Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 31, 1895, Weekly Edtions, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
1'OKNOK ZÁPADU
1
1
" J
' !
i
i
1
Vt WmI liMlhřiijilU In!
SpíUohftio řirftnM r'th"?£nf bru
tální VMl i i mtW My (Mhir ťi
Vf a roiAilenf In Nit ivti-no li-
těsním ítího ('im f f I l'fnři
f f fr4i!nnf I!lt#ho dlvHíkt
4by shritmáMil 1'dom vřinf
trmíný ! kťrýf vllitlka lynřo
vai nniJÍUl M 4rtn4mti #4
d AMnlkt Jl i ' dk'vl) 1
pokus Jjíh # mi liM í"ietJnv
lotll d dl t l li' fci 1
vodní ťfmi lynovfibd frch n4ri I i
lil'ir d lii( ďi ftt luřn
poliš dopraven
tallravmnt f na
KomiMř n itr tftfiřlf r H df jii
ll ve ítvrtok kf(4ři pokls lny
r ířiil i f fr4' dle kl#řl th
tiU Mj#m ♦níiřrtíomnff h lif
971 til n 1'UiiJl rtíf fiol
ylf4n ly h fM w jJcl h-iidti
Vjf J4nf pflHfii i tj(řfííbf li4l
él05 1 lehni 0 JSI
J!o 04 l]ilf'iv4hl ff'l4rf(
Uufijr n cukr PiA f IjmA
ktvrél tfhfkno íflť vín ly
17 ?! '( Ittrr&l buMtitnl jř-hJ4-Ín
hjtla t4U j(lrlnii riti
wíiíkít mi Z i t-lkfl
n lihoviny ♦iftl7' nfc ut4k
# 14 1 4 7 - i kípfié fiijoj a
l30in t řĎmí
In4iial ImhH
Jtk mbub jí! }mt oin4rniIi
Jockáin i vfnt4p Wyoroinjj
hUvoi tle t ckolf JuVton' ilole o
nepokojích ínriiánukýcb r4vy tk
broiUé i v!4U upolkovi konečně
mtní uinaU vojoko upotkové k
ljř(]t)4iií [oř4lku tam vjulati Nel
vojiko o mflo doraitlo ]och4ely
tprávy Jalíí a tn nejen o mnolícfm
e počtu povfttalých raJocbS ale i
o píchaných u&ilooUch a v ho
bota doňU dokonce nenoactif (práva
o velkém krvt-prolitt aoiavrsIJřnt
veikerých OMadnfkft v JackuonV
Ilok a počet povraMéných dokonce
na 17 rodin ndáv&n Leó ipriv
ty na itíntl uk4taly e býti pouhý
mi kachnami A 5 ta a tam nčjakt
ta ninilnont od Indiánů vpáchina
přec tjisténo ie hlavní vina veň
kerého toho popraka opadá ca
osadníky samy neboť tito počínali
t t příčin malicherných proti In
diánům tak surové že nebylo divu
Je konečnč tito ku tbrani cáhli by
životy Rvé před divokými panáky
ochránili Indiánům tajižtfno jest
loti i orolouvou fc Spoj Státy uza
vřenou právo honební v krajině
neosazené kdykoliv honiti se jim
slíbí kdežto zákony wyomingské
přesně naproti tomu vymezují ob
dobí v kterémž ta která zvěř ho
niti ne umí Jelikož dle uotavy
HDoikové zákony státní na emloo-
TV spolkové Ke nevztahují honili
Indiáni kdykoliv masa zapotřebí
měli a při tom přiSli do oporu
místními úřady wyomingskými
Pří jednom takovémto sporu bylo
sedm Indiánů postříleno proto po
něvadž o útěk po zatčení se pokou
šeli a jelikož osudem podobnými
ostatním rudocnam na nonbe se
nalézajícím vyhrožováno a pravá
honba na ně jako na divokou zvěř
pořádána sáhli rudoíi kn zbrani
Indiánský jednatel který příčina
nepokojů s nařízení odboru vnitra
vyšetřoval podal zpráva v tom
smyslu že Indiáni v úplném práva
byli a odporučil zároveň aby voj
