Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 26, 1895, Weekly Edtions, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    #
A-rbA „ % iJ - - av tt W t # afc4 fa 4
s
1 J
r i
14
NE B RASU
- v
J'!fitf h ftfcřoifch dosud í
řaste deítl a f blil I kukn
líre Jest ? pěkném stav u tk f Um '
naduje oi hojnou leů
— V okresích ihwmn a Lincoln'
blíl# Ibithsnbuřjfu iHrsn nový
vomoarf okfMsk Zsvodfmvari
rozloha hn Ie ohnátet 40000 akrrt
— Ilřodsn ktert dft 1 kvlna
MtMi n IWIIa hltí
jdaouten y porotou v Kill City
rommi vn na yi it yrií
— MMaaá rada v Ořm I fUn
nařídila náetníkti polilsaby přísní
proválel fiMinami řt pollai eol au
lomaíň v hoatinrídi linf b mfí
nosfecfi
— Úřadovna a dřsvtié fhřff
nrwjr rjM4 t HraifoM v 1 1 rt
eto Nb„ vyhořely v áterý min
lýdsn ?kodl ]#! f nifi4 Jan ři-
stef ne pojiatěnim kryta
— Mei absolventy vyiUI íkrly tu
ftuyisř Dl!Mlltl Ul JméňO řrk#
dívky si Kristiny lUlnářové ktsfi
hvla mtl prvními lařkarni ikoly a
sioiiuik oušky seskvelým íispě hrm
— T F Harwlck majitel dře
vřké ohrady v MoortifM Neb 1-yl
minuit čtvrtek h'l ti pracoval na
ioli bifl mstečka labit bleskem
Jeho Čeledín který byl vedle nlho
ji omran
— Minulý čtvrtek m i) UU ná
or&lkt nAkliJnlbo vltka iikoltkt
jrijilojml tiikUJnttnl vntjr h
fmi byly tři toiy Dkloipny kihíorn
kým ovocem roibl
— Ilolutt říftaff F W Iltinor
ikjIHK Ulgr')# o!f jt 10 1 m li
11 la t
tf4telí jeho }o tiřm i4trijf obáva
jí w le m mu přihodilo neitřití
— Minulý týiler v úlrrý odbývalo
e přřdMiné přilícen) frankem
Haielťttem t pobH2í Vork ktrý
v řtrt-k přidminal# týJn mrtft
nž pďtřflil (teorge Kinna IIae
Iftt odkaíán k ditrtnklnfmu ou Ju
pod t&rukoa 15000
— Zprivu nai( utrin iňatku pana
Jana Nováka z Ilowelt e ! nou
Dlouhých jíl jsme přineuli dříve
opravujema v cn řmynl i al Dlon
býcb nynéjií paní Nováková n
jmenoje Marie a nikoliv Frantiiba
jak bylo mylné udáno
— CUua Oberriiiller bohatý osad
nikvOrand Mland taiitřelil ne ve
avé Mtáji minulý čtvrtek ráno Proti
Obermillerovi byla tadána Ciiizcn
bankou ialoba na zaplacení tCOO na
Brnfnkana nil byl podepxán co rii"i
tel To jej tak hnětlo že ni aáhl na
Život
— V okrenu Scott Illuff bjla po
dána JidoHt na povoleni poxtavení
té nejtřtíí lavodňovací ttoky jaká
byla dosud v Nebrance vj kopána
Stoka bude 60 mil dloubá poved t
Wyomingu do okreau Scotť lílull
pak celou délkou okrenu a bude se t
ní moci lavodňovati přea 70010
akru pozemku
Náwledkem objevení e kobylek
ve východním Coloradu panuje v
západní NebrMue značný nepokoj
zvláňté kdyi ae vidí H e pohybují
amčrem východním Železniční trať
IJ A M dráhy mezi E'kley a Otia v
doaahu 20 mil jent jimi pokryla tak
že kola paroKtroja ae fmekajf a tyto
musely být opatřeny ocelovými kar
táči aby trar očiatily
— Minulé úterý nalezena byla
blíže Lyonu vedle indiánitké reer
vace v řece MUaouri několika chlap
ci kteří chytaly ryby mrtvola ne
známého člověka V kapnách jeho
nalezeno 135 v botovonti žádné jiné
víak známky dle čeho by ae byla
mrtvola mohla ztotožnit Mrtvola
byla v pokročilém atavu hniloby a
byla pohřbena aniž by byla ztotož
něna
— John E Haaa vynikající far-
mer bydlící btlže Collepe view bvl'této reservace odbývalo schůzi
