Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 26, 1895, Weekly Edtions, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
+-POKHOK ZÁPADIJ-4
Náhrad mléku fttalpfsWho UUI-n4 mtt do foipřofrj bei fttt f# pfemM f pepfony je Jmu
říhat v dopravovali n dá i jntfl pak hned přfm't fibidkent ahsorho
Hama přírod pďiimj k lomtJfř"t" choroboplodných tány 'hjk sýrotlna m ptk aráll
Jak dlouho nr„A r(rřrl! Mioiir4iJí 'fiwí doJemn klky MMo váp-nn voly
poskytovali kntfi4 potravy 'm
půl rok neehává ho totil rtB
postráhtl rt 4 (sprté lim felf
iltoti leeh hn tthrapem Je
dinkým tn vhodným nastrojsm
Jíml pokrmy mísit i móděné ři-
fttšlnnjf tak aby j ititjr iJf
ke konsínšm'! inlitkovánl v
ilt# připravit! mohly
Notoroienj odkáán jt příro
jdí na ("itrtf tt ktrá m't
skytá mlékem mitsřskfm lvlI
ttl plk f#jtkfi Bhrt'l'itf tnhoťi
mléka dopřáli jik Jimh
tnůle Mp t ý # tylivován mIIí
Um spůsoUni f podává in mi
potrava která xk'l řfutjfťi nej
tf( vlastnostmi t fnii mUktt tnt
Utukimn bI# iimA 4Vt tnUktt
fnkámrt 'íof4
U lrtlř kím#m !
Mňťftl f mUk Jko mlko M'lt
fltlov(t4 iM )i i' třiti mu
měk' křfki jV jn d#J!#4
I'fiUtl rnohot AU tfm lík
jifw vln4 nr rMJf nff mrii
mUkim krattkf m t Jfkf m jt
tlikf rotJtl
mlro4 řfiit:
ftU ? i If f
! Mt ! II l ff
Jťloou ulik ttnif nalit nilsko
IfDakl eKot 4 krvk4 mM Iflku
íjr fo nl Ip }xlovtťi rnénl
olif i to 2k ro4 mléka Jtnké
fc eukra Mimo to Jtk o4
mléko oejnora miuJtfrii njlfl
l jkotf ivfch bílkovin inío rul
eb lif SJroin mUk len
nkibo tall4n( arK v mM
jemné klky kileJto f rovina m!é
k krtvnkébo tvoří hrubé Vřiikí
D4t#iikem Uh tAlce ttrvit'loé
1'okuJ d iýcu lf m4 nilsko
lnnké mioi v4pn a fořo-
ro nelit mléko kravtké ta to víak
obttahoje více nelli ono dranla
Iry a cbtora Celý rotdti mxi
mléky prakticky nejřéjxj m jeví
tfm jak to neb ono mléko déčko
o4if NetnĎÍH kojeneo lépe pro
spívali cel li kdy! vyiivov4n jet
voa viattof dobře živenou a iďra
vou matkou obo na mfuto ni vů
bec sdravou íenou Tu jt pa
métibodno a přímo podivubodno
ie s veikeré liJské potravy a mezi
vSemi lidmi ncjrňinřjSíbo nt&řf ze
všech nejlépe kojenec vyuíitkiije
mléka mateřakího I'od4-li (e ale
děcku něco neupravenébo mléka
kravflkébo boed zaěne trpěti
nadým4nfm bolením zvracením a
umrdutými průjmy neb zácpou
Děcko tudíž mlitto aby po mléku
kravském ježto více sílilo proto že
se mu v něm podiva mnobem více
potravy nežli v mléko žerinkém
scb&zí a bubne
Mnozí badatelé v jichž čele
ttali Eitcberich a Soxbiet vedeni
byvše domněnkou že churavéntm
dítek po požiti mléka kravského
vinny jsou bakterie v něm obnaže
né jež nejsou sice vždycky pravě
choroboplodné ale přece kysáni a
bořknutí mléka a po požití jeho
poruchy tr4vení vyvolávají radili
aby mléko varem všech zárodku
0
prostým čili sterilním se činilo
Ale protože mléko vařením své la
hodné chuti pozbývá že i svou při
rozenou barvu ztrácí že jak se
tdá hfiře nežli mléko čerstvé se
zažívá a konečně že i nedůvěru
vzbuzuje tím že někdy v něm va
řením látky Akodné toxiny vzni
kají od prostého svařování mléka
upustili Doporučovali tedy potom
zárodky ntčiti pastearovánfm mlé
ka to jest tfm způsobem že se ono
rychle a stejnoměrná zahřeje ai
na 75 stupňů C nace! se tase vel
mi rychle asi na 5 stupňů Celsia!
