag utrp JI v tobol)
lna dna I trpná tíJkJ
! t mrteM paranM při
b'rj klu Jal fO 10 ni
náhlá Mat 1ti imj ním alá-
řtkk aletJI po hlav tdla
Mít al J-bku Z4k ] 'i i rok
dopraven Jo okrasní
noU Tfřl C H Hokol
ItapiJa d Omahy ku
n cvičením dti My Mfat?
Urbana oatanovan na afo
lootskou Ir Jan Hrbek
f aJitoupny budou takto
Wffťot áimánek Pari Kn-
J "ao V II
Jo Urban Jíi Dvořák J
Hel Halek Al Melichar
ikaiii
)a 23 července nalezena
Cedar llipida Jauem Skeřl-
ul v tect Cedar perla již
uíitt (Pot red: Neul
o iDoohoř) Perla Uto
1 byla do Chicaga odkud
Jt% ní nabízeno $75 Perla
k malý kat a obýt toho byl
rlel ta oi $150
mrtclné poranil ae dne 6
asčer 4 letý hoch Ben Bohek
Ve tvou matkou jel v kil1 po
d ul v thloago a když kára
7 a 58 ul plnou rychlosti
a vypadl ven na dláždění
Sdce la ai rotbil lebku Lé
erý hned byl k němu povo--bbláail
! viecbna lékařská
je marnou
patnáctiletý Jan Papaček a č
romie ul v Chicagu vyiel ti
Vino dno 4 ' arpna a třemi
aoudruhy k jeaeru na lov
dl ale při tom do vody a
Aii aa pfil hodiny byla
a jeho mrtvola
nravntka J M Nováka v
f $aáa apadl dne 0 arpna a
Mpři čem! ae tak tčice araoil
Ykolika hodinách zemřel
New Yorku rozhodly ae ko
i čeiké auolkv a atavbd nároJ-
í lomu v ten arnyal 2o ao Btavba
jia itm utvm imiwu tisu bq
fv ''New Yorak Liaty" piií o
'Nyní boderae mlti aínž dvfi !
flaví T J Sokol) V pateční
Dobročinné spolťčnotti od
ilo 29 ipolktl aby ae atavčlo
Ju lotech a třetí aby ho prodal
Zlaceni vypovexenýcb pftjček
thi čeiiký Národ dí dům at&ti
li 73 ulici mezi I a a ave
čho alati bude Sokolovna
m 'bl ol meai 1 ave a ave
'ťimto ipůiobem po nitia ni
a nfjlepíírn přeivcdčeni nejlé
lou ryřlaeny dowvadnl apory
Sarel Ž4k t čía C8S jiiní Jeř-
j ulice v Chicag poraněn byl
í nejuptie arortelnSdne 3 arpna
na bicyklu Tři rychlé
rSJl a kola při črmt udeřil ae
tvj rotbil mí lelku
pCrajanu Janu Chlapovi ujeta v
rdu při přechíiřiilpřfa koleje
y# j (Tjd aamým kolenem a mutela
nulího čtvrtku poraořo byl
~rifovanf 2elesDÍČn(ho votu na
iae v Chicagu amrtelni
Třlaka Do druhého
I
i r
v
'1 ovai
5 drti
vT f ) s Jo
in V
dna píirattlhf lvímu po lUM THika
poc)iéfl tn hvnlekraj p(ffkf V ('
vhkri ga p iar a rndi mH
V WlarwHind
ťraftliťk ftilka 14 fU urý
a by-llfí-I y p Taky v í 10 1 ťok
nl t (lili fikixíl t mlniil tý
dn v A(řk o ilvriťt( polntv
I krk 1'urartíl lak lJ l# lí
kafi V fikřMitl ftíTtťrfirl kmf bjl
!'tpřaen jiithyltJI o Imi m iř
vn( lilda a ňí louirk f4c hn k
KiufaMrmi fimi dolittaly
Frank Klimat m)f( fjr#íifil
V IU aoi Itlaa fland ata v CM
(j(i otrávil aa mlo ilf 4tk ptřli
akoti #l#n{ t rftmrilitl JivMt
Klimcl minulé limy v r 1 v a I i rt bii
VtiHti udftřil yOl trlifiil pl Cr#ť
v on lak přu li la ji ř- MilntA ribil
Jfhi hanllka a nal Um Ir4 l!a a
av4ry bjly na Jrnbfm pofidku aJ
a poHie otr4íla Kliď! f řtl
týlnrii přit o grwrii a lo m i do
dat" ! tpřoodil m avlt táni '%
nechal tří fitf]niélé dílky iifjdarii
10 a njmia l( % roky rta fpatron4i)t
BOletémuj jli h dMffckovi p Či-talo
viavliro tch&novt l)Mk Jř#t
celý toufatý
rt V bkreartlm Lláilncl v Dunnii r
n ('bicaga b)l minulý Mtruk
