Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 12, 1895, Weekly Edtions, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
( :aři nám BilóluJÍ
li ifi Ji-Í Hrst
( netoliko nnii rdrsví fn nas
Jarost r1ii ilf7 nkrn
t Vídním ohbvlu 4l( ukutu ťtidnA
yirfA ! JeJi
f DRA PETRA H0B0KO
1 1 korVit vtnm nomorctn fMsfr a sllfe
f Ubi ftepor tdky vytvíffjío y
rento ku nnl iMnfm P hfcoinylti
fnym ujnm pfiutfndsem n)fi
fkm mltlhnfm t ikenícnýtn
f tlHvs1 VÍr mJH JW 1 1 Nhi(
líln Kk 'Mrrl(kf a Ir 11 do
iuxn iriUfn(rh bdn sleM IMxkn
Xi""" '"I vvribltem Kdo l-jdll
nlfialHe fO
ttlfí t ílií I
I vnile-ll
pooŽI II mfi
Kxifl 11 nou Inor-
l Dit rETKU FAHItNEY
I y 113-114 1 Hojm Avsntia
! fc l ftPClf Lidného 1
#kí tnhtn nbdrJetl th n
1 IH fkmiSkil i m)ll-
i Nubldkr tfin ovíem
tt 141 fNUlflt
CHICAOO XX L
DARMÁ
Ě
ivánl a txiniHiMnl
li
lovili
iL
p Štola
7
PRÁVU
Z] gin hodinky
alb t lutíi otntm
ku rul ni Jmani-m
mlrnuni a my vám ta
lim# Ijrlo
pravé Flirlnke
hodinky
k prohMnufl Viř lift
Jami tm 1 1 kar rlnta
W h n vyryla a hmllnky
ma)l vilifi-l hiMlIwk
M prixláv
IL 'tffí ir"J k Ji-t pravfKUfln
{' Lm ! i 1 iar'iif n lfi 1'rtH
I 7lf hlnln'1 l 1 ixuorn
ÍÍ 'M ti řpriaaní Ďřaďiírn
# "''y " rt"1"
Vrffi 1 I "llařii rxpr'nnirmi
111:
llllnk Dru iiiuža nfh (lámu
iilnHtill IsiS a hHlln
ky Imiu iť JfKiil
rhri'te l -iUik -'lián
aotiJntliiAvkou Vir
V im iiííIcIi mn kolkat'h
a my r4m xaili-me nái
auliiř xlHtf fctí k iiik
j rl ornr 1 1 &) amb nám
mllcli hnct 19 25 ol
jitlnivkou m my vám
íftili'in ř( ti-k idarma
Hodinky lyloot'řrny
jimiii [irmimjPiu a na-
1'Uto xtlall si přcjotc
Koutlnír o
rtniflé a olM hixliii' I klnty
7 I)frbor M ťairaco III
M CesRícti mMn
VE SCHUYLEB NEB
m um
lrf dootnlkíř vyrábí
fláltol drah te dontal
kl tvanýoh rive Baa-
tl-tm
dbckodolk nábytkém
(ký pobrobnfk řrunk
Cbrwtll obcbodTrdonoi
Ilri
mi Ml
t-lf rivulk a aoUř
álinC
iwE WILBER - - NtD
i} VUchiiy prioa nuUhka ]mg Tifn badot
íí xrérsí vrHuioy PraU na pmak ijíojt
FttPpaJ nikollk tpoUhUveb pojlátajlcloh pK
avalab (polninotn DIoqooUU kaánoct
iU obora zabzpa] riáu yřUnl obchod
vitxnébo Iupi)t-tl nb prodmaU
:Ha a ni
I "Vyliojil jneni
nmnoho -t omb ktnrA rwlall nmlflo na
niolnt aslraT'iil 1'oílcte k )i k a pN avřilflo
te cbuda hojím zdarma a kdo miin plailt
lj-elml laolno v clraulárl anli-rntftn vyavfltlo
í Ml Zda In máli) minia na vmvMIn váni Pilin
f aálkV Xll-ltaUft
A WILDMAN
TWO IÍIVERS WIS
VI
I
'-nit
Numoiiinm
strojem ti hul
rody
Mrni( vydáni nl
25
eentů
na akr ročnS
zuruícno
Toto ]! Jadlná známi tavai mi tho-fa uvod
Boánf f mulám a
vodní trkiié (Hifi- Kam)
i vtlano voda v )akaikollv Bnoťlvf a do Jaká
I kollv viky aab v?dálaU ioal ihotorai
vfcwh valkoalxeh a pro riacbay potť-by a trhna
1 vfoa vody aaill kUrýkolIv podoba atroj aa
t atalnoh podmlnak Illoatruvaný katalf a od-
) hady adarna
rl lUfe' lljdraullc Engine Mfg (o
ETfl-Im EO4S0EE TA
k přianzení ku vřtniíkuus
DoubíťU tlClW nanrodrl
awlm "HoaKM!iře" k olijcnávre musí
býti olintM f)f ilocn Adrcsujtei lluapo
da 'Omalia Neb
V xAjmu Rpolkfl "Kominík"
V lintn tlnov-tnf m mni
potkávám m n Um inkmou
nfřlmnfiatí i vlttni(:kf rrt eiturn
lletji vldjr prováli Jailninf
nlii fiMtl# itn n Mnoho
I nimiťk ťfodříi-nfrh ti vlri iMn
Jl A h jr Jifxlno n! i oporl
nUtnřfio dI t-řo eollht amlra
(lojlan joinAam ! p Í{J d(4
m ni polnik tento Jinó itririkj
nlli myrn ůml#rn iijlo
Vířím 1 1 třřitl Wla !