sko po svém příchodu zatklo víech
ny osadníky kteří na hromadné
vraždě Indiána podílu měli tak
aby pak před soudy spolkovými
pro vražda stíháni býti mohli
Rozrody nezákonnými
NejvyšSí soud Oklabomy prohlá
sil v sobota neplatnými vSechny
rozvody jež v Oklahomě soudci
pozůstalostními povoleny byly a to
na tom základě an právo ono dle
ústavy výhradně jen soudců rr nou
dŮ krajských přislušf Následkem
toho bod muset na sta východních
párků kteréž v Oklahotrě podobně
jako v So Dakotě k vůli pohodlí
rozvod si vzaly znovu o rozvod o
soudů krajských lid ti
MrsJ s ittta kb}li
Mlnfissotský i4nt tímjioiMifrt
proÍMuř titi%r iipořtl v Adolf
Csrvnl řeky t ikřMÍfh ( Mrjirfi
'iř ithri 4'ki přUtroH
hnbenf kobylek
Ji ti Jh'i
4 Všiml trk
vltttsf JdftoÍitf hf
li k vv4lt Mřr-I m(
IIMihf g stopy liroký M4 tvar
vlM lopaty n smtl shoftft4 t
f- lm a slují a tř#h kolf V 4 h
M itti lil Ut yktm loni in l
tfhillfih Ni Minim k'řnl j
iv (4hn po r#!4 tU trih)lk
4ti Mplnlný l'i(f)frn Itci
sým fiirfJm Ku stroji J při
Mil široký ttnh pl4fřta Kobylky
ftkáott před J lomifni itřnřfi n
" t y Jol ptdftott c(ř'
řj# jm hh#l fnftvf Mtfm t
utni Jl ptrtU)m phj lm v
ti# tnnit styk nirtcjf )! díl rtth
tři ininutv liji 1'rah Uti v
lihl iiítslfftý nl-řiftiij ťinui aby
hmjti riomohl iíplnl iht stru) yt
iknííli Kobtlky Moří li na il4t
no fnlf)'a naipft ď p#trolsJ
Mt4l mfil Ukový tr] pof iilt f4
k'alrn llfio KtMf kUmptř Lo
mftls hotovitl Mt4t ri I4v4 stroj
frmrům v kř!íf4th iostllnftb
obylkim1 aby jích povibtidil ku
hub#bl tohoto Ikodliv4bo hmviu
'řoíisor %tL%T tvrdí ff pomocí
i ha 400 strojO mol no nlmbit dn
ni xooal ViW lfiílů kobyUk
láflslk MSř
V p4te k odbýváno v Chfcouh
T zasedání rady Cret-k Indiánů
i jfdnohIani pfijata resoloce kte-
roul doiavadní náčelník kmene
erryman a poklalnlk (Srayson s
úřadů svých sesazeni a nástupci je
ich jmenováni
Í!AJ'dI ilrhUs
" páltk docházely slračné zprá
vy o fafléni vichřice a Krupobití
(ml různá místa zasažena byla a
(mi i spojení telegrafní přerušeno
Xejvřtií tpousty spůsobeny v okolí
'eoria Kockford a Galena lil
)uburjae Keokuk a Ktdora la
Cau Claire a v jiných místech ve
Wisconsinu V So Dakotě pokud
známo navštíveno krupobitím okolí
V atcrtown a lJntton a v obou ml
stech veíkeró osení úplně zničeno
Z Marsballtown la oznámeno že
od roku 1881 podobným lijákem a
tak prudkým krupobitím okolí tam
ní navštíveno nebylo a téměř veí
kerá úroda Ze zničena Z Kldora
la oznámeno že v okresu onom
pruh dvě míle široký a několik mil
dlouhý úplně zničen byl a též i
bleskm značné škody natropeny
— Dle zpráv t Fargo N D do
šlých byl i stát tento prudkým
krupobitím navštíven a na osení
nesmírné škody spůsobeny Odha
duje se že přes 80000 akrů pšeni
ce jež pěknou úrodu slibovala
úplně zuičeno bylo a škoda $500-
0f0 přesahující způsobena V jižní
