Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 14, 1895, Weekly Edtions, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    11
s %
POKKOK ZÁPADU -4-
J
:1
j
l
j
Omane io srpne _ l( lifcH fi J
krok VAvtUi K Itbr rozlil ln
Jak f řtř m lí M ktM f rM Ci tt J '
imk4h itlft ivaný K kt'ýídi
jfn t Sil fnt ttnlift hi#f t-f—
dtH at f ťm ff h litiifťMi tt d
Itl motil mřr tfti l lir a
parit t k Ít fífiJA in4
k'r
Z le t Nl'řH' ílffii?! M MM
odnov tnlth iifMtcffh t f I iiiko
tliví mraky ynhlt pínl sttroti
ai w iiinř
In tvltk k'-fín llíti k!rk
jjifh dřli)4 ittl4 t kaťiří
r Id i nt Utkt M(I -nl(
Jlikol ti II liti řjít rlf
rok bl J Uk iA tsflMr vi tur ť#
mať tllnlit4 árnlnémq fiká jon
krtjinr ktrr4i nrttt niU
dit£ VI ik farrnoM rt m)cH f"-
fotlnf ij!iklln4 tvá iwimkjr t lnul
limu p)j( Jn jtrt (iMnl '"nr
řftU s Jtli Ji lMi %lihjr teJjř
j-loo'l atr I ]i' kil u olu t ntu-
t( ! co j oifh ktiil hj i n
(JóC tlumili iu JI ll ijruljr
tak Jako kaJJoročnř ktrjai r
ovAcm rtem&ia ani f daleka přirovnat
úroda t t)iavodíiMVanfch ''iink6
kJekolirřk v atké Tu a neta
rajl acil aoulf i Jou líru i r)fj{oko
Jerijilmi nejlépe rojJvaj(dmi a
nfJíCatDřjilrui rolník j kdekoliv na
tipadé KJj! farmer rávinlct na
deiti nti dobmu úrodu mají oni o
moolio lepií a t řtií K Ijž farmer
ni netarodňovaných otenu'cb oe
ypítaje niótfho mají oni liojoost
jak obyčejní a pak teprvé dtlají n
nlie Tento rok txilútf 100 až 120
bualfi ovaa po akru 40 panice 75
ječmene 45 lita 70 kukuřice 250
bramborů 7 ai 8 lan vojtéšky — to
je obyftejni akliatň Proft by tedy
nebyli spokojenými a ťCiítnými?
Proč aetrrávajl dobří pokročilí a
přičintiví farmeři na pozemkách kde
musí pracovati a viičti osení by-
nooti s nedostatku vl&by když mo
boa koupit tyto pozemky zs levnou
cena $30 za akr s právem používání
vody pro vSe čaey kteréž právo Ha
motné v Colorado cení se na $30 ai
$40 na akr ač vody tam není vždy
doatatck Za pozemky platí ne v 5
plátkách a první uklizen samotná
skoro postačí k zaplacení vteho
Nikdy žádná podobná pMležitoxt
nebila nabíteaa firmeram v této
západní krajině aby mohli koupili
nejlepáí zavodňované pozemky a
nejlepéf pfidou dostatkem vody na
hlavni dráze a trhem východním
západním pouze tři neb čtj ry mile
od atauice ae zdravým podnebím a
každou jinou výhodou Rozloha po
zemku těchto jest obmezeni a budou
co nejdříve v Stehny osazeny a pak
ti kteří uznávají prospěch zavodňo
vání musí jiti do Idaho ant-b Big
ilorn krajiny daleko od dráh a trhu
aby dostali to co ee jim teď nabíií
levné a na mírné podmínky Dobré
pozemky počínají byt vzácnými a
zavodňované pozemky a prvotním
právem vodním jou jeřt vzácnřiňí
ml Zde ve východní Nebrasce do
bré pozemky prodávají ae po $40 a
$60 akr a málo kdo muže je za cenu
iu Koupu a vystaven se možné ztra
tí úrody V západní Nebrasce jsou
pozemltv do $5 až 110 ilrimilí
dostatek deslé tak asi jednou za pít
roKu xase pozemky a vodou kaž
doročně a v každou dobu kdy je jí
potřeba jaou poměrné velmi levný-
