Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 26, 1895, Weekly Edtions, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    0
0:
í
1
pfl M ílsplíbl flspitlt' S ísprvé
pak kdy 1 stnna o hrany elfií r'
bodného vít4tvl tM oMí
N(m V f ttoh trf f kxtilřfHl OttMftá
rozhodné vMIny nabyla
l mokratb k4 N" Í4jr r#pnblikáfuký
" 1 -i i í fl L t # _ H 1
nMiA v úplném Mikla la r4U'l
tVsm nsahody t otáiu fnínjr mají m
l la prý pr4 itmt ih4il a k
W'ilM rtťilnt han li 144 pr!
Sdntttí lliřřim Vít KlnUy alísl
jrý 1'mii I #pmhl4ill Jak smlsli t
oláif (4 7hflén4 Iiri4t Nnl
Mni w hi li tj'0(řln! Hí m U
jJh w republikáni Jtut !'! dohře
mámo lbptblíká'iká atrana byla
My J r irbi4il ffáfolnlho )vf)
(lotr! miny Itpuhlik4n4 byli
proti láplavl lnul j#ln4ky kdyl
V4tkm tt sdm I4fých ti fiio
r(4 a ni milovali lUpablikáné
pro řMompol kll tUm-kfaU
lve a4 národní platforma roku 171
tél odporov ali Ilpiblik4n4 byli
i proti n"ihttiifii'řii i rlnl atííhra
tiji tísnou rata Hunim v teia
jmi II roků j iiut41 miÍ lovali V
61 kongrai v ní tul demokraté milí
vMíni f sněmovně poilanseké jn
potu rpuhik4fi4 zabránili přijeti
zákona povolujícího neobmstiiné fa-
#! atííhra Zákon Misrmsnův byl
republikán tm kompromisem na
a a (
XAÍ odvríVenl záplavy slřlbraíké o kt
ruu urmRrai uiiovu itjt i m
iitfbtam naletí ořkUrý {- tloulttý
Jeliwllive% atratia rr(Mbtik4nk4
ciftu atojt na lomiH tinoiku
kleré nt lúu liá( roli útokQtu t]
ntokralickfin aby totil míli Jmo
měnu plnocennou aby kaMj dolar
na( mínjr byl v t cnfi rovrrt Laldému
jinému dolaru
Přechoílnl doba
naio (lolitické poměry jtiou
l cnafin& tinatttnv a rozrtiMenv Stt iia
Iriiým kaidúmu pozorovateli a podo
b& ' ie naletárue au v dobS pře
choJolv kleré přetvořujf :e nynéjSl
politické Htrany NynřiSt nituace
i }iolilick4 mi telkou podobnot a
J ě w t i f i l
onou kiera preounateia miouiou oo
Ainitkou válku
Tehdy jako nyní po řadu let stří
dala e jedna politická sTana s dru
bou při vl&dé Tebdy drolila a tří
fiůla 86 strana wbtgQ pr4?ě tak jako
nyní třlítí e strana demokratická
Tehdy jako nyní vmikla v těmi
strana "americká'' protikatolická a
protipřistžbovalecká Tehdy — od
Andrew Jacksona nl po Lincolna —
mí-li jsme presidenty jen vždy o
jedné lbfttř — právé tak jako nyní
od (iranta do doby přítomné Tehdy
jako nyní byla příčinou toho velká
otáikakterái valně 6asu vyžadovala
než pronikla do nejAiráíuh vrstev
Myla to tehdy otáčka otrocká která
agitací abolicionista p&sobila vřeni
v nirodc a neutuchla pokud koneS
'i ného vyHaení nedospila V nynějíí
ilolifi ft to otázka kanitalislická
f
1 korporaAní která tím dále tím vetší
V silou propuká čím dále Km více
ft mohutní a příčinou jest tech 2antých
V převratů politických
I Jk na východě tak na tápadč
severu i jihu v městech i na venko
vě pociťováno jest ostří otázky té
Na venkově jsou to hlavně korporace
železniční kteréž občanstvu nechá
vají pociCovaU železnou patu avou
mnohem hoře jhou v tom ale města
v nichž spolcují se rfizné korporace
í k společnému ovládaní a vykorisro
{ V Tání měst Tu pojí ae k apolefino tem
železničním společnosti telefonické
pouličních dráb plynární elektrické
vodární dlažební a jiué korporace a
nichž každá má svůj vliv a v tájmu
svém í viecb ostatních působí A
počet korporací i jejich vliv vzrůstá
