Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 26, 1895, Weekly Edtions, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    v
VOKUOK ZÁPADU
li
flAto pfiti iKíbo víc krav?
I řY"1 JM oi luft l flt " 0 hl'ř mi rvf"V
j_J tím #f''0 Um Mto m Mn"" fi n til - 1
! M On )(M e til
' avJ I f( m T f'i'cnt ktr I j
'r v v i (-
I "Jli V N M
„ The De Uvil
tíhl III
riJuvovu cikorio z Cli
UKOVÁ Ml '1rXNKA
MANUMíVA
% #
)lrf
Km MM
N 1 ? i
! I v
" f I m St j
3
Si
li B
-5 1 = 5 it
'"i -lis
V5 Tí
' I pr
' Í7-S69 Centre Ave ''''tu'" CHICAGO
PROČ?
íicjsou
tnly
PF
I Zkuste ho n budete souhlasit! s třmi tisící kteří praví že
Lt "NEVYROVNATELNÝM LEKEM" pro líčení neduhů Jater
edvin a mechýřc ženských
irightovy Na prodej všude
TUK lír J H McLEAX MKIHClXK ('() ST LOUIS MO
5rolilD(íle ů poiiftjicí ůiml íá?aiif při proácii každčbo loto
Harvey and Blue Island Land Association
A C 8PALDING předseda
r'jl'jSí majftí-k k ulomení penAs
Iupt nyní dokud
Nová elektrická dráhu a noví
"Jtřtfl poBornfi naíi novou NinloiIVll
(iroUy
T linf ÍIL 4in
r procent Hrážky při oplatkách t 100 neb vfeo
V V případč Je by třetina ceny kupní na lot byla nphcena a kupu-
fic1 letnřel di cpolecnoMt tato úpin na lot bes daliícli požalavkft neb
i nitlfttek kterémukoliv clenu Jeho roIiny dříve jmenovanému kdyí vňe
F cliny povinnó oplátky ai do unirti kupujícího Jhou Eaplaceny
Takto máte áruku že I kdyby
cením ioiii ihkíu mni ridnnii yb ume z penvi varní vyuanycn
Žádné úroky! Lehké splátky! Pojištění proti smrti!
Přijďte a promluvte námi Dop y ne eodpovídají
iVHarvey and Blue Island Land Association
' 75 Karl
Cor Madison and Dearborn
J Jvvo
v
tT~ ZialHla o tomlo limu
ít 15 1 I JAO
{ Jtúlnf tehlf roloifkjř řanoph ve
Do (h in
JfOnfm fKfwtnfm ntm řV'"íJř
ínm ff(f# t
„ i 1'JLA
0 ► H Ir
Stpintor Co
11 f iiWfMW C
' 4 I I""
—v
1 n
2 J
alfffHlI
-i m
M MI f W
9
tm 3
3-
A
a m
ví
0
ti '
I
t A lOUX
ILL U S A
V Z' v
BOLEST v KRIZI
Protože vnJc ledviny n játra
y pořňdka Po Jeta a leta uží-
ženy po celé zemi ncjlepSími
výsledky
I)r J II McLoaiia
IJalsám iro játra a ledviny
pro líření neduhů Jater
nemocí rheumatlsmu a nemoce
po $100 láhev
jenž ryťlila ntoupati budo v cení
jmou potem ky laciné
továrny v ťrtku r-výíí jejich cenu
o2alujícf pougo 5 neb i0 mřsfcnií
Ikllf lil _ X I
murt mo dontavila před úplným vypla-
Toni liuildlnír
St - - - Chicago III
V řiditel
II TlOJm
1
HpHUleeh PMpUtné il rrrfn
I NAŠEHO MĚSTA
— V Hffý ndpoUdn Mi(řii
lN tctkrÁ Omnhi fmllfifitlí
řá'i## fti(ifcj iIj tfJ riík llnf
II kt#řj)l ďiiii l M 'ř pMíf
l'ř'diNÍMář tyf i řní(l míe lei
í i'l l'k'nf ímovřldn 4 fnl
l l't k ňl lom" "kU'lny
mttM řt'Jl'iti In lííi'oin ípfři
hfř'it Z ř M rf likU lAn-f t
(i'Aiki ify an nřřo poftltli'i
♦ Alffff ani i mohtA nq-oklA IW lA
4hy hk4ilii in bjt) pritdivf m
pift xiknd ijiřotieřtil M lo lj)
ka!f líultft v lni flobA mnoho
ptl ll r ý i lohbyml )"fiíihro
mfitř #d'oal jlikftl ář'i#n při
lžím ffinoli') ni biř likuloval
řeíňjílt (rit pří lom MřpAl poy
řoulrniovitl pfi#tl ! Rřnfír
