Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 31, 1895, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
Iřllfll 4f fiMM f III44I4 41 ') 01444 HatTIt-l i'
lrfl AI in rr
H BOCnlX XXIV tfSLO 10
OMAHA NE0RASKA VE Síří £01 31 ČERVENCE 1895
SMt-44 M Mni I
riif # i ## li
r
NA ZKOUŠKU
Jlofjffri iJMřtl4m# ktfM " 1
Itlofu ft4 noMřli iMtfn#
Pokrok Zipe l i a Křti Am
fíekot d ktttfm Kf rok
Isa II íifi m tL uniku a kilMm-i
Ído l#f pMplatl til#m# 'li
!) ' of Mv (V
eha kt#rá rJvll hn řMIRÍ Mli
l vlarh spla řrkj( l kdy ty i
f ) ivmorhtí i j Utnut lH II
ViliroUv
U KtiUivUt Sod Vint narok
Pány jednatele ft fádám aby
apoaornill krajany htM Aa
aopia nál neodbírají f lti(" f lio-h
N Vvl Ikn-ka Zit u
Knihovny Amr
r —
kÉBOÍI SVĚT VYSTAV?
m
Kaldý kdo vidli avélovou ko
lurobijskou výstava dojista si přeje
ř mttl nijakou i n( památku něja
koo na ní upomínku haHý kilo
II neviděl dojiata se rád pokochá
(pohledem na vyobrazení třch divů
r j jtme opftlfiH pro naJe přeJplft-
tilele pamětní apia American Jie
public který oUahuje hlavní
výstavní budovy a mimo to Atlas
celých Spojených Stltft a mnjhé
poučení ktré! v !4lné jiné kníte
tak přehledné pod in o není Mimo
to mftlem nyní poskytnouti ite
niřĎm naSim co prémii Album
výstavní a aice překratna vyobra
lení budov a výjevA s výatavy
a aice :
Zdarma co přemi i
obdrií kaidý celoroční předplatitel
dva veliké nesity rormiru lOjiH
paJcícb obnahajícf 110 pře-
1'ikrianých vyobrazení výjevQ a pa-
i mítibodnoHtí výstavy chicagské
I Za doplatek 20 centů
Aobdrží každý kdo prvé dva aeSity
ly' ta prémii tvolil dalžl 2 seřiity ob-
aahu ící té i 110 vvobrazenl a
tvořící prvřjSími úplný celek
Všechny 4 sešity zdarma
obsahující 220 celkem vyobrazení
saileme tomu kdo nam tluka jed
noho celoročního předplatitele
Doufáme přijití touto prémií
vhod četným naifm přátelflm kteří
i cbtí saopatřiti krásnou a trvalou
upomínku na avŽtovou výstavu
TADT Vyd Vok Zdp
Pecrlcss Cook Uook
Tato kniha čita 320 stran a obita-
hule 1200 navedeni pro kuchyni a
kJlm a sice lak mnjseme ujisuu vei
ioí praktických a dokonalých Jest
velmi přané úpravy opatřena nespo
Jetnými vyobrazeními a velmi poho
dlné roztříděna slovem jes to tak
lflkladni a dokonalá kuchařská
kniha jaké se obyčejné prodávají
po 100 My nabízíme tuto ku
ehařskou knihu co prémii
úplné zdarma
předplatiteldm Pokr Zap Jelikož
kero v každé rodiné obzvlišté kde
i
tou Jil dorflstajíc! dívky schopny
aou tyto řeci anclické bude tato
prémia dojiata velevfUnou
Pánům úMoíkom upolkú
Ůlttni (obchodní) knihy jako
Lidgers Journals drnni knihy a
n4 od JfC nahoru u Pokroku
Zdfěd
iovh zprávy mm
Kronik uiíÍ4tmt t
Mfasl m ksřl
Jak jil oii't! jm ntnkmUi
mnH se ía Mni v sovtrntápadaím
Wyomint é to ft4ldkřr loho
an nlkolik §t Irah jjif)h pro pře
stepování i4kon4 honebníh iU?
