Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 26, 1895, Weekly Edtions, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1
4-rOKKOK ZÁVATni~4
1
4 í
'i
"?
"5
4
)
OD HASíCH_O0PIUVATFLO
AlklíHon Holt Co 90 řervna
m — Ct redakce !)n 81 fcáje
vyjel l bál sládek p Juliu Kalkus
li bon} mí Ift mil 0't města s# um
pust amakta dutu toulku v tom
jak jl chtěl ahytit rán mti projel
do rukjr Dne S!i máje ho přivezli
ránu doktoři i lej4l prohlé lil Je
likol řán nebyl vlk4 Jn 8 řfto
brok (k doktoři Je vyndali myslelo
f le krom t ruchu bo!etl a leknuti
p sládka tuIe brzo ta dobře I í r f
al ukázalo býti to jiné vtlor
letnu vf hornému otřv4nf lnt 15
červne duch vypustil byl úplné pří
vědomí l ilo skonání Nejvft! tá
sluhu o Jeho ošetřování až d hrobu
tni chodi ro lina Halamková Vác
Hampál ti b) ošetřovali ve dne v
noci riio ti toho nedělali celé noci
nespal On říkávtl sám 1 neví co
by dělal kdyby jich nebylo Chodili
June ba navitévovat rnyilelo se že
I toho vdbeo vyvázne Ale minulé
pondělí jme ho doprovodili k po
lodnímu odpočinku lijrl pohrben
natdejíl katolický hřbitov a hezká
hrstka jak Čchft tak i občaoS jiný b
nirodnoatl a aúSaatuila Dňkai lá
akj k nřinu bjrlo vidtt v tom !e
mnoho bylo téoovano květin a vť-n-cft
!e bjla rakev jimi pokryta On
byl dobrý člověk kde bylo na vý
pomoc mohl upřímně poultat ni nřj
a on fclovřka neoolyiíel kde bylo co
kárat tak jintě hned to bylo upřímné
ífm pově lěriri Tudy buď itt a
dl&va popeli a poz Matkám jho
Hodina Hilamkof ých zaitlouif ii od
nin víech xle urnárif a spravedlivé
pOHOusenf fe ho ošetřili a vypravili
li do hrobu a j-ňi6 netel p llal&mck
od hrobu dokud nebyl jak ne patří
upravený Není mné do toho nic
ani nejsou II moji přátelé kdy! alf
jsem to viděl umínil íVm mí le to
dám do veřejnosti aby se vědělo le
ještě íijl lidé na světě netiítní a
milosrdní a tací lidé laxtouil všude
uznání a chválu proto tímto jim ji
vzdávám Váá odběratel
George JonáS
ClarkgiUI 20 června 1895— Mi
nulý týden bylo navštíveno niíe mě
stečko bratry Sokoly z Omaby a sice
p Zerzanem p A Hudečkem a p
F li Fialou kteří si sem zajeli j?
douco na výlet schaylernkých Sokolů
Pobyli zde jen kratičký ča neboť
y bmuciu pnieu a v neacu zase se
zdejšími Sokoly doSchuyler odejeli
Froto ale přec budem na jich návílě
vu pamatovat obzvláitě na br Zer
zana který by zde po solě nechil
nějakou památku zhotovil nám v
cele (ve štítu na okrouhlém okn-)
i3( tělocvičny krásný oko)ký mo
noyram který nejen že bude na dl on
bé casy okrasou stn£ ale bude zie
na d&kas zručuoti a dovednosti br
Zerzana Froto také jej širšímu obe
censtvu odporučuji co pravého znalce
svého malířského povolání a vzdá
vam mu jménem 1 ei Jed Sokol v
Clarkson vřely dík! Zároveň děku
jem za tak neočekávanou návštévu
všem třem bratrům neboť jsme zde
snad nejposlednějij Jednota sokol
ská na západě opuštěna a jaki po
stonávajícf která by potřebovala
néjaké podpory tak jak potřeba je
nemocnému by jeho myl a d&věra
T opětné jeho uzdravení posilněna
byla to jest jej nav6tévoali a tě
liti Těchto bratru návštěvu jíme
uznali právě tak potřebnou tak jako
tomu nemocnému — jenom takých
víc! S bratrským "Na zdar!"
