Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 14, 1895, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    í '
ZÁ1ADU
POKRO
r
i:
Wlf H'w
lHiatf Af Til ř"T ttftm Af tittiNi M4A
41 lro flM
ROČNÍK XXIV ČÍSLO t8
OMAHA NEORASKA YE 8TÍIEDI 14 SRPNA I8f
FM-t44 řift II ta a ttt
K
i 4 fit
~ -
Yýsirnlia !
nu parata i in nii i''ira
Dtfcott tam (otiíi Jitý Ave
ři vni If iUřmf vtblrá přrd
I-lilné n mU ll!f ('piii'rfi!i}-m
taná! I jiili k'l'i v tř h
mlatarh is a jdnatl t f
láá jt UífcU t podvodník Na
ifm rutnlMm jadnslatam )t n
i K HlNKťlK a I ti mIi
východ V tylu f rif VtpMff a ď
KftM n J MTOMA by
Ujma narti působil nikďi jiný
jr fe i jifl'U fiotof ním ratnj ín
atnpom Kdo by t# ll lakového
vydával trfm by Mil byl po
liiin oi(frn£fi bil dán do
cK14 Ika
Do Kansas
Ai tt týdan tirb i dv vydám a
na cstu ki Kna v lijmu ťapiů
Pokrok Západu Hospodář hodlám
navštívit! žft hnjr vít! tamější
Oiady
Jeti kol mn i mnoha mlat v Kan
táta došly dotaiy o podrobnéiíl
) zprávy ohledně zavodAovaných po-
zemků u North Platte které Ume v
i 1'okrok a Zápa lu i Hospadáři ponk
k-ud poptali budou fn Hí tízatfló při
lelitost ústně ae tonou o lom proudu
vití Jeatli ai přejí Krajany v O máto
A Soutb Omazc kteří snad by ni přáli
osobně o té veci se mnou jednali
upozorňuji na můj obmýšlený odjezd
a ládám aby mne bez odkladu na-
vití vili jestli nt Jakřho vysvětleni
přejí J 31 ToblAft
II k Wjma Bt
td— South Omaha Neb
NA ZKOUŠKU
Vtvn tAfrtkiiA)hm Irfuff n nati st
ilUl J III VV W 0 IV IUIII M v VI W M
r£atopiny naíe neodbírali nabízíme
Pokrok Západu t Knihovnou Ame
rickou do konce tobolo roku pouze
it $100 na zkoušku a kaldému
kdo fto teď předplatí zaileme dle
praní lednu z namtidujtcfch prémií
1) Piaeň otroka baeí5 Sv Ce
cha která nejvétžiho rorilření doSla
ze VMech opisu českých kdy vyua
Dýcb
2) lIumoritický kalendář 3 R
VUímkĎv
31 Kalendář Notíd Vlast' na rok
1895
Pány jednatele na5e ládámo aby
upozornili krajany' ktoří posud ca
topia nái neodbírají na tuto výhoda
Vyd Pokroku Západu
tbSz) a Knihovny Amr
Pecrless Cook Ilook
Tato kniha čítá 320 stran a obaa
kuje 1200 navedení pro kuchyni a
Jim a aice jak můžeme ujistili vel--mt
praktických a dokonalých Jest
♦o! mi pěkné úpravy opatřena nespo
ietnýrai vyobrazeními a velmi poho
dlně roztUdóna alovem jes to tak
důkladná a dokonalá kuchařská
kniha jaké ae obyčejně prodávají
po 1100 My nabízíme tuto ku
chařikou knihu co prémii
úplné zdarma
předplatitelům Pokr Záp Jelikol
Jaou jil dorůstající dívky achopny
tou tyto řeči anglické bude tato
prémie dojiau velevftanon
k pHaazonf ku vřtrnfkoia
pouhých $1000 naprodej
▼ fttlm "Uo]tifa" k objenávca mual
bf ti obnoi phloieu Adrciultet lioapo
dif Omaba Neb
Nft Prodej Z2rT&nJZ£Wj ™J W přípravy k liti
KOVE ZPRÁVY DOMACI
HeantUm ittMfvtl
tf 4}4 ě liUIH
1'rohiMM řádlnf p'ílf4 ajfmatt
fiM t f UMh kllík1 V
Nw Yorka Ib4al minl'i
tlhát ji I Mkulík4 Hnit ápM
i Iřlnlítou" Míl k!i fcU
přohibífilho p'lkí ovlm H p'l
domrtm a Ifiortím vtboék8
f'ťitflkii tivlo v() ' tví in
