Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 26, 1895, Weekly Edtions, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    J
POKROK ZÁPADU-
I
0
I
ÍPRW ZAHRANIČ Hř
'nit Alftťl Wlwliťhftrtt!
dt flkouklin rnlllfsl?a
lat ve tMt l Urvni řNH f#-
fne miňUleMtvi JVflfmřif
Wfn#l ml t ý f I iřfn rt mrký
Vw ll'qififfH'm klerý byl řnífti"
rm nitra v ftdtopfém kbhti
Mín4li 4li ministerstva
tlice trf ] J Inomit ně-
"lmi listu i Vlln (iit l#ljf
i ii i i ii i a
s fin'o t hi j r 4 rr f j
Ifíské ft-M slivilt opl Jdnoi
5?í spojová Itfit4'(it ml I'
fcá itntif (mtti 4 Mrií po M
-din tfvajíe f tfilo épln
dni bettkfnot a flmliy výťpy
tá kd ti#!imntl n lál A
jlic řoibiti et I koaliční mint-
řlni Jednalo ae o voMnl
yormti MlMel a Mimilé
iIÍ m k roibodné íÍHifitk' I abv
bránili přiMI ]I4 I nelvřfífch
'i ' '
fjtm koalice AI do 3 hodiny
thl trvalo aetnf- oživené tře-
( Vtfm Mukem víecb protivníkA ko
- r
í H til I A flL
ív' l" 'Jřy hodiny ftj'y idné
ý 1 din neobyčejnou sílou plíj na-
JÍ il n-rvy i trpělivost poiuhičA
o Nfoji cell Honaen prrt lení
tal Jj aby ve čtení tnul T hU
Jt
l jtko hcalftti k fíoolifpné bouří
Mttn IV&k H-lit JiWo ftitý I'r
hni tfonil nfetrIiU hřmot vak
urkhart kMl k mftu př"lplni-
ími: "NpMjrílatý rei'lnl!M Ny
saals f&'Íil! koaliční mnjnrita
Jn JpJí Uamtwh volal: "My
v in!" l'olák (luiřW(- pHikořsil k
ť jrkhartovi !irm mu iiřxtf Co
f
iu rui pri lom iiftyio mo2no
domřtí Zrnky vAfcti tyly na oba
i femi nlyícti bylo ulova (íuie-
ore: "líyl j-t© jod nou jolicko4n
irnnlÍMtou " flalAl ztratilo ne
divém hluku který cnovu nastal:
Zavřete boudu!" křičel Mladoeth
í r Samánek Konetrift bylo to vře
I vftdci antinemitn I)r (íeonmamovi
ochu moc 1'řibllJila ne j6lnoo a
trroto navrhoval by enl bylo od
fuřeno D&Mledkcca dne boiílio t6Ia
pel návrh byl tamítnut a po celé
ílvl hodiny jeřo trval rámua až
iíliiiy ochraptily síla plic byla zlo-
niena a vAeohucná únava nastala O
f hod h pQlnoct ponlanci ho rozeíli
t?t% hlanováni nfitomíSlel nikdo ISv-
& — f - é 4
'lo to hrozné n íjuiem koalicu l'o
raika kterou liberální strana nejprví
-rážka kterou liberální i
ř)H volbách do obecni
Yitrpžla a nyní akce np
vočechft h antisemity
II-- Lnlllní liK i
rady videfiHké
pojených MU-
učinilv konec
Wy koaliční Sl&b upojené levice
Lodi Htranž návrh na vyntoupení s
jvalioe což jinlft bude přijato a tím
aoalico pohřbena"— Třeba míti na
íamČti že dopisovatel jenž depeíi
uto sadila nvčmu 1 íh tu jiHt přítelem
"tberilň jichž porážka při obecních
' fólbach videAnkých cavdala podnčt
K uivoreni xueia novo poiiucKu tmu
ac v celé Umí Ž liberální ti-k
nemftíd ho tmiňovali pochvalnč o
MladočeSích již vlatUno koalici ros-
