Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 26, 1895, Weekly Edtions, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4
JloHrtf i ífh#
'fli4(t( tan 4 rřdJ
li 4 nutil " atia mI tf
hi-mUn rtÍ„„M ili(Uu a nu
tr„U nf rl„AMm nt-im
--it" 'irurni M mti ia
WL4 t 1-
- - - "iir ixmw iimifng
- ' rui
II hkřo lot nt itm VIUXilm
tiřUrn#ftl I ttUkn I okfi
um 11 oni RiirKirini řříořm i
ř' w
U"T' J losucni
▼ jifuni oj ro!i iilO Iři lit fff
cki ni ♦mlno4no uř 1 k vnvu
lkň iit%i% míl Mi hou
loni ik ltt-i io I klo ik
kolelrr poUr)#ckÍ mimo
borooMfopl btý
bor o 4h br Dipaaliho -ni
roipoitovf vjbor o roipořto mini-
wriuT Tjucovni ipoioictccipkě
Víecko co pftftobilo kolici tvíieU
m roipakjr jat tudíl oJIoleno na
lobu poilejií V parlamcotof ko-
mm oaiicnicn Airan unneneno Je I
Toieuni vywr v léto kampani ne
nenejaa jii pry ai-j ne nenačínala
úeiiata kteri nemftle provénti a
uoaonciu riauorai nuukomiwta
bude víak před v4tky publikovio
Horpoítový výbor je nice avo!4n '
Horpoítový výbor je nice avol4n
na 29 května ale jen proto aby
dokončil jednání o resnorta míni
aterstva orby a utitníra dlubu a vy
řídil néktoré renoluce mininterstva
vnitra Miniateratvo vyučování
není na denním pořádku Protože
pak výbor před avatoduBnfmí avát
ky se vůbec nesejde odloženo roi
bodnotí o miniatemtva vyučování
a celjukó položce až po letnicích
Kdy takovým apflmobera do-tane ae
roipočet do plena je nedoiírno
N koalici chovají úmysl konati
potom o něm denně dvě tcbSte a
užiti glottury měrou nejvydatnŽjil
v ten tp&Hob že hned po prvním
ročníku t každé strany má býti ve
peciální debatě rokování savřeno
Opponiční strany proti tomu uo
nily již svá opatření Zántupcové
viecb opponičních stran konaly d5
věrnoa poradu na které se roa
bodli vňemi parlamentními a tak
tickými prostředky naléhati na
urychlené projednání volební re
formy a podniknouti věc aby nbá
jena a sajiitěna byla úplná svoboda
slova ívláitě v nastávající debaté
rotpoétové Uude tedy tasedání
řliské rady po letnicích velmi po
hnuté V opposici jsou poslanci
antisemičtí několik SlovincO Mo
ravané a Čechové Opposici ve
dou poslanci čeští Není pochyby
že při silném rotmachu podaří se
oppoMici tlomiti pouta a tjednati
své vlili průchod Oviera podobný
idar vyžaduje značného uapjetí
sval (i při potlesku dupotu a volá
ní jakož i houževnatou vytrvalost
doíevní a jatykovou ve stálém sa
sahov4ní do debat Naíi poslanci
maí v té věci už rutina ce sněmu
kr41ovtví českého — Opposioe
poprvé se osvědčila 28 května
PřeruSila jednání o nechutné berní
předloze aatlačila je aa letnice a
působila dvojí hlasování dle jmen
Páni koaličníci se opposioe salekli
Začali aejména Plener Jemuž o
berní předloha jde aby se zacho
val na křesle ministerském i po
pádu koalice opposici vyjednávat
a leckde slíbil jí povolit Ejhle!
