Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 19, 1895, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    (1
Á ID
POKROI
ADU
WeeMy Mttw
IfftIRID AT Tlil KtsT Orrirf AT MM HA MIMMA A '10 01
P Sítin
ROČNÍK XXIV ČÍSLO 10
OMAHA NEBRASKA VE STŘEDU 19 ČERVNA 1
rtxlpUlmi ftlMl Ut
Z
I
Výstraha !
Poslední (lotioii došlo nás několik
liotaiů i českých osad owk Jeli I
2omn itjikkého cplujřcího jpdna-
nlu v towě máme Podotýkáme !
qdinkým cestujícím jednatelem na
im Jest přítomné p JKSINKULE
'erýl při tomu 6 n východě se na-
ptá IdVnt? Umí neebC udává
Véno Jakékoliv ku kollekcím ta
isoplsy naše oprávné n#nf a ca p
i jinému odevtdmé todjovídný
ii nejsme
I Každý neehf proto (14 ni n pod
Vnfka pozor a nechť naloží a ním
m" jak toho plnou měrou zasluhuje
Knih Am a JIoip
fNOVt ZPRÁVY DOMACl
Kronika udatoatl
Z Sřw Yorku do Chlcsir
S bicykla vypravil ne v pondělí o
f hod ranní vojín A Mattey
fie nexe poselství od gen Mileně
IVI irmíi
nttovi ve Fort Sberidan lil Jest
A úplném válečném vyzbrojení
vne sebou Í přikrývky tak aby
"i y přenocovali mohl tam kde nocí
1 -
I -1 — — w ~ — — - — — —
iraal cesta ona za 12 dnň
Hostince zavřeny
V DerMo1nés'Ia zavřeny úter
em všechny hon ti noe tamní kte
él od přijetí marného "mulet
%w" otevřeny byly a nice zavřeny
Cl WWW 9
iílodkem rozhodnutí soudního ie
oSet podpisů občanů a poplatníků
aa žádosti o povolení hostinců ne
I ostačitelným byl mimo čehož prý
I některé a podpiř ů tiskaný podvo
dem a jiné dokonce falšovaný Ho
Itiuití pochybují že se jim podař
fia novou žádost dostatečného po
ťita podpisu získati neboř probibi
iíici usilovné agitují již po delší
lobu kdežto strana druha nečinné
uce v klín složené míla
Zlato v Oklabomě
Z Guthrie Okla oznámeno
erý že již po delší dobu se pro
tahalo le nalezeno zlato ve znač
ném množství v Boggy Creeku as
~14 mil jihozápadně od Arapahoe
(Guthrie Co a zpráva ta nyní že
potvrzena jest Zlatá žíla tato se
(táhne prý od Cobb Creeku v Ca-ldo
(okresu až k Bocrtry Creeku do
[vzdálenosti 40 mil a místy rozvít
voje se do ilřky 3 až 11 mil Ruda
achází prý se průměrem v hloubce
top a jest prý na zlato neobyčej
fi bohatou
Dosud řádí
Lesní požáry jež jak
I Lesní požáry jež jak minule
Jjtme oznámili v okolí Hrad ford
4pa znova vypukly dosud zhoubně
fádf a škody opětně budou nesmiř
nýmt Tak v okresu Klk jsou lesy
mezi Ilusse City a ChaíTee v jedin
kém plameni Městečko Kane ob
klíčeno jest pravým mořem pla
menným a to co uniklo požáru mi
nulému stává ae nyní obětí dravé
') živla Značný Počet osob za-
Siaěatnáo jest obmezováním plame
nů tak aby na skladiště otejná se
rozšířili nemohly U Sugar Hun
zničeno bylo požárem 1500000
top klád a přes 1000 kordů kůry
KjMezi Chipmunk a Liroestone řádí
4~él značnou měrou požáry lesní a
Ígnačně cenného majelko jest v ne
bezpečí kteréž jedině brzký dešf
aažehnati může
1'rwt r KM
V Kannas s vthlfdky tit úrodu
tUpiilv Ile zpráv ie 67 okres
napadly tam v 12 dnech 4 palte
ijoilé 1'ffxU pífrnns bude polo
vířní koma stojí si výborní a sli-
mj dáti ta nojtmhatlí skllien v
líjinách státu' sklizeA ovoce bnde
obnáSeti as dvi třetiny skliiné oby
čejné Sena bode málo ta to ale
vojtlšky sklidí se hojní