xhlsitf
Aviak jako sterilované uk i pa -
ateurované mléko a novorozenců
§e neosvědčilo Význačnou a cen-
nou jeho přednosti přd mlékem
přirozeným zůstalo pouze le se
tak rychle jako toto nekazí na
'r")""1 " nfnvirnimi pmi
Mfll!áftMtl
i lonn vyvrui ti niipf sríV'
k' filll hovitfiiofiri p'-l ni fnf norná pmlitl ponAvďll h
výminky v Myčky tkvé přplťhítif hf éi4 a ťn řl'4m
A'řy fliduj aly p"kij ( 4k'illif ýml I4tkaml tU Jtt l'p
řrifiři'i ti1r vli(n'f ml iffml knriltl 1 jl f UkAřhí Uton Jnř
mMkft l#nk4řii rotnlo é přf
řty nk ý!i'ln ditřoJft n4
hniky tnUk t m(Nkti' i-ří umí-[
yíitkív4r DHVfronp řts
mii( itMi iitl linul %a !ikérk
ni vsoknv kl- jííik '("Mkojviulkii i# alfnlr (iWrMttH)
Tlík křivkh' i#'ývi riIoit
tk NU iajistA rosjflff m#ii
oMo% wMky jn rfio'li]# dis btf
y a chnti vyrvri4vti K torna
tftř? j jejích !í'ffiftfh fot
r ů a vMr kM poiřfí4fil mls
liffnýt h Aht
7 lilo f njnvfn#jl řnh'l
rtoti řnUki krktifi k fflM
]ltf ífpfmůlt kdy I j#dřtodalt
% fi ítov ííl fIři folřxdf
mívali jk ifi4rno wUk i lft
kl o pl'ifi'i mnl bllkoíňf rtfl
ono citová A vIis ubtt
iftt viřnikh n!hvlftotf I by
iřlh4 mUko krtvské mohlo mt4
ko mtořtk4 tiplna nhrditi pro-
(! tnUko foiřidn ol%hoaI
toni 144 rndouti6n4 mnoltvf
cukru a tuku inUlntlo bel nřhol
kojnic neprospívá
I'ři ornílé přípravě kravského
mléka n4m tly dn4 o dvojf
títi I'ředr4 dmflití sr41enl ý
roviny v Jemných drobných
klkách Uk aby Žaludeční iráva
n%A účínaovati mohla pak ode-
mouli ma aí polovici bílkoviny
anil by ubylo tuku a cukru Jedno
duchý spůsob jttt fředili čerstvé
mléko číU)U vařwnou vodou na
ioIovící přidati don něco smetany
a cukru To vsak jeítě nedostačí
zabránění srážení sýroviny ve
velkých kubech a proto musíme
ovahu sýroviny ještě jinak změ
nili Když přidáme do každého
inlu mléka dvě lžíce vápenné
vody tato voda má tu vlastnost
Ze se spojí s částí bílkoviny mléč
né tvoříc bílkovan vápennatý a
zbylá bílkovina se srazf v žaludku
dítka v jemných klkách Obyčejný
cukr však nenahradí cukr mléčný
jejž mléko obsahuje poněvadž oby
čejný cukr se líže proměňuje v
glukosu čili cukr hroznový v ža
ludku dítěte Sluší podolknouti
že obyčejný cukr není z vnitřností
co takový absorbován nýbrž musí
býit napřed proměněn účinkem
šťávy sliníce a žlát Lieberkiihno
vých ve střevácb v cukr hroznový
který jest pak do krve absorvován
Dítky nemají tyto žlázy tak vyvi
nuté a proto přeměna cukru děje
se velmi pomalu a neúplně a mnoho
cukernatýoh látek vyjde neupotře-
benýcb ven jež pak v organismu
tělesném scházejí Proto se má k
tomu účeli užiti cukru mléčného
který jest v každé lékárně dosti
lacino k doslání Jedna formule
na takto připravené mléko jest ná
sledující: Čerstvého kravského mléka ptu
Čisté vařené(vychladlé)voly $ ptu
čerstvé smetany
