Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 24, 1895, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    iADU
tiifUf Milion
IRTIMI) AT TRI řOST OřřIOl AT OMAHA MlftAstA AI a 100 o MATTIR
ROČNÍK XXIV ČÍSLO 15
OMAHA NEBRASKA VE STftEDU 24 ČERV
ČEBVj 95
rMii4 rkrk iii r
fM4yl řlřt Rslfcfss kmt HW m r
POKROK
NOVE ZPRÁVY DOMtC!
Kroniku mlnloatli
Vf Iké detl
panovaly počátkem týdne dle i prá
vy do Denver došlé okolí Kl
Paso 'IV x Na podobně v:!ký spád
deště s tam prý ani nejsliršf osad
níci nepamatují Vlaky dráhy
U - I 1 _ I _ _ I 1 1 _ I _
viianin re "yiy nuswiseni oopmve-
Sných tratí al o tři dny sposděný
Tralě Texas 1 Padlic dráhy byly
' u Dig Sjríntíi v délce 10 mil ta-
piavony itka 1110 uránie jest
rozvodněna a byly obavy že po
vodní velké škody spňsobeny bii-
V dou Obavy tyto ukázaly se býti
oprávněnými neboť voda v řco
Vystoupla tak vysoko že níže ležící
Mat města do značné výše byla za
{ffivena Zátopou touto spňsobena
š&rda velice citelná neboť domky
v la ti té téměř výhradně stavěny
jsou z nepálených ':ihel náiledkern
čehož no roz moknou a domky v
hromadu bliny se přemění
1'ixlttMlo # Jim to
Htřlbrnáčníitům misMourským ne
Dřec len nodařilo Příměti státní
Sňstřední vvbor ku svolání státní
on věnce v ní! by stanovisko de-
f ntokracte státu onoho vzhhideni ku
vbatiu 'ciit i nejme iuciiu ujm
jo Kesolacn svolání konvence
v teto 2&aa!cl přijata 071a v pon
dělní schůzi státního výboru 12
proti 2 hlasům a Jen odbývání
Konvence na 0 srpna ustanoven
NeSteslí při poláni
V Cincinnali () vypuknul ve
středu odpoledne požár v pětipa
"irovém skladišti ne n a a krmiva
firmy J II IIormeHon A Co na
V Water a Walnut ul a záhy rozilřil
ae tou měrou ze cely čtverec jim
ohrožován byl Hasiči dostavili
ae nice v čas k požárovišti vzdor
ale úsilovné činnosti jejich byla v
několika máh minutách celá budo
va jedinkou spouston trosek a po
dobně lehla í popelem sousední
atáj firmy Nelson Morris & Co
Dále nadiv nožáru ca oběť ukladi-
f Stě tabáku a obchod komÍHÍonářký
v ne m buuuu pyiiu icniHnycu
oříikft uloženo bylo jakož i něko
lik obchodu dalíích Po 2 hodině
řítily u adě vyhořelých budov na
Front ul želících při ěemž dva
baaiět na min tě unnirceni a 18 jich
víc míně poraněno
Lyněovnlel Mtaíránl
Z Kmporia Ivan otnámeno
úterý že již po kolik týdnft sbírány
tajnými policisty dňkazy proti těm
kteří účastenství měli v lynčování
tíeo Kosé ho v Uottonwood Falls
v květnu 1894 a výsledek vyšetřo
vání dosud jest ten že již zatykače
ca 25 předních občanů a Cotton
wnnd KaIIs a Strori! Citv vvdánv
m — — t-t j 4 4
V byly Jsou obavy Že než případy
tyto projednány budou k vážným
'ilrlnmtam ílnifti inflio neboť
přátelé zatčených lynčovníkó
od-
hodláni jsou že těmto ublížiti ne
dají kdežto přátelé lynčovantho
podobné odhodU ni jsou ta každou
cena imrt jeho pomstili
Zuntarlll práci
Z Ishpemin Mích
otnámeno v
pondělí že horníci i Ishierain}{ a
Negaunee odbývali toho dne val-í kladní vlak dráhy Santa Fé ze 24
noa schůzi v níž usneseno práci votft ssstávající a spousta jakáž
aaataviti dokud by tamě-tnavat#lé tím spůsobena byla nedá se téměř
ka tvýiení mtdy nepřivolili Ze ani vypsati Most tento byl přes
schůze odešli horníci za průvoda 300 stop dlouhým a na 50 stop vy
bodby k různým dolům aby tamjsokým a již po delií doba poklá-
hornlkv k tastavenl prače přinutili
a po veisine se )im w pouaruo
Pouta v několika dolech v NVgaa
nee zůstali horníci pod ochranou
atrálf pracovali an domnívají se
i ta týdsn neb dva mzda společ-