no a nlkolik Jio' doko: mtenn
bylo J-likol Indiáil tn%utkkti
svými pfipiiov&fti joi aby
Irnby sté pmtiU snllno k
krvsproiitt dojiti mhi Jiojkai
Indiántkým JInt16r na restrva-
c frh Mbohoae a Fort Ifall daný
aby řa l by tplt do je Inaulsft do
stali Mtdllí ukáial lýtl mař-
Bfm a jediní prý ta pomoci vojka
spolkového podařili prý se to mftl
!) j#dnatlsn vrátily s doid
pouti leny a dél! a to prav jt
nejltťlffn tnamenim le Indiáni ka
rálc bl' hy se chystají a proto
a m
leny a dlti poalati doma tak aby
na překálka jím nebyly V úterý
otnátreno i IVxatello dho že
mtadníci s okolí Jackson' Hole na
možný útok rudochft připraveni
jou árovefi doila nemálo potu
řující zpráva le několik set Stio-
honskýcn bojovníka t reservace
Wind Hiver vydalo se na pomoc
Itannockfim při čemž na cestě roa
jelku osadníku nešetřili a životy
jejich ohrožovali Téhož dne ozná
meno že rudosi stezku válečnou již
nastoupli Nedaleko Star Valley
přepadena totiž tlupou Bannockft
jedna farma a celá rodina povraž
děna Jakmile zpráva o lom se
rozálřila sebrali ae okolní osadníci
a vydali ae po atopě rudochft a v
nastalé arážce bylo prý iest India
nft zabito ostatním pak podařilo
ae do hor uniknouti — Guvernér
dostal ve středu prvou věrohodnou
a úřadní zprávu o pravém stavu
věcí a Marysvale od adjutant ge
nerála milice kterýž za účelem vy
Setření poměrů vyslán tam byl a
sice zněla zpráva ona následovně
"Zvědové právě z hor ho vrátivší
oznamují že Indiáni shromážděni
jsou při stoku Granite Creeku a
Fall řeky Veškery cesty a stezky
do Jackson's Hole vedoucí jsou
hlídkami indiánskými obsazeny
Kapitán Smith poraněn a osadníci
celého okolí prchají Hlídky in
diánské střeží i pr&smyky v pohoří
a vSe připraveno mají k srážco"
Druhá zpráva zaslaná na zpátečn
cestě z Teton ozuamovala že zji
štěno jest že Indiáni c ostatních
reservací spěchají Hannockftm na
pomoc a že situace stává se kri
tickou Ve středu přiostřila se si
tuace tou měrou že na odporučení
jednatele na reservaci Fort Hal
požádán odborem vnitra odbor vá
lečný o zakročení čemuž také
ihned vyhověno a gen Uoppinger
ovi veliteli oddílu řeky Platte na
řízeno aby proti Indiánům plnou
mo2Í zakročil a k návratu na jed
natelnu je donutil V souhlase a
rozkarem tímto nařídil gen Cop
pinger ihned vysiání čtyř aetnin
jízdy spolkové i Fort Robinson na
míHo výtržnosti a sám též jeStě té
hož večera cestu do Wyoroinga na
atoupil aby osobně velení převzal
Jelikož vlak cesta vojska spolko
vého téměř plné tři day vezme
jaon obavy že přijde vojsko pozdě
a že jeíté před příchodem jeho ku
krvavé arážce mezi osadníky a ru
docby dojde Z Market Lake Idaho
oznámeno Že hlavní příčinou bou
ření ae Indiána ve Wyomingu jest
postřílení 17 Indiána kteří pro
přestoupení honebnfch zákona za
tčeni byli Z Jackaon'a Hole vy
pravilo ae prý 1S červeno 30
ozbrojených osadníku po stopl In-
t m li
diana proutatonnou ooodoo za-
nMaJMfh f II"bik řlnňH po-