jfři Jkolb pfkfulřilat tnrtVlho
V pořádkif ftebridoa II povřutS y
nbfaly Nřitíjíí f frnf k Ijrl mřl
km' kfrmfdrolfrnvl přohll-Utt knih
vjeh nedovolil %h {ji byl k loma
nlátini feioltitf mřtk rady f
i4n KA"ledkm loho eli v
ondali odpolelr# řuitelovA Jeho
by a ním n finanníeh i&l#liio(efh
orokovlí umluven nimi ' hftíe
nu 6terý dujioledn TloJ veřer%
říal radou matikou rMoluer
ktrouI komptroierovi nuřítováno
vyšetřili k íofid ikfilní vltnA
toj( fd pěníte ukutecnA tik n&
elit ololeny Jo — a In ille víebo
M llollnovl dodilo V ůtff ráno
iřiíel do úřadovny mnohem dřív
nel tvykem jeho bylo i nedlouho
na to odí-icl aby prý oholit! mi dal
Kdyí vfbor rušitelů v tulanovený
f:i do úřadovny jeho do dotavil a
Dolin nepřicházel tapočato a pro
lídkou Houkromých jeho lixtin a tu
řiólo no na littiou datovanou 7bo
května v které! prohtamije Holin 2e j
ivotí raduji smrt nel tnenctení a
tároveri připnána tam olova: "Hodí
na nadcňla" a datem úterním rA
toho nouzeno žo Bullu oamovriled-
nýral myílínkanii ae eabýval a proto
ihned co a nejpřínnřlsím pátráním
po nřrn lapočato Zároveň pak ta
poSato pod dotorem výboru rucitelft
it prohlídkou kníh a táhy ohledáno
ie obavy ručitelů byly opodtatn5
nými a že okutefnč Bolln penízu
mí-Mtoké tpronevřhil — K veóeru oe
teprve podařilo policii zjiniit kam
Holin oe podři a hned vyolán ta ním
oeržant VVhalen aby do Omahy jej
dopravil Holin potloukal oe totiž
celé dopoledne rftznými hootinecmi
odpoleJne odjel pak do krčmy
Hillovy u jetera Floronce kdež v
pití pokračoval Když policÍHtu
thlédnul učinil pokuH na vytažení
revolveru ten mu vsak v čau t
ruky vytržen byl a on k návratu do
Omahy přimčn — Prohlídkou knřh
tjiStčn do večera ohodek ♦15388(19
mimo čeboÉ prý jeSté i neHrovnaloot
v bankovním vkladu v bance Mid-
bind ohledánatak že onadno nchodek
O nt-KOllit iiBio av)tten oyu niue
1 Ifl í #_ í ! tí! HA
obzvláSté pak tenkrát když by byla
potvrzena domnřnka že již při okon
čení prvé lhftty ové tkrátka byl —
Jelikož ručitelé tjiotili la celá oprá-
va úřadovny pokladníka mříHtokého
vedena a bezpříkladnou nedbalosti a
lebkomjolnootí miopendovali ve stře
du dooavadntho přirucího Hollnova
Jerotre (Joultera a vyslovovaný joou
pochybnooti žo by týž zpít do uřa
du oveho dooazen byl Jak tam ho
opodařeno vyovítá nejlépe i toho že
V TfcTO CiaTI ZEME bIA m vhw kUr
véMh iUlnlk niicl dobramedy do
dTD JoAtí poválán byl M ntvyliilUlBý
Po ninnho rokl prohlUok)l ]) Ukafi i nadali
paM o )dBO Mdlá TUbn)fcl IWllI dl
iilio B"-roolior )) psic TjflWIU raliláalll ]]
▼yIMlUtnj Vida dokáMla U kUr )mI
niHtahin v 'té aoniUvl UImu )iJlcliii
) Udil lfU IťlU M prMtfMlky
Ulo íílnk BBjMal HALL S CATARH1I CCRR
holpTná r J CtiB-y Oo Tlodi Ohio )t
td TBilřn diTkieh od 10 kapot do llifl
ky tf Inko) pKmo a kp-f a illiovlty povrah
VBltřatl Habla)! aia dUrt kaidy při
pd J)l by lW V BíyUíll ZaAlat al pr
elrkalAí" a odporoř-l Adraaajlai
1- J Cliity 4fc Oo
Toledo hto
tr řia prodaj vi-ok tékiralkl m Tas Ukav
hkfeíl 90 !řlefirft tylihtl l ♦!'
