Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 07, 1895, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ď
k
POKROK
i
IN-riMI) AT TR řOST OrriCl AT OMAHA RMRAftKA AU MIOOMO OLAM MAT4 7 4
# — = —
_ —rzi Ir—— — — — --— _ „l'v""l lt 1 — y 1 l
ROČNÍK XXIV ČÍSLO 17
OMAHA NEBRASKA VE STŘEDÍ 7 SRPNA 1895
tt4f Pátrali ItlhcfM kmt tt#ttrtk
a
NOVt ZPHAVY OOMAGI
ICrotilkn tnlttlotl
Ohmnf ilotn
Jfťi jo pravda co i list axk4
i Y'Ífí tvrdl o II II Holtnemjvlkte-
L I li _ _ 1 ti i I I :
JSík jest to alosyn tak veliký že by„
photn tělko nalezli jemu rovného i v
románeeb Jak známo byl Holme
tčen na obvinění že zavraždil
y stého Pítzela aby obdržel 110000
(oojišiéní již tm jeho život držel
Molmes filržuval se tíž nějaký £at
IjujCHlkctn let devadesátých v Chicagu
a policie po minulých 14 dnft pátrala
v bývalém jeho domové pilně po
krámkách možných jeho zločinů Ve
Alepň nalezeny byly nějaké koti
y ialft vlaný a jiné s čehož do
řrili-Vný'" doupětem a že mři hlavně
ifesfoio na ženské a dělí Ne ruině
hež ořn úmrtí ženských a tří dítek
f Účelových klade se jemu za vinu
Holmes pochází z (íilrnantou N II
žil na různých místech pod rfizoý
fX jmény totiž Herman W Mudgctt
fl II Ilolmes a II M Howard
ženil ee v máří 17 roků studova
lékařství v Ano Arbor na útraty své
Liny po čase ji však opustil a smi
Po nějakém čase objevil se v
icagu a tu spáchal veliký počet
llelikých Švindlů a konečné i něko-
ka vražd Posledním jeho zloči-
em bylo zavraždění Pitzeia tu se
pak konečně ucho utrhlo a clony n
Avl jeno vyšlo na jevo Jestli jest
[inen všeho toho co policie mu
v _ _ __
)řede dveře klade není destačitel-
lého trestu ku smytí viny jeho
Byl v Evropě uvězněn
Clevelandu ho sděluje že se
ve vraui i rvropy ooyvatei me-
ta toho Viléir Glaadr Týž odjel
Německa sem před 19 lety co ho
um a zde stal ho občanem Letos
Uel na nivitěvu do ataré vlaati a
pyl v Keichenau zatčen a uvězněn
íjeiuoz neaoaiai povinnomu vojen
ské Iíylo prý mu sděleno že pro
u ' v mm - J H U VW VWU JVOI ěéJJ
- _ _ _
rky a vezením po 40 dno Jeho
fernvodnl americký Iiat a jiné papí
ry byly mu odebrány a teprvé po
nějaké době dáno mu alyšeuf a udě
leno mu že prý ae mu prozatím
1'reat promíjí ale záležitoat jeho že
linUBÍ vyietřena býlí vySším sou-
"viem a že neumí Německo upuntiii
pokud tak ae neatane Glaaer nece
kal iia vyaetřování a apěcbal co
ejrycbleji mohl na avobodnou
ftSu americkou Když prý byl
vězněn bylo mu aděleno že pro
uodobný přeatupek vězněn je jiný
americav oocau v témž vezeni lil
po 13 meaicu
ťlemenoá vojna
V hornickém roěatečku Hrook
1 lim I í : : i 4 I
uiív iJirmuiuuam via vy
iua plemenná válka Černoch
Jméuem Jim Iiiggera byl propužtěn
i práce poněvadž nechtěl upoalech
nouti rozkazu dozorce l ak ae
nechtěl hnoutí od dolu a vzdoroval
aatžení Šerif vyalal na místo
oddělení tvých příruěích kteří aí
přibrali na pomoc horníky a po-
konšeli ae catknouti Biggerae Ten
to ale shromáždil velký cáatup
vych přátel kuří ae poatavili ie
rifům na odpor NaaUla bitka
při nll bylo aai 150 ran vyměněno
načež čenioii crchli do léna Praví
— — — - - — -
A la ani tUfpt řrnn'hrt Iu1r
uřeleno zda li též nějací s bělo-
_-A # i - TT r f 1
— ~ 1
uu ueui iubuiu mt'Fi(ecKU pa-
coj velké roceném
Dftležité rozhodnutí vztahující
sa mnoho tule domovin vydáno !