Ant Odvárka
Pierce Station Tx Ctěná red
F Z: Fřál bych sobě aby všichni
kdo! hledají dobré a laciné pozemky
přišli m podívali sem do čeiké oa
dj ve Wharton Co a viděli nás len
oves kukuřici bambory a zeleniny
Shledali by i tato krajina jest to
raínto které mflíe jim pokytnouti
oejlepší budoucnost V naáem (Li
stě potřebujem ještě více obchodní
kA si íiiilínf m iboHtn kováři ob
chod loletářský obchod polními
troji UlU' tu nyní upravu( a
briý tm l#m s tu cltiti jak v mtA
V44 Dopisovatel
IMiiIpíiiIIIp Mo — Ct pan fd
Jk vám rnárno odobrsl m si
koncfrn zimy s N-břMky do tdo
krajiny V mMel proinri hodlám
projiti okresy D tuli Teta Ueiit
jiné okolní A6 myslím ls tarn
taftové pkné Ktrmkv iejoii přřte
bude moJno chudým fidrm ss n I i vit
Soxernky tm budou dopita l"vnJ
íí tsl td v Ji per Co Iloilal jwm
ai 20 d(pi#ft is-Ujlrfcb iniir aby
Podrobní iii txHi zdelší kraiinv io
dat Jern všk ponte dřlnli livlcl
e kaMoinní prári nemohu te-ly
krainn probKiet snil 1 hci pomilo
vat relé fiknlf t té ěáti Mtue kts
rotí jem al posud s#tnal Tolik ale
vím le Jti tde dobré primníité
vody a 1 lM%é tiodnebf a skoro vše
tu dobré daří Ale pozemky jsou
tu moc drahé totil kol tQ dolaru
akr Ovšem Je 1 le čtyřicítka také
více vvnene nel mnoli Ím jinde 100
akr) V totnfo okolí jou skon
vi-smf němečtí protestanti a Am
fané ale spořádaní lidé Al tu n s
tu o které předem irnífiaji provr
dn pak budu moci víc sděliti
V ůcté Jan Ceplecha
Itnfl Ho v d Co Neb 17 červ
193— Ctěná red Fokroku Západu!
Lssto ětu zprávu a Hulte ve vašem
ct listu ale velmi čisto jest mylně
podána Někdy jest z Hulte Co
co! jest omyt neb má být z Uutte
Hoyd Co Hoyd jest okres a Hulte
jest okresní sídlo
Nyní jest v našem rnítecku livo
neb trávé se odbývá soud s Jomně
lými vrahy Hjrret Soott coi táhne
mnoho lidí ze vzdálenějších míst
Právě dnes (17) vybrali porotu kte
rou vybírali po tři dny Všeobecné
se za to má le oni domnělí vrazi
budou propuštěni a okres bude mfti
o několik tisíc více dluhu co! jest
velmi nespravedlivé !e onen soud
uvalili na okres Hoyd Tits lid' je!
jou obvinní z t ho zločinu jsou
všichni z okresu Holt a všeobecné
přesvědčení panuje že onen zločin
byl spáchán v tom samém okresu
aváak mrtvola Suotta byla nalezená
v řece Mobrare na sírane okresu
Hoyd a tu uvalili soud na náš okre
líylo by zádoucno by stát povolí
peníze ku krytí výloh spojených
tímto soudem neb ok es náš jest do
sud chudý a takové útraty nemaže
nésti zvláště když občaué našeho
okrem neměli onou vraždou co dě
lat
Četl jnem zprávu v F Z o zbláz
néní paní Davlinkové t našeho okre
su Una pant lest ťťška a leif
jméno jest Pavlovská Co bylo
příčinou pomalení její mysle nevím
snad že to bIa chudoba minulé zi
my neb tomu okolnosti nasvědčuji
Rodina Pavbvských sestává 1 devíti
členů h sice rodičů a sedmi dítek z
nichž nejtlaršf jest 15 roku a nej
inUdftl 8 méfllca raln&clého toho
to měxíee odvezl Pavlovskou do
mtavu pro t boromyslné i Norfolk
příručí šerifa pan J V Jonáš
Hodině Šedivých od Lwich narodily
se tiojcata lez všechny žiji a 'sťtslul
rodičové žádali LTuvercéra o néjaknu