a množí se stále rasahajic nejen do
právy místní nýbrž i v tákonodár
ství státní a národní ba i v rozsudky
tání propf lín ítilnfl njl řl
iibfflo4ni svofrfHly iřfiřií ťm
kjf Jol vliv k'if-iřd at4l# pol
kt 44 kftin-l Mravwjii ní )l
Vflotf ttl tnní k éal4m kl M
lt vffnrnii4ti iif %hí
14 f)4m l blili # (íoí kdy
ďtlU ř'iřa'řil o4ik i'lli rt4
vUtlnotttl lil 41tort a #prvllft' t
an#b avrrhovanf vliv kriranf
tiU k fjl n% i U]lřt i Vfl
kjh politítkb trintrart4 wM
v trnky ř" i ll tiiřil m')ťi
(ran tmié atrinl ropiblik4nk#
V ptlit(t tHtnt mtkm
nonf mífa iťi mt!'h' atran 1'oktt l
uf Ub lojil %té atrtny třaly na
mohla poffatlan fflk4aran třtf
kdyl al tfi#ii ařřfifml rhigy pl
! ř'iiikatl ato)4Uhí př tittftk4f
W jafifíM in4 mii jihany rou'
tyt tthnf tUti atrini
mh%$ f)if#lkm rthly i ll'tú
poililt tu lapaly a kuiti k'
mni irny rpitbtík4n4ké( vimkU
ba p'nlkl 1 1 aíxlit i(inítakt'rii'iajn
ibylky rlpadlé Irány wbigft itjlřl
i(i r"piko]a4 lifty atrany dfuli
Jkl i rtin4 frakr ilílv btlát'peit4l
al vtroatla v mohutnoti stranu (
tifi'nj
lUhtin luinalfcb 3C nk& uíinlbo
lj In nakolik jnikmft o ibitiv4n(
ftutfiMt třetí politická atrany rctb
monoplitt k4 víak Uko ony f 1
iq— 20 Uty tutaly poud b vtilká
ho úíínkii 1'okud ptvné stály olř
nynřjií vrlké strany jnÍna rrpubli
kknukt opírajíc! se o svou minulost
mohoucí poukaiovati na nesmírné
své vyrnolenotti na ia4'bo4nl unie
povtnAen( prbrayalu a v4olicného
blahobytu na stapeA nikdy nebývalf
lna skvělé úřdiy finanční druhá
opírající se o celistvý jih — nebylo
tu místa pro třetí Však nyní jeví
strana demokratická povážlivý roz
ruch a tdi se naletati v úplném rot
kladu Oslabena jsou nešťastnými
výsledky pochybené své politiky vy
stavena jnouo výčitkám že slibované
áxpčcby arusenfm ochrany celní ne
jen že se nedostavily nýbrž že místo
nich tem uvržena v tíseň nebývalou
že nesplněn ani jediný slib Housku
tečnčno aut jediné očekávání tříští
ae nyní o úskalí otázky stříbra kteráž
jako ostrý klín do boku jí vniká Jak
dnes věci tojí jsou obě ty frakco v
straně demokratické nesmiřitelnými
a podobá se že povedou k úplné
roztržce v budoucí volbě národní
Iloztthne-li se ve dvě frakce pak
tiská tím pouze na síle strana popu
listická která nastoupí na místo de
mokratické — a buď donutí stranu
republikánskou k rozřosení otázky
monopolistické aneb zbavivši se ne
smyslných pomíjejících požadavků
jakým je otázka stříbra zvítězí nad
republikánskou aby vyhovila poža
davkům lidu a zákonu Otázka kor
poracím musí dojiti tak rozředění
jako druhdy otázka otrocká
1 V Clevelandu graduovali v pon
dělí min týdne t vyšších škol zá
padní a jižní strany čeští žáci a žač
ky: W A Medlín Anna S Vole
utk Vát Kakeš Mary Havlíček a
Ilose lludřc Kakes a Hudcova
vyznamenáni co řečníci a sice mluvil
prvý o nestřldmosti druhá psk o
snu života venkovského — V úterý
graduováni tamtéž i vyšší školy
Central Fr A Danda Klára M
Durant Kate II Jehlička Kd L
Krejčí IJerla I Severin a Mary
Urbánek
J Na universitě michiganské y
Ano Arbor graduují letos v právni
ckém odboru krajané p Jos 1 Vlk
t Allegheny City J'a a p O Kaš
par a Chicaga III Na universitě
wisconsinské v Madison vystudovali
práva po Erw L Chloupek a Mani-
tcwoo a John C Karel a Kewaunee
1'řejeme všechném mnoho zdaru!