bylo rninalé atfd poiunkovým yorm úřadu zbaven a dřívljif po
áfadem v Oklahomř Jediato ae kla Inlk pro zbytek Ihflly do úřadu
o majetnické pr&vo ku £4tl měati onoho doaaien
1'onca a břbfm aoudu přižlo n% Hablll i# iluld
jevo žt jedna ze atran nároky ěi-1 Jix l0 níjaBy 1m KraJ( (0 Ame
nlcí zaujala pozemek na základě ri(e ipfA ln4 Lyt ptpeik4
certCkitu kterf obdržel ve alanu ' b u Haton 0l]vo4n % Il{kfm
v Arknaaa tty Jelikož nebylo Jifjfm tltkhnitu DIa poejD(
zřízení onoho atanu oprávněno 4 VJ naléUl kfcrilini Uáwhom
proto prohláíen byl certibUt nelik M (reIe hl)J stanovil jeho
platným Jeatli pozerkový úřad krajana Zalewakiho za niatap
ve Washingtonu potvrdí tento roz- Hatoiho Batolil co nejduraz-
uuea prgje ncaomt uaio owini-
ii mi iiii
kB o avó domoviny v Cherokee
Stripu Když byl Cherokee Strip
otevřen povolil pozemkový úřai
zřícení oami stanu v nichž certifi
káty byly vydávány VSak v Ar
kanaaa City vyskytnul ae také je
den takový stan který vydal 3000
certifikátu dříve než byl z rozkazu
vládního atržen co neoprávněný a
na certifikáty tyto zaujali množ
osadníci domoviny
Hojně (IriťA v Kaiina
V Kanaasu zejména ve východ
ní části spadly v minulých dnech
hojné deště místy až přespříliS
hojné že ku příkladu v Kansaa
City velké Škody apíkaobily Reka
Arkansas má nyní více vody než
měla již po kolik rokň
Mnoho křiku málo vlny
Podle zpráv jež o cbouřenl In
diánu kmene Bannocku minulý tý
den docházely bylo v krajině zvané
Jackson'a Hole straSné krveprolití
a vraždění vsak zatím byl to jen
strach který měl velké oči Nyn
ae totiž sděluje že nezahynul tam
ani jediný osadník a že ti již tlu
pu Indiáni zatknuli a když tito ae
vzpouzeli je postříleli budou po
staveni před soud
Průtrže mračen
Blíže Casper Wyoming udála
ae minulý utěrek večer strašná
průtrž mračen kteráž smetla váe
co postavilo ae jí v cestu v údolí
Garden potoka Podle známek jež
voda zanechala valila ae proudem
iríaty až 40 at vysokým Při po
vodni utonula pí Newby a dvě dí
tky Samuela Harrisona který bo
tam nedávno z Alliance Neb pře
afdlil — V týž den odpoledne po
stihla podobná nehoda okolí Buf
falo ve Wyomingu kdež odnesla
voda pět most! a několik budov a
zaplavila několik obchodních domu
II6ře ještě řádila průtrž v Socorro
N Mexico as na 12 mil v okolí
Spousta kterou spusobila je hroz
ná Příbytky farmerské jsou od
plaveny a úroda zničena Tratě
Sinta Fé dráhy jsou vymlety a od
neňeny na několika mlatech a od
větví dráhy do Magdalena jest na
10 mil zničeno Ztráta odhaduje
ae při nejmenfiím na $1000000 a
neméně než tucet lidí zahynulo —
Též v Colorado apuatil ae straSn-J
liják blíže Adelaide a tratě poíko
zeny byly tak že přihodilo ae že
lezniční neitěstí v kterémž tři ce
atující zahynuli a 4 zřízenci želez
niční ae pohřešují
Spálil knlhj
T II Wygant okresní poklad
ník okresu Arapahoe Colo jehož
to okreaním afdlem jest Denver
vzdáti ae musel v pondělí avého
úřadu au záruku v obnosu 1500-
000 za aebe aložiti nemohl Wygant
býval dříve okresním pokladníkem
v Highlands a jelikož na nějaké
neaprávnoati ae přišlo povolán byl
aby knihy avé přinesl a jiní i po
ložky v nich objasnil Leč Wygant
odmítnul tak učiniti % odmítnutí
toto opodstatnil tím ie prý knihy
spálil: Aáaledkem tohoto do
znání jeho odvolali bankéři i záru
ku avou za něho co okresního po
kladníka a jelik-ž novou záruku
aehnati nemohl byl jednoduše ma
„řli „oifri I iv bvlo n trad