pomoc by mohli ony tři svétoobča-
ny vypěstovat jestli co obdrželi —
není mě známo
Úroda v našem okresu slibuje bo
batou žeň což zajisté zdejší osadníci
velice potřebují a pakli ješlf nepři
jde néiaka pohroma bude zie skli
zeno velké množ-tvl obilí a kukuřice
Náš okres má pudu pro rolníót ní
která nen! k předčení vše co potře
bujeru jest doctitek vláhy a té má
me letos v hojnosti a každý se radu
je nad tou krásnou úrodou která
jest vskutku pri kvapu jící Mnoho
obilí bylo na jaře velmi špatně za
děláno jelikož rolníci neměli krmení
pro potahy a tak každý hleděl zasetí
odbýtí co nejsnáze mohl nyní není
znat žádný rotdíl v spatném neb do
brém obdělaní len kukuřice lest
mlty zarostla plevelem
Casv se zde trocha ntnf zleušilv
neb okres povolil 20 000 k zaplaceni
břž cího dluhu a tak máme nyní
trochu více peněz v obcbu
Též jsem cell zprávu v Fokroku o
zmizení mého polečnfka v tbchodu
která byla tnxihu mylná Ptáček
ten n'byl již mým společníkem od 1
února nýbrž jen prodsvačem Dal
jeem mu práci jelikož nemll co dělat
následkem toho by byl neměl ani
co jft Ku konci dubna jem jel
jo umany za oochodun a obchod
jsem ponechal v rukou mého sklep
nika ne vsak toho lettol s to líce
Nežli jsem se vrátil a Omaby udělal !
mftj bývalý společník ivláltňfl
kllé k tásuves v ktfl a vyfouknul
150 v hotovosti ÉV)kolektovalIO
dluhft prasknul dn bol Hyl Mtěen
m runu liru fM uiikiimi iwij
Jel VI tl sem dl
I A I b al anM f% lliills t li é I lsti
Hulte nechal jej
tťéct 8 úctou
A- J Křikaft
CESI y AMERICE
Hřbitnvek čes amerických ěa
sopisft ídíohaeen jest opětné O jeden
1
rov a sic oítismuls e zaniknut
' Čechoslovana' který! xt jedenáH
roktt v t hicstfii p V Kecllkem vy
dáván byl Pád čaopit tohoto
sluší přieltsti konkurenci druhého
tamního litu katolického "Národa
a "Katolíka" českými benediktýny
vydávaného neboř vysvitá to a Man
ku jim! vydavatel ttaveni vyda
vání íiKtu oitismuie a v něm! mimo
jiné praví že ve svém katolictví by
obětavějším ne! rftní li katoličtí
novinářští samozvanci v sobecké jic
nevralivosti
České Chicago zmohlo se tase
je lnou na krajana bftdlera Jak
jroe již o tom tprávu přinesli vy
zvednuty zatykače na celou řadu
oob jel výplatní listiny za dřívějš
administrace Hopkinsovv padělaly
čímž pokladna městská o tnačn
obnos ošizena byla a nyní dočítám
se že mezi lími na ně! zatykač
Vyzveknutv nalézá se i krajan To
máš Yonášek z Tow of Mke který
byl formanem při čistění ulic Zat
cen ale býti nemohl sn s výpravou
na "národopisnou ' do Cech odjel
V posledt! scbfizi chicagského
"hboru pro postavení čeeké útulny
jednáno bylo o předmětu n nejvýše
důležitém o zakoupení vhodného
pozemku ir útulnu tak aby známý
odksz Shoenhoffenftv v obnosu Í3000
z pozastaloKli vyzvednut býti mohl
Výbor kterýž za účelem lim dříve
ti! ustanoven byl podal zprávu
sice odporučil zakoupeni HO akro
ležících Jiří řece Despiaines poblíže
městečka téhož jména aa 16 mil od
Chicaga vzdáleného Má hojnost
pramenité vody jesthi stým hájem
vrouben a pro výltty výborné se ho
dí jest přístupným dvěma drábaro