dati a neměli by nechat tuto pfileii
tost njíti Zodpovídám ochotno
všechny dotazy ohledně této věci a
okážu každému ochotně tyto pozem
ky kdykoliv neboť když je jednou
ovidí tedy aezná každý že jsem ne
přepínal v nejmenéím ba že jsem
ani i polovice nevylíčil výhody je
j'ch T 8 Clark son
503 First National línk
Omaha Neb
! ťhlrtgii fl ffftt
rtn4 re I Pnk Ztpf
Ze m i ř pravda li U nvír
lMd# ďk4ftl lt# dftr lluftftl
lIlMttsl k I ) kU lit I4U n
V4s pro dpia mrto?i peý Je to
si smitn' J tMný Člověk pro
Jíl4 nattrvaM k iir t ík-
(n#
americké f ernfíisti nutí alf
řAmým psitony mftm
fhlí KtrtiAJ nlfr jikAtl
' — -„
Wio li m niM l'kl Umři
fJ it ltlní II
m ti lm Ifrrt Ia kiiaLl iím éa! liJI
i u:: :„ : „ :r r'
¥r - MHnJff dmu jnn
vinu j Tjvriiwji njni §m "'lit I
i i ni o iiii
tnol1 i Mílřtl lfmhi lltmklf
lit m L i 1 l - 1
i i
" - Ml 'IKU
" %nrmuit tlITRl II Utiyill
tou NárodopUno ýuvoa a pak
ta Dm#n nárMof vttrata I)fi
cit m výuv morkčovánl
rří leňc# Hádky mni pohlaváry
výsttvnlbo komitetu v Prate Z
tčenl a ovlznlní vo Ke katolicko-
voiioaoroyaint vtpravy — iiývalí-
ho tajemník rtMníbo výboru
Nrolop!Dé Dražební rozprodej
-
ttUik initA „i cx i
'}--'] "")vm 'ivi unwn
11 rkí vi
v„vk u F Fr
kové v Praze to jsou dnea vlci mina
i-: i i ' i„L t
i'jn uuuvu uionuo uiaiaii oko-
tavot prozíravost nezištnost a
jiné pěkné ctnosti n4a Čechl O ° zavodňovaném pozemku alý
viem tom vsak naie chicatrski iur- ťj4mi Ie "Pí a neřešte 5
nalistika nio noví neb al dosud r1' "ft raaíe vodfiovatbea Ja
i„L Iktchkoliv tříiitroift fi Jak lalnkn
list zprávy o nějaké o těch pátá-
axvv ři au ťviaa aiui irviru
lllun za mnfurn Arci rnw tnrnl
x i r : i
upiluuu picM bcbli luťiici uo -
kud lákali peníze a lidí Nyní není
iádnA i!rn4 nnimL !„ Ln
w " ~ — VIU IVV IW
ídlminl a proto mlčení je jejich
zásadou Adresář měl krtti veike
rá zbývající vydání spojená vý-
stavou nu a on ani nekryl dosud
vydání za tisk S rado a Vítka
~
sbírkou nahradili ty různé nedo
statky finanční neaouhlaiím no
' ' r ' r -
něvadž vina -padá na Ústřední vý
hfr Tm tak ivLlnmitů noXtnnX t
tomu přihlížel co tehda onen vftd
9 -w w whsaa vv e UCVIU UV A
ce celého krámu Spěvák trop
1
" zaitával kdvž veřeině v achft
a
zfch byl osočován a podezříván z
rit airit í Zlí í&ll
tělesa kteří náhodou viděli trochu
uitr uez si pan opevftk prai a o
jeno poděkovaní usilovali
Ze přiila výsUvka pí NápratLo-
jo ťru lu cuicagsKou
ček a nenomfižo tomu nvní že li
od žida vykoupějí a anad někomu
(tieldovu mueu) podarujou Tu
lilam&í aí mihl r nVIl I
Istilit LÍ __ 1: Liji #
uj jhuí jiucua při iiiuu při-
hžitOsti vidíma hlfikat
— J — — —
třiti kdyby v čas ae byly věci té
íjui Bvaíjeb na pani
'st T„l I i _ r
Ul i muoruYuu jo uranoe n
raprstk0va a ženv v Ceuháfth í n
I
tom jejich vlastenectví no těchto
zkoienoHech udělají velice nelicho
tivý pojem
V nitek hni- LA
díme co nyní vedou Že včsUvka
v rukou žida zQstati nem&že a
rnw„ a:u : _
pakli odkouDÍ museu Fieldovu