Jřilo jim 17 Indiáni !!(
naptlnotitl latkni-iO ťío
poknili prý ř a byli
l' pUnth't míla při Um po-
iřlUni a vont jdao dlcko na
lift lakotáno V tabiiřt aaUino
prý 111 ítrstt ýofc kolí oUh
Knallf mlyniřt rxtbývatl v
6urý l svftj v HaUhiBSosj na
nimi podivíny plrobnl ipravy o
iUk úřoy a oi kfinl plí po
e#Ur Kan Cřola pÍntB od
ha-tovioa o-I do 10 milbna bl
I i éhoÍ poti 44 40 procanl ka
m!lí st holí a nitUdkaio Ubo
jmsnovift výbor ktrýl vyjtdeal
by a drahami ena na doprava piw
níra i Minnesoty obou Dakot
Offgona Waahlngtona a Utah
neboť maji li aspoň ty najvctil
mlýity v Ubu odrleny býti tapo-
třabí budt datlích 7000000 ballft
Jelikol i plenic k setí bude mset
v mnohých okresích takapovina
býti roihoJaato importovali k úce
la torna ruskou otimka i hrimu
l)il bidáka
Vojenský hřbitov v Marthall
lown la navitíven byl v úterý v
nocj neznámým dosud bídakem
kterýž kladivem neb aekyrou 40
mramorových desek se jmény ze
mřelých vysloužilců tpřerážet i
Ikodu II 000 přesahující tím spfiao
bil Jest domněnka že bídiutví
toto spichano jedním t bývalých
chovanců tamního domova pro vy
aloužilce kterýž před několika dny
pro dlouboprar&ctví vyhnán byl a
tímto spftsobem malomocný vztek
vyliti sobí chtél Na vypátrání a
usvědčení bídáka vypsána značná
odměna
KUv úrody
Hospodářským odborem ve Wasb
ingtonu vydána v úterý následovní
zpráva o celkovém stavu úrody
Šachu učiněn úplný konec ve Wis
consinu a částečně ve východním
Ohio a míaty v Michiganu dosud
ale panuje v západním Ohio a mí
sty v New Yorku Pennsylvanu a
východním Oregonu Koma učí
nila značný pokrok v Illinois i
Kansas a značné ae zlepiila v Mi
chican Wisconsin a So Dakoté
Veškerému osení daří ae dobře
Missouri a Arkansas a mnohoslib
nou jest v atředoatlantických
novoanglických státech Na jihu
nebylo počaaí bavlně valně přízni
vým Kdežto v Aiabamě So Ca
rolině a Oklahomě zlepšila se mě
rou valnou a měrou nepatrnou
Mississippi Tennessee a N Caroli-
ně zboriila se aa to značně a ná
sledkem příliSných deňťu bníti po
číná v Arkansas Louisianě a Flo
ridě V jihozápadním Texaa trp
zaie suchem labkk stolí si ve
Virginii dobře a ▼ Marylanda vý
borně V Ohio trpí suchem a v
Kentucky roste přílii prudce
Vjel na nilcinu
V úterý večer jak a Toledo O
oznámeno vjel na mělčtnu poblíže
majáku Turtle výletní parník Dove
ae 450 výletníky i Monroe Mích
ae vracející Ka pomoci vyslány
mu dva vlečné parníky jiobž spo
lečnému úailf aa po třech hodinách
podařilo ae parník opět do hluboké
vody dostati
Předčasný ai výbuchem
dynamitu usmrceni v úterý při prá
ci na odvodflovacím kanálu chicag
akém nedaleko Willow Spring tři
dělníci a čtvrtý poraněn tou mě
rou že o zachování jeho při životě
ae pochybuje Že neitěatí vělií
počet obětí si nevyžádalo považo
váno býti mí že téměř ta zázrak
neboť zaměstnáno v bezprostředním
tm _ ar Sil — tfft-41
oiou prsa íuw aeiaita
tile
bondllí le
ját mlték
WbíUwsur byla p-voJní i povr