!U1opl lret
V úterý nastouplo trest ptuřad
nika anie zřízenců Jelazničnfch
kteří jak známo zároveíi s předse
lou unie líebsem v Chicaga pro
neválnost rozkazů soudů ipulko
vých do vřzení odsouzeni byli a
rozsudek proti nimi před dvfma
týdny soudem spolkovým potvrzen
byt rředda unie IMjs kterýž
tél trest nastoopiti mři se v určitý
čas na nádraží jakž byl slíbil ne
dostavil a spůsoťeno tím značné
překvapení a vyslovovány dokonce
i obavy že snad do bot prásknul
Domněnka ta byla tíor pravdčpo-
dol céjšf an Duba již o polednách
v ruce maršála spolkového se ode
vzdal čímž záruka jeho zároveň i
platnosti pozbyla a on pouze na
čestné slovo své propuštěn byt
Maršálem vyslána ta Pebsem hned
celá řada příručícb vzdor pilnému
pátrání nemohl ale nalezen býti —
až sám ve středu do úřadovny mar
šálový se dostavil Bylo prý mu
v úterý pouékud špatně a proto si
u jednoho známého trochu zdřím
nul a slavné také zaspal — Byl od
poledno dopraven za svými aou
diuhy do vězení ve Wooditock
Dojde k výtrinostemt
Z Boise Idaho došla ve středa
zpráva že v hornickém distriktu
Coner ď Aleně v severním Idaho
hrozí opětně dojiti k vážným nepo
kojům dělnickým a sice původ toho
hledati dlužno v přibírání dělníků
neuniových Dělníci unioví spot
čili se totiž za tím účelem aby
dolech výhradně jen horníci unioví
zaměstnáváni byli a proti nim zalo
žena zase liga pořádku a zákona
kteráž obrala si za účel chrániti
každého dělníka v jeho právech
pracovati když práci dostali může
jakož i hájiti majitele dolů tak
aby zaměstnávat! mohli každého
koho se jim zlíbí Unie prohlásila
že toto vměšování ligy občanské
do záležitostí dělnických líbiti si
nenechá a že násilím postará se o
to aby žádný než uniový dělník do
dolů nevkročil — Jelikož vznikly
obavy že Bnadno ku krvavé srážce
dojiti by mohlo požádal guvernér
odbor války o propůjčení zbraní
jimiž by dobrovolníci — an Idaho
žádné milice nemá — ozbrojeni
byli tak aby o udržení pořádku
starat! se mohlu
Tjdá se soudu
Pokladník Jižní Dakoty Taylor
který ošvindloval státní pokladnu o
hezkou samička peněz a až posud
se skrýval obávaje se zatčení na
bažil se konečně prchání před úřa
dy V pondělí dne 11 června vy
dán byl na něho zatykač a dán v
ruce jeho přátel kteří ho slíbili do
rukou úřadů vyďati Taybr vyje
dnával dlouho skrze své přátele se
státním návladním a učiněno bylo
dohodnutí Ze Taylor nahradí státu
škody a že tak trestu unikne Hi
storie Taylorova itíku jest zajíma
vá Po prozrazení jeho zpronevě
ření prchl do Floridy Odtamtud
se odebral do Havany pak do
Střední Ameriky do holandské
Guineje v Jižní Americe pak do
Kingstona na Jamaice kde přestál
velký strach když tam přijela ame
rická loď na níž prchl a Havany
do Střední Ameriky Odtud ae mu
podařilo prchnout d Para v lírail
lii Tam se mn koiiscné rctotári(
znechutilo a počal vyjednávali
skrie své právníky se státním ná
vladním stáťi JiJiif Drkoty Záro
veA $ blili! pomalí LřehÁrn Hpoj
HtátŮ a kdyl bylo jakési dohndnu'1
nřlnřno odebral se nH do Spoj
StálŮ Asi v děsili dnifob očekává
se jeho návrat do Pierre
Vtdnst I kaleji
A 1 míle východně od Katie
Pa vjiirml se v úterý i rána z ko
lejí nákladní vlak Philadelphií V