ttv Itá ! t Jednota inanl ÍÍM
PMidt pátcf C'lřy vt iprávi
v4 ováli! ! rx) politirk4 atrany
prohibliní byla Jdnota t4tíji vy
ifvána k KipAoln( v politi
ikm mru iml a! vytrval jt
odruítád 01 tt 1-tqUklho bUku-
pa Irtlanda tun byl dopi v nimi
rnřii J í r ý ru pravlí J#i nyní doti
dobf mámo katolík Am i nekalolf-
kftm tffi ]ho ivvky prozrv
zují le Jft oddán piti aílnfoh ná
poj 8 byť mírou ( menií nnl
pravým representantem katolického
livota Obchodníci a lihovinami
vf la ob htwl jijich tak Jak jpat
veden v této imi nedochází chvá
lení církve Zábavy pod aprávou
katolických apolkft nejnou znciva-
řovány přítomností opojných nápo
jů a veřejné bankety katolické od
bývají ta bei pivních a vinných
láhvi" — Kdyby chtřl páter Ire-
land bráli příaně toto měřítko na
avé ovečky od kněze dolil al k to
mu nejpokornějSímu a věřících
ahludal by le by o mu atideČko
jeho lorprchlo na víe atrany a le
by našel zpropadenfi malé procento
těch "pravých" katolíku podle
ardce tvého
Válka plfmenná
Podle zpráv jel docházely po
čátkem týdne ze Spring Valley 111
dalo se aouditi le vypukla tam
velká válka plemen ná která pove
do k neamírnému krveprolitf Po
dle prvních zpráv bylo tam niko
lik černochu smrtelné poraněno a
na tucty více neb méně na těle
poškozeno a bílí uhlíři chystali ae
vyhladit! bez miloati vie co bylo
černé pletl Jak ae podobá tropen
i v tomto případě přilil podnika
vými zpravodaji veliký humbng v
této době kyaelých okurek Zprávy
odtamtud docházející pobouřily ale
černochy na mnohých mlatech tak
le ae chystali tábnouti aoukmenov
cfim avým na pomoc jestli guver
nér tam ihned nepoSle milicii a ne
uéiní vraždění přítrž Guvernér
ai dal říci a poalal tam milicii v
oaobi plukovníka Ilugh K Bayle
by vyíetřil oo vlaatně ae tam děje
Tento shledal le ani áto Černochů
bylo vypuzeno ze avých domovů
přcailou bílých uhlířů hlavně Ta
liánů Po!ák& a Slováků a le všeho
všudy jeden černochů byl raněn
aíkoli několik jiných odneslo ai
boule a modřiny Uayle vylolil
výtržníkům le cernoíi mají atej
ných práv jel stát musí chránit a
kdyby ve výtržnostech pokračo
vali že tam k ochraně černochů
poslána bude milicie Iiílí uhlíři
odbývali na to na náměatl schůzi
v kteréž přijali oaneienf jíml ae
výtržnosti odsuzují Všichni oviera
a nanesením nesouhlasí a jest mož
né kdyl ae černoši inovu vrátí le
obnoveny budou výtržnosti
Padělatelé pně pod aimkr ra
V New Yerku aatčeo byl ▼ óterý
pověatný padělatel penět W K
lirockway a tři i jeho pomocníků
totil W 8 Wagner rytec llodney
Hmith a Jeho manželka Libby
Smith — V Kanaaa City zatčen
byl W C Laird a něbol oaletenv
l'tv H fiilhaonitntkt v Vah
iAtonn ř'dMíl mtnilý ld#n l
mf fondu vlhovanahi r ti
Mu linvfiiam i r1tťil N V k
pftfilmiftl báláfií a vldářb při
fodnM a vltftotrh vidaidt
obUdom n blahobf t ělovlkt Přf
řtl rin $IOfnKi pff nové objatí
týkajíc! vi ltrht aďUna byla
lor li iUIl{h i prof ltnríy %
Iin lýn i t)bi novího přvka va
vi lafbu flml#rih' ktrý naivall
arin Druhá ran nabyla n Ulaná
náatedkam Uiho ! aonlllnít l o ní
