Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 26, 1895, Weekly Edtions, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK 55ÁPADI J
[1
'V
i
r #
11
Ziilmvrtcli v voliidm vzduchu
bd fe lk snadno
Utrpěli fiehodolf j tko f
Vymknutím
Pohmožděním
Podvrtnutím nohy
'oilJlr— — -
ST JAKOUS OBL
Jtkolio přední hí-JL-jíI
rteJjMtějií lojtt#
Ji A
Mí
') 4 rořifZá
tmo iralu
DESKA PIVOVARNICKÁ SťOL
[Jediný to rjfíif ěVský piv vr v Cbicigo nabízí ctěným krajanům a zejména
irtMii v njoJeftjeh Mtálwh v velkém
vf (PRAVÉ : ČESKÉ : PIVO
'ti 1 mlntfc
I ícsttiiij cbmrlc a ccílcpiítiQ sladn které test ncjzdrarčišf a Gcjlcpií i triio
Kdo j pi'e Jednou chce Je ltí stále žádné jiné mu více nechutná
askave oije!navky vc adresujte
f Q!ambursko-Amer akciová paropl spoí
''I
Í
i'
2?í ©plavní ceny:
! i
V'o parolodích exirenfch nejrychleJAÍ Jízdu pr moře pět dní 21 hod
Ni-w Yorku Z HMtnhorkii
il o llamliiirku ito Nuw Vrirku :
Vo parolodích pxpressnlch $'"_'" K) t'!250
Po parolodích pravldelnýcl WIM Hc760
I'o parolodích 1'n'on linie tWOOO IWOO
Io parolodích lultimorské linie 11700 iMQO
Ohlední píelnvu lilmitw ho u
1 1 AMIÍ URG-AM E RIC AN LINE
37 Hrottdwny I nnráin( ířdvn I 123 liiiSíille St
N KW YOItK 1 winon I CHICAGO
flio ťíNow Cliampion" vázne $?&ynpz
V
f
i
v —
? noveno nruini iiíihím iHnnin vyn+riy n iK(MnirirHfl vhci kmio xvjmjii min virojo n
íltthřnlt Itili Pnthldilnln mtliA ilnlludá Vrw Clinttitilrui váttA a Nw f 'tmttitititif linu ! rol tii#ll
~ : ' -- - - i — r
I A Dnvlnc TUK lYAHDrK ItLHIlMIL s íilFSSXEU CO
IiUviiI JxdfiH OlllCUtfO III
COUNCII HICKKH mWA lT-'Hft 4mO Továrnu vi HtirlnvOclil O
iZDARMA
P
PRAVÉ
Elgin hodinky
'ai u
#iipi i inu iiniiniii"
V M kil VHÍHII Jllllllťltl
' mlfiiuiii U ni Mim M
ltll'1110 }U)
nodinny
k tirolilrlinitl Vtrkit
jmiii ' U kur kIhim
m" kní vyryti hmlliik jf
tiinjl vIiIimI Imillin k
jp m iinulHUi)! m HO
Kirojck Jil pruvtKlinn
řru'i'iiř nil WM l'ro
hlcOnftn ni Iii iKiomř
n Miirt'iit AmiIiviiA
H kily Uftiilr iluliré
íHilm'K tiniitiiiiiii
Íi-IiihIi-II l'i Ht IiihIIii
y )mi v JfUl
rn'lti Iťí ht1i-k r-ili-ln
il)i'ill'ávkml !tv
V H'iilrli nrli kidkárh
H mr v A in niJIriim li
élll lnlt f-llrk MIK
) i'l ii ny $i 5hhiii'Ii ním
rnlliln lim it 9 2!i il
Jmltiivkou oijr vám
lin ďiii k Urnm
lloillnky iyiiiiiin'(řii)ř
jwiu irimrnji'in k nu-
i luhováni iHiaimovánl 'lln 11UII l při ji lr
_ mx
Rounu j y ni iiiuiif io'ii hwiiim
vyrulillnl M otwhnlnli kl'nly
TTH t? Urkra kk klr III
f Vlil B
yjťs oIil vťinř
snnioíiiinym
strojeni ku tmaoi
Tedy
M iiál vydáni nl
25
o n ii t A
na akr ročně
