Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 26, 1895, Weekly Edtions, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4
DVA :
ELKÉJYPOODEJE
Boston Sloni
1
fid i mi fa—m i i in
1000 chlapeckých obleků kou
pcno od dráhy za
dovozné 1
ímí Vrtlij
Vohťt1tlA llřtll pOli mámo f y
Černých Vřiftsh jou tl4 vřídle —
Hol Hřlntf — klerál tu tirak4
fiiUťi kuli fm rokem více utnánf
V dochátejí líot Hirintf l#M v jílnl
í n ÍUi pMhoří Černých Vnlft
Ultjl Hl U(VUVI fMIJTHIPl IMflDU
vřídla a hlavni řát města lell
kotlině rotbihijlrí m v
uikh úllahln jfl míalo ponte pro
uhel jiiiřvllm ilofiil) io Jin neu
'ííSSS0 kotlinu rokliny oUmykajf Mi ae
ruiuA rovinatější výina opkiope
hi kolkolem vrchy 1000 ti 1200 t
vyíífmi Kotlina y ntl vět! í At
rnMa Hol Hpring I 1 ř# naletá
íl 100 Klop nad hladinou mořskou (o
! -i' _ 1 t I 1 L Lli t -
_ i j jívu uea wiuauai Trtiij
Red Lion bankruptní vyprodc)- lřlnna
'i M j
střevíců !
hkoté dn raíma' v prodeji'
w tbnud iinimkylly
1000 Tzorkl cMapttfyc IM
Obráněno bylo a rottriaicněiio via
I Wu a poutě 60 shledáno jich trochu
I poškozených Zbytek Jt acela
ni tachovalým Zhotoveny Jsou
' celovlníných kasmiríi eerg atd
VáWhnv II 60 Kraci obleky ta 2Uc
' Í £ ti60ce!ovl " Hr
-i ! i no m i:ií
5' fíbírlía iiuttSnS oJkoeiiyb celo
VhiAiýťb obleků p4lr
í i —
: Boston Stcre prodává nejlepší
: f střevíce téměř za polovic
i'í'chny "l)on}í!a" 400 a t360
áké třevíc to t'J25 Véecbny
ioitatnJ atřevlce v {Kulobnéio pjmřru
Súeatní'te e téU v$holiió výpro-
[deje Nejenom muli ale i dámy
Ubledijt tu vAu likavř
Mužské I5&0 hneuó utrevlce o
'ostrými ípiókatui $3 00
D&ninké 15C0 Hlřevlue c franconí
rkó kfttlečioy $2 50
2000 para damNkfch eernycU a
bnřdých polobotek ře Špičkami nej
uoviiit mody tuajfcl ceny 1225 po
II f0 par
000 pard damakýcu Í200 polobo
tek po tl-00 p&r
Tolobotky pro dívky 25c
lln£dó polobotky 81c
Dámítkó knoflíkové a Siiřrovaof
tlřevfce 'J9c a 1125
X Mulnkó etřevíce 1100 a tl25
i Střevíce pro kojence 25c
I Boston Storo
Heverozaptiin( roh 10 a DouglaH ul
i OMAIIA NEIi
L
f %tf PH olilťdnávhách tmlIUe o tomto řw)pt
r 0 M )W OXDiniKD twill ukbiuu-iiu
) Čtyry důkazy
o laciných jízdních cenách
výletních
Great Rock Island
DRÁHY
1'rtlli K BÍndhlaiu TdiUvacImu iledu
t Dofr polntjs doctn I ďvi'Oo tollaao
bada llfdoa poloIínl cena Um spJt do
dtkm tl IUlkf budoa plutni k nric§ul
i ni do 1 ziM
Druhý ITTtd loj voo pro Mttotaittl
tyjlldl ť Xoiii Clir do Kaliforniu Jndnoa
ldoii UpODtU Chlcigo 100 h4 odp ttlút
ettrtak a Kanaa Cllf 10 60 dopob dna kuld
tk tlatky prodíráojř jaon ta eana llatki
dra! a Ir Idy avti tanto rad In ) do nrjryck-
1 li]l(rh vlmkí inávýek pod Jmani-n řlllllp i
Bock lalaad tul vlnky pro avatovatola " Do
O I rado Hprlofi pfllltdl vl V-oto v aobota ?