a sice z drahý Nortb Western jest k
_ í 1 as m
nemu as je una a pui mne a t v iscon
sin Central as pul mile Posledněji
61 dráha jest zvláště výhodnou an
projíždí středem českých o?d chi
cag-kých Pozemek ten dále leží
put mile od Milwaukee ave dobré
to cesty vozové Národní Hřbitov
jest na půl cestě též jest na půl ce
sty mezi Cary a Hsrrington dobrými
to osadami českými takže i těmto
krajanům jest velmi přístupným
Koupě pozemku tohoto odporučena
co nejvřeleji vzdor dosti vysoké ce
ně #350 za akr Kupní cena mohla
by v 5 až 8 letech splacena býti —
U zprávě této rozpředla se dlouhá
debata a většině přítomných zástup
ců zdálo se to být holou nemožnosti
aby b'r mohl na se uvalit dluh tak
veliký jaký by zakoupením onoho
kusu pozemku vznikl Přiznáváno
že jn to v krajince skutečně krásné
pro útulnu jako stvořené leč pouka
zováno na to že 3 neb 6 tisíci dolary
na hotovostí zbylo by sboru k pla
cení Mik úroků a loíik původního
dluhu že by to celý krásný projekt
útulní pohřbilo na dobro Zakoupení
140 akrů po 1350 znamená částku
téměi-150000 a byť i delší čaa ku
splacení byl povolen vyžadovaly
by úroky na 12000 ročně a je prý
otázkou zdáli by pozemek tolik vy
nesl Někteří ze záxtupcŮ přimlou
vali se za to aby se nekupoval dražší
pozemek než za 10000 Pan Maz
líirchman jeden z členů pozemko
vého výboru navrhl že by nebylo
třeba vhodné od navritmé krásné a
blízké krajiny upustit nýbrž vyjed
návat a msjitelem dále zdali by od
prodal mině akrů ku přikladu 40
nebo 50 Mimo toho přijat návrh I
aby dána byla do časopinů zejména
anglických oznámka že se hledá
pozemek aniž by se uvedlo k jaké
mu účelu a pouze se vytkne jaký
asi a Kue mt pozemek teu být Též
ucmen
bude pokus a oznámkou zda :
by někdo kIi tomu nevénovtl
nějtký pozemek zdarma
ar r f 4 i -j i
v? t ""'L dTÍ0? Kkř'
kým Pitváním íe l&letá dceno
IteUc zemřelá po delší chorobě
měla utHvri™ lf r„
lou Jednu velikost zvasené všecky
vntřnostl pk položené k jedné
— _ „ v„
straně
m
V sobotu 15 června
i
spáchal v
Cbicsgu samovraždu oběšením kra-
an Ant Cpek Týl byl po delsf
dobu bet práce lak že o rodinu ná
ležiti starati se nemohl a to je? také
nejspíše k samovraždě dohnalo
Wis
ala
N w p spáhaf te
čtvrtek lý lsti samraldi otrávením
ln( Vlř S ll(flova ASCW nl
m
(litea
liých
t é 1
I nlchX poud nezsopsirw
Pruč tik niinila nsni zná
mo
% V Ntw Yorku přišil Atk
14 řervna k válnémi úraiu dva
ěetf dělníci sádraři Vt Marek Vt
Muk Zaměstnáni byli na třetím h
(H hrxll Colonial ll(Mf (ítrden kdy
tu Ušení s nimi se třltilo a oba dolů
n dlalbu vrlcnl byli Marek zlá
mal si pádem stehenní kof mirno
in atriél zlé rinv na hlavě obliče
ji Sek utrpět krom vnějších laké
vnitřní poranění
V Chieigu spáchala pant Anna
Husáková 14 éervna atmovraMu
sice oběsila se ve své lolnirl a bvla
ji! chladnou mrtvolou kdy
byla nalezena N Husákové bylo
po dlouhou doba pozorovat! vlastni
t ádumčivol a melancholii Kfiáva
la veřejně !s ss světa sprovodí
tst e se ji! několikráte o sebevražda
pokoušela Však vfdyckv bylo jí
tom tabráneno al konečné v
provedla
přece svůj úmysl