darovat! by ae rněla Jest jisté
Tentýž
Milion N D 5 srpna - Ctěná
i i a si 1 I
reaaace: aionu ae poclilubiti tím
uvedlo vsho do t co se en zaselo
iisiiii v id uana nctrriii m Tmi i
neb nasázelo Úroda je veliká ale
t)řtřhn(m Aa r„nri ii iir
u iavutii i' a ian
se #3 dnně ke otravě přes celé žně
m Dolní YCrtn ks - lil „t 1
"
mohl zastat neboť žní právě nyní
icii uy ví e uosuti nrace to ik co bi
počínají Jak se doslýchám dovaií
sem železnice dělníky i kUríhokoliT
kraje za pět dolarft V úctě
ř Vejtasa
"™— ~" I
ioz tm — ucinm isme dotaz a
zdejších dráh zdali Je odtud nějaké
snížení dopravy do Dakoty ala ob-
lirloli 'm tvlnniZ)1 ltwnni 1
in it ť
-v vvvu mvuuu
HOVORNA
y l f lot
llfřfnřn K H itornl
)Mt! ) t hiok kraj I'fktinii
lťHMi#m lřji Ji Katím
MJ tri krti tfwckf tni UUr-
„j rhii##uMft0 roi uii-ňf i r
i ti&i !! kl iirtié
()ilJň( f „{f t t0I)l M
I i a - I - -
' T
tHftffl roiJMní fit hhm%ň
VHanlma Mtico l'ř(m MI
'„i V 7
i(i nivu i nim jit j tifrl
Anton Hpilink
lotit vUká do
t f f
i "" it itonv vit ao
'T T
- I
I'
" 1 Utt ÍMl 3
m ' i%'
rwrifi Counly Ni-b Prosím
ohUé vyivttifof několika otá-
""" mwimiMcq poiem-
kft I'011 řk7 'lw' '
Ili IL 1 II l I 1 I
sacneiio nočai ticbof alíiUm ll
I Vítil caa b4 auuhá 1 KAn A±
7
Hm' l'ro " 'o 3 Zda
um ikflt ml rtn ri„ kjí
i — i - " -ui
4 4i moI pěstovat kukuřice
i # a ~ — — — — w
Ue t0 Omab A O Kohn
ililn' 1 'iiimt n L ( 1
n f ' I L „ „ „ ti# i i
1 j' vibii pmr iťíi meči resami
ooutb Plalte a Norlb Pia tle a voda
I k avnl TitiLnt r
I wi v a nCfCIlli
rlalte která má vždycky dostatek
vody neboť vzniká skoro &00 tnil
západně v horách a přibírajíc vodu
množství potoku jež vznikají tá-
ním sněhu na věčn4h nílr4rr
s —
coloradských a wyomingských má
vždv vodv dostatek Jinak nnnS
i— —
kud jest a ramenem jižním To
I np n ta nanf fair jlIsvnkA (LA
I — " vm uiwuuv IAsU Bil
věrní nýbrž voda z něho vyčerpá-
—
na est 1 ž v Coloradn k ra~lRn
uinf iu?n a~ i„x:2t_
němž voda ae ztrácí 2 Soolíčnost
— m ' w pinKiwui icuiBLvui y
ml r ia £ L t i X -1 J 1 _
konu Nebrasky a sice má právo
prvomi po muono ]ii roku 3
Ano ae achválením státní komise
zavodnovací 4 Kukuřice daří se
ou u iuuuYDyco pozem-
nedá ae il nřllii mnoho vodr vSaU
jou jiné plodiny kteió re lépe vy-
plácejí pěstovati na zavodňova-
Linii nnumnIA
Iv XIA ll L
I MJtiinj pusKinaucu ano ponevao
j g~ — — — ww v
vždycky právo k používání voly a
cuu puseuiKjr jsou rovné teuy
I „ 1 Ji i__
w t ua iiiiudo jimi rozvaaei
6 700 mil Na kalrU mní tn
— r
mažete nalézti Jest to zánadně
od města North Platte mezi oběma
rameny oné řeky Z Omaby se tam
vtrf!- n „ ill-nM-f
mQže ai vše nrohlédnouti a druh
Lt í aí t: '
den ráno muže býti doma
rvimKi -li
minn ' v' u '
ckého v Praze Josef Drairoun
™P': Americky
Ir Anen I w 1a W mw i a —~ I
Jednoduše:
— — uuť°'
a inu t _ i ci 11 i
„ " 'i D " ?IW V
IlovvrLe u oj" jest te
Iéne dát Mfižete tiodat něiaké
— i
"dresy českých vojínu a kde ae maže
_ !l n rr 1
prnMtB OIO A JV
n rrs# _ !