jim
Pokladní tn odborem
uveřejněn
byl v úterý výkat naSeho přívoin a
vývoiu jakol I výkat přintehova
lectva 1 ěhol vyjímáinn následov
ní V roce 30 červnem ukončeném
vyvoženo ta R07fi912(Jl rotného
aboží proti ♦í!í)07l70í v roce
pMchoilm I'řiveŽeno bylo rfli
ného aboží ta $731000310 ěa
hož polovina přijmítřna byla beio
cla proti ♦47775017 v roce 1891
a ěehoŽ ♦372575031 cla pronto
bylo Zlatých peněa a kovft vyvo
ženo bylo v poaledním úřadilm
roce ta (irt13l183 a přivcleno
jich ta #35984449 I)l toho byl
vývot tlata v uplynJěrn roce o
♦ 31146734 vělSím než přívot
kdežto v roce předcbotfm byl vý
vot tlata poutě o $538(92 věliím
než přívot Stříbra vyveženo v
uplynulém roce ta $49220612 a
přiveženo ho ponte ta $9518928
1'řintřhovalcu přibylo v uplynulém
roce úřadnfm do Spojených Státň
270130 proti 311012 v roce před
chotím MaJUe dělit
V Concord N II vydán na žá
dost úřad 5 atátních tabavovací rot
kaz proti maje'ku Hoitton t Maine
dráhy a aice vydán týž náaledkem
žaloby na $750000 podané ntátem
proti apoleěnotiti dráhy té Dle
cbarteru dráhy dotyčné oprávněn
jettt Rtát k oné ěántce ěiotého vý
těžku kteráž 10% s uloženého ka
pitálu přesahuje Výtěžek byl
prý po celou řadu let vySSírn atát
viak nedostal dosud ani jediného
centu a proto nyní soudní cestou k
svému přijití chce
Museli xavřit
Z Appleton Wia otnámeno ve
atředu že následkem rotkatu se
kretáře války jímž zapovídáno po
užívání vody a řeky Fox k účelům
hnacím muselo přes 50 rotných
závodu v údolí dotyčném práci za
staviti Tíže tohoto rozkazu ob
tvláSté těžce pocítěna byla v Ap
pleton kdež nejen že viechny to
várny pracovati přestaly ale i jízda
pouliční dráhy elektrické tastave
na býti musela a ulice ani obchody
a domácnosti osvětlovány býti ne
mohly a to proto an Edisonova to
várna též vody co síly hnací použí
vala a delií dobu to vezme než
změna na sílu parní provedena bu
de — Kozkat tento vydán aekretá-
řem války následkem toho an ná-
vsledkem používání vod? co síly
1 w w
hnací klesla hladina v řece té tou
'měrou že řeka splavnou více
' byla
ne-
Zaulavlll prací
Z Kellaire O oznámeno že
velkeří horníci taměstnant v Ohio
noimi dobrovolně ivýiena
bude
Mk jti a přim
Co W Va zastavili práci Byli uíka státním žádného zákona tá
to dosud jediní Lomící kteří rod pas podobný tapovídajícího se ne-
požadovanou uniovou cenoa praco-
'váli a celkem zastavilo práci na
IOOO mulů v (ilnnd&lA Mniindii-1
ville (Jlenwood a bouth Wheelinř
I Majitelé dolů vyplnili hodlají mí
sta stávkářft skéby hlavně ale čeř
nochy a proto snadno ku krvavým
výtržnostem dojiti by mohlo
Vlak propadl mostem
U Monument Colo propadnul
se ve středo dopoledne mostem ná
din byl at oejisty a proto taao v
posledních dnech oprava jeho pod-'
niknota Sřícenfm ae byly veikery tvrdí se že prý Indiáni tito ka
vozy úplně roztříštěny a tři osoby 'vpádu do osazené krajiny ae chy
okamžitě as vrceny a dvanáct jich J stájí v kterémžto pádu ovient ka
poraněno s nichž pak tři amrtelně Jmačnéma krveprolití dojiti by
Štěstím jeitě bylo !e neitěstl ne-
událo se as a čtvrt hodiny dříve
neboť v čase tom jel přes most
onen vlak osobní a kdyby týl bý
val neštěstím tímto stlžen býval
by se počet obětí páčil do sta
1'rutl Irkárnam
V Pes Moines la podány stíž
nosti a proti tuctu tamních léká
ren pro prodávání lihovin spono-
bem a k účelům nezákonitým a uči
něny v krajském soudě kroky aby
license jejich odvolána byla Mayor
vede vyšetřování proti lékárnám
osobně a odhodlán jest prosadit!