něiníl tvloat přadpiadm Tftl
cn $1000 pro bádáni o óžínclch
vtluchn na livé oreířny při
řtVna byla byla dr l Varinaut
Pařila ktarý připravil najlapll
pojednání n Vl-lnchd avélli Ko
lnice ceny roidélojícf prozkoumala
213 apisů přadloianýrh ixl badaU
lů l viach dilŮ tvěta Mimo pa-
nřiilýih odměn uděleny byly ná
aledujícll Htříbrné medalia: W A
Huaiell námfitek královská meteo
rologické ipol i Iondýna ť' L
Mader iJoptnhagen a A L Her
rera a dr Vorgar Iopes i Mezica
Uronzová roedalie: doktoři Kranz a
Karl Oppenhaimer i llcrlína Alez
ander MoAdíe i Waahingtonu dr
O Jesae a Ira Loevy t Uerlína II
h Hmith l Anglie h V llerauz
dox a iMaorice Diboa i ltoeunu v
Francii cstné zmínky dostalo
ae následujícím: Dr Chas Smart
dr F J II Cordciero a proř H
F JSigelow ze Spoj Států dr Har-
oae a Hirína dr Magelaon i
Norvéžska prof C Neea z Dán
aka K C C IlaiUy z Londýna dr
F II DeValt a prof K Duclaux a
Francie prof K Gieslcr s Berlína
dr J II Copen i Anglie a dr Lud
vlk E Iloavay t Pešti
Uradavjlžni Dakotě
Záhy v létě panoval v jižní Da
koti strach před suchem a zkale
ním úrody avšak sklizeň bude
nyní přece hojná Osev pšenice
obnáší 2400000 akrů a sklizeň
bude obnášeli průměrem 12 bušlů
po akru čili celkem od 28 do 30
milionů bušlŮ V jilnějšfch okre
aích dává pšenioe 15 al 18 bušlfi
po akru kdežto jednotlivá role dá
vají po 25 a některá al po 35 bu
šlích Může být le dostoupí skli
zeň na 35 milionů bušlŮ kJežto
loni ae tu nesklidilo více nežli aai
8 milionů bušlů Ovaa jeat oaev
aai tolik jako jiná léta kolem
800000 akrů a bude letot aypati
průměrem 23 bušle po akru Ječ
men akleal pod očekávání je valně
lehký ač na pohled vyhlíží doati
pěkně Korný urodilo ae mnohem
více nežli loni neb ae jí věnovalo
aai l2500OC akrů půdy Celková
její aklizefi bude obnášeti do 30
milionů bušlů
Jak v Nebrané
Ze Springíield III ae adčluje
le atát ul nemá peněz na avé po
třeby Dle udání úřadovny účet
ního jest atát na pokraji úpadku
Dne 2 arpna vydal účetní warran-
ty na $100000 a v pokladně nl ne
ní nio víoe nei aai $500000 Po
hledávek proti pokladně pak jeat
na všech stranách tolik le kdyby
ae měly vyplatit! nezbylo by v nl
ani dolaru Příčina nedostatku
toho jeat nízký rozvrh daní učině
ný před dvěma roky ve aněmu Po
slední dobou vyplácejí ae jen ony
pohledávky naproti státu které ee
odkládat! nemohou jako výplata
dělníků a podobné
Ukázka těch lepširh fasů
V Denver ohláail úpadek minulý
týden Union National Bank a v
úterý zastavil platy Rocky Mount-
ain Savinga Itank To jou nepo
chybně ty ukázky lepších demo
i
Var frth t Tal'l frl
tán !y# tři day ptaliil'M
camp mittftií ktarý tl a valké
rtáfftAvl Minulou lřli řasnili
Um Ul bývalý girftíř i ('otor
U Waita ktřřý tlilwnl vt"oUf rtf
blahobyt kdyl by im$ říiana byla
láahmi popnlíatleká platformy
Omaliké t k Mnátoř PefTar f
Kansa ktrý přslpolll la v
bnk ivlllil blata popnlittleké V
eolé lamí a popíral la by ta byl
vyjádřil I nadalal ž k talolanl
alrany nové Jak o nám bylo paj
nadávntm adalováno