mt "Dennice Novověku" píše: WV
národopisném %ýlora bylo usnešeno
vydávaní dějin zlv jší české oboe
v'f 11 1 l 11 t -irt r
Hychlíka sesrilo avšak přehlíželi
ce tuto látku dospěli jsme k tomu
úsudku že nikterak není postačitel
ná aby 1 ní nějaké soustavné sou
vislé a veskrze spolehlivé dílo za
hrnujícl v sobé úplný obraz minulé
bo života celé osady mohlo sepsáno
býti — Práce teuplná % oedostateo
ná nesloužila by naší osadě ke cti
Ku každé historické práci jest třeba
tři veel: předně spolehlivých a při
stupných pramenů z nichž dějepiaeo
nebo kronikář čerpá ta druhé boj
nost těch pramenů aby obrat dějin
ný byl všestranný a úplný spolu ta
iren paa cas sov spisovatel mon
trpělivě a bedlivě prameny shledá
vat pročítat porovnávat zkoumat
kriticky a posléze výsledek soudné
sepsat Cleveland jest atará osada
dějiny její tahají tedy hezky dale
ko do minulosti a při tom naprostém
nedostatků pramenů starších skytají
netušené obtíže A i nové a ne i no
vější prameny musí shledány býti
ze starsicn ročníku novin a protkou
roány Odbor si přál Tydati spisek
dokladný ta nějž by se nikdo nemu
sel ítydět a k takovému spisku jest
zapotřebí vedle hojné a anadno pří
atupné látky a znalosti věcí 1 času
Sebranou látku otiskneme v "Den
DICI
aby nepřišla v zmar
V úterý min týdne přišel v Chi
cagu k úrazu krajan K Janda Týž
"pravoval něco na frontě hostinec p
Čermáka a stál na iebříce Chodník
byt namoklý žebřík uklouzl a Janda
padl d?lů Potloukl se na hlavě a
na zádech tak že musel být ihned
přivolán lékař který prohlásil pora
nění jeho ta nebetpečné
K těžkému poraněni přišla v
Chicagu v úterý min týdne pí Ma
rie Keblova 75 roků atará Vyjela
si totiž k nějakým Přátelům do Town
of Lake s odpoledne vracela se do
mů Na robu Halsted ul a Archer
ave sestupovala asi o 4 i hod ká
ry při fcernž však akloutla a na
dlažba padla tak nešťastně že noha
pod kola se jí dostala Noha bvla
poebroumána a jest anad poraněna
uvnitř neboť zůstala na dlažbě v
bezvědomí leželi Přivolaným po-
vozem Doliueinfm bvla donravom An
svého domova kdež pomoc lékařská
poskytnuta jsou obavy že po
ranění vnitřní ukáže se býti smrte!-
ým
mt V Dayton O okraden byl po
vedeným krajánkem český řezník
Mat Feysar Týž odjel v pondělí 10
června do Clevelandu
kde! v úterý
sňatek svůj odbýval
a před odlet-
dem svěřil celý obchod svémn
cbasníku Václavu A Faflíkovi je
muž nechsl v zásuvce as $43 Na
P?Tnav í"B0"vT tbo Pně
pornenuv cbaanlka v něho! úplně
aoUIe MP' od-
Jel Ve středu večer zavřel Faflík
i """""v iHuicii aram vvnrai
ky peníze vloiil do zásuvky í
'ut Vj 7 !
a1'Z "ííavIÍAíI" 7
"- Tv: jen
mnnm niahn-
„4 jaem víečky peníz
llIy J li(l„ce J
HP ř I
va vinil
se co se nale-
#23 Jedu a
prvním vlakem na v f chod a rjfeía
vám moha itAatf Vil
A Fařllk" Jak u Fevsar tvrdí na
lézalo m táaa vra mnnriotn mina ml
Jak udává poctivý tloděj Zanechal
mu 43 a počítaje dle obvyklého
denního přijmu ukradl Faflík ne
)f líamáíek l Ki wauwee
obdrlel putent na tlepšený p
lil tibrl metl tm a tm Vil
ledy svalebnl cesta panu Prysss
beiky draho
Tržní zpriiry
řlnlí rl Mlnl4ki ftn l4ills'