minulý čtvrtek Jidyl aeděl na půdé založili organisaci ku své obra
avé stodoly cd zadu nějakým nezná-Po druhé chtějí vyhověli pra
mým zlosynern postřelen Zlosya vidlům a 1 ronajímati pouze přímo
musel znát poloho farmy dobře neb °d Indiánů
vesel napřed do bytu kde vzal nabiJ —Četní jřátelé a známí dra
tou brokovnici a řarmera postřelil Bigla v Salině Co dojisu potěšeni
Haas po ráně ještě slezl dotll a vlekl budou zprávou ie usadil se znovu v
se domů Na ceslé jej potkal mladík Crete 'an doktor pržival tam po
jménem Bob Garten který proň věsti nejlepíí co lěkař a dojista
pracoval a pomohl mu do světnice že přízeň dřívější byla mu za
Haas ae nepamatuje Ie by měl a chována Za dobu f Robení je
někým nějaké nedorozumění a také bo v O maze i tu získal ai mnobé
neměl doma žádných peněz Pode- přátele a dobrou pověat ale zastesklo
zření padlo na mladíka Gartena a ae mu po klidnějším Žití venkov
případ ae vyletřuje líaaa Jest smr- akém Jak vyrozumíváme bude
t?Ině raněn a jeat malá caděje na mít i úřadovno avou v lékárně p F
ozdravení Neděly
— (' Ihf i o Ml i ři tu
wU(!řh- lif'lHř min k
nírn k ffnt a Mfti mi otottiena
— Farmu Wiltlama řMmllM bffn
Hli llill bt v tnul t (trika na
byl minulý lýdtrt v Hlunlnn mUou
ion ti fk do k4niff
- 'A Fř#m'fit Mdamnii I
řnW-vki o okolí ori'in j t ve tatri
Ařo-ln
— okolí liia šiřinu' Min ln
Iliittd Nrl f nhl v (obolu ri lká
mtt a hromobití Utk ti letil do
nHolikt táli a itlil fkoiik kut
dobytka
~ V iiřiiíiln vy pikt v #ffiti
poíář v bu lot f T nfk lhůt
lmpaf!y a rnít d r#lni t- i lorti
ftíkolik n#niít H tm lot v okolí ftfco
da t kf t um na ixnHit) i ]( ftdr
popMffifm kryta
— hlnjtn klffý byl iMhm
Frankem Hiob-tUm bll) Vork
byl minulé doi rivrn ď
ifřiní nemomíi Itnroln Jfbo
lv j#t jtii povállivý
Foftfřm ktrý l fe I íjrdáfřm
tř#lil 'ernikf ho t-h]c Wod
fořka a rrnrtflfiř poranil J-bo matku
odbývalo v tpfitfí(Hi# minuli
"boly 'írfer byt odkiián dítnlt
n imi ou lu be láruky
~ J'líí# o lUtil! iiřjf t b
nu!tý bn na trati lim k'i#lsndké
Irány rtrmrr llnry llimin'' kdt)
(fpjtMřl přen trf ifUUiá div
ruki která m ním mdl na v %
yla llh porirna
Západní át okfii Lincoln
)! minulý týdn v ůtrý navitive-
na CTklonefiiktfrý miioho íkody na
ropu a při (pinl UTiuvr Ibnitmin
Youne a poblíží North 1'latte byl
zabít liudovy na frmř Youfijj ivř
bily rormoteny llo Yountrovo od
neseno datfkn rd mÍKta tak ! bylo
ai pozdí odoledni naleeno Farma
Wm Hchultri- biíi Verdon bvla
téí značně poikouFfia a vftecky U bo
ilroj zniřeny Cyklon byl provázen
L- L t' 1 t
piuj)iu aiupiiomin mere ntnono
kody na poli upniioMlo
— Minulý týdtn v úterý vylál
vrchní soud mé rozhodnuti v Hi
lu- dra Ihye řiditele liiKolnskébo
látince který byl iuvi rnén m
měnící květnu xt-MHten následkem
obžaloby pro riepo'4dhé veden! tMta
vu a týrání chovanců Na jeho mito
mtanovil tehdy tiuvtrnér llidcomb
Ira Abhotta z l remoriL I)r Ilav
iMiiiiiíi k fou'iuin (iovozui( Zf
I- I I I I A I t m
guvernér neml hn právo ncnadit tk
ležitot fe doMlubt až pKd vrchní
Noud mátni který rozhodl ve tro
pech truverníra potvrdiv jtho ji-J
_ w i
náiil I)r Ily ujuhí nyní ustoupit a
r Annult zaujme hned j-lif riiínt
— Vzdor nvnějíírn dobrým vy
hlídkám na úrodu ve Frontier a ii
