Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 31, 1895, Weekly Edtions, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    PO K KOK ZÁPADU -4-
ÍPRAVY ZAHRAMICKÉ
Itfnh řťimhtilimt t Hrti ]#( f i -
♦dkam hrotsb f# Wd mrtvol vy-
Lvri ubral!) hlíUn odděl
♦nim potící via-lnl fňlc vy
„ I 1 Ki I i á 1
y třaji dusod iMíw aí stí lijí si nt
i !tt pom't (rtftv di
thl tttxt #(errbiíoe
#if ftimíf byl #1 fc-'ř J-fl n
♦'in ftwl fil jl#n mil Jme
nřnit ké měl Met rnAlsm dlti
jM ri'idJM Jk # íft
iiiřf4f)í isinil fcttťrď
j"ht "Aim" rtaliromděrs
Via jl spíUJítí kl'nuil pftly
i At li II $tfhujch Je Mf ntl - t
králku t ti mílo Aé ttá f f
řt#Mtf př hmtm bM činit!
'jU fsťrlntftf Sia riallbo Jk a!
frfMit l flci llajf lčrlif tli Ulil
icnf domů a dali! klssiof půdy
i al dosud sřftivtfmi domy
%tá tél "hotel HíglM i domy
h%%9 Montéra i speditéra HitU
Afif aaf I! itt llil
r At4t Wl trosky srfoenjeh domů
v t i é
iojudvw ouriii iionry voinijSEOi
# plynové by Ij úplně ipřelámány
f Ml I nádraží snížilo m i Ždeaniíní
prt muiili bf ti ttiUveot
Na Áubi m denně odehr&vj
íieoíí t ťiií bitky PovaUlci v
fcb SDriváoh ! otoboK vítříittí
i
i foěloé té! Z docbitejících ipriv
f14" ) ohniti tpr&vný pojem o ta
f ecl n rotboafeném oetrově
iito jpit ! Spanřlflm ie nevede
ob inihi t potUSov&ot Dovitiní
k by li přili neb mei vojskem
oři Hati simnicfl ítenřuiíc řady
mm
jak džonoa měrou Povaulci
ai5íli viecky moaty a dráby vedoucí
'o Puerto Principe kteréžto tuéeto
eat nynt úplně oaamoceno Viecka
bkoluf mčata prý jsou v rukou po-
W _ f _ A _ # #
siaicu a oiaceo ae opet cnystfc
itoku na Maianillo Zatím přepadá
avlí veanioe okolo měsU Do Ma-
%-liill doraiila posila 3000 mulů
"pěcboty a několik baterii děl— Gen
Martinci de Campoa necbal o sobě
pDět vědět a aioe hned správou že
U hlavu poratil 6000 povstalců
Kdeito tito tase tvrdl že ae etěží i%
obr&nil a oěkolika důstojníky útěkem
ljebo voj že byl vyhlazen— Londýn-
wé Times přin&il cprávu od avébo
I _ _ _ l - 1_J -ix li :i
lže Dovstaleckv cenerál Oomes ořed
Ía a
5il ve víem Španělského gen Cara
pose Podařilo ae mu vcbouřití celý
loatrov a vyjma ařadnfkú a osob ma
I jících přímý tisk te ipaněUkébo
poddanství každý Kubánec jest ae
ipaiělskou vládou nespokojen a kde
může povstalcům pomáhá JSoanfl-
I tt? prý pak hledí křivými tprávami
popudit veřejné mínění proti Kubáň-
tóůra—Oen Campoa ládá vládu ipa
nělakou aby poslala tnámé ukrutníky
tyrany gen Weilera a Polevíja
ka pomoci jemu na Kubu— Vláďa
jest a gen Camposem velmi nespo
Vojena — Gen Augustine Luege
trigádolk v provincii Santa Clara
vylal rotkat jimi ae prohlaiuje úpl
ný stav obležení Viickni mírumi
lovní občané jaon žádáni aby vydali
úřadům viecky tbraně jež mají
každý ae má opatřit průvodním
listem jejž musí na požádání každé
mu úřadníku ukátat- Cestavánt od
ápada do východu alunce ae xapo-
naa ndo roakaau neuposiecnne
'
muu iwiuvao preu vojenssy souu