bili je pochopitelno V liberálních
kruzích panuje náhled že jodt ko-
nečnč čan aby energicky a beiohled
no aakroCilo ae proti vSemu co po-
HBiJftuja Knjiiijr BLiauj uiibu1 jiTnv jr
ca Spojená nSmecká levice lo jet
nřmecko-libertlní křídlo koalice
přiSla koncčnS k přeiivdWenf íe
vAocka hovfvavoat mimi přetilat
když jedná ne tu o vlantní exinlenct
fSUká aáleíitoHt má inamenati: "AŽ
lem i ne dále!" 1'roli zřízeni alo
innkcho cymnawia v Cilli muimi
Hpojená nčmrcká levice roiholnó po
tavení neukáže li polsky klub chuť
povolili "hrtco' Slovíncflv v mčtí
ilýrakém kde převládá živel nčme-
K lby lk afato pnjffiá
tr řiřfnffká rikarfiiil I koliNi
Vjf foupnn
jVífílífl V A d tttitffitlttjrh t
KtitoA II Tříbil me
('tt-hkfh h diUím potibiňl k
bjl # dtá prát &mnt !? IJ
AfdijM tířjKUw MlftJ "pitn
nimi IIUmuIi" ? ( tiírK{ "Katfiá
Hř# íl ífífhi Ví#ř ídjll
řiřtf f#fhoí nt nlltl di Keitn4
Hory K tthr b)t n-řid4n
tfldá #ftio#t V aokolovnl Ti
byly př'imlMfny m říl á
ledkwfrt jichž #řhfti# b) rotpuťn
ohromná ro íUní a atrhl m rdifAV
k) liřmM 74 vttUh UU lidi
ktry d4al ra Jovo atoj tntbotfoht
pfitl vlálrifm ftři{4řftm vd#il lyli
Afiřiífí ďt l!"dy A4tk I ml
td bjla rli p'ilfot vtpqiena
Mn ky kťfl pk ftbkntH lid IV
4dka vJhká byla volána do
thrtftl aby v 4 bi polMy lko
l)jvifřll vo ktitňoliofli(í tont V
obroik'm roiirhváfií
Vhtné tm filtiimuj I eií
Krantik Jo#f požádat hrabte
Kiclmanti'% ml(rMr)ítel v Iol
řtb h Kakoaalch aby Httofil protv
tlumí ntÍní(erto ol hodní Cfař
poJal od'oupíf4ína tninUtrpre
derilovl hraběti Wíti linrbgriřtiovl
dpí v nřmŽ dktj# mn l v
t4jmi řííff "obétoval'4 a jako daltf
nápUnf na ránu udělit mu také velko
kříž Atí AnWlo řádu Také olU
ním padlým minlAtrm polat dopia
a řády ('Iř požádat tuarkýte
Im#l'if herna který byt ta Windinch
graee mínintreai vnitra aby byl
panovníkovi pro případ potřeby k
dípoHÍcí Soudí ao t toho že mar
I L lt l I- „t 1 _A
MjfA lili uciirm jni lir (rvtli J i'liu
hlúdnut jako pfíAil nstnintrpreRident
Z ťVirny v Jlulhamka h telegra
fuje že tam bylo vypátráno v tamní
vojennké akademii apiknutl proti ži
votti Huhánovu 90 atudentd bylo
fnn# a vttáš itn liiita ÍtmaAnvmt
Slodenti prohlásili že nynřjií ture
cká vláda nvým jednáním přeměňuje
mírumilovné občany v roty brigandA
K tlwmotti otevřeni nčmeckého
prAplavu v Kielu ujíždí ae již honté
ze VHech atran Váocky lodě jež ae
budou podílet na průvodu průplavem
jou již na ruístó Americké lodě
budou na rozkaz odboru války ve
Watdiiuplonu každého večera nád
herné elektřinou osvčtleny Křižák
New York opatřen bude 2000 žarov
kami a ostatní budou míti po 1500
tčehto nvčtel vedle mocných avétel
zkoumacích Žárovky budou sesta
