Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 31, 1895, Weekly Edtions, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    00 NASICHJOPWVATFID
Z ílrkoni Vb — Ci r lak
ívfc Zip i — KrjM ♦afcif
CUrk"fi Mowll Ihfjjn #iffjf M
# t(tU tWf n-fttfvifi výrořnl
ýfat Tl hl fikn g Omthy do
Watt fniftt Nb 'fř 1 1 srpna
Minilý lý !#n hf $ U takr
4
Ifatk k't !]} íflky jffi ji
fo ttn pfJAřit t rtftt k# it
flfiká lnkMý řf( it lariné
ařflaMoatl poulfti Krajin f4
k tíkoíř t#řf by 4ftitl
rkfílj INtky f nrhf
ktarj Jim # řhMftl ip!řf f M
ďI#rbff mttim Je (? hn n#J
't( ]'! r#rM i vr?vý WM
Nhftky AI p 1 1 byly pnté fány
fýiety vf Jy ď jihovýchodní ťiUtí
Naťrky sf bodří tmilkt i n -
fád (íokotAv#) vipoměli aí I ItM
t #řif ýchodnl Uit Nbrky
so Uké veíká ěké o! r
tešnl vlastenecké Jiíř)řrh p-oto by
byb láhodno aby krajan díl afa
ř(fton M'mnrtf n jřf f oni
joi fofhy U I oni fili m meii #
boti pobaví —ttikmt Nul kdo
{ b: ?? ehledanov ve We#t Put
dne 11 srpna Míí" —i
YTlUon Kun — OJ I července
co tiám povl6 odn! železný
tnwt ktrrý atii iře 30OO Jtali
jmt fiíkolik f jItnýcb 115 dol
tp' Uk Jí kukaMco cukrová tfii
Df bojn rotoa t nimi tél í na
BtJlj# neb m bu'J moci joř4Jné
loriti pro {'řfltí órodu pi nicř V
nocii 20 D 21 žer ft jíknl n
moklo Uk ! je árola kukuřic
píce Mjiítřn NCkteřf míjí kaka
řici jil dot tvrdoa k vaření Bobu
let nim nepíímivé jaro tjeJooltlo
íc kakuřic 4zeti neb jihy v
kvétoa ofaromoé ranožítví plevele
jak ho ta nikJy nebylo po tich o
llcb kde ozim vybynalviecka vl4bo
vyinAlo uk že jsme nemojili orat t
kukuřice necháiela atejné nřklřrá
a4sená v dubna míity neSU a minty
ne ai v Servou V kvétnu nám ne
príslo a teprve v první a druhou ne
děli v června jame dontali vláby
F J Švehla
H0V_0_RHA
tfMf)4 po mu Mrtvil
ař ftit i iAMf ( '
IWfjjfl Minn 1'roafm i lilia v
Hovorolí I Zl%li k fr tfol4-
vala plnlp v tyojonyrh Bt4teb
pÍM ílOfj hqlt f kolikátirrv fnr
i JmUI k I (UUlo fl 4Aof
rjf)if# ritfft } dflfii v Mina
"U Vojích Ambfbl
(llIlilX Žlllulll
1
Nahodilým nachlazením možno
právě tak dobře onemocněli revma
tiamem v letě jako v zimě Účin
kem av Jakuba oleje možno ae toho-
10 pravé uk rycnie íbavju
R L Q — Ano McCorroickflv
aklizeó kukuřice jeat hotoven vyra
uiieii iucurmicKovycn 7acicn atroju
Dle tobo jak bylo nám možno ae
inati ohledně tohoto kukuřičného
akhzeče pracuje neobyčejně dobře
Kukuřice zachycována jet zcela no
vým ipnaobem přináíená joue na
vazal ve atojaté poaici a v téže by vi
vázána což má za následek že ae
anopy možno aoadno zacházet! a ří
tovl jejich jeat rovné Stroj pracaje
uppoKojiTB i jeai aaieko v po
předl před aklizeči jinými th
Velký vyt do líremen v
'émecko
sa účelem oslaveni bitvv n S#flann
opuatí New York dne 17 arpna pó
parniaa "ř aiaa ' náležícímu Severo
německému Lloydu Zvláitní vlak
k doprav výletníka do New Yorku
opuatí Chicago 15 erpna ve 3 hod
odpoledne a zaatavf na ceatě u vodo
pádu Niagara
Lfatkr a codrobné vvittl#nf
píaárne Burlington dráhy v ČUle
1334 řarnam ul i'řijďte oobně
aneb dopiite J B Reynolda
tlx3 Omaha Neb
Tírařř ktid
v Omaze jen! má dolar neb dva na
zbyt pojede po Burlington dráze dne
10 arpna do Kanaaa City
Lfatek tam a zpět $2 &0
Vlak vyjíždí s Union nádraží nt
10 a Maaon ul v 9M hod odp
Přijede nazpět v pondělí ráno
Líatkya úplné podrebneati y ěíale
2894 Faraam nl tHit
fttí I hihm minulých 17
tffkb doatoftptl lnlr filkolikrit
v třhe eh'Mtkém tnf 91 M I ví
I vlk pott f j#'lom rore ae
po níjakf té ctné edrfale
V l#teh ©aUtnfrh to bvfo fanom
tonpiifití r h v i t k o v 4 n4Udkam ape-