tavření každé lékárny v ní! by
lihoviny na vtdor zákonu prohibič
nfrnu prodávány byly
Dělnický komltař íowský
podal ve středa guvernérovi výroční
svou zprávu v niž stěžuje si na mi
stě prvém na nedostatečnost zákona
státních jel sice dávají mu právo a
za povinnost statistiku práce sesta
vovati avíak nedávají mu žádné mo
ci na základó kteréž by potřebná
data dostávali mohl Celkém pouze
12 továren poskytlo mu Žádoucího
sdělení a zpráv od lednotlivcfl také
jest daleko méně než by jich být
mělo Komisař oznamuje že odpo
ručí příštímu zákonodárstvu státní
mu aby pak-li ?e náprava v naznače
ném směru učiněna nebude raději
aby úřad státního komisaře práce
byl truAen an za nynějsich poměru
zcela žádného významu nemá
Zavřou dílny
Ve rniiadelpnii rozhodli se ve
středu stávkující tkalci tamních
továren na koberce nepřijmouti ná
vrh zaměstnavateli) aby totiž ta
starých podmínek do práce ae vrá
tili a do 1 prosince ta dřívějií
mzda pracovali načež Že by jim
pak mtdu o požadovaný obnos zvý
iena byla Když toto rozhodnutí
jejich továrníkům otnámeno rot
nodii e vsicnm továrny avo na
dobu neurčitou utavříti čímž přes
10000 osob % práce vyvrženo bude
ťroti "prajifajtu"
Jak tnámo odbýván býti měl
Dallas Tex tápas dvou "slavných"
pěstních rváčů Corbetta a Fitt
aimmonse proti cemu2 blavne se
strany velebníčků protestováno
Protestem tímto povzbuten byl ko
nečně také nejvyiSí návladní stát
ní k činnosti a v minulých dnech
prohlásil že odbývání zápasu ono
ho ta žádných podmínek v obvodu
suta iexaa povoleno nebude a
chtí-lí se rváči ti opravdu utkati
tu že jiné místo k torna vyhlédnout
si musí — Přední právníci líií se
v náhledech svých ada úřady stát
ní odbývání zápasu onoho nějaké
překázav v cestu staven monoa a
inuotí dovotujf že jelikož v táko-
nalétá výhradně jen na úřadech
[místních to spočívá máli zápas po-
volán či zakázán bít % úřad v státní
do toho míchali se nemohou
Indiáni se prý bouří
Wyomingský guvernér Richa"rd
obdržel ¥ pondělí tprávu od jedno
ho občana a Maryvale a níž vysví
tat! ae adá že v severozápadním
Wyominga k vážným výtržnostem
indiánským dojiti může Jak má
mo tatčena v okolí tom min týdne
pro nezákonitou honbu zvěře tlupa
Iiannock Indiána a když před soud
ce předvedeni pokutován každý i
nich $75 a útratami takže celá tla
pa přes $1200 platiti by musela
Tím viak rotdrážděni byli soudruzi
jejich ▼ reservaci Fall Hiver a
PANI M S
Novyornká žena Jež trpěla po ttyry Úlu nervosní
Hlubocí Pnlne-úv Celery Com
poiind Jt uzdravil
"Po čtvry roky ttpfila jsem ner
vosoi slabostí Během této doby
zkusila jsem mnoho rozličných léků
aniž by mně bývalo pomoženo al
když jsem zkusila Paine Ův Celery
Compound Využívala jsem Sest
láhví tohoto léku a byla jsem vvlé
čena S radostí Paine-ův Celery
Compound víem trpícím odporu
čuji" Takto píše paní M S Schoon
msker 6 80 Jane ul v New Yorku
Mnoho žen trpí zbytečně nervosnf
mi neduhy nejen v městech nýbrž
vfiude Celým svitem jsou jim rono
hdy Myry stěny jich domovfi
Představte sobft ono množství lidí
mužů právě tak dobře jako žen kteří