veny na Štít kolem budky kormidel-
níkovy aby tvořily americký znak
Stít bude Hentávat z bílých a červe
ných pruhft a modrým polem a bílý
mi hvčzdami nahoře a uprostřed
ňtítu bude t barevných lampiček
americká orlice Mimo toho budou
umÍHlčny lampy podél zábradlí ko
lem vody po vmccIi provazech ato
žárech r rahnech na komínech a na
vfiech hranách tak že ae budou ob
ryy lodí velmi kránno vyjímali
Poslední kámen na aeveronémecký
průplav byl za priméřené alavnoati
min pátek nČmeckym císařem v
Iloltenau na západním konci prů
plavu položen Do kamene byly
jako obyčejné uloženy různé památní
lUtiny Celá Kvropa pohlížela
velkou pozornou lí na chování ae
francouzských dŮNtojníkťl přialavno
nti u Kielu Pravda je že ne iiedo
puRtili žádného prechmatu ani ne
provedli žádnou demonstraci proti
Ní močku víak chovali ao tak ledové
že to byl jen jediný krok od přimého
nepřátelHtvi Neprokazovali nfme
ckým vysokým úřadnikSm žádnou
poctu nepozdravili německé lodé a
pozdrav reopMovali Na obyčejné
idvořilfiHtky neodpovídřli Večer
když byly v necky OHtalní Jodé ná
dherné osvětleny panovala na fran-
coozakýcb čirá tma lak že i atráloá
vida byla rtřna Vn hU dře
vl'h Ml při !ano obdfMf
Kllf kym kriiik#m lodí ráý'h tm(
dl f ýrh f iftftfl lýibroj a mnlitva
řiáU'fjfrf Mřadfnfi 1'ffřiř wíto
l'taly níwfl4 M#j % byly frtn
eoitk4j f ifnfi(ki 4 rakofik}
ft(pnk4} í titki 7 lf' lk
hoan l-k4 9d4ftké} 0 rfirniiMfc }
II pořtHj(li4 a f f ahUk An-
glU ké tftřht aby mn nmobli
vytýkal atřiřiídekl CmM VI
Mmovl falIMt amrikf kří)k
Nw Vořk loti tntrnn t vylovit
přáni i ho pfMdftofit Na dotai
admirála Klrklaft la ttlogrifrival mn
lajmík války i WahiřKoMi aby
to bybí říří ibvoťno a H York
aby li llrn (ifnUm t tl v Kílt
N(mtkl -''! jil do(l #HÍpr
td ode tfov iřieialBf flad
(ran avot4n( blmtalliti ké kií
řen# kUřá bid #jpíe fxtbý
vati v Jlortfné dne S fí]na 4J ma
Ifrlt n4merk)li atálA jl pro a lt
proti konřiřtftrt Hřjvlr protivní
konf#re(ir jl v jilnbli atáUch
v přítn(fh mlttertt lliotbtifkii
Ilrmáeh i fihrki
FtttnrtiMuki tUhj velmi řárlivé
pfil o rbor4nl se Ujk k Německo
j# %n n#jMpe ouédčilo při alavnodtl
v Kleta Vj týkají Huku lt vzdor
lomu Že toto mavřelo allíanci
Francií pffllí(kii)e se a Nřinfikem
tak že llko prý říci ku komu chová
vřtíl přátetatví idalt k Německu
neb k Francii K čemu prý třeba
alliance Huikern za takových po
mérA7 K v 611 cxlvrácenl srážky a
Ntineckem jisté ne Francie hledala
prý v Hašku spojence proti Némecku
a nikoliv prostfednika míru
Jlritkkd bárka '!trlconrt která
právě přistála v Queenstown v Irsku
oznamuje že v jižním Atlantickém
oceánu blíže výcLodnlho cípu Jižní
Ameriky potkala kýt železné lodé