Chicagští krajané dočkali ae
opěrně českých smírčích soudců a
ice jmenováni guvernérem záko
nodárstvem schváleni (j J Chott a
A 8 tíabbath 1'rynější jest repu
blikán druhý demokrat
( In Ital Matní olákou
V a rslou dobu fpptMik4ftkhf!
ho4trnf řiisfiy byly fUní á'
llit"ll iiifit tbAmt ktsřý vM-
í il n t"fnís třii ta mi un[ u'ttú
I vůli I sni rsrfy pftky Jak
ří-liil a apivoviil 4lIiťtl ifní
Jíl dtl-áth vátky sm4 i-Jvltií
nsJdsUí a nsJh4kUdfJÍi 4lky ' I
dob prvního Napflpnns oM'ila
strana frpnblikárnká t Jtí rvl
jiné pivUft't k hí správy tn
ak4 r#l t dnvalU ijlntl ( ff J
k k vvln( dloybnUtAlitf l4ja
pfl tom n lrísti 6víf -m n tbbré
mlř Kdyl pak akonřsna ljla v4l
ka 'řivIi tjr4va rjsblik4ttk4
řtsjři o nstit4l4 artl'i4ftl biřmsii
válslnýí h řtjbfl Iak4 o imlovUt
dbibit ttárwlmliri lí k Jtk ř-k akv
i tal přl ttky Umh jirbl p'iH
4o'i bylo k (plátení diuliDi áioky
řtcaoucirb al lbftoa tícbto
rHif9 thm II fpa l1
na 41 milionů r a bMm (trif
ků % m miiiofťi tioi rřfi m a t
rnilíonft
V 4ak n4h!ý ťhral nittal ihnaf
Jakmíl drtiiokratbká vi4 I ajtla tm
aprávy antuké Ol aamébo fttou
ppI pfMlďnla (lt vltl tj n l
trtá tN (t prftmjalová a prlfi!
irmi nibrl i e vládní $né
kIrl ithilv ťřilrny vviiaxlm rov
m w r w
hováhy
Kýlo nám o4sru slibováno la v
se napraví jakmile nový zákon rlnl
v putncst vejtli" J tI s!avn
bud? tak aby nejen nebyl obtllí
lidu nbr! aby ťruvefi přinášel
hojný příjem do tokladny VíA tak
jako ve všem ostatním co demokra
ttcký kongres podnikal i v tomto
osvědčil svou neschopnost Ač bylo
uvaleno znovu clo na přivol cukru
kteréž 40 milionů dolarů ročně mělo
přinésti ač přívoz výrobků s našimi
soutěžících jeft na mnoze větší než
byl druhdy a tfm odbyt naAÍch do
mácích výrobků potlačován a výroba
domácí vázneač sek retářCarlisle před
C městci aliboval na jiato žd nebude
žádný schodek ku konci roku úřední
ho jest jisto že bude rozdíl mezi
příjmy a vydáním za tento rok veli
kým a sice plných &0 milionů dol
Jest arci pravda že prozatím nepři
jde tím vláda do nesnází Vždyť
během roku vydlužila se skoro 200
milionů tvělšlo tak roční břímě
úroků o 10 milionů Má tedy dosta
tečnou zálohu v hotovosti ku krytí
schodku Véak rovněž jisto je nyní
nade váechnu pochybnost Že celý
demokratický celní zákon jest dílem
fudařskym neboť neslouží ani ku
ochrano průmyslu našeho ani k zjed
nání dostatečného příjmu
Demokratické 6aopÍHytotiž větři-
na týchž— suaží se ovšem pozornost
čtenářstva svého odvrátili od tohoto
neblahého stavu v který zem byla
uvržeba neschopností strany té a
zabývají se úvahami o otázce peněž
ní Véak každý prozíravý občan musí
viděti že nejdŮležilější a nejnsleha
vější otázkou jest otázka celní a a ní
souvisící otázka finanční že jest za
potřebí odstranění zfuňovaného ny
nějšího zákona celního a nahražení
téhož novým sestaveným ia základě
tásad republikánských tak aby po
skytovanou ochranou povznesen byl
průmysl tnovu na dřívější výši
zároveň získány potřebné příjmy
Tyto poměry nebude moci napra
vili kongres budoucí Ač Cleveland
nedal schválení nynějšímu zákonu
celnímu proto že obsahoval ilánek
o dani a příjmů soudně nyni zruše
ný přece jest jistu že nedal by svo