Tolo )m! JAllná ynámá lvá- ni-lho4 uvnl
Aovánt v uiUám
vodní trknč ( 1 1 i To lUm)
V) Jmi xl v Jkmkill mtioUtvI 4o Jakl
klv Jky b vJlnU l—i iknlovii v
vtk Vdlktnttli ro vánehay olř-by vrlma
vl viy Btll kurýkullv podobny troj u
llnnh HMlmtiik Illntrnnn kUlf ed
kudy driut
MW lljdmullr Knuclnf Mf (o
HTIl— lia RoáilOIK TA
fOLITICKČ ZPRAVr ZAM0RSK£
iIhImi njUfuJft y ko lfik fi li ''
ln h lť tmt kf Jiol"íJfiA m
kl ifnliF l řf(i Jeli litft ! křil
Iv lký třtijff fcrli ktfMiínifU
HfiU ♦#!( íjUtřlf ffiífdj ('14
(mIiu') Jm třftnu #i t lAll uki
! mlřtt řní#iní Jmi
trilfié řt v Tni of H'ifkí
fkffi Jpl řý ffiriifitm 4I
fljí M IHMlJlř "l-Mílk-
řořtof ií-jtiingti" f imniují ( %
l#"řtt ff řiiři' U m i%t
kt trt& lnl kfolijr rij4ínjí f vjr#
'(ii lícr1 J njiřjil křÍ4w i(Mirf fi'li'
rf'jl lr' J-n ý fř(ij iřij ukh
nrKirlij(liiř Ciilii(í rrunt il'n4lní
lín nUtrilli'1 nviiku ttiotl Nirkiii
SvNkrm f i jíl vltffitt tuI
Nitrk íicImi Avélko ťr&v A (
Iiinl ďilion cl4to n rÍi# J f't
ffirgi N'nrkrm Aé lVim j k t !
mlffiřJSlIiří jfíitiili tmt! nj jfJlo
ral ikátnf iifn tiomkIiri tirnu
lfef j-l nti4vfin niiiovri(iiit
lřnU"lfii lvu mhIaih hyU a k(
říl n "jliifflťfil oSj Vktřll Iffní"
í4 Illo Knr'in #u s'ilki-m
vJ-lii4vt o miifř vyrovnuií A
vik naproti tomu in-ní prf níkli
rak Jínto í iiorký mim lU Uť
tliin 4iu tlio2i)i'ii('iiiu if4l oiió
mlri'y vylioví n i kdyby lak ninil
aU'o prý ly velmi )ohyliiym
sílali řli-kf mi'íi kvélký k t r í J by
ho k tiiímiiF4ilnému taMidátií nentou
jiti tniinil k riornkým { ciladivkftiii
n nl vlílnřji h povolněji m lacliová
iiťl iinil iIohiuI Nimf prý nu při
Llfduouti Sunu ve ivódMkím obyTa
tťlxtvu rothoHlilo velmi ncpřútfUkt'
nrnýAIniií oproti rjilikUiil ntrini"'
norMké a krom toho že m4 řvrilnk4
vláda oproti řfíkčmu Hriřmu ruce
úplné uvázané tak že jí naproHto ne
možno jont učinili ta riidy řlhMXOho
hnřmu vQilct norských radíkálft
nřjakó ujcilniní A tak rozplývá
prý e v nivi-o vS'fhna nailfjikna
mfr a vyrovřiiní kr&l i vláda ve
Sví(lnku hledí hc zachmuřenými cely
VHtřío vécťm ktró ho vyvinují a
udaloHtem kteréž ne rodí
Jak se daU předpoklťuhiti neupři
mrió vyjednávání krále Alexandra n
vndei radikálu ne rozbilo Král ho
domníval že nikteří r radikálu ne
odolají pochybné ctižádosti a za ce
nu ntfrlálé královské přízné a vrat
kého iiiinihterHkého kfďU vzdají He
HVého píeHvédóenf odpadnou od
hvó htrany a budou králi nápomocni
v známém "at-minovánl" hrliNkých
financí dlo receptu Milanovo Krídi
jak ujiAťujo zpravodaj "Neiie Kr
1'reMne" j velmi nepřljemno to h-j
marné dovolával "vlaulenem-clvl'!)
