Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 26, 1895, Weekly Edtions, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    k
afcMM
_ y-t "▼ ( 1 t A rif t rij
SEVEROVY
PRO NASI MLADEZ
ř-l'! jJ( řdimnollli olifi m'M lfllitl a tnlmo l'i njilil
I I I f v řihfi I JHtrtit Marii i vi atřfnf rr í M Ilfot
d J
Maktim ri#mí lil nfinf in Jlnhn trrl4 fn k# #J'tk'j"'
JhIhuIh pr #rf (hutni #''! ' ly i
IlUfdl Í1ňl4 I íliilrfMmrř# Hln#
ROBINSONKA
e kt#ř ji im"t lk 'nw IfMifit l tinili m I i f iJř#lJ
fi(tíl Ji-JI f Ant lihjr K JřAnfí IiUimU r 1 rrn1l-
Iftírtfi Jíl tn orijfmnll hIkiÍiA miilk flř tsbntn
M'l"(rtri imliulMU Jatríitri lllftl hf klí-lnf ňdiUk '%i
VMiy dÍKltj mi tf tiUfnit ntttavt
# kra pot fhHpWI
HHHCI pUiř 'i# ííťirh'
křfh ř rMu aiJfcft a I l!
♦ tlunlrl rnUiJnf
XX
w i
f VI I r IP 'I f !r fc-V t!fií p
hifiřM tiuif ) Ji' lil it t wr h
(IU I f Hwntf-wrf íll"
V
' 1
J
5
i
'i
:
- 4
M
4
V
11™ f m 1 'fr-
mni iniif ikfifirř4řw
ki IvrtVni f( kf (( dl
M t!tf n li-ri
fitrj pr lti f f f i( iř'# 4 Vjř
Btiřaf ?! I J
I 1 - É
Ufpll kUf (MnMl
" r r ' t
rftiii fifinnrl u'-!ř
m~ň t f„!i h w f k
( ki'Ii Icíitf Urřit
tlcrmatUniiM „ť i ?
Ulll _
nklRUIK I t-'Dltr I
Jt tr (V tjlníu l St i řtt !'n?iuw
Juln ! f bílím MUrl
iiliky nfof i n#iíf y
6mM i koíof krevní !? řn(
Jiti '! t í! HfmvrJ !fisJfiiiYIiiI b%t#l
'mjillií MífřJKl llnť IV ku
rbánf a lt!f!Í ri jrwií ir íMi-íU kfcw
frrrr&t Q!j t Ootthtrdi
1% &rtc Jr#t ta nrj!jtí ámU í tím íní
HCZílVKIl lriniřy obl(i4 kr
trterán SÍUUt Uhin a j ttrr tt $íii
ylího leku proti t-m nifmorfm utlzt
Kány a boláky ÍS&líXít
Vtniny xlřpnlnv ř!y Lni ImUky Uojl
MauřtatookVcdtilaio vžkytky kaltlý II
chvalL
LTiiMu íu ' 11 it w 'inu u uuvj iiiiiir
DAJnn letní choleru1 koliku falu
rrujem AvdAVMa bokUTtřo
vách a tánút atřev odíraní tycblo a úplni
tkterúe Uk yrott cMěře d příjmu
tu W) a 2Óc Odutrafiujo bolesti pil m5
kitUlUI IOKU
ifiit íaataralou 2ícn„ a bolestí
ii n i a
wavy zlatou žiiu íiouteo-
íl# _ -11IX II lí_í_í _
m muw i uj t uuiicrji iinu viiiiini zn- i uai tuuiaauu aocui i tieairv í at-k
l?iWí?7'2Hiír!''" -
Aaíua zena y mtiazKUhiu toiioio ifka
-i i- „ i boleatiíalndk
llUCIlUt K 11(1111 iP7iíiivnnst
l-AAr-A"ltttii¥IIOl
UTLimtOA
Znamenitý HMelTyířf Iwik!-
OVraO bojí rychlá ' J
Wra HatCproU trrabu a vyraimindm
bolaiaW
uurut v') řanlccnó ol zhojí brzy I
Tlil W I T" va
aererova iw maur nu rí tt zač
Vypadávání Vlasft g iJ~ lov a "Drak" vednuv kotvu vy [mft vzácná poctivont zanlu
yyraženlny zamezí tam kdo pomoc jet plul do Šírého moře V klidném ? neJvřlHl odměny IWm
Kdo chco míi vinny hebká i ilD
lODlU BO OODOniOIllO krAmift Vnnfí I
-7
Tltl „u rychle a it4
uvicnia áuuu traní Woryp
yVra UM tuH M 25c Kdo "chr
tnítlizubyřÍHté a bíle a pcí dííanfi I i?