na těchto zprávách a zlobí ae na
americké čaaopisectvo Praví že
on nemá ani nejrnenší zprávy o ca
mýšlené změně a on by zajisté mu
sel byt prvním který by o tom
věděl Takový poslanec obyčejn
u některého dvora aetrvá pět roků
a zde jest on teprv tři a poněvad
jeat prvním ablegátem do Ameriky
nikdo neví jak dlouho tu bude po
nechán
Indiánské nepokoje
vypukly dle zprávy v pondělí do
Topeka došlé i v Kansaa a šerif
Naylor z okresu Jackson obrátil ae
na guvernéra se žádostí o vyvolání
milice na potlačení vzpoury na in
diánskó reservaci Pottawatomie
Šerif s několika příručímt odebra
ae na reservaci aby tam rudocha
jednoho zatknul leč učiněn by
naň útok a všichni rádi byli že 8
holými životy svými se zachránili
Nepokoje tyto vypukly následkem
dělání aena na kusu indiánské re
servace o kterémž jedním bělo
chem tvrzeno Že jej pronajatý má
což ale Indiáni rozhodně popírají a
proto také jej odtamtud se zbraň
v ruce zahnali Šerif na to chtěl
jednoho z Indiánu dotyčných za
tknouti leč všichni postavili se mu
na odpor tak že rád byl že se
zdravou kflží vyváznul Indiáni
jsou prý pomalováni barvami vá
léčnými a zbraft neodloží dokud
prý proti eobě přesilu vidéti ne
budou
Velký požár
V Menominee Micb vypukl ve
středu odpoledne velký požár ve
skladech stavebního dříví a vzdor
rychlé ponoci jak hasičů místeleh
tak i z Green Bay Oabkosh i Ma-
rinette rozšířil se tak že spfisobil
pul milionu dolaru škody a aicu na
pile A Spieae a skladech Girard
a Bay State Lumber spol Po delší
dobu hrozil požár zničiti celé
město
Vrátili se z LIberie
Minulý úterek přistáli ve Phila
delphii tři černoši kteří před ně
kolika měsíci odjeli do Liberie co
osadníci Výprava čítala ku 100
osobám a když prý přijeli do Libe
rie byli jednoduše na břeh vyklo
peni aby sami o sebe ae starali
Několik jich onemocnělo ihned
tamnějáí zimnicí a někteří prý za
hynuli i hladem Těmto třem po
dařilo se dostali na loď jedoucí do
Liverpoolu odkud přijeli do Phi-
ladelphie a hodlají ae navrátiti do
Arkansasu
Odvolala ae
V Burlington Vt povoleno v
pondělí přísedícím nejvyššíbo aou
du spolkového Brewerera Natio
nal Water Works Co i Kanaaa
City Mo odvolán' ae i rozsudku
nižšího aoudu k soudu nějvyšifmu
zároveň však projeven náhled že
odvolání ono málo as platným i
bude V případu tomto jedná ae
o mnoho peněs a proto není divu
že epolečnoat zuby nehty se brání
Před dvaceti roky povolena totiž
společnosti té výsada tou pod
mínkou že po uplynutí dvaceti
roků může město vodárnu za 3 mi
liony dol vykoupiti To nyní mi
ato učiniti chce le5 spolsčnoat
prodali nechce neboť vodárna vý
— — ~~
Dli' 10UCI CHARLES ROLFE
Superintendent jednó z největších sazáren
v Americe
"V jednom t horních poschodí
The Globe budovy kde aazecf a jiné
stroje činí vše vyjma mluvy'' praví
Boston Globe "nalézá se příjemný
muž čítající 52 rokfi jenž zaměstnán
jest u The Globe od samého založení
tohoto listu Jest nočním dílové
doučím v sazárně a má vzhled muže
o 15 let mladšího nežli skutečně
jest Jméno jeno jest Charles Rolfe
"Nervosní boleni hlavy jež do
hnslo lei téměř k zoufalství noorvé
seznámilo jej a Paine's Celery Com-
pound Případ tento udál ae před 5
lety a do té doby byl pán tento jed
ním z nejurputnějsich nepřátel při
pravovaných léku ve městě
"Jak se dostal raineuv Celery
Compound k jeho povšimnutí nepa -
matuje se více avaan uouro j:m mu
apAsobené učinilo s něj jednoho z