11 mtM I A fclAÍt
)nl-4tr aiW M 11 mm bf I
%f n ptf Sipl Sl SffSV 1 'I
Vlhk libl StUtf rMUn ÍmUS
r4r4 t TS'J1' frfmM #! Vt 4 ř
l}
ndt iftji usu tá Maiatam ain f 1
tf4it s r ti# f u
žita 1H t—t l4 "M 4 té iitaw
Ulaé m 14 ! M4I Mf ft f
II K si as wnisatsiumií
ala4 (- k II I N II HÁ
H)nlí
Dbril kld mi as +hbW tran
voli WMtrHal t4fer 14 éht taMht
IMI4 fíl m aH4al)l VU krh
ytníiUnf t VKM M ÍUla 4 IWpt
IrSff troSifMT II Tiai vsllt lira I
Vr# SohjH ťi —f )
l4aa Utkt a lála 4Sř S4 t
ti 4i tli lkk l 44 a4o4l
Oatl M #tff
YtUtt aakjrua Ifha id-JIlM
n%4 a 4ha acjaltllbo alaaal aaÉ 4-a
aat itfU9 m inliir ao ? t4a f-4
lotil 1471 lati ktllh t4 aray
ka4' 04 aaél Ma
1(4 It] ko4iáo Wn r4ho a '
tloT4ka mini s4 Ual Ilajaljti Hoa I
(tlili mUtt U yofaa kU ftái-a iak
rnél
Hot4 ěxhyirk pHilU Ml4llIU
UMii kraaa Malť-pSl voli j4 pHw r '
ktjr váiiu rla4r aat I11lllkt a r
ar II TI Almo toho idaek aákla i
aaaa paaia ěa Jla aikM 4S V0
lih'r v4hf Jé r4ay a 4ea a 4 lls I
ajalovlea S4vany tlMQ IM in
lira IIM I 41 i
r hnf dobjťk )at ul Ul aaar tt i
tféam B']lai41 44k a táta 4l pfoat 1
al II to O i a -do i-íi m U 1 19
T)m Itraltl Joa ta 10 a 'Ji
Mtala (r44T4 ta baa tminj ab I
4k4 Strakova 10 (l 13 i BiUloroa ]
li at
Drltxl }+t UA ftj rmiaiuit kařuta
e taeal tlrplM Q a lib kaahajr a
kroeaol O fa blij ta j
Braib(i7 bot 4 p4ka4 rad4ajl u VOe
81 Loali 4 rraf
Maalea )al Utd4J aal tM tdaaai ta
aa ntl L
EakaMaa Ml klaai ca4 (raááfí a
U4 o
Bavlna )aat atar ockablr]it proatradai
Jí ll- I
m OrUnBJ U Irraa
Baflaa proaátá aa pratfv4al aa tltí
mloav na 444vka baSoneanati aiavtrajf
tro aron tSSO n I 41 íáti la M ei a u %
v-aww ' w ww mmva vww W
AT 6 A Ul aM Ml e M Atá
Bruno !
BkORO— ]nl TTkUfea avatoi I
BRUNO-ataéadnlk I
SBťHO— mlatcéko V Battar Co Krb
CrtU jiU ?to a4a o taobto Braao a4í-
i m
Anton Ptáček
obchodník se umíněným zbožíri
v Bruno Neb }
dobotr vU prári tvoa eikalnoa badova da '
iatitoa itHiniho zboií střevíci
bot klobouků čepte yroctrie
nádobí patentních lékd a
ozdobnéto zbozl f
vUJllab a eallba okr— a ibotl prodlvi aa
aay valul afk4 Mima vnlkVeb i4aob dHt 4t
llcb obdHal pr4v4
1 káru kamenného nádobí
1 káru soli
Pul kárv smíšeného zboží Aatatvr '
střížního r boží porcelánového náď
bí grooerie atd
Bald lili vlLfnl mrltAm kf WI fcl 4
" raula]t ta máalo a vrjoa VTmJAuji a
aa b)tU[ aaay ta ab41 v aallii o a 4 triod
ProhUdntl% naii tý kladní $kHilf
Ulál VU alalbototD Aat 1'táéek
Bruno
I 'f tTtSJ
t V
"ď&f TtS Ciatl
Praviamerické7
Tyatflhaita lota a po %
Mm aáa a nla taét ř
adraoa a my Um - f
iUaia XOABatA k aro-
blidaalt aJI4( aj4l h
4 aratarWaa badla i
kr bd ta awaa táta aa- I
blaraa Jaoa HKplad I
ilatwai a raai aaMr
aUaJkata urWni aa tré
krta vypadají joa iplai j "
iLMi bodláky aradAv i
alpatl rixihUdaata 1
I )i Da riprpaal Sla
iIovh a jWI Htnáia u
t iJ i_ M _ k
k anro dmi mintf j
' ™ f Miniím iwMin m
a íiiiirOntkou ata i
fantnl 1 V) notliunf řrflrS mn-b tw f 1'
kolká h pra oU trlo-
IIODI XKlf 71) A KM A
prUia An-aa: KllVAl
ki i li h koitnli
li anrli
ni iit
m r
1
1
h
BťT 4 U0II7 UUig ailCAOO ILU (Ir
4
#