radikáiS a zanevřel na né vío než
jindy Z tó příčiny vídeňsky lit
mylí žo postavert napřed Aacké
vlády jfíHt opft upevnéno a to jnou
nepravdivý povénti jakoby Simífi
byl do Bělehradu proto povolán aby
utvořil novou koaliční vládu Jeli
poHtavení napřed ňácké vlády ChrÍMti
řovy upevnéno éi otK-Heno o tom
bylo by zbyteřno no Sířiti Nenlf
ani pobavení krále Alexandra upev
nfuo nadtož jeho mioitru Po
vřímnulí laHluhuje zpráva že matka
krále Alexandra zítra při VHtupu do
kathedrálného chrámu bélehraduké
ho uvítána bude královHkými pocta
mi a zanedne na prentole jenž jeHt
vyhražen panující královně
llulíuirúi) vládni lirt "Mir" v
Ho ti i v éí zo dne 28 kvřtna uveřej
ňuje telegram krajského uáéelníka
Milkovukého Stambulovit z dne 29
června lřftl nfml Dobrev podává
objannéní mininirH Uélceva a nabízí
e Stambulovu že bulhari-kA emi
granty Kizova Cankova (trujeva a
liendereva e nvřta sprovodí Ilřléev
byl prý zavraždén od jimého dňntoj-nika
Mraky naiiborn mnnit(AtU%
()tif m'íři4řolnl ivolna U L
I íin m ti tiin'ifiij Kocficern
pooiovt V tlum iMfjiokojUým
o(4tk4in jíi IJ toi-iil jft ti]&
n4lil kritické div f I min4
řodnl vytolatl{ n#roih'fíMiti ti
př iA(4v4 tdI mlfiuWilvi Itilr
m ♦ Francii Ulk Jdn4f( f
nnímovřií íttiirnnukt n vyl4ní of
tv do Kili a t lal debata tt?
fiobfi l# míli velmi eiíelný vliv na
titady ftme ko franeoiMM N
Jitort velím nejitou iřlintáví aitnacíi
1 v HuthaMkii a hytttiA ikro#hi
pfotl Himbifiit a vilAní lílharf
fMke"f"fi"h ýíili o jxfporu ďl44 í
ráii jeit váJnejífho Hiejn tm
itfmi j'U diplorm(4 et ropítí n
ntřii li přen om a imw t fíntnínA
J politiiky zkrachovaném Mrb-ko
obrat kterýl by m-dd rArm otřeae
nou 'rovnováhu" pditíckych po
rnérerh evropký(h na dobru ivr4
tili Pnea ík rhem p
vSímnoiiti otázek akutálni jíf h jrl
Vemé týkají e řl— -chorého liule
Turecka I4 e ukuteínA Jakoby
no rhyntalo zvolna nové ďleni tor po
ké flíe Na ve li utrtnách v Tu
recku jitří to a kvanf byť no doud
ne iiimeui přílí velikým Kiíypt
j't beztoho dne jíl jen dlo jména
državou kultánovou Trípolia dnea
neb zítra budu kořit( ať Francie ar
Itálie Nad vládou caFihradikého
nejvyíilho repreoentanta mohamo
danimu v Afriko jenl tedy již nyní
pronckeu d tiuilivní kotid aó iklaui
zrovna v Africe jeat obiovkky ro
íířen Zbývají Turecku v Akii Ará
bie Malá Akío a Syne v Kvropé
pak Makedonie cánt Umnelie Staré
Srbsko Albátinko a éákt řeckých
krajňv
Víak zde i lam ozývají xe hlasy
volající po netřekení jha turtekého
Mocné hnutí bulharské Makedonie
pftuobí dnea už princi Koburgovi
velké rozpaky : podporováním hnulí
toho kteréž cell nejprve k autonomii
této země ale v pohledních cílech
Hvých vlaxttiě k připojení kraj&v