Nože jen s chotí do díla a odva
hou !!!
ydrodopi$nd fýitavtt v 1'rau
dosáhla do 28 kviua Udy sa 13
i " 1 " n i
lni 4tl!l ' (l-Ulf-frji) M7
it i i ni i i
I ni es ir lim lál
dsmor r-n4ml obrněn mnoho
: ' jr ?!
liJ h&felfli - - II 1 I i
ftáviUvy sra-blo hb nehotov
rVllfo VýUM JmI dokrmen
Ullri o klí I h ttt iriíiii
Vfsttt rn4 od 1„U „ii
i ipair ifiPthl alft tllix 1 i
t ' "
i" pmiM[i pnfifni in 1111 11
lun r n riKknalxt ifiak t#l 11 i
Miiii n fHinounti r 'iTot íir třifií
I JUÍ i-t 1
dWtífe nit ItAi(k A ř nii
Vbn Mk U ttjfti Ut
i" "- ti iiirmi milí
třojofií cMa mrrjr Kr-I I'
♦ (tkl líitl utrnjoffiy Itfoful lun
1
m vifiI roshl jíj (orilaiff a rtf4
' '
lil lVtrMk (Mři třlprn rhf ft uJo
itl Vrhl n Irm a -4fl in
řll V'ík VÍll In n ihtfi Itu
— ''
()bfi h omton Imi'í n dtro
17 li MtricWho
vlil Jen mlé Ur„přky vypo
mocné mající přímen $vHh t jiné
utrojovn Ub ji otařovaly IS
energickým ikroíení4 výkonného
vf bora a iboru obecních uríí-h v
Praie jakol i neiiitnou pomocí
vUnteneckýt h tov4ren tenkých by
U íkoda ipflioben4 vo čtyřech
dnech napravena a jil 2rt uvítilo
elektrické iivetlo na vfitavě veneie
opět — Skoda pfloben& není ve
liki a troiovna bvla toIiíténa
LS m4me vtrln Mfm
na evou vvnuvu kteri UUk
věna akorera velmi opatrní Areo
neiavře n4m W M
netaví nlm km „ I
snad naSí vinou: požárem! Předvoj
amerických poutníku na výntavú
naíi ož dojel z Chicaga i odjinud a
je předmětem živích svmnatif
1 a r p 1 rv w : #
1 1
t_ _k l
iuu nymiiaui
itru ui rauosii na vymave potkft-
váme Čchj i Němce ba i polnky
Jsme tu saslechli Také Sest čer-
'
nohorských mladíku k nám zajelo
Svatodušní svátky budou ni vý
tavií svlÁaLA vouíM VuniiU 1
- — — — 1 niiiiHn iíi
dina ožije tu budeme na její návsi
slavili pouť Ilemžiti se bude tu
komedianta prodavačů loutkářů
perníkářft jen což I muzika bude
I I A
Jen kostelíček ostane tichý zapo-
vězeno Uru hráti na varhany i
svící rosežíhati (pan arcibiskup)
álA_„ l íil I
yiie wj nara naiaay nezkazí i
m t n 1 1 1 _ 1
uv í w lení luicu uun se nai
_ i
výstavě sjezd
českoslovanských
něváckvch soolků a 1eUh iint
a koncerty
Podrobný iotis naSín4rodoiisné
necháváme !o jiné rubriky která
podrobněji celek poptže
Živelní pohromy jako jindy ani
letos Čech neušetřily Zejména
smíchovský okres a karlínský sle
jimi byly navStfveny Smíchov
KoRíře Nusle Molol Illouiřtfn
jsou jeviítřm hrozné spousty Vse
mleto I na venkově rozléhají e
mocnu siesKy 10 v takové biu
Peněžní
Jhrottoliny Česká města hosty
matičky Prahy byla po dvakrát už