části okresu Barnes as 12 mil od
Sanborn vichřice změnila se v tor
nádo jímž několik budov rozmete
no a jeden farmer padajícími tro
skami usmrcen
Te prospěn královny
Z Tacomy Wash oznámeno i
sobotu že prý kdesi na východě
koupeno bylo royalisty hawaiskými
šest rychlopalných děl Gatlingo
výcb jež nyní na cestě k pobřeží
tichomořskému se nalézají % při
příležitosti na Ilawaii tajně dopra
veny bvti mají Vláda hawaiská
vyslala své tajné agenty na pobřež
tiebomořské aby po sásylce této
pátrali a podaří-li se jim to tož
bode vláda naše o skonfískování
jich požádána
♦Suchoo' nedíll
ta nejsašší v dějinách města měli
tentokráte v New Yorku Policie
s rokazQ fanatických policejních
komisařů napnula všecky páky by
kaidéma přestupování zákona ne
délnfho zabránila a v plné míře se
jí to také podařilo A nejen ho
stince ale i klubovní místnosti
musely tentokráte býti zavřeny
nebof policii dán rozkaz nakládati
místnostmi těmi právě tak Jako
kdyby to praobyčejná hospod
byla
řaltífřfii ) v ns MU p k f
dl řrhl (nis ('My a okf
liják byl Uk silným 1 ti podobný
sni (o í tftioif f nřs I ny # dp
Mltitjl t)f ) 41 r t i A) l
i (lh41'l Vslkl Ikols f„
bf lijákem tím Mfi nt nhrlch
ilf IWIM byl typUtsn
í bodftlky dřfi (4mř ď pl
flh ftdfdiny( na "UÁt un" k l#
lilsvs ihirlma bydlí nthtuhttij
ikoly líttmhnt řisboř l%tkthy
("l'třfy nlnJ4'l tk
řý mJt-k připřstsnl £kd
tilirMtdřMnfm$ Ipilfky dl4l I
llýrb #4il(Í b'l t# d rrtftolt Uhh
n#lMf 4p(ky iUt p'tilidflht iímlt
di řfky MiotfJ #pU( Kfitity V
AřřotiřIl# a tifnUrn #jlríny
tJ Ikody humlrní fiboť mísu
tatri #) v MlifiA ri4t lk#m řrhol
f U tímtl ody ppi vodoti s#
octly
I'r i)4trit
ntčen byl řtvrtk v Chhani
W K Míll-r Týl dílsl ifriřl
nika moil jednotlivými radními v
mámém 4kand4ltt Irdařiklm v
nljl hlavo radní KinkUr a Mariin
itpUtcnl oti a usvědú#n(iri Jch
mají důkaiy 1 proti jiným radním
kleff úplatky prijímaliiík4iiy býti
Psprafr
V (jtiintin Cal popraven
yl v p4lk Wni Fre leritki Jeden
největiích banditů na pobfelí
tii hoinořnkím a sice odpykal livo
tem ta vraldu kaíra Iďrrícka te
Ssvings Union banky jdiol byl
oni při pokuu o oloupení banky
té byl tavraldil Krederioks spá
chal celou řada loupeží a pokud iji-
lěno má tří vraždy nu svědomí
T návalu {i!caotl
okunila se v pátek v Takoma
Wash o zavraždění 7 a 10 rok'
tarých svých dcerušek pí K j
Wildgrbová Na dítky vrhla se
se sekyrou v ruce když v hluboký
pánek pohrouženy byly a než po-
dařilo se jim z moci šílené ženy
uniknouti zasazeno jim několik
těžkých ran s nichž ale na štěstí
žádná smrtelnou není Sílená ma
tka poslána do blázince
Zmocnili se vlaku
V pátek v noci vyskočilo v Ash-
tabula O na osobní vlak dráhy
ake Sbore as třicet pobudů kteří
konduktérem vybnati e nedali a
:ravými pány vlaku se stali Kon
dukterem telegrafováno to do Erie
