Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 26, 1895, Weekly Edtions, Page 16, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    'Á
-- MfcMťÍM 4 fc-AjMll ##wV )MÍ
10
-o- POKROK ZÁPADU
1
r:
4 i
ví
'to -í
Příčina
ehronlrkýc nemocí koneřní byl
ItavlerHia Obrrr-nslto tiIraťi oby
ceJnéMkn krev ílUHch a nedovedl!
f hépatl ltu& Afitnhri udřavetil #
ďrlulf lir Hhoup l o krk ku
iMtt t věnoval rlý avft) ci ku
prorkotimánf fdtfln r tifmlrkrh n
mocí tak afraSfié a íniilii)rírh
On objevil In jMfé nervy vdou dooř
nadfaludkem J Af ry ledvinami A
rnt vnitřními (Ufřojl J'u nrv
tito oslalienr n'fue I Ji1i'tk lřAl
II Játra oblenu)! a rrlt tefil iku
afava chabo JpÍIo ufo)irii talíva
cfm nfdot4v s sil nervových 'lř
flhoopa Ileatatif atoř' (obnovi
tel) Jest lk pro faluďk JUm a led
viny Jen! tftM fia iií-rtjr tato
ústrojí kontrolující
Tento f Ic není ítdný tak zv Ner
vine a fifnf y něm t'l nl Jedovatého
nervy dráždícího nf brl n s!oul ku
posílení nerv fl a ftlvnotl a tilra
vuje vsoehn nriiííce žaludku a Jater
odstraněním pííČIn 1'okua Té pf©
avédíí
ČVkmi knihu
▼M ku ilifní idrl
aifly" eklré IVfnl
tímti Jrkern irrwlnl
WMmA 1 1! f ř ta Dl
hlornuWiitt iilMufl
f m-~a Adremíitet
Dr SHOOP Box 7 Raclne Wis
Dr E Holo?tcÉer
ČESKY LÉKAŘ
0flk aa roha 15 a llaward Hhi
:j'iIil(Kk f K hf H 210
OMAIIA NEB li
Čím telefonu 1438
V ptinl ki!MBl xl 10 do 11 ráto od %-
Mpot oi 1—9 vtear
Obydlí v iíale 1819 Center ulice
Telefon t obydlí 1674
Nejstaiií a miiúWl
écHký irlivníli
V NEBRASCE
jwt
VE FREMONT NEB
Tomlnzii ochotal v vlcb pfipadKb toadolch
ktorékolirik tUtl (Ul jUiakotlvt oad4
aictlloU pnk tundoi MjUtaje dobři ?ýtldkjr
Adraa)U: U—
FniCIC A DOLEŽAL
Framnnti Nebr
Dr Jos Simccok
VE WILBER NEB
Ordlna} v WahBOvi Ukiruí vt Wllbar
kldodBl
Taékry borob7 jko I chlrargtckt
piaobara Injué a bdlableb mlat moboa
poradit m doplaam M-lm
Milovníkům střelby a hudby
Prá! vydat )aatB dra pikat lllaitrorui oaos!
tj totll Jada ibraal (ttLafck a dral oanoik
hadabokb airtrojd Dia Uclto ea nikl mil
aoei kaid vybrali oo potřbaj a dptuai tpo
Uhnatiím la oUIrll puettvé fboil aa poctili pe
Iz latdtma kdo ai př-J a aini doplir p41a
eaaafkr oobotai zdarma
19-) MJ PŘIBYL
498 S UalsteadSUChicaeo Jll
NavStíyíto Omahu ?