roprvé o sanajení výstavy při čest
ném poháru podruhé v neděli 21
května shromáždilo se na 140 zá
stupců naíich českých měst sa tím
účelem aby pronesli své hlasy ve
příčině nebezpečenství které hrozí
novou brní reformou Usneseno
ta společně proti reformě bojovati
a což Mavní k návrhu starosty
Plzeňského dra Patáka uzavřeno
aby Uké v jiných otázkách ar ho
spodářských samosprávných poli
tických nebo národních často svo
lávala hlava českého království
osutní města u poradí společné
"Připozdívá se lide český lešti 1
doba důležitá abychom lnuli lako
drah k draho Jako bratr k bratra" '
H#jMim#ii!VflLNliM protlékf ledno
' a™-
"'""i"" fiirti
sínm i vfl4m# lřthw řvIA boj„v
hIM i ř ř„k„ jm M l
„( nl ňi „„„ !f
ft4 #ld ítťfcjí IWř
5 m '
Ll ií i l í i
V V
imt _
nm rni n i)
1 1 111 11 I r t _ tu
I 1
(Vřhot t fiirrlrp
-
mlnř v i!lf# nvm "iVottlon fr
li viiomřn4 řpkfh rfontnfk4
fli ftíjwfoMkfch kliřf tiřncrijf m
cetíf nu wthy umeťuké niřotr
fiiioítfíri# V ýtkft jho mi JUk
tkt Mtil hnJoAřiikf ČI ociA!ňf
jak nyní fík [tt th)%h 4ro
řll ll¥fll0li řitDř tul Upr V
tá H6inA Ameriku ik-ikmIUIiU iln
livftm Kropjr M pojen A o
b f} 'o nenutí l7 u
AiKlne nfbrl - yfk44
s tí:u tu i„#i:!
nl i:'HMII !K'1 III 'JtVlllll lllBln
hrv nl při prvém pokolení na
fni© americko troxenm a vyro-
niUm Vyt I rodiíi mil4 U m!4
del mluvila jeítfi řeží roateřnkoii
na ulici mei ne boa mluví jil dřii
anglicky
O vroucí lá-co k vlantí podali a
pod4vají cchIÍ přistěhovaly' ame
"ctílkllvé ''dybodné příklady
y-třliovali ne ia dakó moře na-
"1 v Americe novou vlat ale
li v Americe novou vlant ale
Secbny tísně života každá nová
tráteň utvrzují v nich neskonalou
T 7
trívaeft utvraují
"raaen uivrauii v nich neskonalou
& ÍT VA
il l l "i
' liUko ku lré bU av
Dém ""í"' v
rozbol ně-
nem nurn i umí v Amurwu na
— — - v — — uv ivu uw
rosen ven touhv iio stará v
' '
'uk' ul'mInka" wlé my
SeDÍ jejcb f00lfl v Am"™-
m 1
i"ovo mysicnKy prolétají clo
- —
4111 6" A myíbžnky ty ani bych s
nikím liebvl -dílll ahv-U niUm
neotravoval požitek kdvbv se mi
nebylo namanulo iořekadlo Jiho-
ftVftnft- tuT ta Ani nr „i
ovaoo potí pa do6i což snami-ná:
JtJ(1 viasu kam efices ale
J" A tho 1 Jaké tam drží
riá m m nbA tK(ll 1 1 " II! I
pituj e njece 1
uuorovat sve 111 vnkrdanm r m
— vvr-
olu Jimx I'0"1'"" klerás řeka
Prý Trebinčica vlévá se do nřísta
vu pražského u Dubrovntku jest
mno° krásných parků budov a
hospodářství chudí Dalmatinci
odi před 30 40 lety do Ameriky
Jako deníci nádenníci pracovali