těch k lbilharnku prinu Koburg zne
přátelil by ho a Kkou8kuin a a Tu
řeckem jež dotud poutci jeho v X3ul
hamkii držely IhoHtejnoHtí a potírá'
ním hnutí toho — a dopud v tomto
Hiuěru politika jeho pracovala — Hlane
ho vnuk princ Koburg na konec v
HHméin knížectví mužem — nejpopu
lúrnějňim Cit pokrevenitví a hou-
cilu jett tu v lidu bulharnkém přllin
filny Výbuch náhlého — požáru v
těchto itt ranách a krajích Turecka
není tedy nijak na dobro vyloučen
AvAiik zatím hrozí O dědictví ma-
kedounké prou ho dnert ovtíem jeňté
Srlmkit i Utiiharnko ale již vynkytla
au myAlenka odklidili nenliody této
— iierHonáliu unií mezi 8rbHkem a
iSulliarnkem
l'ři vratkoHti jak třtinu Obreno
viórt tak i poNtaveuí prince Koburga
naní luyAleuka ta rovněž bezo váech
éák HHpoft pokud ne týco bttdoucno
hú byť i pozdějAi lJezproatřední
nebezpečí hrozí víak celiHtvoHti ř(íe
turecké na jiných Hlrauách : v kra
jích h ruským Kavkazem sousedících
a na jižních březích asijské državy
1'orty Onde křesťanští Arménové
volají po nedávných scénách vra
žedných a po víem tom starém
útisku po ochrano před avými turec
kými pány a vládci
Rusko bylo vždy ochráncem jejich
na oriiiio strano Angiio nijak oy se
nehněvala kdyby Rusku další po
stup v Malé Asii zahražen byl —
samostatnou Arménii kteráž by zří
dila se nejpré s dnešních tureckých
jeAtS krajftv Arména obývaných
jež by ale podle úmyslftv anglických
štvácftv mohla někdy vztáhnouti
ruce i p sousedních arménských
krajích Ruska Oba státy tedy ana
hy ArméncAv po uvolněni nadvlády
turecké podporují o?Aein jeden a
dftvoduv slechftnějšich druhý t dft
vodu sobeckost i Duea ještě Arméni
nojkoij přfkttipnt iffylfia l váni art
({liefcímu ntjlefili roiíelkftf t hlt'
dof!řiokt i II f lom kdyl by kraja
Jkjíth připojily m k l(uku bdI m
'ifikřo#novoftm aMiveřenřn Jejích
el doMt daří l'ř#davíím jkoti
alt dne tařerfcho tkri #ytl Jí li
íoufaUfini voláaf nemohly ani }ťiko
ani Anilin rslepříti slu ha a k nim
připojila m I Frartei Htity tyto
vyalaly Ao rminakýrS krajfTa
reeka ďleK4tyktMl nhUdtli t-ky
Arméncuv riprávonmi a navrhli k
Jich úlv Port! fada a ImSnLtratif
nich opatření na ochrání Arméneif
Avíak Tořeeko m dotud vzpírá tím
to ao velmi míl fton1 kým opatřením
ArmniW 171 lom fanatikovi mrv
hamedánStf dovedli ftnatíkoi r4l
lenkký proti Kvrop4 tak rozplam
řti) I# f nlkterých krajích aítaacft
Hala tak hrozivou jakoby mela
býti JíJ proti Kvropanlm a kř(ra
řiftfn prohlášena přlaio avatá válka
víech věřících ialamt
V [)leA pak A arméřmkýcli
krajin lak nmíriil vzdálená pro
pukla záP proti třem oněm vetmo
cern takou mírou 2 byli tam před
několika dny zfanatizovanými rnoha