lení ku změně zákona ve smyslu re
publikánském Proto bude musit
trpěli země i správa pod zlopověst
ným účinkem zákona nynějšího až
do té doby kdy republikánský presi
dent spolupůsobili bude a republi
kánským kongresem o zjednání ná-
r a a a
pravý rroio taae luie t prisu
preaiJentské volbě celní otázka
lavnl oláikort b)f I ismkřt4 jak
kollv f a si přáli lby i4pa n
i4 ♦sdlsjaf a pfdMfh oUiky byl
sdn Ot4k tntfif k(fu iHidott
a a i l ( I I
a afism !' il'riM pnvwi fu
fm mn ttutU panštím! k yří
l#řií btttťmi-f spř4v řspnbltk4eks
nlti( alfan ktsrá prosdl m li-
rníířnfm 6klifn v tl'b války a
která U (t l"ř ilmkral rovďa
fistmfii!l b+í nsJmiÍ(ho n#pok"j
rf tímhb íliftarftffli dovsd I ny
fiťj5 yumhf finasťftí k lna
řfi Hpriviti
Mi:tnri!BÍlfr řia4lřh di
fnnkfalft
Híifií btiětná tit as u]it4 Jt
pimatajf Jikb' ovk říKřfpíU
nalti iiJU Iti!4 l-fři!iiíkl rko
tlrrntkrttít ká v Hlvh IMt al
kdyl al prMÍ lont (Jřant bb'ii lthl
vyjt ni vsrf k pro nakolik tý Inft
aby ulil trm titi 4 bl( přlřoly "Tu
viita lraUh tuláka !" vtl ti ixl
Hvornoati a Hlaví hh al ni tMi
avů) btk IHIovana Amrit kh'i
"1'řMÍdsht lit U- svůj j lit %U na
mlto kthidl povinnt#sti ahf ála
tti ju li pi svýuh i4bavá h I
Níts n to nrbral obls l 1 Oran
třif takový Witytfk byl vslnl bila-
ki od Wadiingtonu a 1# tam prsi-
tjpnt úřa doval ve vlm ví'idy Jako
by "U v llllérn domi Kongrsa
ní p'i!aitfc Jua !' k buf ti tehdy po
laaodriutí kongresu jxdnobo dna
dokončil navrhoval aby ulihý Orant
iro ten svftl "zločin" bl dán v ob
w w v
lalubv!
Vidímp anebo slySIma vsak demo
kraty nyní projevovali takovou
"mranií rozbořčenosť kdyl Jsjich
president meškal a mešká takřka ne
přelrlitě mimo sídelního města
kdyl sí hleděl i hledí více ryb
soortů než funkcí svého úřadu 1
Není o tom nikde ani nejmenší po
tuchy— naopak je vidíme a slyšíme
jak mu přeji sťailnou cestu a vese
lou zábavu! Ani jednomu a nich
více nenapadá navrhovat! obžalobu
žu president pro aamé rybářství
samou houilbu zanedbává celý avŮ
topící se národ
Než ani na tom není dosti — změna
cilův toho naáebo detnokratstva
vznešeného se jeví také ještě i doce
la jiným směrem
Nynější náš president "necestuje'
tak jednoduše a prostě jako cesto-
vával president Grant anebo dokon
ce velikáni Jiří Washington a Tho
mas JefTerson : on nyní cestuje v
privátních" kárách presidentů že
lezničních společností při čemž jej
doprevázívá celé veliké koraonstvo
— a když takováto 'privátní kára'
královsky vyzdobená dojede svého
cíle tu tam čeká na Jejich Veličen
stva "privátní yachta" některého
multi-milionáře aby našeho vladaře
vyhoupala po moři když ryby více
neskýtají dostatečné zábavy
Takovým zpbsobom odjel pan pre
sident dne 17 t m ráno a Wash
ingtonu aby se tam nenavrátil než
až příštího října V Novém Yorku
čeká naň yachta multi-milionáře E
C Kenedicta jednoho t velikánův
Wall ittreetu a doveze jej do (Jray
Uables" kdež nyní bude sídlo vlády
našeho šťastného národa
Kde pak nechali tudíž naši veliká
ni racinStí a jejich menší trabanti v
demokratismu onen svůj bývalý 'ciť
který 'e při kratinkých výletácb pre
sidenta (J ran ta do Long Dranch až
do duše rozhořčoval nad lakovou
"nedbalostí vůči zájmům země'1?