t U ráoo
Třrtl Do Urileo Olly yprava]a Bok Mand
draba daa vaikrzuý apaci vil Kaaaaa CltyT
aOodp přaa Tola McťarUad Wloblla Port
Wortii iotila do Ran Aal- nlo D4 drihy od
lad vrdiiacl )aoa Intcraatlooal K B fd"aol
do Larvdo a U ilraa Haltonal ťďmol do City oř
Mnlao Soatbara Paelflaa M ilraa lob raattonal
přa Hpofrord Paaa do City if M-sloo
flpojaat laat Ut xaHť oo vn Port Worth po
Tnaa Paelflo du Kl Paao a po kt ilcao C otral do
City f atiloo
ťtTrtý KailaU al aa all adaa'a adraaa
dtrak id JaK-ni-n "Tko Toartat Taavliar"
aial aalaaacb! aioobo poataabo pru oaalvital
Zial aa ad aru
John Sebastian GPA
Ctiloauo III
borovým lem porontl4 d % ý 5 k y
4000 ta vrch bitevní (Ilttl Mouti
Uin) al do vyie 6000 lVIoha tato
chrání Hol Hprio před výatře lnout
mi v podnebí klf-ríl n4ldkf m toho
jcat tnírnřjaf ne! lne v tA aeverol
lha a poloxe očekávali
O lí6ivoti idi-jáícb vod vypráví
e velmi mnoho a nepochybná tl i
mnoho přťhánl Vřídla tato byU prý
jíl ode dávna máma rudochfírn
jimi hojné poullvána a v nejataríícb
láiních (dejiich Sliniuk:ihta(Miiinp
kilitt— indiánuké aloo — voda teplá)
ukuuje problubenina ve akáte
která prý ulouiila rudochom i kou
pel nu 1'rameny leploty kol
prýíll au na mnoha mUtech a rftiným
prarnenArn připisují au lil iftiná clo
Zeni a vlatnoti ()iem íe kaldá
koupelna má ten "nejlepil" nejvy
ixt:i - iijt":xiii v _
vřechny prameny atejnn n účinkuji
o tom není pochybnosti neboť kařdý
ae brty přenvídCí ie pramen naproti
nejvetfiímu hotelu Evana hotelu
tvaný ''ledvinový" (Kidney Springa)
jehož voda ne pouxe k piti používá
ukuteóně punob! na ten orgán tčletmý
kduito jiné prameny v tom rnřru
DepQHobl tak vydatuf
Vodám idfjňlm připíiuje se přede
víím léčivou! v případech revmatis
mu a vypráví ne i o pHpadecb
nicLZ revmatiHQiem achromll díívřj
řllio zdraví nabyli Dále odporouč
ne v nemoecch ledvin a ruíchýře ne
mocecn kožních poruHeni ÚHlrojl
trávícího pro trpící záduchou hou
chutinami nt rvosnontl i jitými ne
mocemi K lícení předpinujl re
nejen koupele nýbrž zároveň hojné
pití Vady o v Sem že teplé tak jak
vřídel prameni Z OHobnl zkuAenoMti
a výuledku mfaícrilbo zde pobytu
mohu říci že Hnad v něčem ho přu
hání ale dojixta zdejňi vody a edejnl
podnebí mají účinek proupčAný Aby
Re proHpfiiiOHt tato plnou mfrou vy
užitkovala Jt ovitém nutno po
příchodu do llot HpriogH poradit i ho
a dobrým a ykuSuným lékařem který
zpDitob koupeli a piti vody předepí
íe Meii zdejňími poIehlivými lé
kari jet drCWIIargena Nedávno
přeHÍdlil ae aeru t WeHt 1'oint též
némecký lékař dr Oxford který ee
tu trvale usadil
Koupelen je tu jak zmlnéno nč
kolik Nejntarsí a nính vyntavčná
aa před deaeti roky juat Minne
kahta ležící v úžtabiné vedouc! od
Evans Hotelu vzhoru k ústavu vy
aloužilcfl Při Evans hotelu salízeny
jsou též přkné koupelny jakož i
hotelu Catbolicon Mimo dvou mec
Sích koupelen jeat tu též velká plo
várua — Plunge bath — v jejíž
křiirálové průhledných vodách jeitt