Un dť """''" po celý svůj život s
Hinou vn' myšlénkou: nahro-
raaditi jmínl a vrátit se sním do
"bobé chudičké stAré vlasti A
roJ'"1 tent0 víj takí provedli Po
tolika letech navrátili
Mstí sastkali na rodné půdě a Jsou
miajiuy
U nás todobntcb tříkl1 n
mime Stane li se čech boháčem
v Americe je to pro nás milým
vědomím ale kdyby se k nám vrá
til a s námi žil mohl by scela
jinak nám prospěli neZ vzpomínka
mi Když Je a nás místi pořád
dost pro podnikavé cizince bylo
by ho pro podnikavé Čechy v
Americe zbohatlé uké dosti —
Americká osada na výstavě náro
dopisné pozůstává t kostelíka a
městské budovy i farmy a ho
stince Viechno Je vystavěno ve
sloha čistě americkém původním
kterýž se vyznamenává více potřeb
ností než úbledností Na půdě
americké dunnf nnlFuha vvUlt Ani
ně viechno nočfnánf a v a nlitialn a
loootě nudařf dnmiA hi™
a náboženské poesii Stinek ho-
lorA v laur k&indát mIi i mu uiUi
wmiím
i f ny NHti in hi #m sni
hro n-nii-tllo I j lo koatelfk
-
KosijM
T í"
I lldfAlfk ixilii A #1
Obsáhni) id l-řed
Hm heikou ffrk novin 4k'dí h
U modlitebních knih ř7i eké
'lfifrl Ilři In Vflkf i
ki rKtickliři k I" H4
ť'ii loté fflrit I o 11 Vflm) ililřr
i4if 4 krfi'riA tm (thlf hfn-
UNkfiiii i (mi I l li-
rriřkř(ii ko tf i'illik Ařik A mařice
Uilík (ikí lřlí rtu tiřiiřřffiř4iif
J lotku Tfiíiný ! fi4 tik
kfI I řřm mjfmlf nifil%klítl
Nrjvfifi lijrmi ln-U # vln tíitj
řt# lrkt H rriorikfml ť
í hy přilili lI ! 4-íiínii iknii
hý -rnuich % potom jkfi rliliipfk
If Mkoa líplřiA li'fkr
nlkoii 11 lřlítiřio Ilulfml tf
řrrioikii knlřňtfml Uř Jpt
prf ťi řiilíenfo i utru Afnflirana a
miitky Inhanky Npnalru ho pn
k ř J-ky
" 2 ier U f l '
Iifnoitech
ci libující loti! ve
příliínonterh iúil odborných lni-
i 4 a
ílCÍnlí h fit I ítřilk !m ti milé
Prémie pro
% s
Jako kaplím rokem títkv leton homU iiníim nifm luiinii í
„ v
1 1 #
- wjmeiin ruznjcn rajimavycli poučných knih Kudý před í
j1111 JíVM "tíirí erý se pleilpUtí na rk bur 01 týdní neb dvojtýdnt''
1 °kr°k Z4"MU' Lude opr4vnřn ku J"lné % ""J'"'' V™- ?l
rJ M ZMUŽ JAIO tA
KNTKY:
tÁboiafeU imnueb mnoUtvIm yobrol
Mimo li-laýoh Tobrnl k UmU iibkni uiimú
dloio obrat titulní podobím la Wm CalUa
B 17 nou
1'eerlPKH I Mik JllHlk A icllcki knlbk ka
ch Kříká obwhujtel n VM trnáli lK) ov
1 w 11 j
UVk
dnl ir kirbjú dlio Tflntl prUUrkf ob do
V# vttml ldkt n4 ónrití iiiUfti
VTobwMoIml Mmt bodl
řotřldín iloftni lolbddltdá dokonulá
)kMobytM iodivait po iiw
1'dy slovanské Dti 1 o m itr out-
Juo'° niMocoopolTrBiilli