Vždyť tehdy za dob onoho "impe-
ratora Granta" byli ve Washingtonu
aspoň ministři kdežto nyní tam není
nikdy skoro ani jediný!
Ná lid může a toho poznávat!
jak poctivé mu len jeho slarý a
oblíbený tisk věci líčí a jak soustav
ně jej na jedné straně proti něčemu
štve co jest dobrým aby mu na
druhé straně takrýval růžičkami
ohřát a vslsby tnnohi okllv4
paM HuM tl "roilAřkofé" na
IkIio lí la mohou ns l tim ovtsrn
filovati la míjí II athoq tolik
iiý'h oilaftýrft otfikl — a'
tt44ll 4m ni (o mll hýtl "(?
hrlfmf
'roA risní tím dsmokratlukým
liaksm hi"ti jaitka fit ('tsva
in loví káráno ť at n4 i tm ti
vslitií ám%%'%'iih a ďiby (Iran
(a vytlntikali r-ťi 1 1 v n f politit ký
kapit4! K''-
Zprávy osobní
- l'asj Kf Ifa tiatnpf 1'stra
ImpořtirtU Vtt l í'hleií vrátil !
v 4tvrt#k i wtf po tápadní Nsb-
ttf pia4 do místa nalsho 1'ři
všil a +i#it a Atkinaon tl'
mwnoi ialřn svou fclefonl ida
ňamorrrtfl do rastrování dat
trii sis tu nikolik dnů
- lit Hi{l ktsrll potltUIdo-
ba v rnll4 fialsm prakci provoao-
val pfsatlhoval aa opitná lpít ď
(Vat kdtl ia v Ukárná Nl4h'
v4 úřadovnu avo al laMdi I'fj
ma ma hojná idaru
— rotlltnl j(na byli návittvoa
atarýeh n4ich anámýth pp Fr
ISarloJt i Mnwood a Jos liartoi
I Wilbtr klařl fijlí tottokráta
ia smutnou pot innoaií aby pohřbu
manlslky bratra jsjich s iú£ať
ml i
— l'an Ingin Folda náměsUtk
přadady banku Fotdova ta Hvhay
ler byt v Ornata vt čtvrtek v tála
litoaíťch oWhotlnlcb
— I'an Fr Kotva Jeol po děl
il Čas v Mstsová pivovařa v
Omaie tamlatnán by! při vaření
piva kterýmžto oborem jíl v Cv
ohách se obíral tiskán byl pro pi
vovar v Atkinson Neb se naléza
jící a vlastněný krajanem panem
Vostrčitem I'an Kotva odcháif a
nejlepším odporučením o čemž
jsme se osobně přesvědčili a pan
Vostrčil tiskal v něm zajisté sílu
výtečnou
— Koncem týdne nemálo překva-
Íieni jsme bli obdržením snubního
ístku t Chicaga a ani očím svým
věřili jsme nechtěli když na něm
četli jsme: "Jan Fučík a Emilie II
iZnda manželé" — rřeieme dlou
haletému příteli našemu a apanilé
eho choti vse co v novém atavu
ejich ku štěstí přispěli jim může
— Pan F Otradovský obchodník
ze Schuyler přijel do Omahy v pon
dělí v záležitostech syna svého Otto
který minulý pátek byl zde před
vládním soudem obžalován a pře
stupku poslání neslušného dopisu
jehož se z nerozvážnosti dopustit
Uznal so vinným a soudce přiřkl mu
trest 20 dní pod dohlídkou maršála
i V Stieator III budou mí ti čes
ký pivovar a kapitálem #50000 In
korporátory Isou Jan Pusb Ant
Push aE J Hrdlička
V New Yorku vystudoval lé
kařskou fakultu proslulé Columbia
College sokol Fr A Kopecký
Zkoušku odbyl a neobyčejným úspó
chem o čemž svědčí nejlépe Že udě
len mu zvláštní diplom dále pak
velká bronzová medalie a $25 ve
zlatě třetí to cena IIarsonoa aa
nejlepfií zprávy klinické (z praxe ne
mocniční) -X5 Obdržel -£X-
prvníodmónu — na svět výstavě
DIX
CílEAM
m
XTe}d©JacTiale31 : pílpxavam
Cut priUk t vtaaih imbm VTattai
to as ftoifl"? roraju
mssm
nvmm
í t