Kríe dráhy při čemž l vozů s vy-
sokřho náipa sjeb a roztříštěno
bylo Mezi roztříštěn Jmi vozy
nalítal se i jeden s nádržkou e
troleje ktirýl se vzňal a t&hy
trosky v jidínkém plameni se n'
lézaly Jsou obavy že v troká h
uvřtněno bylo několik osob jež
bídně zahynuly
Dřiuá p4imU
Ve Willis Landing blíže St
Charles na řece Wbile v Arkan
sasu tábořila tlupa výletníků mu
Zů žen a děti kteří se bavili rybo
lovem sousedním farmernm ho
ztrácela prasata a někteří obviňo
vali sváteční rvbáře z města že
jim je střílejí když jim ryby ne
chtí brát V neděli dne 0 červn
odpoledne přijel farmář Kemp je
muž nejvíce prasat se ztratilo
tlupou sousedů do Willis Lmding
Všichni byli ozbrojeni brokovnice
mi jeleními broky nabitými a dle
udání obyvatel na mol zpiti Jak
mile přijeli na dostřel k stanu vý
letníků počali beze vší výslrahy
pálit do stanu v němž se nalézaly
nejvíce bezbranné ženy a děti Je
dna Zena a leden cli Linec tui na
místě zabiti a jedno děvče smrlolnč
poraněno takže do večera zemřelo
Ženě vnikl plný náboj jeleních
broků do prsou a ubohý chlapec
byl téměř na kusy rozstřílen Je
dnomu muži vjel náboj do kotníku
a noha mu musela být odejmuta
Druhý muž ve stanu jediný mě
pušku a namířiv na Kempa zastře
lil jej na místě Ostatní zlosyni
se pak dali na útěk
Kroupy vytloukly okna
V pondělí dne 11 června na
vštívilo město Fargus Falls v Min
nesotě děsné krupobití jaké zde
dosud nikdo nepamatuje Kroupy
se sypaly plných 15 minut s prud
kým větrem a děsné škody na obil
v okolí a oknech v městě byly
spŮsobeny Některé kusy ledu byly
tak veliké jako písC liouřo přišla
od severozápadu a všechna okna
městě na těchto stranách byla új
ně vytlučena Mnoho šindelových
a plechových střech bylo porouchá
no Poněvadž mnoho pšenice do
sud nebylo ve sloupkách nen
škoda na ní tak veliká poněvadž
se bude moci vzpamatovat Ktsrá
ale byla ve sloupkách je zničena
musí být zaorána
400000 buŠIfl plenice ukradeno
Již po čtrnáct dní udržujo st
louisské obchodnictvo v napjetí ob
chodní Skandál jehož podrobnosti
se pečlivě zatajuji Jedná se o
obrovský eebodek v zásobách pše
nice "United Elevator Co" nej-
většího to obchodu svého druhu na
západě Vyšlo to na jevo tím že lové počínají si velmi zdrženlivě
někteří akcionáři uvedli do trhu Makléři jsou celí zoufalí neboť
náhle svá akcie které za každou zásoba pšenice č 2 obnáší pouze
cenu prodávali takže kirs dotyč- 15000 bušlíl a tím nemohou se
nýcb akcií jbnVSí nyní pouze 31 kontraktní dodávky pro měsío čeř
Když ale náhle pšenice vystoupla veneo krýti tlelý St Louis jest
z 50 ct na f 0 cu za buši a prodané žádoHtiv zvěděli kdo vlastně pše
zboží mělo xe od vádě ti tu vyšel na nici kradl
Jevo schodek 200000 bušlů který Ktav oroee
od té doby se zdvojnásobil tak Zej Hospodářská úřadovna ve Wash
scházející obnos páčí se na $315- ingtonu vydá příští týden červno
000 Jmenovaná firma docílila v vou zprávu o ovoci v niž bude
poilednfch dvou letech čistého vý- hlavni pojednávat! o škodě májo
ine's Celery Compound
Charles MacDoiiaM profil
ťhíMliilk byl
Srn
'fy''
Pouze nřkolik krokft od křižo
vatky jedné z nejživějších ulic v
Chicago a možná z celých Spojených
Států nalézá se obchod jehož vcho