cha gsmtklho smeUaa při lamí
vlak poku t mámo lálaý liliký
llvot atfMn nabyl Valkaré tpo
Jtnf f 5ilvř tily bylo píařalaao
a proto také správy o rotsaka ae
itlstí skrovnými dosad jaoa Na
trati dráhy Menta l'é bylo v nkoll
onom alkolik mostl laUtaiéaíeh
odplaváno takl jít fa po trati tl
o! taatavana lýtl mila
Z Victor Colootnámei f ál#-
rý 1 aa před třami týdny vydal
se orltamtnd Víetor Ilainer pilky
do Cripple Creek poaia 6 mil
vzdáleného a lé doby aeef o
nim alylttl a ani ta nejmenlí stopa
pri nim nemohla doead naletěna
býti Jelikol mil při sobi tnaínl
penlt joa obavy le byl přepaden
tavraldlo a oloupen mrtvola je
ho kdesi zakopána
Oleapeal Mprttaik vlaha
Krátce po p&l noci i úterka na
atředu byl eipreaní vlak číslo 37
který jetdl meti DaíTaio a Cbica
gem na dráte Lake Shora zastaven
uprostřed meti Archbold a Stryker
44 mil tápadnl od Toledo O na
vvhvbce Iménem Heece Swilch
Strojveda epotoroval že byla vý
hvbka posinuta poněvadž viděl
červené avětlo Ihned dal zpáteční
páro v tom vlak padlo několik vý
střela a okna v kabme a expresní
káře byla roztříitěna Když vlak
zastavil bylo atrojvedovi od tlapy
zakuklených lupičů poručeno aby
vystoupil na tendr a zde stál se
zdviženýma rukama Člyli lupiči
přistoupili k expresní káře a poru
čili expresnímu jednateli Nettel-
manovi z Iioffala aby ji otevřel
Tento nechtěl napřed uposlech
nouti když ale mu bylo pohroženo
že vyhodí celou káru do povětří
uposlechl Čtjli lupiči vstoupili
do káry kde ae pomocí dynamitu
pokoušeli roztrhnouti velkou po
kladnu a pět jich venku hlídalo
aby nikdo i vlaku nevyřel ven
Kdo ae opovážil vystoupiti na
platformu bylo po něm stříleno
Velká pokladna vzdorovala ranám
poněvadž po poslední velké loupeži
společnost opatřila nerozbitné po
kladny a když ji nemohli lupiči
rozbit poručili jednateli aby ote
vřel menSí pokladnu s niž ukradli
asi $150 a dali se na útěk Vlak se
hnul tase dále a přijel do Chicaga
ráno akoro v čas Na vlaku nalé
zalo se na zadních platformách ně
kolik slepých pasažéru trampfl
kteří jakmile uslyšeli střelbu dali
se na útěk do Stryker kde vzbou
řili šerifa který za dvě hodiny po
loupeži dal ae již do stíhání lupi
či! Do večera zatčeno pět pode
zřelých chlapů kteří dopraveni do
vězení Ve velké pokladně ae na
lézalo velké množství peněz a kdy
by ae jim bylo podařilo tuto vylou
piti byla by společnost utrpěla
velkých ztrát Výhybka Ileece ae
nalézá v osamělé krajině hustým
lesem po obou stranách obroatlé
takže ae velmi dobře hodí k podob
ným zločinům
Koéiry bet keaU
Konaul Spoj Stáli t Havru ve
Francii p C W Chancellor právě
podal tajemníku vnitra ve Wash
ingtonu zpráva etran nedávno odbý
váných dostihů mezi různými allami
Byly ta kočáry hnané parou elektři
nou a gaaolinem Ceata byla i
Paříže do Bordeuax vzdálenost to
358 mil mající v místech značné
vrchy Byly nabízeny růtné ceny
vltltftm a první sena byla 40000 fr
Kury koiar by aaarull Mita ta 104}
rffa! f '