L„ Km vu n tř obMhtJ#
r uia kiaj od Mriukiju p(ikt u
"S vXokZ
doiMmdy m jedna pruiii dáám (Kanuti
™™
Květ v Americké roě2 obMiau aa ao
tritoáflh )rda dali) román SO povfd'k a tri CO
bianl I flank! imofDfoh 11 tlol"pll ínlnfcli
kru] ani amarlokfoli JJIrb pnd bliaitnil M
autlab tlánkl a tt Jlorcti vyobraMiil O a II
Kréty Americké roé II obMim) na tas
traaáelt ]adu dali) routa II rrobru n(ir
II iiofldak bnisralc a tri U báanl 10 Hanka
a ovalí ubanbo rlBabo IlUríril íkula krUI
roimmil ř Unaky I baani 30 podnblMn ř lnoti
krJaal v Am-rioa a 4 iUlnoa pavidnlob y
ubraMiit Jlneli Cana 1100
Buminl Bnblitma lam O"lro4iiím prdila
tíU Mm m pMnll xdarua vbir aaal-dujUs
I'0 pOllMM'1 ValapouUT rtiiuán vatfaeh
dllaob ad Viol Vítka 1l valkb atraa cna
14 cil
PRÉMIE ZA
Kdo aepřál by si žádnou z vyío uvedených prémií xlitrma mn výbAr nékleroii i
z níísledujíclch prémii t doplatek: '' X r
Aintim nvětevé Výstavy Ctrrr alty j
kráanch rjobraarat aa íyííi4 jury ebl t
aki V fotaUra 1U'Í'U paluluh obanhajtol J0
viibranaat obdrtl kald př-dalaUUI t% d pU
Uk tne aaab I aaaltr eo pramll adarnia
Sirl stroje ra dopUUk II at lil a-b U
S přdilUBai ia Pokrok Z4o4a dotiMmadr
aa ti a M Jak v ebUtoa aa Jlaaia mUU
trad'B'1
i uiarkf no dějiny náia l~ht i
a :a Hora Spla t-iin atfl do kniboTny kat
daboCVa B'bt iiall dijla řwlti ibn )'
llBBoaU k ilifm tyrydily lkliof
I" ama Co praiall Ml Itlmi ) naáiia íl-
řlalml ao(lna cnn ťiit tlrlny a X
aairáua u doplab k iJftO Vi a a 1 1 M
Tajnosti psMiké ad ti s spiao-rav-la
"VMatbo lida" "Baaiaadra- ~VU U
akr "řrerokoTéal aoBda" Jlayob atMoaaá
mfm U Jaoa 4 dUy d ffaaelsh V
ar4 vaíbí taalá M vaUkl dtto vaaaai pr
f'ilrf l-Wk XiImhi
UHf( přiíIAllf( ř
I4r4
— I'ři( KrrWItnpfoVri 'kA (
lift4 4 kořiiřtfc řn-r j-lii4 loln'
ilřitlm ♦ Ami ii i hijl Jtl kntiif ( 1
ilf(iiiM řfmitiiiin k'lllfif
l-il nf hl f nAiliřt 4U kiMot(
řfl(iii fifd mf ifloii f4n'i lol
(tri4 iitf (1 J w řiii Mi k
I ! ř N' třřik'i l ti 1 1 (
liťk íiAIííh IVfifiw f'iiii m# fy'1
hl fi " il il iiiIc' 'fjf hn 1 ťpuijj '
Oilpiiniřiil
Ví
ktrři trpí in Uin'itl a A
ItW -pon oll"řt''ijÍ 1% nejlrpál př'
tředi-k piti Tiifieroio řk4 víno f r
ktef kdy e po fřjikj řa př 1 f ')
deliié nllvi ntnřii4h4 dobrému UAf'ť
v iií ii přívoli t 'buf k jídlu Ulfta-TM
jem j a ulív&ni I d4le k udrlenlA
Imte k li liu pór vadl j-M-m hl
díl le lepu firíiikuj" liel kteřfkoJi
jihý lék a proto Mřiořiiřii!i "Triřiel
rovo hořké víno" co iejí n V ňlé
4ifn Křink Hlaral fJlJ