dy vejde a vyjde denně více lidu
nežli v kterémkoliv podobném ob
chodu na západě Mezi navňtčvo
vatdy junu muži a ženy jii-hž obli
čeje znázorňuj! iiitelligenci a vzdě
láni ženy jež jsou v popředí spo
lečnosti a uměni muži již nabyli
věhlasu ve svých povoláních prav
nfei lékaři umělci soudci a novináři
Vnitřek minia tohoto dává okamžité
svědoctví o účelu tohoto obrovského
závodu jenž jeMt středem běžných
události a ponaučeni Jest to závod
novin&řnký jejž vlastni Churles Mc
Donald v Čís 55 Washington ulice
jenž píše následující dopis:
Chicago 20 února 18ÍI5— Pánové
Wells líicliardnon A Co Hurling
ton Vt:— Pánové Jest térařř po
vinností ksídó osoby nznati službu
firokázanou nechť povaha této jest
akakoliv Když však služba tako
váto jest takoyélio druhu že ulehču
je trampoty našeho života a promě
ňuje naše noci spánek ruíícf v onu
posily a odpočinku jwt povinností
naši hlůsati kilekotiv jakým spftso
bein nám poslouženo bylo Před
několika měniči počal jfem cítili ná
tSŽku f 450000 avšak již po něko
lik roků neprováděla žádnou inven
tura za to ale byli v posledním
roce zřízenci pro krádež stále zatý
káni K procesu nedošlo však ni
kdy poněvadž tato záležitost byla
vždy potlačena Kdo jsou skuteční
zloději nemůže nikdo říci a řidite-
4- - n 7
? 1 1
Inetit ní dílničky oli-
vyIMcii
sledkem úmorné práce k obchodu
mému se vztahující jakousi umdle
nost následkem jíž byl jsem nucen
použiti celou svoji sílu abych povin-j
nostem svým dostáli mohli Pocit]
tento však u mně stále vzrůstal a v]
krátkém čase zmocnil se mně tou
měrou že zachvátil i moji chuť k
jídla a spůsobil bezesnost K jídlu
přistupoval jsem téměř 9 ošklivostí
a k loži s bázní před nepokojnou
nocí již jsem před eebou viděl
Pouze nejsilnějšlmi pokusy podařilo
se mi změnu tuto ukrýti před zraky
lidu již můj závod navštěvovali za
to vísk spozorovali změnu tuto v
krátké době moji známí Dospěl
jsem konečně v takový stav kde mi
nebylo možno déle mlčeti a zmíniv
se o předmětu tomto jednomu ze
svých přátel poradil mi tento abych
zkusil Paine-ův Celery Compound
Koupil jsem láhev a dříve ještó nežli
jsem užil 12 dávek spozoroval jsem
že návrh mého přítele byl dobrý po
něvadž jsem cítil valné zlepšení
Pokračoval jsem v užíváni a nynt
jsem úplné vyléčen Mám chuť k
jídlu spím dobře a na místo dřívější
únavy jest mi obchod můj opět pří
jemným Můžete mně počitati za
jednoho t nejsilnějšfch odporuéova
telŮ Paine-ova Celery Compound
8 úctou Chas MacDonald
vými mrazy a studenou povětrností
spftsobenými Dle této zprávy ne
natropilo studené počasí tolik ško
dy jak se z počátku myslelo a stav
ovoce jest nyní mnohem příznivěj
ší nežli byl v loni Poaze ve dvou
státech jest vyhlídka slabá a sice v
Ohio a Michiganu kde studené po
časí nejvíce škod nadělalo Ostatní
ovoané státy mají dobré vyhlídky
a netřeba so obávali Ze bude ovoce
tuze drahé Ze všeho ovoce si
nejlépe stojí jablka
Prohibičáci ohiostí odbývali
státní svou konvenci ve středu ve
Springficld a navrhli samostatné če
kance pro všechny úřady státní
Za guvernéra navržen Seth II Kllis
a v platformě vyslovují so pro svo
bodné a neobmetené raženi stříbra
—i rm fy rfyziallVLI I Pí x '