ných západních okresích inou dosud
rozšiřovaný zprávy o dísno bído v
západní NebraHce Občané v Jlold-
edge těžce nesli tyto zprávy které
posuozovaly pověst okresu a za tím
účelem UHtanovili výbor který stav
farmerft v okolí vyfeiřoval Minulé
středy odbývali pik scIifiJ v n'2
ýbor podal zprávu že b(Ja pominu
i farmeři mají ty neilepAl nadíi
na úrodu a další stesky že jsou ni-o-práviiěny
Ve schůzi přijato usne
sní žádající guvernéra aby pro
íil&rfil veřejné 2e bída v západní
Nebraice pominula a že více pod po
ry není zspoiřebf
— Cap' Wm Keck minulý týden
doručil rozkaz asi třiceti nájemcům
na Winmbago reservaci kteří drží
ozemky dle nájemné smlouvy
lournoyovy aby se vystěhovali
ento nmilěl uposlechnout a oddé-
enf indiánské policie jej násilím vy
pudilo Na cestó z reservace jedn
kfiň mu vypověděl službu a tak
musel nechat manželku v bouři na
cestě a jeti do Pendr na druhém
koni pro jiný potah ISO osadníků z
v
-HWKOK ZÁPADU -4
— W J iřhulbýMlý oll (nik
nsni onsy ? MiiiiKtn keř řsi
ťí-lávrem rmil byl Misn v lll
limors a itsdřníy proil fi#řtii lihdy
pro p l# ání rirofsvření vylákání
pul pod tři fini A"ií„k ni a 'řii
irinilsríí bmkotnllto rákonu v Ň
břisce řhiit s přlnal íi řldiil
nw!i rifn:"Mii'i poprvn co
ru oi i Muen afaoiif }Pt„ rtii aa#foi nynf sam lot ls pronijimat
jíl JrdMoii o nhil Milli(n fc vftliiřrn k pr a bud as smJiI abv
rspiKiisoi jiftoi Fartaon i sil ty
byl al kat í pohledávka na řffit
MpiareiKts 7% Ofokři V N'iri''
Je tálo n ls se fiřsní podílník banky
půj-i př !& kttitsbt bvfcy
U J'fr r vjdlttlil i h hf %
! vi o"' n mrny řarsr sm
hl d ra llA-Mfo akru na
hinki a první mofgiA nn i-oikoý
rnijfffk V rei oo J4 dlittlui
bnřs řin!!'tíifcí mfí l'i"0
rJMíot e rpM lii ároiiky a rá I
poíám r mnou n lílaji"
llMdsa J Talř klMf bii
rr„ m r-y j im mnim
rll I llthfld a ll tm llklin
iUtndiho proti II l!ríwikimni
ř ilomy'ié prnnáalsdováni Mrook
lfK teřcly ins proti bnisl falobii
roháil( K lyl byl leh ly Tailor
-Tiis-fwa 'l t '''r W WJMMPMI Viti
msrn byla pk latoba proti nmul
ynnnua naisikem toho nyii
la náhrado kdyl r-ebyl ojaonarnl" l k mM ''"
% t - I'ř7 j n-obením bacilu polobnbo
~V NebM atožen 7h'Mionomui bolry v lide b k f Iz
uilelft který rjchlav řoilřil ÍK
Isk řítá mnoho lenft a ved pojiíru
jlil obchod Jko víeiky tdpůriié
polky vjsk dosud neučinil Mdost n kUry lM ří t
o povolnil iloieni sHkua akolvL ' ' ' t_
polek Již přijímá poplatky a vyplá
1 po iporu nehyl dosud inkorporo
ván Hi4tnl auditor případ tento nyní
vyi-iřuj a hodlá proti spolku zakro
čiti
— V Olell vypukl luinulý pátek
na hlavni ulici pojár a zprvu zdálo
se ie iuile celé místecko zničeno
Náhodou se ale vítr obrátil a nad-
idakému namibání občanů oodařilo
se oheň obmezit Vyhořely následo-
Icí oocbodní budovy: lvi Joye
škola tl 600 Htraddh Hardware it
urn Co škoda 1 ft00 Jas )un-
canaftkoda $1200 J C Antoby bo'
koda 11200 II K Tinehera v nll
se nalézala posta škoda 2 000 do
hromady a postou Hageman Uros'
tkola #500 Hanka škoda 2000
IVrry Wslkers řkoda $1500 K II
Ilindse škoda $lr00 K l Simonse
Akoda G5 J C Lake-a škoda
2200 a budova psní ííuyové ftkoda
1 2 00 Pojištění obnáší ni p l vici1
Pohořelí nyní zauýílí postavili ru
míi tě fclKjřslých dřevěných nové!