— viu Tvuuiiujvukoupwi-iea
Šatů sti!s dopravovány zbraně a „Été Ruský křižák Posel který ae vech přichází tpráva Že bylo prin
náboja na oetrov aniž by tomu Dyní etaví Jeat druhým cenně Kaulam odepřeno výslužné
ob!a amancki neb španělská vláda
" bránit r na
m 'byla nová obchodní smlouva dle níž
w!TT ÍT P "i
yutrm vpii uu
ipřebUIsným tpravam a ottova Kuby
ohledné bitev nedá ae pravda utlu tiž
ii a zprávy o porna-vcu spsoeisae
ho 'Jfc dofalf 00 pr i't t#'#j
ItrMtl iliňulf If lfft if h nit tU
ipihlUhi tJk knuhit p4Jky
Jutu Valili pMftipotal # fw
míli k lliyarni fti ymi gn Cm
jootf pi vU4 potilo Vtll#n
irtflU byl tlh prplA t lfř
tfsfl tjřřl p'!c1 k!M JJ f'i
níitl M hfsvn HhiH rMla
lnihm -hn vn)k s (li hl k
p'if(il'ftf (hUlht f hU mhm
k Hiysmi Vht IIMO milí '
VfUním ftjf#j4ííh grtrál4 bylo
oláfi'i ('atpwivl fis mrf
Pi#llftl sprity lir#ji U lliyií
paJbi a (( 'mpi# bMr pi li
přelil na sAvsr V4rko vfjti(f p
jt flyof vyt4ru k Msisnil
tk ! by la ni4t Prt Princi
V Hinta (Jlsr ttn-tlkn kti
ht in htunj p(ittri V ih řlfyli
frche m4t byls potul'J
an k lif mjl Hpn#ir5 ak'
to mul4 ojk r rMirt
přhř4fl bitfil 14 fi(vl'l a pfV!l
cl rychle nabfvsjf 6y Povstalci
koapili ve KilsMfii parník kďr)
byl upraven m vilrhou loď tlíce
vytbrojea vyl4n do vwl kubán
k Job Povstalci poli Ulí některé
řrpabliky středo- a jihoamerické
o otninl a jakmile dostanou ntnánl
od jedné terně tíMdi rotalímn(
vládu buď v llayamo neb Mataníllo
a na lodi tto bude vitýčena vlajka
kubánská špatiřKtí úřadníci rot tu
řeni nad porážkami tahájili na ostro-
tí pravou brŮtovládu ěímž si tím
dříve sami tatáhoou provát kolem
krku
tka k potlačení povstání do Mace
donie Na ostrov Krétu bylo polá-
no 3000 mužů posily neb se nespo
kojenost lam velmi éíří— Porta po
slala již velmocím Hušku Anglii a
Francii odpověď stran oprav v Ar-
menii— Nejnovějéí tprávy udáají
Je turecká vláda vtdor tomu že je a
financemi na mizině usnesla se tmo-
bilisovati viteky táloby na celém
břehu řfsp Dle toho se soudí že za
povstáním macedonským vezl festě
neco jiného neb k vůli uěkolika tisf
com povstalců by vláda nemobilisu-
vaia všecko vojsko — Minulý týden
ve čtvrtek porazili povstalci oddělení
vojska u lermdagn a cbti se pro-
tlouci do Stromnice kde chtí vytr-
nau aranu aby nemotiio l urecko I
posyiati posily — rovet&nl nabylo
takové tvářnosti že jest jím evrop-
sky mír vazné ohrožen Daily News
pnnusi epravu z viunc cíle nl2 se
usnesly kabinety německý rakouský
a italský jednali v případu povstání
macedonského společně Kakousku
věreoa hlavni úloha már dbáti o to
aby cesta do Soluně zůstala volná -
Turecká vláda dala vsem arménským
politickým provinilcům úplnou am-
net"
Kanadaký parlament odročil se
minulé pondělí po 3rněsfčním sezení
Otátka ikolní v Manitobě bvla od- v
l
oiena do příštího zasedání I
Angličané obsadili ostrov TrinU
dad na severním pobřeží Urazili
puujIllD1eruveiiie
rozčilení Brazilská vláda poslala