2 !2fce
Hiecnctoouruiasi a izioicyw gr a Sejdíře Corneiia nerře( fran
Vápenné vody 1 llfce-' couzské úřady šilhají nyní zatyká
Vše se smíchá a vloží do láhve ' čem ve věci té krále oklamal jako
a níl se dítě krmi a a touto do by měl Her nějaké zásluhy veřejné
vody mající teplotu 9D stupňů F'fVláště o Itálii Avšak Cavallotti
neb když se zdá poněkud teplejší „apídá konečně v li"tu Secolo"
ne! ruka a když se ohřeje tak se je Crispi učinil tak za úplatek 50000
může dítku dát Takto připravené frnkú { vyZýv4 Ciispiho aby jet
mléko dostačí úplně pro dítko jež ho pohn4t přfd wa4 £e řl toho on
jest do sud silné a má aažívací é ý má
ústrojí v pořádku Když však jest
' r ' dokumenty o tom v ruce zvláště ta-
může jemné jeho zažívací ústrojí
ani takto připravené mléko zmoci
la nroto se musl st rovina i tuk čá-
' slečně venku ztráviti aby měl Ža-
ludek snadnější práci To se do-
káže výtažkem silnice jež koupíme
j v lékárně pod jménem Kztractura
Pancrealis aneb tkrálka Pancrea
tin který sýrovinu částečně rot-
se ovojimicnsn iHiinsij
j(Wcarbna oí !) řiti soda do
pureni ooyeeria ikuij nu p
ml# n ukto přípraven mt4ko
j"t ft4ldttjfrf
Mf tnUk plnti
VWU ( řon4 a vy ( hltdU I !rttn
li i 1 1 ilí in
l Křáfii
DfoJuMiíítifiti snlnalhrt I ({ř4ny
V 4 srnfi h4 d4 )' I4hv I
hff s# dfiko krmi a d4 do vody tak
ihf4t yf v ni nsmohU fnk%
itílf j# ln4 mlnisy vy lřlt V ttt
vol A tm n#rh4 mlk dva -ot minut
Pik nsrhá vyt hUlntoit ) na
9 ťft 1 Kfiř a mftls tm poulí
vat Kdo (hře mUkn ttkto při
pf4Vovat míl by si pořliit jmn4
války aby si mohl pfti4 ti# o-l-v4íit
nsb pří I4nfrn níkfirých sou
čtpk v přílišném maoItvf ss
cl mlíko pak poknf Takto
připravené mléko vijk dlouho ne
vydrž! a dlalno j apon dvakrát
dnn ráno a vsčsf připravovat
Takto připraveni mléko je lrpl
ne! většina umělých krmiv pro
dítky jel jsou v lékárnách a ob
chodech na prodej poněvadž jest
mateřskému mléku nejblilšf Vět
šina těchto umělých krmiv ihsa
Imjs škreb v iiéjaké forml a ne
mluvňata pod S měsíců stáři škrob
ztráviti nemohou
V jmledni dohé uťtuhUf te w SJ'ii
v Itulharsku dva spolky jež mají za
účel rozřešili otázku makedonských
Hulharů Je to "Bralski sajua" a
4Makedonská družina" Oba spol
ky mají totožný cfl ale cesty a pro
středky Jimiž k němu dospěli chtějí
navzájem skoro se potírají každým
způsobem se valně různí To při
mělo nyní oba spolky k tomu že
svolali konferenci svých zástupců
aby se stanovil jakýsi společný aneb
aspoň rovnobéžný postup jenž by
nadějněji k cíli vedl Delegáti shro
máždili se v místnostech "Bratského
saiuzu" a ořestali na tom že se má i
sajuzu a přestal na tom 2e se ma
upustili ode vňech slavností a jedná-1
ní spolků a že se dlti má tajně Toto
usneseni zdá se praktickým neboť
jinak mohly by se snadno přivoditi