wp" „ ™ V" i™
g0Bl0 neKU0 ru ietai 04 onl
nÉkÍO raději po svých Víude kde
jsou hlavní atanice vojenské jsou
uké stanice rekrutnf Zde v Oraa-
__ :!_!# li i i i íl
isupriiimaii siaie a vosku aie tax i
'
Jronlnie dosti st vybírají a
clt m(t jen pořádné a zdravé v o-
fnw
(řtné Vrthf
I!lTi!} fitti Ilff f i M tiJm Jtl
ftím tipatf l%řňýíh Vřrlié JmI říjní
nepatrnan stinltí lki I vede r
Uliti dj Md Mprings k l# Uk
uí fit inlftní rik!#ii
T1 ll#fnf ftil ilřihot ]Mt !
nl ř ttili tnlitklii IHnf 11
Mř fíjiíl Híttt ř tr li f#lml
lira hfUt ifttiftlf(f tlnfm
in- k II1H
L)th VVMMI k-lI J4ht „
1
tjui jkmu : m
díllIíto#llntof ďdot nlťkí cdK-hl
it Irlajícl kraj Ulf vsrnéjl k llto
dobylkáNké !]( } (! jíluji
Jmtfío oá rnhin o nrdťtkl ttv
rvy (%) li(ink4ktroiil prý drah ly
tuři ítfolo! a f Vru trh Vřd4 nt
'
pUníiiy na ptu vyilitteU opl
iouiél ft"0 frňH Vrlfth prd
krvtlíini?otllilko útulek hl 111
Krajina jni o C trných Vrcbft
— v"" -- "
Wt HIm ka Chtrnw oU
Jjl ramena viníkajl ve VyomínKu
až v pohoří 1% Ilorn t Powder
Hiver a oberoykajfc- fVrnl Vrchy
upírn? je-jnoot jiiu a urnne ol
veru pojí ae temovýchodně od hor
v jeden tok aby pak směrem východ
i nim rece wisaoari aptir nibii-
' '
nme tělo viiime roztrouHenč íarmy
avsan u maio aterí Je nikolikakro
vzděláno a většinou ]ou oiultěnv
0
Před lety se osa lnici zabývali více
zemědélaivíra ale přesvědčení Je
trpkou zkušeností nabyli že toli
talo krajina nemá dostatek srážek
vodních dtíra vypudila většinu
osadníků Pouze len ti znstalíkteř
I tkhv rliotiili au ilnlvlkiFtuf K' in
i — —
mu uCe" cuvail si krajinu tuto dosti
I Sena n4m nnnf Afiilr 1)vlct a
I u ww v
jakž takž přeživí v zimé na suché
trávě b&volovce kterou an naučil 1
pod sněhem po přikladu vysoké zvěře
hledat Dobytek takto přeživený
„ „!„ i lx_x
jCok uinciu a jdi a jen kwívhj yjlvi
kostí a přijdou li v zimó blizzardy
neo vysoae a po vrcnu uiunio antny
BedofoH řístu 0 k búvolce velký
I í r f
i iiuucL iiii i h i i v 1 1 n vsiia vriiur ifiniii
I „Xf U „U-- _ 1 j _
T " {7
I v ' T-""al"
I K zemědělství nehodí se nftda tíí
i r
proto že jest místy alkalickou K
I a vrh1fnvánf ritnf valnil iMIaVíi
an 11 dosti vlnitá a řeka Cheyenne
jest pry tt2 poutkua alkalickru tak
že vodu její používati nelze Jia
ani ze vňcch atudnl nelze vodu k pití
a vaření poth-bovati pro alkaloidy
Opuétěné farmy zdejSí jsou z vel
kó vřtiiny v rnko° úvěroích opo-
McnosU které před 5— 8 roky pĎjcily
I n flS ip(lO ní 1 1 ílflfl líiJcí nV
I ít X ' i
I UVÍ "muu 0o u"purjr i pujuau
- ' - — — - - - — v " j % f jvmn vu u ca
domovině se udržeti víak konečně
11 ooyceine a Holýma rukama onu-
I '
stín musili koupila li za dlub
í „ _ _ i
'""""v" " "poiecnoMi uverni
a:ri_
00Ht &bBtaravali dosvědčovali před
K_a
" --"" "vjna
BObU? Dež _co B k? Be Po2aduJ
J-ou 6átečně posud jednately těchti
jsou čáutečně posud jednately těchtýž
P0e6n0" pouw a Um rozdílem že
UtI k k°PÍ
a sice asi za polovici ai třetinu tcho
co na ně bylo dříve pfljčeno čili asi
„ onmhíU Djb d