nguesemu vysianci uurazny protest
I' I-t I -la I
prou ic-mu uaavjc ze roau 17K
Angličané vyklidili ostrov a postou-
ili jej formálně Portugalsku čím
1Uriuu vcu mroa oso vzaail
i ii_it i i_ _ j i i
Anglicka vlíyda tvrdí že má nároky
mm iar
°"rov oa ro"n 1 lw CDCe Přft"
- _ 1 _ 1 I m mm 1
„r u vm vyjeanavau
' ve ňkotsku doboto-
veu uyi prvi ourovsay aruaic
1 nwartiil nroani rtri tnnl iU A 1 r I
j" v -"5"v- ium
Ilv0 mající 154000 tun noanosti a
iou neiveísí vaiecnou lodi na
xfi„n a Rutlgnk tan
TfDA1?íby0Uí?lt 00 "
wum ui ituu munupui BiM0ilin Dluhy republiky nyní ob
dodáváni obilí do Kecka Zdá se
fe tím bude americký petrolej z
recíeno trnu vyuaoen I
rf rnín lý fne rk'inkf KrmnÍMi
ní řirfhřpiř" stUJ výřoftl
s]mJ Utmr řUihf iklijl j-d
fliřií jbo a vultkým yijmsm Jí(o
vťid iifi # #if kik o
fkrof irrt sjífniyť} usní Isk4
dírti ptrirnn( p'foli rlýrh A'0
tlslfnh ne sflionf Invintkfrb iř
I"!k pM Know v Vj IV" (t
Isknfýmlo MfýtMjřn" Mtfifsnft Ytf
(6dj t#ď "Mřl"hf řl1 k'lřilfi ď
Vfjfiy aby r4 (ik'tko řtbyl
portní no ffn#d po lshijfll
sjaidit hrnmit-Mní jikd pofidnl
loyilnf hilit m nnli !! í
t#I#s'sll kf ťsdrav a bd vUtti
r'rnti4k'iti Jw#řitl — ! rřkl
ď ťriedri hřh Mř I l(ímsrk
ihr 11'K'- íky í"l("řdílí l# #
itshtrrt a eflew !4přschřsfifn
tnu mhh1 a l)ř'ffiiMfiýrn Nm
cůřřl v Hradci ttdclsly obA t)to de
pes fiirsmriě ď'bři jk 'xjditi #
dslť) l v#lkři# mn kK řevu jský
pustili
M otlkým ťljmtm H 9 Ni
tněciu rmm) věci v liitlhsrsku a 4u
dn přetřásá se otiskl bttd#~ii mít
isvraldrnl Htsmbulova rějké xdi
tické následky oswische eitung
jfst toho nihledo že křiíle Ferdi
nand bude i Kulharska vyhnán
Iiot ln plio : "Kropa tálflí-li
jí skutt-ínř na udrženi míru musi
knížeti i vládu bulharskou donu
tit k odutouoení Vévoda a Par
my otec manželky Pťrdinaoda Ko
burského svolal rodinnou poradu
ve kteréž bvlo usneseno že kníže
Ferdinand musí se buďto vtdáti
trůnu anebo mu( se do Sofie vrátit
sám Knfže bulharský Ferdinand
řekl některým svým přátelům že te-
legrafoval svým ministrům že se
vrátí do Sof i o hned ale ministři prý
ma odpověděli že okamžité odstou-
pí vrátídi se teď a radí mu aby
prozatím v cizině ještě zůstal
Novok Vremia v Petrohradě Dři
nft5l tprávy i Japanu že vláda taměi
gj pj„ž kupuje a vytbroiuie válečné
0dě aby byla připravena k novm
válečným operacím Válečné nadšení
prochvlvá celým Japanem — Jižní
{lastí mfstokrálové podporulí čínské
odbojnlky na ostrově Formosa zbraní
U střelivem aby mohli Japansku od-
pórovali Japansko muselo vyslati
na ostrov velkou sílu voiska— Japan
ci vládnou na Korei a drží krále v
LaJetí _ Vlak vezoucí 400 mužů lá
panského vojska po dráze podél moř
„ktho břehu do Kobe v Japanskubyl
vlnami emeten do moře a vžiekni
utonuli
Idearafvh te z Petrohradu Že
dokončeny byly přípravy k odeslání
68000 mužů ve dvou armádních
8borech na hranice mandžarekó a
korejské a mimo to 12000 mužů vy
slino bude do Vlariivostoku Zina-