zápletky kteréž by věci jen uškodily
neboť vláda turecka sleduje sjským
si neklidem činnot Makedonců v
Bulhsrsku žijících a snaží se zame
zit! jim všechen styk a tureckými
Mskedonci
Nové tkanddlni odhaleni zamést
nává nyní veřejné mínění italské
Cavallotti vůdce radikálův minulé
neděle na dvou místech do sněmov
ny zvolený napovídá nyní že Crispi
když svého času na naléhání milí
onáre podvodníka Jakuba Heinacha
jenž později ze strachu před stihá
ním soudním se otrávil vymohl u
krále Humberta řád pro spekulanta
rnzinárodnfho ancrenla dobrodruha
dejší italský vyslanec v Paříži proti
udělení řádu toho námitky činil
Cavallotti vytasí se nepochybně a
outo afférou i ve sněmovně atak
dnes již není pochyby íe zasedáni
sněmovny bude neobyčejně bouřlivé
a pohnuté hned od počátku Himská
konservativnl "Opinione'' praví o
Mil"!' vylVltl
i lktWti 1rtik felw'lfl ftnM kCpf Il'lsAn( křsAii I
HK Mpd#ri VjUAf J
ťKltltY DAVIS
K(yí rnAfK Tuh KIIIT rnři- M hUí I )
kj(it l í-ftHno fiít Kni J4lf hft-d M vs ll ř J lfif htwlfy
trittiAtf h4hl# i-otM! fkimliM
'sin Killřf Ht rit
IvriKfif ('ív!I'HiIií } ni důksiy
Ml víeeo ff KMý dUI průtah
znepokojoval by Veřejní svědomí
mírou neniHii(lnoíi
hf O J%n itft "pestři tflý bl
hMfcý politik" uveřejnil pfá pol
ri4vem Huško bulharská otázka
maloti avik velmi sjimfoi br-'
l-iřkti ve klerél n 4klt lě hístorl
rkfrh dt dokazaje Je bulhirsko
není nikterak vhno fottrkott s
Huškem Tk4sratl ďksiiii
I Huko leihvodrě s zdráhá
unti prinre Kolxirgi — ÍVine byl
pry od velkého n4rodnfho shrom41
dént rcel pr4vop'a(né zvolen a za
knflels bulharského prohlášen Ta
ké prý uznaly prince Kobtirga vše
chny konstitnčnl st4ty v Kvropé co!
prý konvfně k vykonávání panovni
cké moři áplnA stačf Huško chce
prý od jakliva na východě samo
rozhodovat a jelto se nestalo při na
stoleni knížete po jeho vůli samo se
od Bulharska nepřátelsky odloučilo
a odepír4 princi Koburgovi uznání
Avšak Kvropa ví prý dobře kdo je
diné právo měl o knížecím trůnu v
Bulharsku toxhodnouti že to bylo
Huško které za svobodu Bulharů
tisíce svých synů a miliony penřz
obtovalo a jemuž vláda páně Stí ta
bulová tak se odměnila že i konsu
lárnf úřad v Sofii byl zrušen Dr
Kosabov není prý stoupencem ny
nějšl vládní strany což asi tojl za
povšimnutí
1'orhralné slovo Nttsb-dujicf doplg
ol řev V A Koso z (Jrand Hsven Mich
Jest ozvěnou naScbo vlastního mim ní o
Irs Petra Hoboku Uícný knřz pfíe
Jak následuje I)r Peter Fahrney ťhics
go III Abych í vyhnul veSkerému po-
d"řenI tranni koitl vc prosH?ch vašeho
k(i J)rft j „ob„ko prnhlauJi }o
nvmnhu jDtenova ani Je(lnoUo zvmini
ho případu v mém souselstvíkde by byl
h'k působil divy ale mohu podati d ti kazu
na tucty kde mři přirození a velni do