většinu svého života ttráví v úzkých
prostorách svých příbytků V letě
shledáte je bledými a vysílenými
Zásoba nervosní síly byla vzduchem
a nehybném životem vyčerpána Ce
lý jejich systém má tapotřebf úplné
ho znovuzásobení Nervy potřebují
potravy tkanivo tělesné nemá ani
mohlo — V úterý v noci obdržel
guvernér telegram od smírčího
soudce a konstébla a Maryville ná
sledovního obsahu: "Devět In
diánů tstčeno jeden usmrcen
ostatní prchli Indiáni ohrožují
Životy a majetek Osadníci prchají
Okamžitá ochrana nezbytnou a za
kročení vaie nutným" Znění tele
gramu tohoto sděleno bylo guver
nérem sekretáři vnitra a týž o oka
mžitou odpomoo požádán Soudí
se že by dalšímu krveprolití dalo
se zamezit! tím když by indiánská
policie postarala ae o návrat všech
loveckých čet na reservaci a pakli
toto učiněno nebude ta milice do
zbraně povolána bude
V Ames la zahájeno ? úterý
vyučování v tamnj státní škole ho-
podářské
# Dle tprávy mincmistra spol
kového raženo za poslední úřadní
rok ta $49933475 zlata ta $069
480 stříbra a ta $712594 peněa
drobných
U Howard Hill Ore přepa-
den byl v úterý poštovní vůa dvě
ma zakuklenými lupiči a vozka a
jeiea cestující dohromady aa o $50
oloupeni
SCIIOONMAKER
wy
polovinu vhodných látek k oživení
vybílených částí a životní orgány za
potřebí mají bohatší krev k učiněni
jich zdravými a činnými a udržení
jich v tomto stavu Nervy a mozek
mají též zapotřebí osvěžení
Sila v osvěžení každé čá-ti vysíle
ného těla činí Paine úv Celery Com
pound zázraftným sílitelem v tomto
století Vrací živost vysílenému
nervovému ústrojí rozproudí krev a
usnadňuje mnoha vysíleným osobám
k nabyti pevného zdraví Kevma
tismus neuralgie bolesti v poblíží
srdce mdlost a nervosní slabost do
stavující se v rozličných různících
ne Bpftsobech odstraněny jsou Paine
ovým Celery Compound Dodává
potravy nervovému tkanivu celého
těla Dodává čerutvou sílu celému
nervovému úntrojf velkým nervovým
střediskům páteře a nervům vůbeo
do nejíienší odchýlky
Vrací vysílenému tělu nervovou
energii Ýyttflá novou krev do žil
Uzdravuje lidi
Třicet kněží dioecese denver
ské podepsalo ve středu pamětní
spis k papeži v němž o sesazení
tamního biskupa Matie žádáno je
Při zkušební cestě torpédové
lodice "Kriccson" u New London
Conn ve středu konané praskla
jedna a rour parního kotle a vy
hrnuvší se parou a vařící se vodou
bylo pět osob smrtelně opařeno
V Haltimore zkoušena ve stře
du elektrická lokomotiva na R fc
O dráze a zkouška setkala ae úpl
ným tdarem Utáhlať a velkou
snadností 20 nákladních vozů a
dva parostroje a úplný náklad na
2800000 lb páčený
Papežským legátem Satollim
otnámeno ve středu že papež roz
hodnut jest dřívější klatbu proti
tajným spojkům neodvolávali tak
že katolickým členům rezbydo než
vybrali si: buď vzdáti ae církve
neb vzdáti ae spolku
Po celém Kansas panovala ?
úterý velká vedra a teplo pociťo
váno tím více an horký vítr pravý
to saharský samům po celý den
vál Nej větší lepto bylo zazname
náno v Comordii kdež teplo
měr kolem 3 hod ve stínu 100
tupftů ukatoval