nejhorlivějsfch žijících nadšencův
Jest tak šťasten jako kdokoliv
úplném zdraví býtt muže a ca štěstí
toto děkuie Paineovu Celerv Com
pound Čtěte co praví o tomto léku:
Jsem vždy pohotově odporučili
Painefiv Celery Compound kdykoliv
uslyším o případu podobném mému
Ani před 5 lety trpěl jsem bolestí
ilavy jež dospěla takové prudkosti
během pracovní doby noční že ran o
hdy aevřel jem hlavu oběma ruko
ma jako bych ji chtěl na těle udržeti
elikož bolest byla téměř nesnesitel
nou 1 akovéto uteky napadaly mne
mnohdy až třikrát týdně Nemohl
sem ap&ti a polštář cdál se ml býtí
kuRem dřeva
V čase kdy jsem trpěl nejvíce
koupil jsem láhev Paineova Celery
Compound počal jsem jej ihned uŽÍ-
van a anve nezu upiynui ijuen do
lení hlavy úplně ustálo Cítil jsem
se téměř novým člověkem po využiti
jedné láhve Koupil jsem více léku
a po dva roky udržoval jej doma
aby byl vždy pohotově kdykoliv ae
borně ae vyplácí takže více jak
0 procent i kapitálu na $5000000
cvodněného přináší
fteatnact osob raněno
V Chicagu na 63 ul a Cottage
(irove ave mají "pro zábavu" cří-
'zenou lanovou dráhu která vyveze
lidi do výše abí 100 střevíců kdež
přeaeduou do lodičky v kteréž se
spustí po aklonu as 35 atupftů dolů
do rybníčka Ve čtvrtek přihodila
se však na dráze té nehoda Řidič
dráhy seznal kdy! nahoru dojížděl
že nemůže lano i páky vyprostit
následkem čehož kára vrazila de
bolesti znova dostaví Nidky se ne
stalo aby mi neposkytl okamžitou
úlevu Ostatní členové mé rodiny
počali jej též užívali— moje manžel
ka k vůli všeobecné osláblosti jíž
mnohdy donucena byla zanechat
domácí práce úplně Po týdenním
užívání vyslovila se že cítí se lépe
nežli kdykoliv v životě a podobná
dosvědčení vyslovena byla všemi
přátety jimž jsme lék odporučili
"Jsem jist že v případech nervos
nlho bolení hlavy a vysílení shledáte
teoto lék velkou úlevou jestli ne
úplným vyléčením
"V některých případseb nejen že
jsme jej odporučovali nýbrž i za
opatřili pro staré přátele a výsledek
' po využití jedné láhve byl téměř zá
zračný Jeden z mých dávných přá
tel ae vyslovil že po využití jedné
láhve cítil ae býti o nejméně 10 roků
mladším a že jest ujištěn že se v ta
kovém zdraví ca posledních 10 let
nenalézal
"Během posledních 5 let užil jsem
mnoho 'áhví tohoto compoundu— to
jest v mé domácnosti — a jsem pře
svědčen že jest jistým prostředkem
proti oervosnímu bolení hlavy a una
vujícímu pocitu zvláště pak u osob
starftích
''Připadá mi zvláštní jeden případ
v němž Paine&v Celery Compound
osvědčil své dobré vlastnosti Jedna
mladá vdaná paní jež koiila své 4
měsíce staré dítko shledala že ná
eledkem slabosti nemůže svým po
vinnostem v domácnosti dostátí Na
odporučení mé manželky a moje vy
užila jednu láhev Paineova Celery
Compound a před uplynutím dvou
týdnů aesílila tou měrou že mimo
jiných prací mohla i vyprati avé prá
dlo Bylo celkem použito tří láhví
Každý jemuž jsem lék tento odpo
ručil ahledil Že účinky jeho jsou ty
nejlepšf"
platformy a pak po nakloněné plo
še zřítila ae dolů Jedna osoba
al Crookova byla raněna smrtelní
a 15 jiných více méně
Kosi posloathati
SekreUř hospodářského odboru
Morton zaslal viem železničním
apolečooatem vozícím živý doby
tek cirkulář v němž upozorňuj
že bnde přísně dohlíženo ku plnění
zákona a nebude dovoleno aby do
bytek držen byl v železničních vo
sích díle než 94 Lodin a aby do
stalo se mu aapoft pět hodin od pečínku