kdež vlak četou policie očekáván
byl leč trampové vidouce to se-
skákali dříve než vlak ještě zasta-
il a tak pouze osm z nich zatčeno
býti mohlo
Na pomoc k ube
Z Philadelphie oznámeno v ne
děli že přátelům povstalců kubán
ských podařilo se zakoupiti loď
kteráž v pravý parník válečný pře
měněna a náležitě vyzbrojena byla
koncem týdne již také na Kuba
vyplula Za náklad má prý 3000
rilK a 60000 lb náboje a též i
značný počet mužů na palubě se
prý nálézá
Holde to
Nejvyššf návladní kansasnký
Dawes rozhodnul se neustanovo-
vati žádného příručího v Sedgewick
za účelem co nejpřísnějšího prová
dění zákona prohibičních a sice
dospěl k náhledu tomu následkem
přesvědčení že každý pokus po
dobný úplně marným jest Veřejné
smýšlení jest prý rozhodně prou
provádění zákona onoho a nejlépe
jest prý to patrným a tobo že i ko
stely v nichž ve prospěch prohibi-
ce horováno jest prázdmti se po
čínají
PeTodrB v Kansaa
Z Wichita Kan oznámeno v so
bota že řeka Arkansas rozvodnila
se tou měrou že a břehů svých vy
itoupla a část města zatopila Most
Moont Ilope jeden i největšfch ve
táta byl rozvodněnou řekou od-
plaven a jelikož obavy panovaly
že by podobný osad i drahé dva
mosty železniční stihnouti mohl
učiněna náležitá opatření aby bet
pečnoat jich zvýšena byla Na far
mách v šírém okolí spůsobeny ne
mírné ikody
iimii
{ Htáinf nJlfr r44 nfn4l' Jt
roitrpn m I liknfotf jkoif
tlál fřncMink'i fifdjwdrváft
l Uífl-it proti býrsUmti ams
rit Mm konil'il V'aHrovi kt
fjl )" Ifiktntt ni M l ikři
Mt k 'iiimt #řiií od#o
tn bil řtfřií r otroš lnftt
ittnln lt V'iíkřf krokr vv-
!" tf%ihn aby vl4l tttneant
k4 t i4Ultťtl 4 tj hh y!
%' byly d I mírnými jt
fý jiným ! máli hbi ttn tlt-no
iýi mmí vlili řt vl'inlu
ř4ifiJí tl !' I tm dílo Umí
o4m l)ky itií rVitnif mnobm!
jiřl j"nf!řiy by nabily — VyU
n fi44 nihárntl f vl4-ťii íran
(iikoii Jpřfr mi d"finl ki
roimlci s vlinjftfm VltrrTi %
l -biř ojífovsné 14 bitl fipís J-
Iriártf soudního a I tloby vy I4n tin
l'id řtebvl
J O Ib iri-ifi pkl Iničnlw vydán
Mtřý řoikil právrAm vnikfřých
veřejných budov vtádndth jimi na
fifujs s vityov4nl vlajky irni-
řirk kilddenné po rlý ě úřa !
níth hodin ve svátky fi4r dní
vitýčuna pak být! mmí rltjka od
slunce ý hodu do slunce lápvlu
dtn tdobeiií hrobů padlých Vf-
Jínft BiHiítn býti má vlajka do
Ůl stJn
I Z Wahingtonu oznamováno
v úterý le poután as bude válečný
arnik i4 do Panamy aby tam sá
my s práva občanů amerických
lájil Konstjtem naiírn oznámeno
totiž že vypukly tam následkem
lávky na stavbě dráhy pinamské
nepokoje dělnické a jelikož snadno
ničení majetku železničního do
(li by mohlo uznáno za nutné vá
ečný parník náš tam vyulati nebof
Iráha ta stavěna jest pod chartě
rern americkým a tudíž také v pádu I
jolřeby Spojenými Státy chráněna
býti mu!