koupel neobyčejné příjemnou Mimo
těchto koupelen v dolejší čáiti menta
nalézá ae U'2 jedna na výSiné jižné
n 4bviifnftlf) bel Vflkýf h výloh
obtojnA vycbliell N#jle4( lotnly
ífují lo al In týdnA ta iMVti
t -tL lí I Iílí I
II J I # Y V infiian II iMiiriKii iw
dubřn ml ta 17 al 1 10 i y aoukro
myrh utřavnírb iloineeb I Imiiřjl
Výborný a levný Mránl ddni má In
[ K Hlniick ktrf j" dojiat řfiArn
dobřit vlmn alaraírn ckjin oaí liil
kfttn v hiindpří Mutbr U'% a
ana 1 1 y Vu(m Co llydlívalr dlouhá
IT p'reiiionl mj tu řoiáhlý
ní kolik vi
iiiiciiďi a priiniini airoji imiiij
trávní dam jho nalfil vedl
koupelny dra Httwtrta a kdJto j
íliiink jat Vearlým S lábayiiým
polfníkatii pani Jhi péiij# řinjun
Vtornoii íítotii liýbtl Jt tl
riiiiiřft:ťii kui hifkou Zi atravu
llionf m bytem lUk pout 1700
týdn# Koopule atojí 60 cenili jHna
fA II ta t5oo tak U 1 lu dobfa
vycliáietl IlJOo týdni výlohy
t k po driífl i Omahy al do II t
Hprlng atcjl 11010 nhk kMý
mřaío pořádány jotj nm výlfly pro
ktríó rii I f tik (pljtnýtb na cj l ý
méali) niina jet na poloviri tak
1 ta avrrhu uvedrnou cenu Ixn klýtí
vjltdiu it jítdu tam I naipt
llot rpring jaouu rottrtupoo
lippoakyluje Jádný celkový pohled
viík přece nepoalrádá péknývh vý
tavnoalí Úhledná radnice okn atil
a rnéitká přkiá mentaká řkolj —
jediná pro celé tnřalo — kolrj lne
thodiataká několik pěkných hotelfi
a nékolik pořadí t léných olrthodních
domů dodávají tníatu Holidnlho vie
třeni tíor rottrouSetioati méta
Uittav tiro vynloulilce poutá k tobě
tél poternoat Týl naletá ae na ná
vrál tak le je a daleka vnutí Jet to
rozxáhlá bihlova a J ik nám d leno
bylo zřízena nad míru lacino nákla
d ini pouhých 140000 tak že joxt to
i eileviiejHÍ budova atatni Ařítena
levnn proto že ulát více nepovolil a
jeal-li Hol Sprint chtélo úttav ten
tníti muMÍli občané k třízeni jeho
přiMpívati V utlavu jest mita pro
více než 200 vyMoužtlun vermea ob
čanb dakotHkých neboť iei to úttav
atální V timé bývá tu kol 125 v
lelé kol 75 vynlouJilcft Htát Dakota
]e ku avýra vyaloultlcňm Htčdrym
neboť nejen že je tu zaopatřuje vňím
čeho potřeba nýbrž poprava jim
vládní penni kteréž v jiných ústa
vech obyčejné připadne mtavu př
uřilmntl vvaloužilce penni požívali
clho ítiditelein úntavu jett nyní bý
valý poelanec v kongrenu Cii[t Lucaa
(Pokračování budoucno)
t
11 Hi rt'li' Ir ital
k'eai jxkii IxhO tirt
hfi laa Jftrti M'n
oi(iai l a k'itf i
'I M in k i Hr-miri
Mm II a t rtj f
iifi a fauťifin
rh'ii'n'i in —
ia tr-flnt řift Jak
Par:a ~ faa nrart
flifhnl 'tIJ'J
ll a)l
SPOŘIVOST
á u t a i i
v Kazdem onieou
ai ta-i kal Mho rnWa
% 14 p Vny a4 —
7i7Z 4Í& I Dnlřohniolfl
ia V I 1 U tl UUU1UIU
y
lfrr I
pofiívadl thtala
nejpjsGt)lvt]sf
DAVIS' CREAM SEPABATOR
Vr-řrlIfU
Vy l í H a lía
lhiiMI'1 fliflai
r fn' V f '
fr H }Kt I al l"a)
Jl 1it lt p ih f
wltl
TTTTniíTli
ivfin'kiMt
Hi i ft iHitf
faii knlfid ilrli
Urma
rr!4 r ''(
itia a 'in
IIím a mi r i to
aia aařiř#
tfcxafa '!