cibdré budovy 1
— Výslech stědktt v přelíčení a'
podvodným pokladníkem Iírretern
Scottem z okresu Holt před soudem
v liutle okna Iioyd byl zahájen
minuly týden v úterý Prvním
svědkem byl Dril Akin ívakr Ilir
retta Scolts který vypravoval jak
byla mrtvol nelezena a popisoval
známky násilí na ní nalezené Po
nčm následovali iS Parker bratří
Youngové (iirard Polk a Jiní Dru
hý den na to avědčila si McWhorte
nova která popisovala událost u
posty Parker a ztotožnila Mullihana
co onoho člověka který vedl první
slovo Dále ztotožnila obžalovaného
Harrise co jednoho z davu lynčova
telů Popisovala jak jel Scott ae
svou rodinou a jak byl davem pře
paden a Žádán o vydání peněz okre-
su Holt Jak byl pak stržen a vozu
odvlečen Po ní svědčila žena
Hcottova a téi ztotožnila rozhodně
Mullihana a Harrise Ve čtvrtek
svědčila Kletá
dceruéka Soottova
která též vypravovala o odvedení
Hcotta a pravila že útočníci byli j
makovani rk mělo byt čteno
svědectví dra Gilligana víak na ná
mitky obhajoby čtení odloženo Dr
Salter a Norfolk který mrtvolu
prohlížel pak popsal známky násilí
jaké byly na mrtvole nalezeny Pří
saha vigilantů jakouž ae zavazovali
kdyl zakládali spolek mstitelů ne
byla čtena poněvadž obhajoba proti
iiciuu pi!nriuii pme po
caia a oinaioixiu rrvnim avfikem
byl obžalovaný August Oberty který
dokázal že obžalovaný Klliott nebyl
přítomen lynči Pak byli vyslýcháni
'V"! ° LU wV 1 řa'U JDch i
svědků kteří odkazovali že v okre-
so v loyd kde se soud vede nebyl
žádný zločin spáchán a vyvraseli
svědectví obžaloby ve víerh podrob
nostech Obžalovaný Klliott doká-
zal že v den kdy se lyni udál nebyl
na místě Sinu Všichni bájí se tím
že ae anaží dokázat že v udaný den
na mlátě činu nebyli Svědectví
lejb-h js podporováno Jinými pvAI
ky
— KomUs veřrfnleli toemkíl
bti foy v Lincoln # t tl Jíl jms
novánf d on# v stáiM kámlrl pfi
risvadl řnnnl# 1 4koio kf vo nsio
volilo jsni na vyplácni ilísnfůa
sořátis fMiob Jes neobinMe ním
raněni f kriel h"iUh posls
s třisri sim VI pllcslo rihftvvdf
'muf býl v-nří kontrakt mUm v
prleifi( dny iioil IstUlfif nrv nm
budou nyil vlcs inoy kroky k ta
dAfí pnilhn koiitriktu a lldlíl
rtí vi f tm íhd af d i řlíllho
t%tini takono uri va
— V WiU sr soaroupil # ďbro
volný haiký iboř Jebí l nfednbt
af na předrďi jou cvíi J I
llorerký ívoli-n lyl náelřiíkim a J
I fVrveftý námřsikem l'edoloi
ifoUn Charba M
l((„ j M Korbtl prkldnlkm
i A Ho
ídtjsVily S V lni-
w # - - -
riolých týdnech střboviyé kobylky a
panovaly bavy U roiffl ado
Nrbrssky a Kansasu Vák nyní
oznifitij ikul bní stanici colora l-
I0'" fcAř ' M pM kobyb
nesplní
— Uřval tolihs t
velknu porotou v ibžalobu po ůa~
itntvl v zbankrotnl banky v
Ponca řízená jeho bratrem víak
jř 4 f - - - - - -' "
1 11 11 i 1 i
fit"- ' ' ~fmr „ ' " "„fSr
VELKÝ VYPRODEJ !