iefiř hol k otiřiní nprivnf ni lll a
jeden t fc (třhvedoiiríeb vyhřáno mé
dikořie# o řebiti lUícovkd tf'o
Hukřomý mnjolek Ib-llfiftv Mbuvn
bil hned v úleřý tbtnjinl binkml
jimi lnřiAJí olrňt# dluhoval lk
tn řfíi(el6íi ni(tiyd# řte liod k
vlMtnf kap nhri liÍ
~- V" tedn Vdtietpfia Vek' p'
foton opilkotnii fihllbdi ni A F
Míchofe kff nj'ilk nfUAtU
batiky t itUi hfi') I Neb a !' dib
hfl l lAvářií íaleariýeh -en-í
V p'fedftí dob řtifti)il I"IH V
mnti'k'l tom obli 1rflhjU otff
brnýfh dohra jko hodby p d( a
VtMřnváftÍM jíí!fio dWaoy do
obfni Niborm tk akulpnÁ
při it"enf bo řiíkřtlik ttUítijřU
ďdr1 tilht rnleřjftn — lbti I
nemohlo býlí Jii('fio rit díl
Niehola pení l to oáml dd n(!
protfdnfkm k jirli udávání byl
L K Ktliot kterl jk minutu
m# otřiámiií ilřen byl n pde
iřeřil U poaledřiírh nH V #otl-
oedním mlíkíi (!tlhoun # th%K
Dli odkátán byl otře lu křkmn
OOU ll pd oářllkoil lilKřO V jero
otatkit kterI it tufle vandrovat!
rnuoel Uylo loti! nd l porbyb
noot dokáxáno lo kufřík v iiéml
lupiok nátrojn nleony Jemu
přináležel a li ním v noci kdy
loupels ony opá hány omfretn ku
('alhoun im ubíral což ovaern doota
lenf m důvodem k odkátání tou lu
krajkímu jeot 1'átráníin iJUteno
1 Klliott v otvoru ovím xlívá o
veoli národní a žu Jeol jedním nej
doveiínřjiích lupíčn kteří v letech
poolednfoh činnoot ovou roavinuli
Tak jHjkud tjióté:io byti mohlo vy
loupil před fl lety pokladnu v Cofly
ville Kan V AlchiKon Kana byl
přioliJen při práci a kulí t revolveru
policioty rukj mu prostřelena avoak
podařilo oe mu upláchnout! V Min-
ncapolta při pektinu o vyloupení
banky opadl oe žebříku a zlámal oi
nohu Nejmelejňí vňak kounek vy
vedl v Chicagu kdež ootva čtverec
od otanice policejní pokladnu v kle-
notniekóm jednom obchodu vyloupil
za 20000 klenotu ukradl Hyl
za to odsouzen k dvouletému žaláři
a teprvé před nedávnem byl t kázní
ce propuStén
— V krajnkém ootido odmrfiténa
byla ve otředu žaloba John Wille
rnanoe kterýž orolecnoot pouliční
Iráhy na náhradu v obnosu ♦ 10000
žaloval Týž v říjnu rninulého roku
prodával ve vozíku ovém na Farnam
ul ovoce a při přejíždění křižovatky
na 28 ulici byl přihnavoím mi moto
rem pouliční dráhy zaoažen a vůz
mu rozbit on nám pak na dlažbu
vyhozen a notné roztřesen Soudem
uznáno žo nehoda zavinčna vlantní
jeho neopatrnoMtí a proto žaloba ta
odmroléna
— Sokol Mendík cvičittd Nár
Jed Sokolnké opuntil ná ve středu
večer skončiv dvoumcHÍční ovou
činnoot cvioitelnkou v Omaze a S)
Omaze Za pobytu ovéha zde zinkal
oobé hojno přátel v kruzích ookol
okých jimž příklad a poučení jehož
ho jim dootalo jnou pouze jen ku
proopechu Sokol Mendík jet mu
Žem okromným ale véci ookoloké
oddán tf lem i duSÍ a proto nalézá
ohlasu u vSeoh pravých Sokola —
Odebral oe do St Loiíhu kdež ai
méoío pftiobiti bude
— Paní Annie fhapple ová man
želka zavraždčného záletníka Wm
II Chapplea kterýž jak známo
James luhem zantřelen byl problá
oila že nyní Ibe na náhradu žalo
vati bude neboť prý taHtřelením
manžela o živitele přiíla a úplné bet
veškerých prootředkA zanechán a by
la
Ve otředu odpoledne odbýván
bvl Pohřeb paní A HartoSové o
jejíž amrti minule zprávu jome při
neoli a přečetné ono účaatenotvt
obecenotva kterýmž pozuatatky jejt
dpřovonoiiy byly ai h% Nářfřdřil
hřbitov AAi nejMpif tt tom
ik velik příni a lae ntií4
l#il V ďm amutku prorrlu
ven oliva ňthy p Janem Wt-