OHŇOSTROJE!
ÍJtvrtý fervanfo a blili kd h roalavoval tak výtnamný íiji f
i div vyl řn olifioatřoia) ta ceny riiri
_ a I I ll li
Nibltíin pro ltoánl rok peť
v který h ná H lný nirftj Pře li li
výbéf} neikfjla aí na pildtil holmii
k táylce a £tkám n% VaM ukáikul
hdnJt) brto bf jt Oblřlali
Mám vá v iiudnicii připravena
Zt
Z
Za
Za
Zi
Za
I
Hledte naóo oeny:
7 60 ohfioatrojft y bt-dnA potiM
1&00
a 000
to w
7500
I JO 00
II
II
II
M
II
l
II
l
II
I
I I t ( IIIIIIIIMI
260
47?
900
1500
I 00
nw
Nemfliželedi Mtni tolik objedfati alolte ae uSetflt pěníte a rot m no
Kte tábavu obé l avýot milým PiHolky kapllky torpída prakavky
prarb patrony (blanka I cartrldr) revolvery papory lampiony 'o"7
rachejtli pot hodné a v?e v oboru ohfiotttrojft naletá a u ná4 v táabé
Na poládánl taileme tláátnl tennlk betplatné Při vřtíl objednávce
poakylneine přitnířenoit Málku Neodkládejte! Píate o ceny a
neopomeňte aob objedtiaťt v vn bednu obňoatrojn Ca blíži bufle
áaobeni hned nel budu pozd'
Dobr ďuíek rotlařl jako véaaný vtip roxveaell mysl Naíe likéry
nalétly viude obliby a co den ee takáíky tvřtauU nejlepí to dĎkat že
cena i dobrota tboM jde odkupnlkftm k duhu Po Spatném žádný ne-
l _ 1:1 tUMIT l 'Lnl (u
plul o iluiiro e line otrou nao narrj ww —
Zkoumejte a porovnejte naře ceny: 5
C
(laloo
H
(Jalon
Gal on
12
lahví v
bední1
1
láhev
Prázdninová vyjížďka do hor
rnňže býli v tomto létě enadno pod
niknuta za Mtávajicích nízkých cen
nabízených (Jrcat Rock lilami drd
hou jež prodá vám líittek k národní
mu védeckému "jezdu v Denver za
poloviční cenu zpátečního lÍMtku
přídavkem $200 Lístky budou dány
do prodeje ve víech Blanících Great
Kock Island dráhy dne 4 5 0 a 7
července a jsou dobré k návratu až
do 1 tári NejlepSÍ Kock íland
Koute výbavné vlaky sestávajíc! z
pohodlných sedadlových vozfl krás
ných Pullmanových a nejlepsích jí
delních zařízení na celém svétd hu
dou vám dány k disposici V 3 vý
béru dráh měli byste sobé pttmato
vati že Jádná cesta do Colorada není
úplná bez navštíven! Colorado
Springs Pike's Peak a Manilou
krajiny a ponévadž drátm Great
Kock Island Koule vypravuje úplné
zařízené vlaky přímo východně od
Colorado típring mfižete se snadno
a pohodlně t tohoto bodu vráliti
aniž byste museli vrátili se do Den
ver lest pouto zapotřebí aby lístky
vaše nesly jméno C K I & P Ky'
U další ponaučeni vztahující se k
podrobnostem jízdného a lístku do