)0lfiiiol( oMomřl#řio řlořk ji
lilnrkjr cítili kdy otřljt
k4! I vlnatfnpckjr iiníti til pti
ví ťlo nabylo mým ňmylm vtfti
aolé m (ikl! ctHho podniká pou
le vlt#rit tř kterél ravliv4
Jnou Ví alovi jt ochjhnoo
(Qiloa ro deKí trv Ani vřcí n ti
kl)é lom jioauvfři oLtvIiXté
meti Cťvhj americkými Nikoli
tu o a mydlinkou jeat flřjí budo
vti na t&khdě míní ('leAlním ts
to nt lákU lé více praktické potře
hy a ntitnoHti k ulitenřjSímu apo
tMmřjifrntj ii vetu víeth nA A
t i Jeat patrným le ovřJc( li e
Život nA býti lepStm v ohledu
hmotném ba)e 1 mocni tanahovati
do ohledá n&rodního
ZceU prAvný jct d&ktt VAí
vthledcm k nřktcrým národním
podnik&m jakým jt na příklad
NAroilní Výbor IJobemian Voice
(lAte Ara Úntřední Matice Česká
Líga a jiné Co jiného mohlo by
v ohledu národním nám více pro
pívati Lad tyto vlastenecké upoleo
noftli? Než troo tak krátkého
tivání mřly aneb pro5 jsouce do
brými tak Spatné podpoře ne třií?
Jen proto ponévaS byly postaveny
spise na ideálním nel praktickém
tákladé neposkytovaly toho co
o Aš realistický svřt uvykl si od
nich očekávati Vlastenejtví jest
sice krásnou vlastností ne! vyža
duje-ti více obětí nežli hmotné
okolnosti dovolují stává se spíše
vřel z ohledli iili břemenem tiafie-
mu národnímu tělu a ta zcela při
rozeno že dříve čí později strká se
do kouta a nahražuje okamžitým
sebeprospěchem jednotlivců Ano
máme upřímné a obětavé vlastence
mezi sebou kteří vždy připraveni
jsou k podpoře vlasteneckého uče
lu než bohužel ti nejsou dosti
silni při životě udrželi vseebny
větší národní podniky kdy devět
desetin ostatního národního těla je
mrtvo Dříve je poučte a připravte
k jejich povinnostem a pak něco
Iza od nich ocekávati a nikoli po
jednou přetěžkati neobvyklá jejich
bedra břemenem které nikdy ne
učili se nositi Nejprve nutno jest
připravili úrodnou pudu a pak síti
a čekati ovoce a nikoli obráceně
k čemuž ještě dlužno dodali že ne
smí se očekávali více nežli p&da
jest a to vydati
Jak jiem již pravil mým umy
slem cení při navrhování této my
šlénky vše stavětí na obětavosti a
lásce k vlasti jako ony zmíněné
vážené společnosti byly činily tý
brž raději vzíti si za podklad osob
ní potřebu a užitek jednoho každé
ho kdo ku této společnosti by
přistoupil vzájemnou proměnu
mezi členy — něco za něuo v stejné
ceně V pravdě i zde tato zásada
byla by porušována neboť mnozí a
členu pracovali by buď za malou
aneb nižádnou hmotnou odměnu
za to opět jiní by přijímali více
nežli spolku by přinášrli to však
by nemusilo býti skaliskem ku
stroskotání neboť právě ti co a
menším užitkem měli by se spoko
jiti proporci k jejich práci nále
želí by i zde k té straně která
vždy hotova jest k obětím pro do
bro věci vznešené a ušlechtilé
která ve své obětavé podpoře tak
snadno neochabuje jako oni
ohledu tomto méně vyvinutí
Nemíním vše opět opakovati co
dříve byl jsem ve sloupcích tohoto
listu napsal o tomto spolku neboť
v brzku po výborové schůzi celá
věc veřejnosti odhalena bode ne
řecw nřkolik bodft uvedu které by
mé dřfvíjíl Ivrifní opodstatnily
lííelsm naíím bf bylo nejprve