irkfm nael řakov vnid a kvtl
novfrnl ikřirri boha' Oí Iolfři4
VheaefU va vftl pfdtfebňf ktřřýl
plk přliv tdem f lařiktft fd-oo dám
akjeh šUorh imtkf i h JkoI I
oborem 0'iutK oftnkffi al k rnotd
řt1 I I ďipřnvMeři byl Mrtvol do
přovoeři přáteli V povoterh
řtt hřbitov Národní kdI r vyko
ři4fil dířídft dU ofřadřtlki Jednoty
í"'pk ji lm k řnřnii odpočin
ku nlo!n byl
— V pofidif rnleeřif byl V Haf
keř llotobi mrtvola Jfdřioho a li'itft
J II H turko ho kťrfl V pátek v
ho(ei tom nby(řval t d! viebo
jítř tdiol dn oamovraídu íibae
nim op4ehl I5'iiřk přiíet ďi ho
tbi v p4trk a vyká#4n mt k) v
IruhAm pna ho II Kdyí v aolxtttt a
i tA komorná do pokoj jho
dotatl oe neriiohla m'lo oe 1 1 to I#
Ibiurkff finUel a f i i I by byt ťďet t%
otravu m lilii V poidélí kdyí po
koj řinen pro jiného hoU potřeli
ván byl koneřn dveřa vyraženy a
lil teprv ohledáno In boot oarno
vrabbi opá' hal a oicn rď'ÍI o na
protfradle které n Aelo piotele v
veoil mrtvola byla již va značném
otupni rockUdii Při mrtvole nena
lezeno ničeho čími by totolnoat
jeho a dfívřjit tydlióté zjiotitl ae
mohlo
-- V úterním aaedání rady rnčat
oké podána byla zpráva výboru kle
rýž vyAetřiti mři ninoholí olálo by
ovežení a orovnání západní I-aven-worth
ulice tak aby ulice lé k jízdé
k výtavÍHli otátnímii používáno býlí
mohlo Výbor podal zprávu že na
tnéoto připadlo by k placení v celku
aa II 100 a odporučeno aby práce ta
ve Kpolku o okreoem podniknuta
byla o v Se in Jediné pak když by
opolečnoot pouliční dráhy ne zaváza
li že po ulici té tralé ové až k výsta
višti prodlouží Zpráva tato byla
přijata a mčotHká rada oo v soublane
o ní zachová
— Chcete-li zvčdéti bližňích a ob
SírnéiSícli zpráv o farmerokých po
zemcích ve Waohingtonu Montané a
Oregonu požádejte anglicky poňtov
ním lístkem C A Mitctiell Webster
St Union Station Omaha Neb a
on vám zafile podrobné popisy po
zemků tčeh (93dUtf
— - Přátelé James Ishe kterýž jak
známo obžalováu jest ze tavraždčnf
Wm Chappla kterýž h manželkou
jeho nedovolený pomčr udržoval po-
činají již pracovati aby veřejné
mínění proti zavraždčnému co nejví
ce popudili a tím vrahovi vyváznutí
zajistili Nejdřívč roznášena zpráva
že Chapple před nokolika měsíci v
South Omaze pokusil se znáxilniti
mladé jedno dévče a že pouze zapla
cením značnější částky penčz soudní
mu stihání oe vyhnul a nyní zase se
tvrdí žo již v dřívřjftím bydhíti
svém v St Louisů Spatné povřeti
požíval a že totožným jest se Silan
Chapplem kterýž před více jak ro
kem pro mnoboženství obžalován
tam byl a před vyvoláním soudu do
bot prásknul — Mrtvy hájiti ne ne
mftže a proto budou míti pomlouvači
lehkou práci
Nervové vysílení
nmpaní htU(ni i Hrtonnt Imlení Mary
liolfnU o tiderk Zilrruť rtnjuili nott netii
Hrnout iitupfUmt poHtAni opia opUstri
otd vyléčeny Jmou J)r Mllexe Itestor
otlve Nervlne Neobsahuje opium 1'aní
Soplilu C Brownlee De Lund Klorittn
lr(H'la padoticl nemoci po 50 roků a do
ovédčujf byla úplné vyléčena Jacob
Petro Kila Orcfjon Irpél niTvoonlm
vy oděním ftyry leta nemolil ooúti a
nic inu nepomohlo dokud ncm' ni uM
vhií Ir MiiKa Kehtohátivi Nk&viik
nyní Jeot zdrav
1'rotliitil $ na ji ti tanitenl
Kulhy drmu a UkArntkl IB MlLtfT
Nerv k Livm Vivlk dk a ni
) lík m pr U llontxnoa a itraalootl JaUr
tl 44rtdlik
Dr Milcs Mcáicai Co ElkUart Ind
tlTXa prodi a Uek Ukiretkl
i"
í1
i- V"
p
i
t
ť
r
JV
ř
ll