jděte k místnímu jednateli
Krásný dar pod jme iem ''Touritt
Teacher" popisující výlety a dává
jící mnohá ponaučen! týkajíc! se cest
po horách zašle se na přihlášen! ae
dopisem neb poštovním lístkem
Adresujte: Jno Sebastian G P A
9 4x Chicago lil
Čerlovina
Kum
Cngnac
Žitná
Žitná česká
liorovička
Persigo
Kmínka dvojitá
Anis
liostops n
AUS
Jalovcová
Jablovková
Švestková
Višňová
Česká hořká Dra Kodýma
Česká hořká
Pušk vorcová
Kubíčková
Kosolka
Hořké vlno
Hořké víno Treincrovo
Větrová
Pomerančová
Mogador
Panů bílý neb Červený
Kftžvá
Slivovice
Hulán
Krarnly
Kourbon
Sour Mash
Hlackberry
Mandlová
Hunek a ti)))
Jamaica Kum
Kum Punch
Arac Punch
Víno Catawba
Víno Port
Víno červené
Líh (spiritus)
Ocet moštový
Ocet vinný
t i
1140
175
140
160
140
150
150
1 50
175
150
175
176
200
tC
175
165
200
2 00
135
200
200
00
135 175
140 175
200 300
125 160
175 200
250
140 175
150 200
175 200
5ct 75-1
100 125
100 150
10et 12ct
10c! 12ct
200j
225
250!
200
200
2 CO
200
200
200!
225
200
250
200
200
200
200
150
200
200
200
200
225
225
20
200
225
200
200
2 CO
300
400
200
225
276
200
225
225
100
175
200
300
♦ 850
850
860
850
860
850
860
850
850
860
850
850
860
850
850
850
860
850
860
850
850
650
860
860
860
850
850
860
850
75ct
75ct
75ct
75ct
75ct
75ct
75ct
75ct
75ct
75ct
75ct
75ct
75ct
75ct
75ct
76ct
75ct
75ct
75ct
75ct
75ct
75ct
75ct
75ct
75ct
75ct
75ct
75ct
75ct
Mftlete si vybrali po jedné láhvi do bedny tucet 850
(Octa prftměrně 50 galonft v sudu) Za eoudkv čítáme tovární cenu
a platí ee pli objednávce Za 2 neb 3 galonový aoudek 40c ta 4gal 50c
Tabák ku kouření
Vojenský libra 24 centu Doutníkový ibra 21 centu
Doutníky Í100 v bedničce)
lOcentově nejlepsl f io
Virlinka 240
Na
alao
JM UUtJ uétif s éraha raky ta
BUaM adll adalalatraoo Pokř Upadá
J Adntut Int-tll tlltftlfkJA (I vrlS'}Lv
od města jest to koupelna draStewj Straní „ojdřívo Sevt-rtiv Krve
arta kteráž hojné je navštěvován ihtitťl CíhII krev ulil třlo (th
a do kteréž povoa jeho bezplatné s „
ftulXlin mXli av&ff I
' I Severovy prásky proti Imlestem
v mcu prijae ooycejne lIl4VV „ohou vž(jy
trochu draho však kdo hledá tdraví ruce
ficentové dobré Í125
— Noebuť k práci omrzclosť Sccntovó lepší ljo
Ďceiiiovc nefiepsi
100
Toby výtečné
The General Supply Company
J První Česká Obstaravatelská Společnost]
774-776 W 12th St Boulevard Chicago III
Mějte je i MAX KRCHMAN obchodvedoucí