1 Paablo f
koli řM'il tiitii ďisíib
ad pro Ityy jlo p dv ohy
'Joba basé xolÍMm Za airol byly
hná t ptrlo]o4 a pak parní koAry
iVtUdwIml byly elkirí k# níbl
powie Jadea dojal na m(li
(Jaaoliftové se najllp oavl lžily po
alvad! fstlyisstnti ďt vtlkoa
láaohii f(tailift Btcl'in crl k lat
tojil tun—lf lUt tlavovat k
braní voly paliva atd Klktrick4
am'ly dr-at aíly aby v yjalí do pru ď
kýrh kopoů
Minalé stMy odbývali átopť i
hlokopů i pánve prnylvanké kon
vvncl f nll bylo přijalo usnesení
které bu de mít valký vliv na stav tá
pá Jnícb ablokopŮ Předseda O'
Connor a vyjádřil o Umlo nsnaltní
eásUdovnl: ''Dl naeho usnalaní
které prakticky uchránilo tápadní
blokopy od stávky budou přijaty
irovu aaiby ujednané minule v Co
lumbii a několika menšími tměna
mi Nynt dostáváme 73) centu ta
kopání a cena lato byla obnovena
Kdybychom byli toto nedosáhli byli
by tápadní úhlokopové buď museli
přijmout! arážka aneb jiti na stáv
ka V Ohio až pracují pod prote
stem za nitkou renu a v Indiáni
jsou na stávce Když my nyní st
udržíme vyšší ceno budou muset na
západě platit též vyšší a tak zamezí
se stávka
Černoši hynou hladem
Z osady amerických černochů kte
ří před nějakým časem vystihovali
se do nové osady Llahualilo v Mexi
ka docházejí smutné zprávy Ame
rický konsal Sporks v Piedras Ne
gros v Mex oznamuje že jsou ve
velmi zbědovaném stavu Když byli
lákáni do Mxika byly jim slibová
ny hory doly nyní se tam však ne
mohou nijak uživit a je prý s nimi
krutě nakládáno Černoši prchají k
železnici a snaží ne dostati domů
Nemají potravy a Živí se pouze lus
ky z moequitovýcb stromů a vodou
z louží Dráhy nabídly sníženou
cenu na jich dopravení zpět a konsal
požádal vládu ve Washingtonu aby
jim přispěla na pomoc Vláda ale
odpověděla Že v pokladné není žád
ných peněz jež by se mohly upotře
bit k pomoct americkým občanům
v cizině vyjma plavců a pakli bude
nějaké pomocí třeba musí být po
skytnuta soukromé
Hrozný pohled
naskytnul se v úterý mladému far
meru J W Cainovi u Fulton
Mo bydlícíma kterýž teprvé před
několika dny se oženil Když totiž
z pole domů se vrátil naleznul
manželku avou zavražděnou a sice
podříznut jí krk od ucha k nohu
ovšem teprvé pak když neznámý
bfdák avířecké své chtíce na ní bvl
ukojil Podezření ze zločinu tohoto
padlo na černocha Wm Diverse
kterýž dopoledne kolem farmy se
potuloval a proti němuž závažného
svědectví ae nabylo tak že o vidě
jeho ani nejmenšf pochyby není
Bídák byl záhy vypátrán a zatčen
jelikož pak obavy byly že bude
lynčován byl šerifem v čas někam
jinam dopraven
Sráika na maří
Norvéžský parník "Terrier" při
plal v úterý do přistává newyor
ského a kapitán jeho oznámil že
téhož dne kdy i přístavu Deme
rarského vyplul na vysokém moři
% anglickým skůnrem "Eagle" ae
srazil při čemž tento poškozen tou
měrou že" v několika minutách vo
dou ae naplnil a pod hladinou zmi
zel Z St oaob na lodi aa nalézají
eíob bylo jioh 94 taohráněno