T4afkalMf
V wIk)U d 1 t rn pxlniknuty
byly v Naw Yorku jplná tdařill
ikoulky i vzducholodi Vtďieho -
plavau mohl ovládat! loď fiplnl
vzdor tomu le fiíal Vltř ryrhloa'1
40 mil i bylinu Vystoupil i
vzducholodi v llrooklynl a nfkoli
kráta vrátil ta v mfata na kterých
vzhůru vyatoupil pluje t lodi tvou
i proti větru Po několikahodínné
vtduuhoplavbé aaatoupií blil Von
kera
Dfitn ae ilwfll
V Nw Yorku aeaul ae ve čtvr
tek velký osmipatrový dům který
ae právě doatavoval na rohu záp
3 ul a 5 ave pohřbiv v aautinách
82 dělníků kteří uvnitř pracovali
Za zbořeništi vytaženo 5 mrtvol a
tucet raněných Dům patřil John
Irelandoví a byl atavěn pro píaárny
Má ae za to le jeden ze alředních
aloupů v třetím poschodí povolil
takže zřítily ao poachodí hořejší a
abořily poschodí dolejší Kontrak
tor Parker a dílovedoucí Seligman
byli vzat! do vazby Prvějšl pra
ví že neštěstí zavinili omítači kte
ří přetížili atřední část budovy
SraJka na moři
Na vysokém moří arazila ae dne
13 července anglická loď "Prino
Odcar" b nějakou neznámou
lodí plachetní a obě ae potopily Z
mužstva parníku utonulo 0 osob a
17 zachránilo ae na loďce která po
3 dnech zachráněna byla parníkem
Dharwar Plavčíci neznámé lodě
utonuli všictni Neštěstí událo ae
brzy po půlnoci a zaviněno dle udá
ní zachráněných tím že neznámá
loď neměla jvětel
Drě lodě ae pohřešojí
Dvě anglické lodě t Auttralie
totil Florenc i Newcaatle do Pa
nama a Stonely s Melbournu te po
hřešují Poslednější viděna byla
na vyaokém moři dne 1 března o
prvnějšt není ale známo niJeho od
jejího vyplutí dne 20 března Má
ae za to Že obě ae potopily
Sudí Jackaon zemřel
Člen vrchního aoudu Howell
Edmund Jacksoc zemřel ve čtvr
tek ve WeatMead blíle Naahville
Tann jsa 64 roků ttár Zemřel na
aoucbotiny jimi! trpěl po kolik
reků Za Člena vrchního aoudu
ustanoven byl pres Harrisonem
krátce před nastoupením pře Cle
velanda Ryl demokrat
Iffhody na draze
Blíže Plymmouth N II tratily
ee ve Čtvrtek ráno dya vlaky osob
ní a nákladním Tři zřízenci že
lezniční přišli při tom o livoL Z
cestujících nebyl nikdo těžce ra
něn — Na dráze A tt I 110 mil
západně od Albuquerque v Nov
Mexiku vjel ve čtvrtek vlak do
moly vodou způsobené a několik
osobních vozů ae rozbilo Rev
K C Wheeler kterýl a nalézal
na platformě byl rozmačkán a oam
jiných cestujlcloh odneslo ai pora
Hafá ilraa f I
V t% IUIU eointy KtrtiM
odbýván byl mln!f týian kon-
inř fftilM ll Al talolanl nové
polílkké Httnf kterál bu I n
iffttl Naodviití Amarimé V
ninaianírh jal f konfanl přijtty
byly prohUiiJ t nová 4rti
vt arnartkámtvf nbmaiané ř-
lnl atřlbr přaiolanl náro-lalhv
kpiloli do náktaréhd i lápalníoh
mit ZárovaR vydáno bylo pro
v dání k odbýváni ttátnl itutturm
h oaob jal t 1 4 ml to láialtmt
touhtaaf v dan h iá1 r Topak
ZJm4n vlarhay tunaek4 pl
ky Jou vyivány aby postaty do
atátnlho ]! I tvé látapi Má
ta to pftvoloi hnuti tohojaia
A P A t p'atho?tco Iroutl 3
O A M
Mlřibrtřl v IUmmH Tattaa
Demokraté tniaaourštf holdajleí
neobmatanéma ralenl atřlbra !