nou vfinl e ňat ať ai kouní tíeterůtnráUk I
Strže hm ' J— -
MrZCnlllU „íg křuc a remaU™
i --j" w i
mua i ziípa! av16 bolcatl v nrani
d- h orlblraní terorvt UMU mAJTk
25c
Rozpraskané SSfXář
vyrážku po Lob-ní boTiLÍJÍ
tt$ať $a 25c
Kuří oka nrnit
£í centů
Majctníky dobytka fiiív
tut jmiu dojkti iiuimr-nc ca wnv anammilia i
maxinl pro konA Hrrrrt hf prtk tW
-J ntTTWTOTH iVHrTMiKiTOr maur JITO dob?
Mkf tyto- Jo n prMH t rMoh oboho
IIPP
Ibr& wlMf klnl i
rWcrftr ylaotennnk ksli-nlaí roiwtáviit
Jai
ávkjr
kJlf rok Iflnrina na oiilMln
mul hftaUnr natfl Na kaJk!4ia otimlu a
ani
riř
a kaM4 ImivI jfat Jméno
W T SEVERA
CEDAR RAPIDS IA
SaaBjU beifrary 'éky
j-řftti ríiihrl ftf H ftfhf mil
mim k'-i # rni J fmn
irwn nmaii nu hnout f
rhftuH podfáMitl ailnHo ilfMa
i ik i i 1 1 I I i
""'lilMřUMH'
I ' ' '
tl Míl um mltiviU n l iiin
I 1(1 I! IIrrWn
tfm jtfioiiljř tnutu!
Mkrjfn fM nimi rtlfhjtv£
Ai tl mni lovci nlMik Inlí-
Arťl -ří íiio! riiklrru Makr
rnoi mluiti i# mroímžlí nil
jť(ífirrm dlovu
Koriiřtií vtvtliM( NiJiycř 1
ma au n iiJiu i ittrov Srlral
ťitil rSíné řf(lmtjr ulolil j )
ko## kofn lrl a n4yri( a ky
rifil ilívoíť afy jřj n4l?ovlt
Mktiri [oroiurořU lrla m n
love k4tote i Jala e !o(raiti
ního Majja Jpnl nw litřl o)loti£iti
e ol vdilHky VAnusV na na-
lulič lílvlila jaa a klidné jioioro
vala amřatnan4 ilav
Kapitál m odJechl: ne!oiitfÍDři
il li výpravy jet vykon4na Zft-
i _ i
' laitomu n JiroWnera a Jeřte
Módním iilavcem na lodi vlral
w a " "'1 ' j ' r-si
oautnlmi na lov jen! ovím byl
vydatný
Zatím mřd Hrown poatarati ne o
sluíný odév nW Sat s puCích ko-
žek byl přílii aeSIý aby Nidiver
moh! V Dřřn řed"iti ienu oby-1
i a a k_7 11 t
yw?iivu ov l eira jírown
111 X I
"B 1 pina novy ouév
xrL
ui nmia aearuecnene
obratnímu IcrMÍfmn 5w
Jak druhdy aama íila: propíchala
1&lku a dírkaraí převlékala niti
Také projevila le by r&da Sila
Jírown vyhovil ubohé i ial jí nora-
vovatiaurý plASf tím hlavně
I
účelem aby hh jí nezaatexklo
y (lnf n]tnn7AX v!i
Ioža'tl dařlla plavba výborně
fl Jii n
uaauui meia aiaie na paiuoe a
Jevia upřímnoa raloat kdyl v
dálce apatřila břeh pevniny VSe
Lkn U 'i7 „„r i 7'x V'
° í Jí vé a neobyěejné Ze-
jména zaala nad koněm na kterém I
- ' — -
í t? 7"-' jeDÍ kal Da
otce Jeatě nikdy neapatřila po-