Prací střížní zboží
Kotkované éotise na zástěry 2jc
Lstní kalika 3 Jo yard
Světlé l&tay na košile 3o
Tmavé smuteční kaiika 4jc
otiše na saty světlo 1 tmavé lOo
Jk?Hti P? 1 4°
Skotské bitisty pevné barvy 6c
Nejlepíí jakosti perkály lOo ysrd
Btrevné krajky ivýearské mající
ceny 3po za 15o yard [pouze jeden
P kupujichoJ
Výprodej plátna
ia tiťjnlžAÍ ceny dosud zná nič
Yard áiroké plátno 3 Jo yard
" Anchor plátno fio
42palcové poslámky 7J
45pat bílené plátno 0c
J 4 plátno 10c 8 4 bílené plátno
11c Q 4 lO- 10 4 nebílené plátno
10c uanion ninei 30 a Ra
Střížní zboží
32pal vlněné challiea v tmavých
Urvir - h iiln vrt
32pal vlněné challiea mající cenu
39„ 10i yard Nrjlepíl 3ipal
11 25o yilr(1í '
iml
'69o tboží v barvě moďré a černé
pouze 25c
1 1 A V MLH n HnO
Mil I lir l llllllil
pru jakousi fofmafnoat b)l 1 ibll( (
hysproliln dán byl minul I ý I 1 V
meva v oblaloSu velkou pofoti'1
vládního sou l-t pro fallovánl iip
sk onoho soudu
— Zákon nH#oJíi hubení řuskě
ho Mláku byl přijil v nsjvyá j'
dobu Jest málo r kresů I nich! bj i
íiesWovalo Í0 plsvsl (en as M
yiuáhá Hudou li občané a restář'
korní i stou poynnosf budn bodlák ftl
ovlsm bry konep 14
Kancléř stuni university t a
hl klsrý j občanům Omahy j
míli m jdsn t MmkŮ přlalai
pam'(l rn J
při
liotl Komsnskěhn
♦ dl se a'h
postaven' jak jsmejil s lili N !
Jh místo povolán byl prnf M H
lísan 1 Minrfatolis f
~~TIA loňskou a v }Vf
brae NHÍtilr I t-oíiv Plat 10
itovských řídl s# 1U množství tlii(f
vykonané a upravuj kaldoročr A
V n 'prMiIpniaktch" poítáb}r
Nehrssc snížen plat poštovských 1 '
$100 jedna lolta přesílena I třldvV
třetí io čtvrté (v Ainswortti) a
ze v i ptat fvý-n totiži ve FÍ
í'ity Alliance llartíngton Nfrf6ik
Plaltsmouth llandolpbNtiomsbnriífYt
a Hutton H
(J
Ztráta (huti k jídlu dostavuje ni
vidy kdikoliv žaludek nenalézá sV
v dobrém stavu Dr Aiiguta
nigt bamburské kapky rele zažíván
ústrojí ssilujs a ťbuf k Jídlu vrar
Kdo chce mítl Hkf nejlepíí
koupí léky Hi-verovy Chraftle
leků padělaných!
Drobu Astky
2 balíčky Špendlíků 2 náprstky
2 péry Šněrovadel za lo
a r
íxue wv yanm na cívce 2o
4 paklíčky jehel 14 správkových
j"hel fi jehlio do klobouků a 80 1 X
ípendlíkň v krabičce vSe za fic SJ
Perleťové knr llíčky 2jo tucet
rnn i t _ jí
w nuiycu pusu s veinyini kovo-' t
VÝnii třssllkmi )r in jL '
sioji za o M
onociiíMii
í liber dobrých hrozinek 25c
8 Ib sušených hroznů 2'jc
Dobrá rýže 4 libry za 25c
31b krabice nsklád broskví 121o
31b krab kaliřorn bruSsk 12o
21b sladké kukuřice 5c '
31b - rajských jablíček ie
Smlíerina tabáku Duke a pěknou
I A I f
ii) 01 sou j no
r
íeralyř prži iiá kára
Dobrá Hio káva lOjo
Zlatá Itio 2'iu
Java a Modu 25o
NejlepAi Jav a Mocha 97}e
Koztlučená Java a Mocha O a 10c
ajr Mimi se tu česky
n Hll H 1 1 fl lirrv
ou8ct IIIII1IIH Tlhll A
1
1
1
1