krajan Jiří 1'uctk a čí 41 Ktrir
ul v Chicagti prtuliihy ústavu
utlumen Pfi vyttřov4n( atit
dat lékař Je mři nrffaatnlk cam
lidjrr přeraltných 1'wlicie tavedta
vyStřtřovéní
V okri-au Colorado Tu jont
nová poíta Jf 2 ae love Kliimek a
poHiirUlrem jeittamnia rodák Si
mek V Eiat Clevelandu utčiené
to tkvétajlcl oradé čeaké v mt-alé
Clevelandu aakládá ae nový aokot
aký abor V cedili dne 11 arpna
odbývána první achftze ta učelum
tatoicnl tohoto apolku
V aobottt v noci 3 arpna Sul
Joa PavliS dilolk v Kewaunof
Wia bydlící v atavu opilém do
m& Zmátl ai centu a mláto domQ
tel do bytu p Houtala kde mynle
že jest doma počal ae avlékati
Pan Houkal tamČMtnánlm hlídač
nebyl doma a paní Uoukatová
utekla ven k noanelovi (Irafovi
pro pomoc Graf chopil pušku a
Sel hoata vypudit Ten ale ae již
vtpamatoval a utíkal pryč Craf
ta ním křičel a kdyí tento neodpo
vídal vystřelil po nČm Trefil ho
do nohy a ap&nobil mu třžkó pora
nění Pavlii byl dopraven do vč
tení ráno pak puStřn domf G raf
tatčen nebyl
1 V© proapžch fondu českého
vealařakčbo klubu v New Yorku
pořádal předminulé nedělo J Ma
rouiek Aasociation v New Yorku
výlet do Tvrdíkova Ravenawood
Parkn Výlet ae vydařil tnamenité
a fond tnačné tíakal
Na otázku: "Je-li moiný smiř
mezi Ruskem a Bulharskem?" od po
vídají "Moskevské Vědomosti" Je
v&beo divno mluvili tde o smíru
Což pak melo Kuako a llulharakem
nijaký apor? Naprosto ne Rusko
pouze ignorovalo to co ae v Ilulhar
aku dálo Zde není možno mluvili o
smíru tde možno mluvili jen o od
pustonl Je-li možno abr Huško
odpustilo? Ovsem Že je Kusko zemi
pravoslavná a jest ochotno vie od
pustit ale jun doslitie-li se mu za
bezpečení ie Bulhaři alojt o odpu
štěni upřímně a nikoliv te sobeckých
útalo My nežádáme ani lidné ma
teriálně výhody neboť přejeme ze
ardep rodným balkánským národům
všeho dobrého Ale my nemůžeme
dopustit aby terně které jsme tbu
dováli nesčíslnými občtmi byly opo
rou nepřátel Kuska NechC Bulhaři
pamatuj? !e Huko vždy je ochotno
podporovali avé bratry po viře a
krvi ale jen pokud ostanou jeho
bratry a nebudou tapřisáhlmi nepřáteli
Jaký in A býlí
žvýkíivý íabftk
fjkaiý (allk )srtl tuk l"ftl inlnt4 thn
maff býtl ihrAufPti l llhři lař-ikw lkv'l hřtp
tmt jtká dá ftihý'1 fti# dlo'ilifi ifctilřftřistí Mnal
i#lihfivll jmn''i ylU hbt a irtsku jik"i Dmi btl ařl
přilil slabý ail (řllít sifný pflil alilký ťU inhu) V
fthM
Jstt oUaltny vlřihny vl'ii"tl Ivýkajíťfm lalik míli
a Jit řljfjfijífm Ivykavýrn laliki-m do tritii uv
dfjm Zkusta j a přMvMle a
IlHt lO
Lorillard-ův
Tržní zprávy
Xiáot líirns UMiil sHI (4BfM o4k4
) M tflt mVnOWA ol M0O
mini lont tijll — fclswlai
UMo1 J-l nia '!
iit4 slUl nl bjrl líni U tflHun
nritl-d ailukt i UII odhy tklUsl
irÍTtfwl H4S iotkřOBifefc lr
miáimoíátl eUof lt
roUk Tdkon Jko loni Tto dn polo
Irb Jni-a oebbl Bbl dn klMls jillc
o dv etaly n balil řrol Jrk tU i
tt l-rftf4 6V
Kukuřic )mI U cor ©lib!4 k t1nl nlUl
iiImUI l ípríf o MiuUni poi ♦ kr)lníeta
kd iirjf(c kukuřic ptitaj Iro4áfái
04)IUI cijr tntAui nlill Cli 1 lo
bili H3Í3
Žilo roil n [oniknil mtílllo prodá?