tehdy farmy cenili
Slředera d°M"Nké krajiny jest
Oelricbs Toto založeno bylo anglř
i i __
iva uuujniaikuu puteCnOSlI Kle
ráž jednou dobou rěla tu 60 000 ku
„ ' —
ift hovězího dobvtka AiiiifUm
rioiI b 0elrlub Naw Yorku a
po ném obdrželo i městečko Jméno
Měl Dr4 Dovoleno na luInA a lnK
Lro athu a rUc in íinn rnx~i
tehdy prý to chodilo v Oelricba tak
i i „„„x i- arc
v== w urpumtniv inaji-
telů chtU oviem aby ae jim ranče
vyplácela a řiditel chtěl uké aby
UX I T-IS I1LI! 1
Tjruutci tieaui naienau aacionari
m div Msfi ly ar#b iokls lrtt fiii
vyffťhala prolilo t'J
itA I t V knil4ch itnsssno bud
ithtnU 9 ifn snti odshni'
"rnilrtH a ttk aiá I na m(tl ť
bý4n( elývah Kl)l In konr
lýfth Kl)l n konsjr
být podiřlým# pf)l4n 1 1
kofriiMf k Ttisiřfftl jtk
Jost ki séf4ial4l K %
al#
Anglie
lasthA I
píst dobytka hl 14a )ik
— to riTirn Jtk ve
bvl Cíiádlovísfii trval kolík tf
tkofífclf A
M im m pilo lamptntkl lilu
tule nktr4 s(4 la polítána tK
Iikr4t# po soM ofism ylly
]ift4rr rnsll al plný poat fitpěl
Tikové hspfltřsnl ovf#m ntn
Irvtti na 1 1 r a atnl divu
konsěnl pfiil prtvý tlav vlel
jtvo a rtaé irulna
Po64tkrnt ďt (smds4tfcti m
jme nt t4pt l4 nlkolik vslkýi h
bflkkukýth spolirěnostf ale ly v
rhny skončily smutné Jtatli vci
Misny byly spiobm jtko um
Oslrirhs ttk ovlsm to není k t o
vu Itovněl se nemusíme prt!
divit) ! kapítallslé angličtí stálil
k podnikům amrríťkýtn běhám
nalýih 10 rokli nedůvěřivými
ději uklálají tvé kapitály v %
Austrálii a Argentině nel y
kročilejil te víetb zemi t
nejpokrociiejai ve vifo tt
9 ttklalttelkýoh ivind''1
vtxlech— -v Amerire
(Dokoni bud)
Západní Jednota
Viáleinně se nodnoruiicf t
proti onni a tlesku v atlme
'
Neb odbývá avou čtvrtletní sď
dne l&bo srpna '95 na obyčf
místě D&ležité 'ednánf vrt)
přítomnost vžech členS
17x2kr h STAVIL ta
Vpije se
do masar
přímo skrze horečné část
místu kde vězí kořen zápr
To jest proč
lllICTatin i laiitapaiTr
vyléčí všecky bolesti lidí
zvířat" Kdyby se odpařil ai
zůstal na kůži nemohl by v
čit Proto prchavé vyta'
neúčinkují Ony nemohoif
knouti skrze zapálené části J
ustang )
i
Liniment
i
děkuje svůj úspěch své do£
pronikavé vlastnosti Přiměř
éčivé sile není nic zázračnéifj
iest to jen několik jednoduchým
prostředků tak sooíenvch aií
mohly vniknout! kam třeba!
7a Slít Vwln
MUSTANG LINIMEřVř
byl používán po půl stofetí
"Dopiéte ai nro Fairr 8t
Jook" íllustrovanou a MPokn
Zábisnfkn Knfikíhrt TJSVr ' m
i
L _ 1 1 11 l í
kukej sasyiaji se zaarma
Lyon Manufacturlna Co
43 South 5 th St Brooklyn řj
r
PrakUcké ftkoly Angl JwK
vjrl l řrnr-rt ! třetí Kll fcUtJ - I
tuto noviia unieltrkoa inlaTntrl douff J
olirtlnal mrl hjr 1 llťoM)iriT obl('
pokad lAKila ilařf dorad lM oUtr
ttrrku Míla 1 laíAlka JrdnatllTt ťiu
tl r Mofno m Ul proplatili a
tUnaTtrtb ISartitA ntcbibadf %
la" rrl anh $ 3A MlliHllt i "lni- i
fMatitrlAm rHl ac kald# Málo hned po ]
Wlltf rftdplatn Bclo twalta ta daa J
tlíí artiljr poJIrtia aa adra: A t M f I
a k a p 0U9 Throop tt Cbkago in Y
O
r
1
l
1
7