Tak ku fř t érvnq roku
l!! pro n dn vfttosf U rl-
fiíf na 2at al oojnilM r#n toho
řftlt byla ? břema # 10? V roce
byla ajriilJ eana v arpna 77
nift v liatooala vt atovníla al
BilJ01 V řwi Hí7 byt v kvlt-
b a! t% I 5 eof bylo najvytil
fenou v Chirairti k Ir docílanoo
vtk v arpna prodávala ae i II I)
V lom řore byla tlanire nvl Iralií
vlak dlužno míti na iřrteli I to
nbyly cany v dobré plné míní
nfbrl v papíreth jichž cen v loro
roce kolítal mti 132 a 150 z 100
V roce lífiS vyttoopila plenice
opit pro jeden den jiřea $2 a aíce v
červenci na 1220 a podobně v září
188- ač průměrná cena tehdy ne
byla mnohem výie než 75 cenlQ—
2 O tom ničeho nevíme úřad ní
záznamy o podobných věcech žádné
nejaou M&Že ale být že ae Uk
mohlo atát po nějakou kratičkou
Joba ve výminečných případech
Pia! Neb Valí odpovřdi na
doUz v Hovorně č 12 nemoha do
bře vyrozumět s proto dovolaja ai
znova tizati ae: 1 Když by někdo
měl n farmě dluh řekněme #1000
měl na banku složeno 500 pro
ten čau až dluh dojde by jej mohl
zaplatit zdali jeat povinen platit
daně s celého majetku a z těch #500
co má na banku Uké a věřitel by
měl platit morteage Uké tedy by
ae platila trojnásobná daří z ma
jetku 2 Chtěl jsem vědět když
někdo dá záruky a má majetek a
po čsie předá majetek jinému zda
tím je zbaven povinnosti placení
když by ae dlužník platit! zdráhal
3 Je oprávněn k volbě takový
oaadník který se stěhuje s mísu
na místo nemá děti do ikoly ani
žádné daně neplatí Mfiže-li při
ikolní volbě volit? 4 Může li volit
ten jeho! otec měl pouze první
list a drahý ne I Maže li ae od
trhnout od ikoly a dát k jinému di
striktu kdy! má stejnoa cesta
Josef K&stl
Každý zkuňoný zwitol žvýkavóho
tabáku a radosti jo) používá Nopáll
na jazyku Obsahujo přifomný nádooh
a co do jakostí noiná Robó rovného na
fivútó Když sí přojoto li'' žvýká
vý tabák zaopatřto robó
Lorlllarďs
Olimax Ping
l ČESKÝCH VUSTI
Opařeni dílko Ve atředu dne
10 července odpoledne vařila man
želka továrního dělníka Anna Krás
ná ve evém by ta v domě £81 v
Kolířfch n plotně kávu při čem
držela v náručí 4 měsíce staré své
děvčátko Božena Neirastnou ná
bodou převrhl hrnek vařící ne
vodou která ae rozlil dílko opa
řil n hlavě n& krku n rame
nou Přivolaný lékař dr Sommer
poskytnul dítka pomoci prohlásí
jeho sUv z vážný ale ponechá
dítko v domácím ošetřování
Puma v Jíradci Králové PíSe
se Nár Listfim odumtud: V noci
n čtvrtek k jedné hodině naleren
byl v uličce k fortnč mezi biakun
skou residencí a domem v němž se
nalézá redakce biskupského Časo
pisu "Obrany" adjustovaná puma
která vojíny n nohceiní komisař
tví odevzdána byla Zde zjiítěno
že jest to včtíí koule v sádru oba
lená a si třiceti výbuinfmi zápal
kami n povrohu svém opatřená
Ku zjíitění obiabu zaslán bude do
zbrojnice v Josefově Pokud ne
bude známo co pum obsahuje ne
Ira pronésti o záhadné věci určitý
fa
osudek
Odp: 1 Máme z to že každý
mohl dobře porozuměti naíí odpo
vědi nebof stálo patrně že dlub
na majetku němuž se od ssesso
vané ceny odrážeti Každému kdo
má ipetka zdravého rozuma to
musí býti zřejmým patrným
Kdy! někdo má n majetku dluh
ttsío dolarů tedy sotva je ten ma
jetek assessován za ta cena & když
y si chtěl dlah odrážeti tedy by
nezbyl mu žádný majetek i něhož
by byl povinen daně platit Vlak
má li dluh botové peníze zárovefi
uvedli Isme minule že od skutečné
hotovosti neb požadavku maže sku
tečný dlah odraziti oviem udy
neplatí i ukové hotovosti daň
kdy! jest menií nežli dluh To
pochopil snad každý Čtenář jenom
vy jste výminkou 2 Není kdy!