í Náš konsul vMatamoras Mex
todal v minulých dnech státnímu
odboru výroční svou zprávu z níž
vysvítá že obchod náš s Mexikem
značnou měrou lepši ti se počíná'
Z celkového přívozu distriktu ono
ho pouze prý as 20% přivezeno by-
o z Evropy ostatek pak připadal
na Spojené Státy a výrobky ame
rické valem prý všechny ostatní
vytlačovali počínají
Pokladním odborem zavržena
yla koncem týdne žádost společ
nosti lidskosti o zakázání i m porto
viní býků a zápasníků býků z Me
xika kterýmiž na meziotátní vý
stavě v Atlanta (ía zápas s býky
prováděn býti má Tuto žádost
svou opodstatňovala spoiecnom
tím že prý býci ti považováni býti
mohou za prostředek nemravný a
přivežením zápasníků Že porušen
byl by zákon o přiváženi práce
kontraktní Sekretář pokladny pro
hlásil že zákaz vydali nemůže an
účelům výstavním musí připu
stiti všecko co jakékoliv zvyky té
které země znázorňovati má a co se
týče zápasu to že jest jedině
věcí úřadů státních zda jej dovolí
či zakáží
I Státní odbor náš vyčkává s dy
chtivostí zprávu od vyslance našeho
t Pařižd o tom kterak vládou
francouzHkou drahá naléhavá žá
dost o vydání soudních spisů v pří
padu exkonsula Wallera přijata
byla Prvá žádost vyslance našeho
byla vládou francouzskou rozhodně
odepřeni načež podána žádost
drahá ještě důraznější a zároveň
dáno vládě francouzské na srozu
měnou ie žádosti té vyhověno býti
musí nemá-li k vážné roztržce mezi
oběma vládami dojiti
I Sekretář orby Morton rozhod
nul se zrušiti odbor semeuářský
něhož semena zdarma rosesýlána
byla a soudí se že tím při jejmen
iím 1200000 pokladně národní
ošetřeno bude
Spoji se
V Birmingham Ala odbývána
koncem týdne schůze státního vý
konného výboru ttrany populisti
řké a p dtllfm rokování kisršl
pH mřených lsřftdi dlm Mns
ÍH!'i m Iďífií volbu so strsnott
rsptibhkintkoif s spojit) a nr
fsnrft rrp'ihlik4nki podporovat!-—
Z hhifií Hl pnpniMrt prohláUnm
ďlftí rhrlftýeh pof-fifýrh
v nUb vohodnhm a nohmiA4
ho řlení stffbra v pomr M k I
f s pfphh itřihf
V řtodtlííi Mm odbývána v úte
rý (tiffií dfrnokrstbká konvsns
svidtná ti {th)m objísnfrtf stsnm
ik dmokrfis mlourk4 vihtt
4m k itiktr On mění P Issti
bdmovm hfathf přijata Jdno
bUft fř-ilu(-# kirřoul demokrati
mistortrtká přm sob dfté neob
mirri4 rsírJ stříbra v poměru 14
ku I rohlsťijo fárovefl rxlpo
říiřtij # výkonnému výboru stát
iími iříienl kantflářs lUkové l
i
ká
kitttl by literatura iřlbrn4cVtt
meii li l riřo4iit bjfli
Prs fobbftl Mf4y
o Isinteni v iilf-rý v Chicaga ílso
A Ilolieř a rred Htorrus a prv
njí doatal ítřt druhý pak dva
roky Iktuu Oba byli pliiisty a
ve volb litipadové mšli slalbu n
blisovaribo osudí ve 30 pretinkttt
4 war ly obžalováni byli re spik
nutí majícího ía ucel překroče
zákonů volebních Dovolili totiž
Jednomu "gengo" politických nál
hončích budky se zmocnili a voliče