dobného vfřt
idiver ovll Makumu ke kupci
!)elmno'i1Íeho choř uÍaa "e "
t J-kaí a poakytla jí pry
ního oáetření
Zvřfr 0 fíivelenI 0"l'ovaky
rozneala ae bleakem po měatfi a I
zvědaví obyvatelé plnili dom Det-
okamžitě ac mu byla odnaU vě-
Mt ll
Makuma byla vilm co zřela kol
aeiie uk ooJena že teprvé po vy a
-větlení poznala ou:e jenž ovíem
byl změněp podatatně Skákajíc a
any pricnvaiai i otec blltcd bratrech liž žní v přeny- cí z kterťch ae recwtv iHnruvnK r Nekupuji nikde pozemek až budete
itonzalea a I etrem chu opiěiti ae nebudu Také Ma- Ju J'ž ťh eto od doktorů zdej- linú °
notva apatřil l'etr ženu vykřikl Irie nióeho nuMitřhnla rlrn1 ti iích Ulouholí-t cvik AQ A TA TĚ1
I - ' 0 I — ~ g ~ ~ vv aku'fl as4'jia y ~ ' ~a imiiv I iitja j j jfj
pronikavě a obtímal avoji diouho živ Chceí li vSak otěe přece ii hou kuienot a ta přlála a přijde ~f ' ' J
i iiiiiirfunvinnii ir i — i i 111 _i i miiiinvm imiannm vnnn iiinM mm i rvi w iv l
i i ' v u iiiai ii i ii 1 rri ni niv n lil m
tleakajío rukama jako děcko proje- aijních a zároveň aplnil př4ní I'e- EZuMŮm íTFRk?Yp?Tl'nÍ
byla její vřelá touha aplněna A Marii aluínou chatu v niž by oba 'I aJE
kitin Frrnohl ft
lHf4U Ihliři! k l lhřil
thlll ilr# líonnU
t4 nřifio (li!fkiíMi(řnyfii rf m if i (f4 f
A hlml fl 11 !
moťfl J# li lomu tk lilim
lofytailS 1 i ť ihnlW a I
i
Hf„k llJinřn likjli M
r-
hřr ta lym %) střilí
1 I! I ' l I
Iřm i4rukq iíti lUřfl fUr1 l
Vřilřrn li rk Irtid livoit a l lř
(♦'inI# jlíl ilik(íh'
kiil4B kiMn a íMyřtíl: 'lítJ$
aly mrtrtir4 i ky itPřkí
WUiíl# ťjrUnuvfna na íkIív
Ji'lyoím pro rnriky tikM
s"t I rernont a tn-jtoM
Itanua byl tu obchfrlofk Fruil a
llmlf r4vriifrn le (íonila hu
I "'' k W nr}liputil
'MfMiv iitoky iifřlomtlch
n"H"lktl iřmýílel ik
j'l'IUvřnf minii Jk by lolal
"klaI ku-rý Makuma ilíntla i
sirova a j-mu o ralé 1'ftrov ku
I m{to Vjíptl g iiHlolfných lítín
e drahokamy a kvoty Jou ma
jetkern lira Jvlmutila (íreola jenl
vttd lety vyntíhoval a te San
l rancka na východ Pátral U-dy
v an Franciaku io pKtelfch
"re0"cn I VC-lěl 01 tamnihol Pomwl iA-hto nátr]ft mWťi §14 mi
ir4c míailnlho Mifiida fň rTV:'V:X'::}hV':t
41 ř — t - w
pdpovřď že Gredy temřel sflata
v f° obh vdovu a několika ai-
rolky v chudobě