se k jinému jeho majetka sáhnout
aneb když ae ua dokáže ie předal
majetek poase jen proto by ae
povinnosti placení vyhnul 3 Edo
est oprávněn k volbě naleznete v
článka 4 oddělení II Školních
Zákona v Opravách přijatých zá
konodárstvem roka 1880 4 T-
kový není oprávněn k volbě nýbi!
musí sám občaniký list si vyzved
nout! f Najdete vysvětleno ▼
ilánkti 4 eddlleat I Zákea lkej
ník
Tragický kome Dne 10 čer
věnce skončil život avflj v praž
akém úsUvě pro choromvslné k
pelník skladatel hudby František
Vobánka NeSťaatný uměleo jenž
po celých dva a dvacet let Žil v
Paříži jako muž v hudebních kra
zích na slovo vzatý navltívil před
dvěma lety po dlouhém pobytu v
cizině opět vlast vlak do Prahy
dojel ji! jako n ducha chorý
Stihl jej hrozný osad právě n ce
stě Dvě léu strávil y pražském
ásUvu pro oboromyslné kdež ve
stáří 53 roka skonal Bode převe
zen ao ave roane ODoe JJiran v
okresu lounském Um pochován
Poprav v Olomouci Dne 27
dobna i r atál před porotním sou
dem v Olomouci Joa Knapek žalo
ván ze zločinu úkladné vraždy
jeho! ae dopustil jako tresUneo v
trestnici mírovské n svém spolu
vězni Fr Itočilovi
V sedmém oddělení této věznice
v cele č 37 nsUnoven byl dohlíží
tělem věsRa tresUnec Fr Ročil
dříve strážník y Holiči V žaláři
a ním byl Josef Knapek který od
oazen byl pro zločin loupeže n 8
roka do těžkého žaláře tresUnci
Kisr IInzlk Tento bývat před
Ročilem dohlížitelem trpěl velké
re nepořádek byl dobrým příu
lam Knapkovýna Z Roěil a to
změnilo Joaef Knapek byl nucen
podřídili se proto tvýlil ae jeho
nespokojenost Čato povstávaly
hádky mcii Kočilem Knapkem i
razných dovodil Dne 4 ledna t r
počal Knapek opět spor Kočilem
ohledně větrání Žaláře pak ohled-
ní karbolové vody v kadlubu stě
žoval si dozorci Ilerzlovi Že líočil
do kadlubu karbolové vody ncnalil
Když pak nzdJozorce Kobilka o
nepravostí udání Knapka se pře
svědčil jej pro drzé chování k
Uk zv raporta zaznamenal bvl
Knapek ještě více rozhořčen
i muj
lal atlL
U n t
ké poj?
Umnějíímo c k místodržítel
radovi p Sebánkori aby
scbOze důvěrné vysll
Ubrlil ae ve příčině
lao Komisare makA nn
L Kolkotu kdvi lk'
l nyní vlak nejodd]it (
žebníčk plnitele kaž dáVUf
D nenankli nlnfiv m i í
I f uiu mm
nost aby buď sám do oné ď
schftze se odebral aneho
některého strážník poslal
zn&mé své us užnosti k n
r
hebánkovt zapomněl Policeir
misař p Koíkota 2e nonf ú
kem c k hejtmanství ala nla!