Jest li no ncoporoefite kmUtiU tm u
proatřed Prahy a atsrlho ta&mího
J OndréLókei
1333 J1JL 13 ul
který" má pro yáa yidy nejlep&f OmtifMky
'áfr importoraoé kořalky i tíná t&ebo
druhu jakož I dobré doutníky
JVd importovaná ffrAmkA
fett )ehn4 toho druhu ti mttti
Zaatftyte m d mně a přeiTČdčte is ZIZTi
41 Ir
"Vyliojil jMem
mnnhty tt oaoh ktcrd a radall fimlřjo na
notM aadrarřtil r"ollf kolrk a p"-afďi
ao ta cbixlé bojím adarma a kdo mtita platit
Tlml laelno V elrkulaH aaltnrl rrivfilo
ai td in málo oiíaU TaétlovánC ťtate
(akr Xdroaai
A WILDMAN
TWO IUVERS WI3
r
i
H 0 VOJR N A
Iřnaaa dtlaaf pml -Mm IímIk
aM-iMiaaa a aafMfNinl aa'
a amwxliadNa ataa koť
Oklahoma ( II- Uctít lilAm
t lAilfMifMAnf tiAaleIuJfcícb otiiok:
I) Co ljlo fřlíinou fa natM
cukrovar y Om- ) Jk m
Jmfnoyal dnfm Jmínem trn hrab
o kterém jt# jmII vtm liatn a
kt# J-t J#ho domoy neb ftfa lovná
3) dali ae ixxloikljr t)'ik i-okuay
m Aífilfn fukřok y níkl#-rýb
Jmfí h okreakTt y Nfb mimo (írand
iind Vacla? Hrab
(htht — 1) MČiny J(U dř
Illatní byla tu ! o uvalení llní
bídy a i-řňmy!né kriae peíliyf U
rookritickf koníren iruiil grémii na
cukr a J-likol roitoj j-rflfnyalg cu
krottrnlckého yiude po celím iíll
y i-oMlcíeii yy 2lov tolrxry a
ochrsny a Amerika neřinl yýmlnka
pad? celf obmjileny fK)dnik DrohA
třlcina byla aat ta ! ooen domf lý
brabí Am pemřl kipitAlu a tl kdol
mřll rAledkem iroienl prémie n#
dali — 2) Nealyieli 1m o ném Jil
ukoro jo 3 roky a nepamatujem a
více na jeho plné Jméno I ochyba
jem 2 mři Jaký trvalý domov Před
2 roky byla Jeho adrent na Jeden
holel y Chicaga 3) OvSem a aice
na mnohých ralutecb V okolí cukro
varu norfolkakého putuje jii po
kolik rokd více cukrovky ncí u (irand
Ilnd V okolí Fremont pěatuje
Standard Oatle Co každoročně 500
akrS cukrovky V Dodge Cuming
Madfaon a Colfax Co přetole ne
cukrovka pro cukrovar Noríolkký a
ve vřtíinř okresů byla tkouSena a
útípíthem
Ilallara Neb — Ct red P Z —
Prosím sdélte y Hooro5 ada-li
prošla předloha a stala ae zAkonem
ukládající pokutu aasesHoram pro
neplníní povinnosti totiž pro neod
hadovAní majetku v úplně ceně
8 úctou Frank Hejcha
OdpooŽď: — Ne pokud mámo
St Lonlg — Prilm adélte v Ho
vorně jakým apůsobem ne abavit
mravencá neb je vyhubit když tte
roíhoatily po celém domě Jcnt-Ii
kdo z čtenářů zná dobrý prostředek
prosím aby Jej vypsal MN
Odpověď: — Dobrý prostředek
jest následující a5 ovžera trochu
práce vyžaduje: Houba mycí navlhií
ee cukrovou vodou a položí kde
mravenci nejvíce zlobí Aby e "na
mladily" muže ae ponechal na tom
místě celý den a několikrAte ae znovu
cukrovou vodou navlhěf V den
druhy když se hojně mravencli do
houby slezlo ponoří ae do vařící
vody pak ae opaření mravenci z ní
vyklepou dle možnosti a houba znovu
cukrovou vodou ae navlhčí To ae
opakuje až mravenci zahubeni Jsou
Chicago III — Prosím udělte v
Hovorně jak se jmenuje "pieplant"
na teaky a jak ae přatuje jeat-li a
kořene neb ze aemene
Emma Jílkova
Odpovíš — Pieplant čili £rrden
rhubart (lat Kheura Rbaponticunrt
nazývá ae česky reveň čili rabarbora
tapoustá
S Dakota — Četl Wra iiž vlce
krAte v Hovorně ohledně zAkonfl
bomesteadnícb avfiak nejsem ai jist
v následujícím případě a prosím
tudíž za vysvětlení: Kdo by měl
domovina před rokem 1889 a ooustil
Ji a zaujal pozemek na preemption
na aiery m z&pia obdržel o kter
ale od té doby přišel tak že ŽAdný
pozemek nemá zdali muže zabrat
pozemek na reservaci M
Od povi d — Každý kdo
kem 1889 opustil g Jakékoliv příčiny
avou domovina aneb ae ji vzdal neb
v preemption zmínil neb kontestera