V dopiae který poalala vdova
if'__ i r _ a
vyhle-rwniovi minna ne také o po-
I
im'Ju i
-vk v„ou i™™ j4i
imoieueti povinny" právu uopia1
i JM aftt?„ „7„ :
' 1 ' "v"tv"'
Uarn&h4ní a obétí abvate náa xv-
'4lřaI- P naSím níj-
dobrodiním Vroucí mo-
dlUi ta VaMe blaho potemakó i I
'a'lhvřídné bude V4 prováleli do
poaledolLo videcho
'f ~ 1 _f _ 1 _ l t a
'Ui lKr F nalezla al
vra ouevzuaia nabitím třetinu
aoyaiw ua moje útraty uai v San
rranciaku oceniti akvoHty a ode
vzdal Je tamnímu bankéři Harlinir-
tonovi jenž poatará ne o dalSí do-
pravu Balea a vvPatí odměnu
ktero(1 raite odi n4I(MÍa
nálezu
r r i_
ijLHn inniaia
Jruna k ' v
San Frandakn „íil „J
poaiai minionáfe
" "vi'v
U KazkOU na deaet HhíO dolarů které
připadly Makumě lež zatím !
pokřtěna a nazvána -Marie"
Ale ani Marie ani Petr ne
nechtěli
tolik peněz přijati
"Nikdy neměl jaem peněz" pra-
Ptr ť'o nimi „ t
Ietr Co a nimipocnu' Jaem
ir mim ithn i-t rult
vil
atár mám ěeho potřebuji a po
mé amrti doatane ae jí vSe"ho čeho
avébo rozumu: víá neíléi
pe
nimi naložili"
fJonzalea vděčně přijal veliký
dar na ziložení nových aunio mi-
'
Kdmood (Jreely uaadil ae v Hunoa i1 WSVkr:?'
Ayrea Dopaal Um ale dotal vl?1t"LhoyrViíí:l"n
b7 oba
M"M- " ' MMW ta M' h
l(í )M rrM 4um 'r
l4ii tti vm t
11 mim iiriinivfiim i iiiiir
i
f- oM„ (ř44() ll(fíY
f- „0M„ (ř44() atrffnf If
Křnrirí kUUukf trfir alt?f-
I l l V ' '
l L Ét I 1 I
iiii vám iv irift mii r"i
vřfi( ii i mfatiňtkmz:yr'rr $
i řiypilliilm l In4fifm i na lál# í
ii ulrlftfi Z !' a iiiit ilitin
llrjvylMrfnlrnu ITa-Jm
V
''
r
Hlllilí 11 11 11 L
nu ! fii ím
i I t 'n a l"ni
A I kf r44 tt M-n
! ' f I ) t pti tH ímlH -H
J '1 -fiti iiiliit x tri
" f rté# ttU jk nati
nlfrl if-
iii(íiiii(
i imni'i tia
kMlitl nlihl a Nnili
U rilf ( tirtihti lak
kr trmltii a (tr iholuvlli a
lifHh" Jififrh tililnn r k 1 1 kfi-h iikťt
tlfiii f~lMtif! li a liri(il i(iMí a li ái"4
riti iřnif
TU n iHA?T rATTET" m
2I1 f t I Ur ft t lili #íi III
(J -IirAttIM
í JW k JT V ' 11J
i in iiuyp iiiitiri n iwii ii w j i nw ii tMi iitfi jy
rl I ta t"! tm i li U Ml fíu % rbKhiilf
vrlinr litnjr oiirau'1 iivclona a aluji
MTO KMlalna Marina
ISO II iHNT
HKTItWUm ťlllCAOO ILL
— -
-ETOSGOr-líV
m- n _ __
PRESER VATI NE
„
lzna"6 "'J1 "rft-ni dřeva
1??