Tre
sunci pak odebrali se do ievcovskó
dílny V této umístěn byl Knapek úřadnlkem zdejlí obce
k van lepšíma aozoru a prvnino
stolu nejblíže a dozorce Haase A
ním u stolu pracoval trest&neo llei
niech Kolem 8 hodiny kdy tre
sunci mají chvíli prázdno zpozo
roval Ileiniích že Knapek nepra-1 vykonán
cuje nýbrž stojí opřeně do dílny ukončeno
bledí pravooraka v níž knejp
držel na stal podpírá Za nějakou
chvíli vylel Ročil který pracoval
něco dále v dílně ven Kdy! právě
mimo Knapka lei vyjádřil se tento
k němu: "Počkej 1 já ti
dána" Když pak Ročil do dílny
se vrátil opět mimo Knapka ku
svému místu se ubíral obrátil se
Knapek proti Ročilovi rozehnal so
pravou rukou vrazil mu vlí silou
knejp který v ruce držel i nena
dání RoČiiovi do břich Rána
byl smrtelná Knejpem přeřezána
byl raněnému i střeva RoČil
podlehl zranění svému dne 12 led
na Knapek pak posUven pro svflj
surový čin před soud porotní Ač
koh Knapek zapíral uznán byl vin-
ným zločinem úkladné vraždy od
souzen k smrti provazem Rozsu
dek vyslechl úplně chladně Snad
si myslil že mu trest bode směněn
dlouholetý žalář — Josef Kna
pek jest 22 roky stár svobodný v
Střepá narozený je vyučeným
zednickým pomocníkem Vrah byl
dne 0 července na dvoře trestnice
y Olomouci katem Zelinkou popra
ven Popravě přítomno bylo přes
200 osob Zápas trval 4 minutv
Spor mitltki obcě pittrki t okr
hejtmanem Občané města Píská
chtěli důstojně oslviti v sobota 8
července památka II asovu ale okr
hejtmanem prý "vzhledem na pa
nující poměry" zakázána Několik
ctitelů památky Husovy svolalo
kdy! veřejná schůze dvakráte byla
zakázána schůzi důvěrnou ku kte
ré! se seilo na 300 osob Takovéto
schůze jsou vyjmuty t předpisů zá
kon o spolcích bylo to Uké
prkcí soudní ve mnohých příp-
deeh styrsano To ! nevadilo
a toa I
oné důvěrné schůze měsW
__X í_t _ i 1
owť(iia iimoarn utery vsi
scbSiM hřmotně si dobýval
ie Um pořadateli pultě J)
Milý strážník tedy odelel
Ne! tím vše
Neposlulnost vž
tresce To týká se pořa
schůze zejména vlak těorř
odvážili se mluviti Dr ŽofkJ
předseda klubu svobodomya
opcana dostal rozkaz aby
hodin podal seznam členfl
politického A dále: purktaí
ský úřad vybízel se p radoi
bánkem aby do 24 hodin pře
raport policejního komisaře
koty jinak že celá věo vyle
bude četnictvem Kdyby úřa
purkmistr j'akeí ovíem by
muto rozkazu hned statim vy
i „ tri-1 i
tu v a cia raa naiez se v
níoh a na místě něho úřrl
upřímný vlasteneo pau KarvrJ
který když ho řečený rozkai d
sezval městskou radu několik
věrnlků kterým! obsh tohoto
kasu oznámil načež veškeří
tomnf členově městské rady
vérníci jednohlasně na tom
Mfl n Aul í 9 a n Ti4ni aL
stati nezodpovězen a tak0r")
zůstaveno jest SebánkoviLn
ebee li události při Husovi vet
se sběbnivií dáti — jak pohr
- - i
četnictvem yyletřiti čili nic
Parrr Bl' řlB IlIUr TímU JM
Ur Uk jMt oMalulam lipani tbiuJ
moci T irajlaiek i4 eholira pai]]
atua iupmu
Jízda
za
f ZoO do KariHM Cl
a nizpř t
nbízí Burlington dráh y sobota
srpna Vlak vyjíždí i Union oádl
na 10 Mason nl y Omaze v
odp přijede nazpět y pondélífC
Jstky a uD Bá vvivAtl
laoi Pn„ i Cr
aeverav UIj sv Gotthard jJ
nejiepsi aomaot mazaní proti (
niuirns