brořinný vliv a úřinck Fokus přcsvřd
řil ty kterým Jsem Jej odporuřil o pra
vdivosti toho Jedno viak poptávka po
vaŘem léku stoupla znařně nedávno co
vt oněf objevila chřipka Vzhledem
k léřívému oleji tu se dplně osvřdřilo
staré rření: "působí Jako kouzlo
Každá rodina ve Spojených Stá-
tecn vl ze Heverův lialsám ptot]
pllcnl neduhy jest nejlepalm pro
tiedkem proti kašli
Prozíraví cextovatHé
se upozorňuji na to žo Burlington
dráha (B fe M H II) nabízí své
nepředčitelné služby do všech vý
chodních západních a jižních stanic
Zvláfttě pozoruhodnými jsou zaří
zeni k dosažení Chicaira Peoria
Kansas City St Joseph Lincoln
I lot Spnngs Deadwood St Louis a
Denver kdežto dohotoveni severo
západního odvětvi této dráhy přináší
Helena 15 u tle Hpokane Seattle Ta
Roma 1'orllaud a vůbec cel v naci-
fický severozápad v bližší styk s
Nebraskou než jak až dosud bylo
Cas odjezdu a příjezdu vlaků jakož
i upioy nivou iiuieune cen Jizoy mn
žete obdrželi když se osobně prihlá
sfte u neibližšíbo jednstete aneb
když rfopiset na J FHANCI3
GPATA Burlington Koute
17X5 Omaha Neb
Pátiúm úředník ti ni spolků
Úletni (obchodni) knihy jako
Ltdgtrs Journals cUnni knihy a
iint od 7Cf nahoru u Pokroku
Zdpddm
!
l'AIN KIliLKlLV
-řnti
-f'dJ s vl 'k4ři4h
Dráha s pMofínii my
IIU TKXAN
%ííij ífítsii Smí hj
tolné ruiiOvKim: vozy
m
Netli til ilriha do víttt h míst í
Metika a aaTU beaiřkem blřeiiN jfl
Jlo přímo Jo
ralláa Tt Wcrth Iimsbsro
Boltca Tajlor OilnerrlCd
TíV%sť+_ TTft-"t4ftff!t_ CmUireas
uniícmu rnuccTnM lilCTIN
1 m ANTONIO
Knnlfi si nffinlaTnl Ušito ?
00 ANEBO Z ČECH
ZA
NEJLKWÉJflí
— OD —
TsT IIAVJ2LKY
vrchního přeplavního jednatele t
$58
k Cltlonwu lo Iruly a nazpAt
7 u naxpot
ta
7 Hmhy il" €hlrKO
7 VHnh "
7 1'iskii " "
7 Kutns Hory "
7 1'anlublo "
f" Kdo ehes UiU eo áili )lds ta t IkUri-
ho m(sU ts Ctilcsm f M(hU Jlz4oi t ťke
DltsU dO ClilCg
POJIŠTĚNÍ ťllOTI OHNI
za nejlevnější poplatek
Ptsirns oUvfoa ? aUU od t do II k tiao
idrss pavoTnl: JJ IluvelUu
lloom JVa Si 1U Van Jiuren iL
ClUooifo lila
Lk Bhor k Mlobla Soatlisra
B B Dnpol Boa M
PřenoHtiý stroj
Ní
ZHlnJi-n IHiff Htmjcm l!mo ia
VrtHtllKl jHkrkllIIV llllllillkjr
tiioi-l s ly koditke neb liáry Ne-
filisviint- w kimkun-nen l'fMete
I pro llliistrovsný kHinliir
KKL1KY ATAXKYHILL
WATKUUX IOWA StiTHSm
ZmlfiU s tm Jito aitláik řstll v Hospodáři
st nrjlerfllék
pntl hnili rhmxli kslarrha hrtsna 1
firAliisrk řioluínii rliriK ránta
)l i ni r krku iwilkbm liolln
inrtl iwm n tn lín plic Oni U s Zf
'a prwlej ve Ifkarná Ii
□
Proti zátě Ixrte
KovoroTy 1'ilnlky ro jiilra
za asc
ltoletll hlavy
nervosnosť hrkr holesti ner
vové Jisté a ryrhle vyléVI
Na prodej
iobrf poMrri llkoftsk
IsAste draka nkr U-
dá
K VRTÁNÍ STUD
BUIM sdlU Umluutnm fAu Ufd
i'
i
I
i
i
7%
1