černě natřený který patrně byl
zbytkem nějaké velké lodé požárem
zničené Jméno bylo nečitelné
V anglické intrnovně byla přijata
v pátek předloha dle níž se snižuje
služné tajemníku války o £100 rnú-
ličně následkem nějakých nesrovná
lostí v jeho ůadě Toto se považo
valo za porážku vlády následovala
ministerská krise a minÍHterstvo
Honeberryho odstoupilo Opět se
oznamuje že se Gladtone vrált na
kolbiňtě politické a povede prý libc
rály při přlítl volbě do parlamentu
aby znovu dostal liberály ku vládě a
konečně vyřídil otázku irské Hanio
správy
MtJtická vláda přeměnila válečné
lodě na celní křižáky ponechala
jim víak všecku výzbroj tak aby
mohly být hned použity k válce
kdyby bylo třeba Krokem tímto
chce uňelřit vydání na zvláStní celní
lodě Mexická vláda objednala
Kvropě 80000 nových Mondragono
vých ručnic a 80000000 náboj A do
nich Kapitán Ilrenton velitel koř
vety Zaragoa odplul do Anglie aby
zde pro mexickou vládu zakoupil
několik válečných lodí
Kubdnitl povttaki pod (Jomezcm
přepadli Alta (larcia a vypálili že
tezničnl stanici a mnoho domu Po
sádka obnáíela pouze 25 muž5 i
byla oviem přemožena Gen Cam
pos velitel španělského vojnka pro
hlásil v provincii Puerto Principe
stav obležení ŠpanMové opět ne
chlubí že porazili a zahnali na ně
kolika místech povstalce a zabavili
hodně střeliva poněvadž ale zprávy
novinářské jdou pouze akrzo ruce
SpanělA těžko jest jim věřit Ze
španělského pramene přichází zprá
v a že autonomisté a několik vftdcA
minulé revoluce drželi poradu v
Puerto Principe při níž pojednávali
o situaci nynější a usnesli se že
nynřjíl revoluce nemá naděje na
áspěch a zvolen bylvýbor který má
se odebrat! do Santiago k přemluvení
(lomeze aby zanechal bezúčelného
válčení
HuhilnUl intlnl t J4mIÍ nad Ipř4
fotí U amrirký fj"mMk ihra
řiíínf ítřiy nařídil aby imrlrký
t4Unii v Mtdrl 1 1 %% pv Ipi-
nlkon vlál i n Mphfřřif poh lokti
IV n4h ''Síof chím" Jak tnktnr
byla jednom! Sřníirrkii-i oIhmi
l miřiu'é řtobi# s k'ih4nk4 v 14 ot
ikorfikov4na vlká cukrová plfit4l
"Moř1 uvařil a ryM vládl amerirká
1414 aby bl tem i oNko lri''n
ttÍU lif j (íl řmo pliAk4 él4n
fcy proti Hpoj#řý H4im a u í4vjí
Is Mpoj Ht4ty ibtl ob lnl Ihvarm
pakli f)'bui pdll4k iiplreft
I'4Id Itr lí f pakli) nh'id o -ik'dn
laj lfeuf fjřbud Vládl Hp
H4tA ukřoovat proti tjíl4řil vý
přiv nt pomo Hihkti ftm od tvých
hMiA {'Aknkí Ivto f6obily ve
ApiftUoVu v!k4 roiilení Aanřl-
ská ttá lt fdt Jnj t ky lo 14 ktsré
ri K tibu řtjedou a f lt prohMdn"uti
kal Ion dříve fž j"l jí dovoleno
příitáfl Nktré id todé potily
tvfrrt vládám j 1 mOno-t nad lako
tím Jdn4fiím
Kumvliti irthy{riiin{ se vloJili
J do ikolní o(4tky manitobké a
ve sjeida V f#oridonOntobývan'm