dosibiřskó a turkestanské ruské
divise budou během měsíce pHpra-
J 1 „v
farských
z Vo„nl liku lrhif nrL
vg 2e tm opět počala řálit cholera
j -
„iiítx v lihovíchodní ČAti
Ivňiké „uberni na Dom(lřf ra1fnu
vo-
(fcém
" ' I
Ilroznineftéstí ielezniftní udilo
klíže St íirien ve Francii minulý
Látek KJvž s vrnl vlk n1nřn
noomíkv „ St Daursv vvžinnl n
r
Daro8lro koeií 24 VDlft „ nklt
4 — — — "-
pilo na sebe Přes 20 osob bylo z
bit0 g kolem 50 jioch poranfno
VJlaudeten blíže Berlína vjel
celý vlak do nádražní budovy
1- -: Z _ _ i i i t
trujveua wpiu a neaoiiK cestuj]
cích bylo zabito
r r tr„tLiL — _
Ponlvttl _prý se zanAšI poutě plány
zvraceni nynéjsi viady a na tnovu
monfihU iriinn r i
tokilMi prý ale nějakou peničku
nás! 13738000 Vláda urovnala
finanční otázky a bude moci dostáli
viem távazkům
iilniU huk na nlkolik l"f v řff
vr UUIU v Arsbii ÍWrM vy
sffitiptli ft l"d ttlonpili tlorkn
eenné Iki r) lodníků byl pří
i fp'r jím 41-# ponnln'-
ItMiiUktl wtmtwwi přijali min
tý lsn jfrnl vyíá vlá-hi
khf riři tskroAiU př"t ♦Jbojřiími
si poří4fí Aft(Ii# n firov4 Trini
di Ottrjr př hrotí vypiiknoiiti
mail oběmi nřnmi
Jitfitmtká flíďi dotitls do fukoti
nyní dlksiy l iedvai vili ifrnf
n ifoKstřové Iíoi Trij( byli pod
pfehfiuU přfff# vládou fkmKk"ii
17 J onin't I vibotiřrrtí ne
oirové FormosK mají s8j pftvod v
IVkifUflJ Jpo S SjíoMill M4 litf
(ny l lato M fr4 aby ('Ah%tiť
V ll hot) odtáhli aby ži Iřté J
lřířio(í jlily U vli li ělniá po
řítila slovo a j4(A povstalni jofifi i
ká a podpořili Proto poU! jspin
ská vláda na otrov Jn itilo voks
nyní al rriii( dobývat m(to sa
mfttetn— Na Korid fon poměry těí
velmi rofhársné Lid botiff a
vojko uiusf střlit domy čitích vy
slanců a jdnatelů— Jspsn židá do
daučnýťh 700000 liber íisrlirikft a
odstoupení Clné poloostrova Líao
Tang Ifěttské loty rlarmsi o příšlfrli
ícdcsíit dnů
pro obmetený počet kupců pozem
ků ta hotové Dopiste o pjdrobno
stí anglicky na: W A Wood
Victoria Victoria Co Texas
tio-kS la
— Chcete li tvěděti bližších a ob
íírnéjsích zpráv o íarmerských po
zemcích ve Washingtonu Montaně a
Oregonu požádejte anglicky poňtov
ním lístkem C A Mitcbell Webster
St Union Station Omaha Neb a
on vám zaólo podrobné popisy po-
temko tfcb (93dUf
itllOSlEE
Marathon County Wis
Při prvním výletu prodali jme
přes 800 akrů pozemků a několik
českých rodin usadí se tsm hned
Osada ta líbí se každému kdo ji spa
třil a každý praví že pozemky uaiíe
jwoit lepHÍ
nex jNiiic
jo oxiittitiili
Tím dosvědčuje každý že nablzU
me skutečně pozemky dobré v kraji
ně úrolné a zdravé S dobrým svě
domím můžeme říci a každý kdo
tam byl dosvědčí že v okolí Mosinee
jest letos úroda jakou byste jinde
marné nieoaii
Máme mnoho přihlášek a v době
nejkratíí bude Mosinee jednou
a to proto poněvadž má všecký pod
minky ku zdaru osady potřebné
Podzim
est nejlepsí dobou k přesídlení do
nove osady Mosinee proto by měl