bývali ajazd v Partl Hpring Mo
a přijali lada nanášení v tom tmé
ru Hlavním činitelem byl ovšem
otao všeliké alříbrařaké agilaoa
llland Tímto krokem bud nepo
chybně roišlěpeM dmokraoi mi
touraká ve dvě tieimířitelné frak
ce — V stejný den odbýval! v
Ft Worth Tex atříbraři ajezd ae
atajným výsledkem Také v onom
ttátu nepochybně bude následkem
toho v atraně demokratické rot
trika Ieopťln( ářadaicl
Z Wyomingu te aděluje le pří
bytky ďvou osadníků blíle Maryt
vaie byly vykradeny a kdyl ae Šlo
pí stopě shledáno že lupiči byli
příručí šerifovi posilní proti Indi
ánům do Jacksoa'a Hole
Paní (íardnerová účaatnice
sjezdu Spolku Křesťanské Snahy v
Boatoně která Um zmizela a neby
la k nalezení byla konečně minulý
týden objevena v Norwich Conn
Nechce ae vrátit k avému muži do
Arcadia Neb jelikol prý ji pro
hlásil za pomatenou
Slečna Flaglerova která ve
Wawhingtonu zastřelila černošské
ho hocha Greena byla zatčena a
odkázána krajskému aoudu pod zá
rukou $1200 Tato nepatrná záruka
zdá ae naavědčovati tomu le byla
dána v obžalobu pouze jen tak na
oko aby te neřeklo
Irčané ve dnech 24 25 a 20
září budou odbývatí velký ajezd v
Chicagu za účelem povzbuzení
amýšlení aby Irsko osvobodilo ae
mocí a zbraní t nadvlády anglické
Očekává ee tam 1000 al 1200 dele
gátů různýoh irských spolků a de
setkráte tolik jiných účastníků
Do mincovny íiladelfícké bylo
poslána za 10 milionů dol zlatého
kovu který bude ražen v měno
Ve sjezdu aklářů odbývaném
minuly týden v Atlantio City N J
uanešeno bylo poládati zaměstna
vatele o zvýšení mzdy o 14 proe
Smírčí audí Ilawthorne v Kan
aaa City uznal nenatavním zákon
nařizující zavírání holírtn v ne
děli jelikol prý zbavuje přeatupní
ky práva aoudu porotního
V Cedar Uapida přejet byl na
na mostě leletničním Wm Bigga v
úterý ráno vlakem B C R Ar N
dráhy a okamlitě usmrcen Má ae
za to že byl opilým a na mostě
ulehnul
Na Lak View hřbitově v C!e
velandě taatřelil a y úterý A E
Kelley na hrobě před rokem ze
mřelé manželky avé Byl od její
smrti sádumčivým a peněžní tíseň
v poslední době na něho ulehla a
dohnala jej nepochybně k tamo-
ttat UIM (4 AI a4aiatotrMt okr Urtd ' íaleinó měny
kratičkých čaiů
nění V
vraždi