mrhali - poiádal kanad kou spol
kovoi vládu aby tnanitobské vládě
ponechala éplnou svobodu jednání
V ittihki $nimm doAlo minulý
čtvrtek ku pračce I'r4vé se jedna
lo o uděleni v Seobecné amnestie oso
bám vojeiinkýrn soudem odsouze
ným když předseda níiti-lcrstva
CrWpi vystoupil a pravil Že právo
omilostnění patří jen králi a sně
movna mfWe pouze omilostnění králi
odporučili Socialističtí ponlanci
na to počali se bouřit a sezení skon
čilo všeobecnou pračkou
Vtnezurltimká vlddd v Již Ame
rice oznámila že vyjednávání s
Francií stran sporu o hranice (Juia-
ny pokračuje utěíeně a co nejdříve
bude
nedorozumění odstraněno
NOVÁ ČESKÁ OSADA "MOSINEE"
v Marathon County YVÍsconsin
Máme na prodej přes 4000 akrft výtečných rolnických pozemků v town
MoHinee Marathon county ve itřeiním 'WiHOonsinu (zrovna v proatřed
Hiátu) Pozemky tyto leží 4 míle od stanice dráhy Chicago Milwaukee &
St Paul na cestě mezi dvěma městečky Mosinee na východě a Marathon
City na rnpvlě Od Moninee jsou vzdáleny 4 až 0 mil od Marathon City
7 až 0 mil Pňda má na vrchu černou hlínu a ornice jest velmi hluboká
neboť byla tisíce roku lenním lupením mrvena a následovně je velmi úrod
ná Písek zde ncrí Jest zde hojnost stavebního dříví které osadníci
výhodně prodají v blízkých pilách — vskutku utrží každý osadník několi
kráte tolik za dříví co jej stojí pozemek Každý v okolí žijící oaadcík
utržil v pOHledních 4 letech každou zimu od 1350 do 1500 za klády Okolní
pily poskytují také doni práce těm kteří chtí na nich pracovati neboť lest
jící) zásadou dávali zaiucHlnání dříve okolním oiadnfkfim než jiným Daří
sn zde kukuřice a vAceky druhy obílili a zelenin které nalézají dobrý odbyt
v Mosinee Marathon City a ve Wauxau které jest pouze 12 mil vzdáleno
a má na 12000 obyvatelft Pro chov dobytka není krajiny lepSí
Ilhivnt přednosti pozemka těchto jsou: Úrodná podá blízké trhy
blízká železniční stanice poloha ve středu dobrého státu a zalidněného
okresu podnebí jent velmi zdravé zimy snesitelné žádné blizardy a letní
sucha úroda zde nikdy nepochybí neboť jest zde vždy dostatelc deétě
malarie a zimnice jsou zde neznámy dostatek dobré vody v hloubce od
10 do 20 stop dvě dislriktní školy na pozemkách kostely všech vyznání
v malě vzdálenoMti daně mírné a jelikož okres Marathon nejvíce Evropa
ny osídlen jest není zde žádných temperenčnfch a zakazovacícb zákouA
Ceny poztimkA jsou od řt ji do devíti dolar 11 akr dle množství
stavebního dříví na nich ho nalézajícího žádá e malá první splátka a
zbytek na šest rokA Mapu a úplný popis pozemkA vydali jsme ve zvláStní
knížce kterou každému na požádání zdarma pošleme Dopiste ai o ni!