o cl přisel tak že patenta na ní ne
dusAhl raflle linou domovina v r
aervaci neb jiode zaujímati když
nemA více než ICO akrft pozemku v
kterémkoliv atAtě neb territorii
liltOllfá Ml 4TT
V CharlMton M Vt odmítla
velkA porota vinuti fatobu na pře
stupníky lAkona Jím! prodaj liho
vin výhradní jen y rnee státu aklA
dAn byl
V Pennsylvani! doatid řidl
leaní poIAfy íkody sAhatí budou
do milíonA Mail IlutUvilU a
Ormsťy Jakol metl KíIpmvíII a
Kehu'jtia a metl Magar Han a
Vofdport nalazA ai krajina v j
linkám ptameni a místečka ona
Jan nadlidskfm namahAním před
dplnoti ikAiotj nchrArilna byla
Fl !Unof Okla onarnovAno
y atředa !e na rrrvaci Arapahoe
IndiAna hrozí dojiti k vAlným vý
trlnostem a to nAldkeni laatřele
ní rodotha Hed tde který! l
útoku na Jdnu břloika obviněn
byl a Jeho! nevina nyní úplné do
káiAna byla
V Chicaga zatčeno ve atředu
est díluvefloucích měalských kteří
ve výplatní aeznary tanAMi ČelnA
Jm'na osob jel nikdy pro město
nepracovaly a peníze takto a po
kladny městské yylAkané do vlast
ních kapea avých atrkali
Ve středa vyneien v New
Yorku rozsudek nad bývalým poli
cejním inspektorem Mclaughlinem
kterýž porotou vinným vydírAnf
urtián byl a aice odsouzen na pfil
třetího roka do Sing Sing
V Chicago podána v pondělí
Farmera Loan anď Trust Co soudu
spolkovému žAdost za jmenování
aprAvce konkursní podstaty pro
Chicago A Northern Pacific dráha
kteráž před lety od společnosti té
3000'j00O ai vypůjčila
Denison la navžtíveno bylo
v pondělí z rána prudkou vichřicí
kterouž značných ikod natropeno
Ploty byly téměř vesměs rozmete
ny a a několika budov střechy od
neseny V Paradiso townshipa
rozmeteno obydlí farmera John
Iloae-a a on padajícími troskami
tak poraněn že záhy na to zemřel
Paní Sanford GillisovA maur
želka zámožného farmera u Shells
berg la bydlícího otrávila v úte
rý evá tři dítka načež aama podob
ným spfisobem aamovraždu spá
chala UAiúila tak v pomatenosti
mysle
Hcaíloif aa tom Jakiho druha bolaat Jt at
altrnl nrb zariiltfot lalki c b pevilUvá Pcrrjr
Davla' Palu Xlllar JI okamllti ijliti
Itoliiíci ioa5or!
Není snad knihy z kteréž by se
v nahodilých případech onemocnění
koní skotu dobytka akopového í
vepřového drůbeže atd tak vydatné
ponaučení čerpali dalo jako ze
"Zlaté knlby pra řariueraM
V knize této naleznete mimo rr
ccpta k léčení rozličných nemocí do
bytka nesčetných ponaučení potřeb-
uyuu v aaxuo uomacnosii naei
mnohdy včasným zakročením ztráta
mnoha dolaru se odvrátí Kniha ta
ková nalézali by ae měla v každé
české domácnosti abv vidv a v kal
dém případu byla po ruce "Ztaid
knilia pro farmera" jest péknó
úpravy v plátěné vazbě o 345 str a
cena její jest velmi nepatrná stojí
pouze $100— Zasýlejte objednávky
a přiloženým obnosem na
HOSPODAŘ OMAHA NEB
iKW!fntolHrt!ii
odstraňuje nečUM" látky z krve
léYÍ nmocl krevní koinl yyráíky
boláky na nohou vředy svrsb
unavenosf ospalost a Jest zvláit
výtečný lék pra Jarní nemoci
Cena 1100
Xa prodej ve TŽfch lékárnách
Krmori ledvin a Jater
neriJivnosf trudnomyslnosť ne
pravidelnosti v mořfnt volnaUl
nof řrravka moforý kámej
zinit ledvin jintě vyll
TMAVOMODRÉ SERGE OBLEKY
Sia ďruli zet $8
JmI ídAkou hli eat fln oblovatl ě-rtV# a lfďT
vadné aalaívo Nirlicem s- pMti a těmi Jil myslí ! n yk V
yftěl nmtt odporu o přenAní rási přea s-mnu aotidíma rJ
I2 obl#rírh fa y měly sfcitlsíně 112 přínil ponad! yárn a
evědomilA la 113 ilwll dAváma y
Avluk oblaky Jel Aly po cloii síonn na draíkti po 112 i
aaftAM tvéa ( at há éa ll iíAtlfLliintnHĚ lI Illilť i í:
Kdltri mv tlak tiřinááfma oit rátpri"ii nesou
oběr ti kdol opfxděnl sásylky
ae dAvno nalaiati na naiieb atulm
jaoy v otl íomn vsaa uoaiy
{racovali na tto objadnávee
iýcb ierstvých červnového
dvojnáobnA itaNkA t#iivka
střih — úplný vlněný a-rgf
Tmavomolró obleky bolialho tmavo ře rnho fxNtínu — I l
pevná barva pravíme — víte
62 muiá
nosí totolný
— čehol litujsme — Neměli
ilho chléva — nyní rn pouhých om
Obleky tyto dány byyia poapolu a
budou znalcem a uznAny za nejlepsf
J-Sf" Mluví ae
Otevřeno do 8 hodin
OZNÁMENÍ ÚMRTÍ
Zaaaiaal b) ! acdproaBjn oandan Uaoa kť-rai ani taaam anll Oimkoll f
Jiným zaeUU aa Bdi naaalritdlťlBoa ittíUm manVIky dort a matky
í
AMALiu a
aaaiiifBiR yloTlU dUtaín dik rt-m lira přátelím a Kiilclin kl M ořlnlll
via moiaí aby bol Bál aapoA (iateai fitfcloa a pro)aBoa aoBatraatt aintrallt
BrdWay dik vzdáa budil panim Noáíkoi a Hlof hlloi Ji draboa -l
v dloali oroel H atřoaIy a maodi bI a ni probdilv dála p 4 Ho
alekima t dojamaoa t-ě T domi amaika a paa'a Kallacvi a Ibodhasaro? 4 aa
proalory na křoltovi Hrdaíny dik vadla badll a damvasi kvítiny a vinea T
J"d Sokol dámakým aborlm VlaatliUa£ Bolaalava ě 60 a Olivová Katolaat
C M JČO fUda ralaeky í II CBP 8 Jan Boa í Byllřfl Pytbia Loll
Botrmlal 114 iflUW paraoaila Pokroka Západ dáln jadootllvclm pae(
V f Bartoanvi pani llonikovi pana a pust Cliaa Kaarmanovi p W O Uey
daaovl pl Vloovi (4 Nováíkovi rodloi Bolckcb a al A áaldovi
Hrdiny dik badll vadáa tál xa připlav aonatraaU vaalaoi Hvitdoa Západ o
í M JČD Wlltwr Klllkoa Pmyilovsoa ř 8 J tDi Clarka0 Doaroa
VUU I iČD a MBvood a a p i B JlMnikym a Chicaga
Dála Tyalova)-n ardaloý dik fáda tnXusif tm avolcl bratři kteH a Báni
paladsl noci lála ealm a a-anali ilrivlll dála naaalným oiiim přáMlm
kUM v tak hnjuim pita aa dtiatavlll aby k poaladalan oUpoílaka aunltt do
provodili a vlbeo vitm kuH Jakýmkoliv ipiaobi-a Bára v trada Bafc m aiaatraaf
aajffvo dU PMohyUoat Jallrh v tito kra ti oa oáa aoalani akoolca atkvt Bán
v paaiiU aa vidy
K W BartoA manžel
Josefa Kytko vil matka
Kdyl
a]l'pil
tálo
1-
Oxiifiluu
é
IIt jiném
btl před
Zkaalltwaa
wopiaia ai
Ir
a"
fll
llo zavinili
Ollrky lvt mlyl
- h ati rnly býli lémřř "JpmaA
'i _ í_iíiFtí
r rve nyni ihhiutum im rj:í
Ineii I no t — iw oM#ao — 4 %
střihá — 1 knoflíkové aako —
— prosívané (ikfJe —dlouhý I
í (
co to znamená T
oblek po 912 — ve co jme tnř
Jsme po etdnn
elon sězonu ŽAdoucriěj' J
dolrfl — to Jest váti v
obleky 1S ror-znAnyV
zde
— V sobotu do 10
„A
A DÍKŮVZDÁNÍ
i
-i
nám-oAovf:
-ri
EZFAIRGANKS VAI1V
USU tsiiíiíi li treUi V-
_ _ 1 r i
Máaia ]a vlčeti valkaaf 41
Mamini dobři )aoa u
É7
Jakol t K'i
Fairňaiks iům ocelofp
UM] a tHí
iaoa botovny vlb v lktt od 10 do M tU p v prlnirv ?
Falrbanks-Morse gasolinové stroje
vyladujloi ritu malt vydáal Viwb lkoati f-d 1'4 do f
1C0 koňaky ob Ul
Fairbanks Duplex parní pumpa
tak dobrá taka iHIkJI ' V
nám adillte eo Mmylllte diUU po radim f ť
ala a dáaaa vám udbad eo by vaa to Bab o'
th-aa
Fairlianlcs Morse & Co n
A ''
110M101 FarnamSt
IVol
Každí rolník doznává:::
a_l t_ A t d a at
rfpřf ?
J- "vv Ul lmBU g
když mohon praHata chránřna
cholerou k
OZBltÁNAatE&IfíAN ttna rum mu i uma 1
TIVB CCB8 po lyh třicet lat a v-provita dobytka aa ka-
dyah rkoloaott a v Uelot pHpadacb aotl by ana ik v Jadloin J
pMpada aklamal - Ham taknv rilvára v trate Mk la JoJ aar M
taji— kdyl poulit J dla daaáko aivoda a la aarataai a4 jo dobr' f
Kl IkM mm liSnaMAli ki„wn- i ' ' !
pro aaponicaal a aaay caaky
PETER COCKRELL mjllt
aoutí Omaha ZVt
í
eho- f