JJm n j cnjr Btmln4n4 SO & 0o dis J
kosti
l'říoí dobytk vrlits hUn dobtk
pnlvi lrruho ]o málo in pHfált
onr ptvst kdello oaUlal JmI ofojr ipU oob
blujíl Volt prodáll p IS7Í © Wknl
l bká roly áh 991 lb primány bjll po 4 90 t
Údu tunřch foli s NobrMky áhy l'J4 llbor
pHutlo IJM Irávy prodával po l1 l
60 TáUiaot tid) si aoo voli k lim $1 M
ti 400
ViřoTý dobyUk mi conn dMtiJIf prodiá
(mUoný 1448 alf 0O Ulky $470 l
uojluptf vybrtny 5 J0UÍ3O
Omab II irpns
V mlDUlám tydnl pHtAeao inifná tlen do
bytka b"VÍiho proti obyfujl o třeUnu lo nol
před tydoxm aneb kterýkoliv s mloulych řtyr
roli too rtolxio ťtll IH 178 kutá Za to
přorábo přlvi-MBO bylo Jan 10 "W naproti
tlm ř-d rokaaa gkotwvábo lil biJal flvo
lino totll SltS kaai Přiválený dobykk bovi
a J-al oilam -lkoo Ulnon kdyl no skoro
ráochto i lápadulcb ranchf tak la ocay voli
kroiHiiýob m vlbi-o Jll v tritiích tpráváoh no
ndáva]l Voli rt západních rancbl prodávají
a po U 71 U I SO krávy ll"0 al % 8
Vepřový dobytek Jat tet ©rny ntaísl nllll
Pákný prodává aa alleo al 74 vroalřtdnl
a H
V]n feralví Jaon e'oy nesiaáoáná 10 %
10 So
Háalo k n ikUdánl prodává tatilbeí rmlny
viuk etolnl % i mialoTi-n má Mim vylál po
aladBlJál 1 O ISo
Drábrl atmrá Jrat cny aal alelaá mladá Jaat
vlhk lavniJáL tořaU prodávají ae po Ml
leploa a kobooU I al S kaoliny atará i al 7
mladá a al 9 krooeal T ai a bnay a eauti Ub
Bono prodává za taoa
Brambory Jaou levná B-Jlepál ta to al ISo
bull
Ht Loola II arpna
Plenice jaat May lavnájáf íla t pro
pMKllIM 69o
lokuřlee tál Játá klaala v raní na Ma pro
preaineo Bv(rJIe amloavy aa 1"
Bavlna ) oeny pavnájil a vyáál proatřrdnl To
Nav Orlaaaa II arpaa
Bavlna má odbyl dobrý" a caa vylát pro
třednl T II l PMAInoa atoapáat jeat dobrý
odbyt v Aaglll
Podp Sokol Tyrft h 1
napořádá —
jlřt z Omahy do Prague Neb
v nrdfll dne 25 arpna
Zvláštní vlak do Prahy jedoucí
vyllidi a Union nádraží po tratích
'Burlington dráhy v 830 hod ráno
L'sUk tam a apět II 00
I Lístky jou k dostáni u člena vý
boru aneb na nádraží v den odjetdu
tma
I Severovy prásky proti bolestem
hlavy pomohou vždy Mějte je po
PIANA za NÍZKÉ CENY!