od hlaoování tdrlovsti
té
Zdrali a štěstí Jdou rukou v rsce
Kdokoliv trpí neduhem jater aneb
ncpoř4dkem žaludku měl by okamži
tě použití I)r Aug Koeniga haro
burnkých kapek nejlépe znkmébo to j
udko a jater i
Tržní zprávy
Chlfo W iriao
H-nle kolltá pdlíb((o kUd tpr4f
pHnlt Tak J-dc da mlnaltha tdu po4
IIm rSoyeh okolnoctl ttoapl o Za balil
Dbm ridá4 tbotl hototl )rka S t t TÍH
itTiH řTT'-ná TUjů-TH pro HH 12 sroataM
lokořlM Báaldkan prí o tllbnlm tUta
roatoacl úrody )e o-ny ocbublojtl bIUIí pro-
dáfá 41 S
Ovet ) conr aiUli-oi M i bily Wilff
ÍAto povát }'4li kltéi T ttit ]at Bjrol r 4So
3fmen } +i Urnljlí tiiOo
Loinl -mi-no Jo ctuj ochbli valal nliil
iia]la4l $1 24 pro uH llUS-
C"b)Uk bOTÍ1 }HtMDf Ml D7m4nlal foli
objii-Jn ai oi-JlepM tufo prodá?)) m i I H
4tí 00 voli k lira Z22&I10 kráTT a Jalorloa
tl7SQ3 SO
Vpř)r dubyU-k klaaoal biliB min ifti
plDjrb 2So i prodivi a njnl tUkf I4IMUS20
milený ll lníií U lt-bký $4 SBÍH39 najlapll
vjbrae l 168 2
omaba 2V řiTKanca
FMvot dobjtka bovlilbo a lepit naaledkam
tobo 1 přlTítl aa ny ni do trhá dobytek za ti-
padolcb rtiřl jako kaldoroín toato doboa
Vlak přWoa dobytka vrprovébo Jaat {(ta dál
tltn alaUt Z Dáah-dajtdbo porovnáni TldíU to
najlipa:
PHv4ťD0 Hovilko
vpr skop
Ulnoly týJ-a 10811
9VH JUt
11081 1376
71004 4131
MSOS 1111
US30 4441
rř-dfiiy iydii
l'fd rok-m 11111
Vhá dvlrua roky tMU
Pf-d tf ml roky T13S
Od oovllto roka do koae miaalibo týiaa
bylo rir-iBO o 1N2S74 kaal borllho 378837
rokam loa doboa
Krmaoýeb volt J trba lim dála tlm akruv
nljl todll o'laa cny pfranl ataoovlt Taéal
aápadnl Vll I paatvy prodáváni a 3 Kt "0
voli k tfrat2?ttSeS krávy Jal-viev 17J
2W
Vi-přovllio dobytka pHvil( aa Bálo a aaoíaká-
vi ki ládoi rutmoolaBl prvoia Bfboť aklimB
kakoMoa altbaja býti bojooa kdo douyťk ve
přový má nepochyba' jej dril ai by JJ mohl
vykrmltl Mialedkam velmi alablko pKvoaa
Jaoa oeny ponákad vylil bI by Jinak byly
Wejlepel tiný vlak labké váhy prodává aa po
H Wl 00 plkal- tllký tlSOIW a proatředat
l440iilTI
Mialo }aat eaay aeimlnlnl Z výobodofoh
trillf adllo) a te aa mialo Um hromadí Ve
třrcb trtlch Cfileaa Ka Torka a Boatoaa Ja
o 100000 Iknplkl máela vfoo va ekladMh Bal
bylo km doboa pfed rkam Bade tdy aat aiá
alo mltl leloe araa nlakia Z aákládáal prodává
a a THAa p4knt elolnl I2t14e i máelovea
lť$18o
Vajoa aoala řeretvl ]aoa lOVia
Drltrt prodává aa etále xaoaay dMvIJIt vy
jma kuřat Jal )aoa o aáoa lavaijll lile lb
aleploe 'i'4 kaohay VZM Jaral kachny 10a
faaey So kroaaal Tú&Ac
Beao aovt Je Irvaljll II M taaa
X'iv4 brambory prodávají a vlbaenl po M
tSSo
St L-U rrvena
Pl-aloa Jo avay p-valjll a vyMI ťrteuá 1 1
uTos proUřITIH
KakoHoa J any oehabHK vlak porad sa
tOetl
Mvw Orleana 2S lervaaoo
Bavlaa atrapU poalkad t eeae aoayBijaat
oohabUjll rrodává aa proetrdBl ta I MSo
1