spojití vidlan£jH a po dobřím sn
snalírl ítdiy v jdnu rodinu kt
tk spolsoným vystupováním na te
nk značného vlivu mohla by míli
na ostatní své spolubratry rol ob-
lobnými sjnidv ? příhodných mí-
stftdi věnovaných ku poučení a
zábavě mohlo by nčel svího do
stoupit! IAls t příspívkft člrn-
kých a dsrá mecenáta každého
fokn vypsali nřkolik subvencí pro
chudé studenty a tak jím dopomori
k lepší budoucnosti a oni pak
ftjčené rnohli by splaliti a tmi
opít jiným vypomoci
Zaříditi sprostředkovacf kance-
Ař pro všechny naše stavy tak
ako olřchodníky nčitely klerky
emeslníky dělníky a jiné za kte
réž služby nějakého poplatku mo-
bio by se požadovati ve prospěch
spolku
VydAvati spolkový časopis s po-
oČovací a vědeckou tendencí
Zařídili soukromý studijní ústav
sestávající asi ze tří tříd aby těm
lerýrn není možno skotu navštěvo
vali příležitost byla dána i doma
studovali Knihy předmětu ústa
novených byly by spolkem zaslány
a úlohy v nich obdobně ukládány
učiteli k tomu učeli ze clenu vy
branými což mohlo by se díti ve
spolkovém časopise vydávaném
asi jednou měsíčně Těm pak kdož
by zkoušku z jednoho běhu složili
bylo by dovolero vstoupit do nénle
dujíciho bihu
A konečně jednou ročně uspořá
dali všeobecný sjezd v některé
české osadě který mohl by potrvat
několik dnů v němž přednáškami
akademiemi divadly a jinými pří
ležitost byla by dána všem se po
učiti a v kruhu svých milých se potěšili
V tomto sjezdu mohla by se též
i výroční volba úředníkl odbýti a
záležitosti spolkové ospořádati
Mnoho ještě jiných dobrých úče
lu mohlo by se vytknouti než věc
ta ponechána budiž době pozdější
Třeba i zde možno někomu na
mítati že vše toto překypuje mla
dickou ideálností a nezkušeností a
že uskatečniti to vyžadovalo by
nadsmvslné síly našeho lidu K
čemuž má odpověď jest: Mnoho
jiných věcí a podniku které dnes
jsou zcela prospěšnými a praktic
kými bylo podobně odsuzováno při
prvém jich se objevení a dnes se
jinak o nich soudí Každá nová
myšlénka pravidlem nese v sobě
něoo pemožnosti než přece její
jádro muže býti dobré a provedení
bodné Zkusme tedy a budeme
viděti co se dá a co se nedá ose
kejme a utvořme ji dle přítomné
potřeby a jestli ještě ten zbytek ne
uspokojí tvůrce aniž ty pro kteréž
tvořena byla nuže stavme něco ji
ného co snad se ujme a užitku při
nese a nikoli při prvém nezdaru
zmálomyslniti a do zátiší se uchý
liti ku škodě všeobecnosti Držme
se hesla prof Clarka: "Don't get
discouraged by first failure but
try try try once more and tben
don't stop yet but try again and
at last if you will not succeed
console yourself that you did wbat
you could to succeed" Náš život
jest pln zkoušek a nesnází než ty
nemají zastrašiti statečného nýbrž
nové chuti dodati k nové práci a
činnosti
Jsem si vědom že mnoho gor
dioVých uzlů bude nám přetíti po
zp&sobě Alexandra Velkého než
ty a dobrou vůlí a přičiněním roz
tneme a ku kýženému cíli dostou
píme
Zde jnou pouzo dvě věci možné
a to buď státi se úspěšnými aneb
neúspěšnými v našich snahách
Trvá možnost povede k dobru a
druhá nemůže uškoditi Nuže
čeho se obávati?