Nejřtí chicagká lirfa hudeb
ními nástroji LYON A 11 KALY
odstěhovala svň sklad do nové nád
herné budovy Firma taťi má na
skladi něco částečně používaných
Íiian vrácených po pronajmull atd
ež zamýšlí pro lati raději pod cenu
nežli dělkti pro ně místo Nástroje
tyto sestávají t pian nízkých po $35
140(05190 1100 a 1125 a pian
atojatých po $135 140 $150 IIC5
$100 $200 $225 $240 a výše a i
pian koncertních po $200 $250 $300
a výto Téměř všechny ae pnvodně
prodávaly ta cenu dvoj a čtyřnásob
nou co nyní Tétnéř víechny vyni
kající druhy jsou tu zastoupeny za
hrnujíce mezi jinými: Chickering
Knabe Steinway Weber Decker
Steok Pisher atd Tato jest príleži
tosl jaká ae hned nenaakytne poně
vadž se firma Lyon tfc líealy nenič
hovala po 20 let a jest zapotřebí
tudíž věnovat! věci teto okamžitou
pozornost Bylo by výhodném ob
jednali piano a ponechali výběr firmě
Lyon & líealy Kdybyste se vňak
jinak rozhodli zaslán vám bude na
požádáni úplný seznam Kterékoliv
piano jež by neuspokojilo muže ae
vrátiti na útraty firmy Adresujte
na novou budovu roh Wabash Ave
a Adama St Chicago Vzdálenost
není překážkou k použití této pozo
ruhodné pr ležitosti k nabytí piana
poněvadž vzhledem k úspoře na pianu
jest vydání a dovozem spojené nepa
trné Jestli firmu tuto neznáte do
ud dle pověsti ujistí vás kterýkoliv
bankéř o úplné spolehlivosti Lyon &
líealy ho a víca jak třetinu století
trvajícím poctivém obchodování
Piáte dnes abyste nebyli aklamáni
ZmlBU as I Jato oioámka tato fotil v na
lem llatá tdbkli
N o y á česká osada
ItflOSINEE
Marathon County Wls
zsbiiní boule reunmtixmus dnu
píchaní u žeber bolesti na prsou
a v zádech suché lámání tístíí ly
zánřiy a všechny bolonil rcvnia
tlcké a neuraljflé Jest to něj
lepil mazáni Cena 50 rtfl
Na prodej TevSeeh líliámárh
Kdo chro
éplnř vyléěltl reTmatlamna
bolesti v záderh strnulosť a stuh
lodť lida ne bť natírá se Severovým
Olejem tv (iottharda a niívá
ruce
vPntnUTl lltr k rfil8Ienl vřtrníkua
ajiUlUllillV pouhých (1000 ntprodej
v alm iiospoláře" k objrnávce muií
by ll obnos prílofea AdmuMci lio[o
dař Omaha Neb
Při prvním výletu prodali jsme
přea 800 akrfi pozemko a několik
Českých rodin usadí ae tam hned
Osada ta libí se každému kio ji spa
třil a každý praví že pozemky caSe
)hou lepní
než jHinc
je ovmítmili
Tím dosvědčuje každý že nabízí-
me skutečné pozemky dobré T kraji
ně úrolné h zdravé S dobrým svě
domím mažeme říci a každý kdo
lam byl dosvědčí Že v okolí Moainee
jest letos úroda jakou byste jinde
marnů hledali
Máme mnoho přihláSek a v době
nejkratsí bude Moainee jednou
i nejltp
a to proto poněvadž má věecký pod
minky ku zdaru osady potřebné
Podzim
jest nejlepsí dobou k přesídlení do
nové osady Moainee proto by měl
]iniit kdo hodlá se Dřeaídliti doíí-
— ř — r r
sviti sobě dobré pozemky pokud jsou
k doslaní l iste n&ra kdy ae tam
chcete podívat my vám opatříme
levnější jízdu a doprovodíme váa
tam kdykoli budete chtlti
DopiAte ai o naéi knížku a mapou
i níž ae dozvíte vie o nové oaadě
Moainee a o výhodách jež střední
Wisconsin přistěhovalcům poskytuje
Do Wisconsinu atéhull ae nyní
osadníci ze všech atátft poněvadi
vědí že Je to at&t ůrodny zaravy a
že tde nikdy úroda nepochybí Není
zde žádných suchých větrá v letě a
blizzardo v zimě Vždy dostatek
deště ale žádné cyklony tornáda
průtrže mračen a krupobití uoat
práce t tiraé a dobré trhy na váe co
rolník vypěstaje
Na požádáni tasleme adresy těch
krajanu kteří v Mosinee pozemky
zakoupili a jeitě letos se tam přesídlí
Každou otázku ochotně zodpovíme
Dopisy adresujte :
Novák & Jiran
340 Broadway Mllwaokee Wl
lB4t
ZICrC YOU WANT A FARM
Z mw r" iai tur wrnT —
pUrlá Ibvaew pBpr ieMxl by th3
-cmicoo noe iio ee!jcj_í-
EÍ°T WESURM SETTIER5
fe iilrtlaaa4aa4řa#fclat
kaa ňla
AdkaWa) iiiajfi Kanti Um Tf( mi ř