II ilnlci v Mlátech neúrodou stíhaných kteří zamýšlí se přesídleli měli
by volit Wisconsin za svAj příští domov Kdo má přátele v Čechách neb
na Moravě kteří zamýšlí do Ameriky se odebrali měl by nám oznámiti
jejich adresy a my jim pošleme naši knížku o výhodách jaké Wisconsin
přistěhovalcAm poskytujo Dělníci v měntech kteří se chtějí zbavili
otroctví továren a zabezpečili si samostatnou a spokojenou budoucnost
nechť si dopíší o naší knížku a mapu Wisconsin jest jedním t ne j úrod
nějších stálA v Unii má nejstnrší české osady a právě nyní táhne sem tak
velký proud přistěhovalectva jako nikdy v dejináck jeho Naši rodáci
neměli by otáleli než budou nejlepšf pozemky rozprodány Kdo hodlá
se přesídleli nechť se přihlásí hned
Poíádám výlety na pozemky naše aby ae každý přesvědčili mohl o
pravdivosti našeho udání a pak nechceme nikomu prodávali zajíce v pytli
Výletníci platí poloviční jízdoé na drázo ChicaoO Mii-waukei A St
Paul a kdo koupí pozemek lomu peníze za železniční lístek na výlet
vydané vrátíme
Prvni výlet
pořádáme v pondělí dno 15 ěprrťnce 1 r Kdo se chce zúčast
nili nechť nám lo oznámí Každé
Pošlete si pro naší knížku a mapou
10 4x
THE UNION
prtwUvi puvrlinl
kuiMOtn in nniiiv
Idřívl
i 1
Turřiťl vMitii podala hov mi od
povif na notu vtlmoff stran oprav
i Arménii 1'orti sire iiifi44 U ty
mfy být profsdpňy Jik4 ttlttmf
fhes ať projsitnat hkolik fine otá
ínkřl sm olhn llák ňjikým ěiriAw
Turecká v 14 N Ul popírá 1 amlonva
befíňká divá felmocířn hljiké
(ř4vo k diktnvarif podmínek Ture
rkn a pravi U donfá f# sultánovo
pr4vo nebude poruíeno rM 14
odpořdi vniltá přímé odepřeni
Moti velmo í a má s ta to le
tjlo nyní echopí rámějJíeh prn
třeilki k'i tjsdfi4n( platnosti avým
póla ItvkAm — tríti ké středoism
ní bďtv které if posd meikalo f
líeyřoutn o Iplslo do Tripoll Nyní
jist dok 4 no # ruská Vládl ojev
fiije pfdiranířftf psvnotl od4 Ař
mnsks i p'iýlá lim ifianá oddělal
vojka — Meiítíni dof báieji s(4le
nové a nové ipr4vy o přímo kanibal
sk4m počínání si KurdA v Arménii
cmtiuI turecká vláda nedbá uíinili
kontě Kurdové a tureřli vojáci
páiott ns ubohých Arménech ohav
noti horSl než by divá ivěř ěinila
Huhdn turtikt) i nesnází nevy
čítání Poněvadž nechtěl provéstt
jisté zrněny v ministerstva % v jiných
íiřadech odřkoval se mti velveiír
Hsid paía Sultán vsak poděkování
douid nepřijal Obyvatelstva ture
ckěho se zmocnila ikH proti křesťan
štvu a nutí ho k odporu prtl velmo
rem Tyto opět naléhají na vyřízeni
otázky arménské a tak jest svítán v
křížovém ohni
Japan ztrácí svou nedávno vydo
bytou slávu Od té doby co povolil
Itnsku ústupky stran vyklizení Man
Žurie odepřeli Korejčlcl víecku po
slušnost Japanu a zavládlo hnutí
dostat se pod protektorát Ituska
které jediné prý mftŽe udrželi na
Korci pořádek V Japansku zase
naproti tomu jsst lid rozbouřen nad
slabostí své vlády která tak rychle
úxtupky ve vyjednáváni povolovala
další vysvětlení ochotně podáme
Dopisy adresujte:
NOVÁK & JIRAN
31 G HroadwaT MIMVAUKFE WIN
LUMBER CO Winona Minn
Hifl a tnfk Jr p} mn farmorfttn nrb Jlnf ra
7 Iim nim
vixfi k oiUiulntiti M flirte koupili cIKvt lak lacino Jako la
rirni min ncatii-! mimu
koupi olthodnikod uřJIJn kuniijrl auktntUklO U'lli )mu
pirnciucl ZmiatsMO nainiustu U-Wfl
Objadaivk dljtsl m v !ií aat UokJ