ic ro(uy „?'„ TOé
" J1"' r"r "'"'é 'rrv- r"¥":" l
u"n' 1 "'l'1
Milwanlce Wood Preserring Corapany
SOI 3rd St Mllnatikw UUI
Dosvlitent xaSUtne na poidddni
yPrao SkuiIiir Cijil
je nyní fenkA lékánia
ilL ItLNIIVXjVt
ikoUif Ukrnlk
má km na ikluHi v
1kthí' k'ff'-
lv iky' práSky maaté náplaate
inaairy vwiicky pilulky zkrátka vSe
en do Wkárnv iml M Phnr u #ái
rolá m ( " m 11 Z V 7
léěebnlny pro domácí zvířata a vět
jím dnem trefím 2dy na to pravé
Wků Severových a Jiných t z patent-
"ích mfm Wi 1 oj"í v'řf Jko 1
barvy' tětceoIej na barvení I na atro-
e řkr4lka vS y Mfc4x f
J
Uvlá veVou%t
Tafe
Vk iattmia
tflttlff tmtlftffff ff ffftftflffftvm
% V Fí-a Y0VMTuitARl
ak Hanani mmW 1 1 v i ne wy Lni
ptTitw
í v_ _ - I
' v LUAiu t rmii i
til M A n uAnk X
BÁiiVttttáu
m tf
M-' III l M llina f
I
f hlt IV f tfnttrn)itl4
o iéH t 4 )( fMiot rk i
řn ti' a t
hr „i
M'-
I
l tl II
i i
I ti ' fnéh r ti t rí '
I t!tntk r' u
Třrbod # lil Ml h
I '
lffá l klM bt-i i k lín 1
I— I u - '
I r ' '
ÍI
I CrkaUy íjmiI f Nnfrr ( ala
4týtéeiÍM kJa Irklina a hr%- a
'H y lta tl f #- '' IUf i
al řr i4t ufMili iri ii Si '
— I I
íillllllllltlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUJilK
I Každý muž
I )cnŽ "C"i spokojen
5i
I'
- ay)!ni okiil(m-Jcní( h eiil'i! i
S nvfij ly-Jrn y U Uk tiinili %
5 kdy ilonUno iwjwift mloy #
í-iil příleUoitt mM ly doptnti na
H J Frkticii Omnii Nebr o víilnk
5 tmiM kulíky nolitviio yyilmii' tn
~ RtlIVtlflII rillirtn lliirlinirl 1!
= by
Níw knihy Jni "A New
I r
I =
S
Kmiiiro'' a olianliujtt JW trSnck
poutní o Hlii riilnn okresu a llig
Horo Iliihin Wyomlng a jt to
I =
Z 11 N I í I) P II á I V III (i
i =
i
k ni
olirací
ne tiníco oři
a nmlřjí j
r i!
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiir!
Cechy
T AMEIUCE
míl by
míti náS
— o —
nový apiaek
BEROUNU
fi
-í 7'!V' Mrlu a ufiiu mtl i w
0)MM1
_ " PRO ~ ' ~
~ viin V '
JameS KlUZák '"Z ISÍÍT1"' I
715 IMonear rn-aa llhlir St 1'aul Míiin
aartioa
HODewell Clark -""vh„ tm- V
'arii Ml 4 u u (
Ht XInB
' I
Mif
MliUcl htroj
Kaidý
farmpi r
liriirnra
afw njrul
vymlátit '
llWHVX ié obili
aám a máni Mm
-4rfA mní M-i„
ITV rjř 'klyknllJIM
O) ZliUrunRnk
llotor1!! Rpln
B! r:i-Vř ř
riHir aeaiuura
:-{ Aít3„ wi l
#"'t
A