rnediny francouzký a ruký rnílo
konul poraněni a koncil brituký
zastřelen Tím situica ovšem
rázem a nebezpečné příoatřila Sul
tán nám iebyl by neochoten k kon
cesím Kvropé a křesťanstvu avUk
neodváli íeliti fanalivrnu moha
medánského avěta a proto hledá vý
choJiíle v odkladech a prfttkích
Avšak evropské velmoci nejsou ne
pochybné ochotny dáli otákára tím
usnouli ani na odklady přistoupni
Vysílají avé loďstvo válečné k tře
hflra tureckým V Toulono doital
křižák francouzský povel odebrali
se túploa vyzbrojen do vod tureckých
a anglická válečná eskadra středo
mořská rovněž tam zamířila Po
dobni opatření vykonána budou as i
Ruskem Tím dostoupila situace i
v Cařihradé dnes kritického vrchole
O její pováilivosti telegrafuje He od
tamtud: Anglický vyslanec sirCurrie
zaslal anglickému generálnímu kon
huIu v IJejrutu [v turecké Sýrii] de
peši v níž mu ukládá aby bo bez
odkladu zpravil o tom jakmile tam
anglické válečné loďstvo středomo
ravské připluje Když byi turecký
ministr zahraniéných záležitostí Said
pasa o depeši té zvěděl odebral se
k vyslanci britskému a prohlásil žo
Porta odpoví na návrhy velmoci v
příčino arménské otázky co nejdříve
Mezitím ale vešlo v známost že tu
recká rada minÍHlersk4 v posledním
sezení svém se usnesla návrhy vel
moci zamítnouti
Ovftem myslí se že Turecko jestfi
své rozhodnuti změní a sice prostřed
kem změny v ministerstvu při němž
by místo nynějšího velkovezíra Dže
vada paše ujal se úřadu bývalý vel-
kovezír Kiamil paša Přes to ale
pokládá ee v Cařihradé situace sa
nejvýše vážoou a na burse zavládla
také panika Mysli se že evropské
lodi vysadí vojsko na břeh V té
chvíli tedy upoutal "chorý muž" opét
napjatou pozornost evropské diplo
macie a vzbudil v ni nejvážněji!
obavy do budoucnosti Poměry tu
recké staly ae opět nebezpečím pro
mír — N L
Zaručené vjléěenl
OprsvAnjDttli rntte oznamované' lékárníky pro-
dávtl Dr Klng'iNaw Dlwiovry imU tnchtlm
kAll nutnolnára xatfchto tiii(ni'ki Jt-I
tlin kkAliu inwtuDim ob kUronknlIv lf —
ent krínl b pnnl moři abadt-u ultvU
Iřkk lohe 41 kávoda nálnklU JJ rknlrá
docílil Ja nt mlieu navrátit Ubv d-
Uni'U pn(M íví ipát Kmofall bychom řlnll
lato nabídka kdybychom neviděli I n l r
Klng N"W DlMovcry m ni"! ho pollinoatl
Nikdy vá acikUm llir n ckraáka v lá
kání Ooodmaa Dnif Co Velká lnhvt po ttk
1100 (3)
ZaxýUdl peníze doslaré vlasti no Ame
rican Expres Co money ordrerb
Jmou éplnr bertwfný' ml a k ilománl v která
koliv raitovn Ainirlnan K n ir- Co ta ni
aliHluJtct nixkáceny ilaia v Hakounku:
Zařántky do M An
„ „ V le
m H aoiao
Za fám do H) IV
M M „ Ml ISO
„ n M IMI H
(itlhUm)
k
Ji-
Fit#' '
ř í
t
i
h '
i
S i
v -
l'v
V:
i
- V