Am iifliři nl f diKMiro III v
— rr ii ti juni routou unity——— l V
Vfl lul illnl t
fANfl#tlh ťlMiki ií li A i I a
rok 1895
i Jl-fiiiv v
- '(
Dédictvi Atékrtr iaáa ta iwu aada- i
li-km iipad aiu-rlckíiu dllwb B i7
P buplawla 7d valkob alrnii cana Oa '
a
ToKlediii Tábořit litorick a flaaú
nack román od Karla llr]a Ka díly tut
tran ta aiilioauu cana Wo
VltMitjn BiUricko Miuanllk obran U i-
W!a Jl'rli4' KiOatran CanaWtU 'i
Kllltt a Wutei bm bllorl k ranaa od Y
Wolla Gn6io
eťrpeéllé tiljeillstt I ri4n i anKlIokéhot %
od Cbaa Ulai 3ia4tn Tajcllisl v xIih IhiÍ
ll rrlerNlllire rmáaiaBllillo raná S
IOo Obu Ivlo fmiuj ik )-lim ir-uill l
Xoý MolltC KrKto Kaulaavr routa
dijlo povaUnl v Dbracb od Juba Varnbo
Cana o
PnnijilLr nkérli etiilirmiilA vi-ii(
oandt
rfuio i rttvuoTaica a Vimon a awnitj i
sl atili p Torná favkaa t plodalol £
_ _x__ t_
Píro
jobraaolml
Obaloja 103 ttrnn
Mil 7o f
Skolnl xiikoity v Neltnisi-e Jk rviifá
bt orriy r ÍH1 H ďilaik m ir při- ř
):i'Jíh tákniiuiláralvaii) r I3 a 'III Polřrbhi j
knlika m kalUho nlxViha r N bra'a Hnli n_í
("tiaďoti
ItnkopUy kraliHlvorský a zelenolior- t
ský aa aiilmkan sáiollka llM prvijlilio a'
ponlaToa prVdaiítk"! o slnb id í A Ollvarluaa
Ca Vo — LfSCtltlltký koiAř baaafl SUS
pinku Čaoliu V pirndiilm t Unkouko ikonťlikoj
tBÍia tylánt ClUSSatraa Cana M elí do
Čch ( áma JI a arn nlin aprávatbo dojiti f
ta KM Oba lyto iplay ra (mina prorull J
DOPLATEK
dáá pu 1109 I aa íáallkm Vaba aawa alo)
dolar aab J Oo prarall aa doplaUk 7lo
Ilie t tur r ciiii Itepiillie— Pimitní k
IiiuIhc k apla a Atlaa HJ Stall lné kula
olhu) alnind vrtkrrA diMlli BlabcU
BIJ Sl-Urli ol odkryti Amariky al -o n-
ď lo a riaiml kn kiU loda J'r--blaianl
S' lvlill anliuak pivMtilloi rakofila
íl
ífiia é
iKir 1
l
Tuniia h ff MKB I a podpUy tiarh rl BÍ Mir
k iahtii Via Spoj MUtd a fyatln
llto ffnl fMijIiliii ÍMh trvaldanll a
IhJiy jlcb 41a) iil Juana -rb - lili krk
IrnJ I ty bjly „1 tt jM VAl „H
ollrk i4ttdal7 a Jména tlwk kalidua pr~ j
ald-nlakjlrb a h b blaí Já „bdr M a 1 f
nr i'r" "i i napy vaac-B ]notllyrh aui n
V d4lali4in a llra dlilalnra pr-d al pa )
liÍMnl k b - 1 Mi á(
wb hlaal h litdo lHiy Rnlumblrki a p
ptf tr11 pM aa ttalít4-Titokoafc
BJ památní apla ii- rf huá trratoB apoaitBk
aa aáooB ataa allaak a tiro- aUaa
lot talkyab alraaiah SlladaA a trvaallvl aa
ki rUWiyai Ub-Uia rudá4 aa m II M -Valí
pMplBUM4 Bdr4 al u 4pU4ak Tla
n i tíin m' k nou Xy&l v!rou ltlikiif
l"t li"JI'iiii irfl mikinu nrill irAlmNl 'í
í I
i
1
i'
i! 1