každý kdo hodlá se přesídliti poii
puti sobě dohro pozemky pokud jsou
k doslání Piěte nim kdy se tam
chcete podívat my vám opatříme
levnější jízdu a doprovodíme vás
tam kdykoli budete chtíti
DopiAte si o naái knížku n tnapru
níž se dozvíte vše o nové osadě
Mosinee a o výhodách jež střední
Wisconsin přistěhovalcům poskytuje
Do Wisconsinu stěhují se nyní
osadníci ze všech států poněvadž
vědí že je to stát úrodný zdravý a
že zde nikdy úroda nepochybí Není
zde žádoých auchýcb větrů v letě a
blizzardů v zimě Vždy dostatek
deště ale žádné cyklony tornáda
průtrže mračen a krupobití Dost
práce v zimě a dobré trhy na vše co
rolník vypěstuje
Na požádání zašleme adresy těch
krajanů kteří v Mosinse pozemky
zakoupili a jeitě letos se tam přesídlí
Každou otátko ochotně zodpovíme
Uopisy adresujte :
Novák & Jiran
346 Broadway Xilwtakt Wis
losinu Sforc
ir 'Wf -r -r~it
Oiiiíiliíi Nob
Neiveísí výprodej
kdy iiM?n4
ofirirn zboží
POLOVIČNÍ genu
f
abychom vyprodat! mohli víechny
iifjroí mnitt" jif Ih druhu a jakosti
Nikdy před tím nebyla taková
příležitost v Omaze
nabízena
Jet úmyfdem naSím vyprodati letni
látky do posledulho yardu
za každou cenu
Výprodej tato musl býti úplná a
1 srpna musí býti vše
vyprodáno
Navňtívie neb dopisie na
Boston Storc
severozápadní roh 10 a Douglaa ul
OMAHA NEIJ
fV~ PH oliJHnávních rtnlBla o tomto řtopl
íii Ze jutě ornánika řetll dkbtAO-lm
ZDARMA
PRAVÍ
Elfrln hodinky
925 Zu"lHo tutonznámku t vbIÍ
spinou udřenou my vám
ztKli-me
pravé Eklnské hodinky
ZOAKMA k prohlednuti pou
nim ifoi 7o 14 kar rlnta JbhI
pí knř ryté t má vzhled cl
lutýoh 140 hoiiliK-tí Hr4fk
jesl pravý t:ifia
iKriicný li it au
let 1'nililédnřte
Ni Je pozorní- ni
i-iprcnHiil úřado
vně h kilyz ii xn á
xa duliré zaplať
te expresHiumu
JcilnnlWI $11 ii a
hixlinky jmiu vhío JeHtlI chce
te pěkný řetízek xailetn liltc
olilixlnávkou v kolkách neb
money ordi-r a oltdrtite krňmií dotifo pozla
cený rvtixek malíci ceny $1 W) aneb nám zatlete
) hned ntijcdnávkou a olxirzíli) řetízek
zdarma Hodinky lytojoou S p ři
ti rojem k natahováni a poiino
váni rucKck l'ito zdali Kl přeje
te hodinky pro muže nel dámu
DAKMA a kaMýml hodinkami
dáme lierkou diamantovou ná
pram jehlici majlui ceny t pár
iláiimkvch illMiniintovvch mr-
aayvh nauKine inajicícli eeny $1 otw hotoveno
ze 14-kar tzkého zlala Kameny zaiazcné hyly
teprv nedávno ohjeveny a Jhoii Uiko od pra
vých k rozeznáni Nabídka tato potrvá pouze
krátký t tliychoni kráiiné tyto kameny e
ziiéihIII a obecenal veni
HT7rl ICoatlntf A Co
vyralillclí a obchodnici a klenoty
Ilept i Itcarbera Nt Cblriiro lil
odstraňuje nefisté Miky z krve
léYÍ nemm:! krevní kožní vyrážky
boláky m nohou vředy vmf
unavenoHf ospalogf a jet zvlá4
výtečný lék pro Juru! nemoel
CenalltK)
Na prodej tctsocIi lékárnách
motd ledvin a Jater
nnáJivnosf tnidnomyslnosf ns
pravidelnosti v nioenl vodnstel
noKf featkn mniaxf kámej
rínét ledvin jistí vylťč í
11
Mlíči' utni
tm