IJudeme-li ale iníti vůli dobrou a
vytrvalost pevnou prvá možnost
jest naším údělem a druhá násled
kem toho stane ae nemožností
ToloP jct můj sfřitírnonl a vě
řím U I Vál ftný přilili pane
fp!o a proto it váhání s námi
do díla kwé jlnik i dobré uzná
vále Nnadi byihom Vás lnlo
král postrádali kdy! vi ly jindy
byl jto prvními a vMy os vid
ěli jt sn to dobrý pracovník a
zkušený rádci' M přáním ls s fiá
mi za j?dfii budete a ls nJ na
d'j dojdoii svlio uskutečnění
mamonám se Váš
H h K o tory z
V Millígan dne I června '!♦
OD NAŠICH DOPISOVATELI)
( lilrneo — Ctěná re l 1'okřoku
Západu! 'rofmetabyt nám laska
vě ve vaSem cl listu olískll niŽmiv
dfiié pojednání o roztržce českých
republikánů v Chicagu k nřintil nis
pobídla vae redakční úvaha přípo-
jt-na ku referátu z Volnoti ježt©
vidíme že Jste mylnř přijali úu lek
Volnosti n pravý a s tifiu souli!}
vše — bez daUfho vyšetřováni ho
otiskli
Volnont nnzvaU roztržku lam ma
niitnetn Tammany pokud naSe
vědomosti v dějinách této orginÍa
ce sahsjf měla vždy za účel držet v
rukou nadvládu při zadávání apoin
livnlch a flcktivnich úřadů — u nás
v některých republikátinkých wird
n(ch orgsnismích vyvolalo právě
ono právo zadávání úřadů — jež v
zájmu rep lfgy před ani ue 4 nedě
lcrci onen ve Volnoitita mučedníka
prohlašovaný J A Oliverius bájil
-- nevoli a roztržku a proto bychom
to spise nazvali "anarchistnem''
Výsledky jež uvádí VolnoMt jsou
zcela mylné neb Americky Občan
nebyl prodán nýbrž přenechán h
dt Sicilem kniliovnini onomu žadateli
který se uvolil zaručiti vydávání
Am Ob v nezměněné formě i co do
obsahu a zándy i co do velikoHli
Liga pak ni výslovně vyhradila právo
včsti záležitosti politické a naznačo
vat i směr jakým se Atuer Občani
na dále má brát i
O změně v redakci ve smlouvě oné
zmínky nebylo a mohl p O býti re
daktorem téhož dodnes kdyby byl
chtěl zůnUitl Nechať to popře! —
"1'rodali prý svého tvůrce a zacho
vatele hanebněji než Jidáš Krista'
a na jiném místě uvádí že sila získa
ná jest slabší což rozhodně nevěří
me jnouce přesvědčení že p Jičínn
ský požadavkům na ní-ho kladeným
vyhoví — což nám neni možno říci
# tř 11 a i
o odstouplém reuaiuoru Kiery
mnohdy z osobních choutek přáni
ligy ignoroval a proti zjevnému přil
ni téže jednal viz: jeho pojednání o
Pullmanovi jeho zasláno v Sulku ze
dne 10 pros 1893 jeho polemiky s
'Českou Ligou" a podobných více
Dle všeho se nárn zdft že Atner
Občan netěší se velké pozornosti
a obliby u redakce Volnosti nib by
se byl mohl dočisti že p O ani vy
kopnutani prodán nebyl naopak byl
by tam viděl zcela zřejmě že p í)
vzdor přáni a žádosti mnoha promi
nentních republikánů kteří jsou
rovněž tak zásadní rovněž tak za
sloužili jako on aby setrval — si po
stavil hlavu a zcela rozhodně řekl
že pro žádného obchodníka pracova
li nebude That setllml it! Teď
snad pochopi ctěná redakce kde ten
háček vézt a kdo chybil zdali ten
který se ze všech sil vynasnažil vá
lečným rykem omámeného starého
harcovníka pro sebe udržet — aneb
onen za uštvaného lícený zd&adni
republikán který k vůli zvětšení
effektu (ostudy by znělo lépe) pomá
há oněm demokralo-republikánam
ostudit ty jež v dobách nejhoršicb
vytrvali při své straně — na vlastní
útraty vydržovali list čímž se o p
Oliveriuse též postarali
Není tomu dávno co těmže novo
pečeným demokrato-republikánnm
na jméno přijit nemohl — Stáří člo
věka před směánosti nechrání a i
Hismark musel být z cesty uklizen
aby nespAchál nějakou politickou
sebevraždu Jext to i pro nás bolnú
již jsme se naučili cliti onoho ne
ohroženého zastance republikán
ských zásad když mírníme doznat Že
j nic není pod sluncem dokonalého
I Čeští republikáné zvaní 6-1
Npw York í ěervfii-('t mll
NmiÍ třídy lidu v národ kuri by
byla tak innumávária klamána
bea trestu odírána jako Jt třída
dělnická Kaldý politik hUdí !
předaní zinkali třídu ďlnlckon na
klré své Máj nb politické Železo
jako na kovadlin bledí vytloukat!
ani! by toho njrnenifho ohledu na
tn zubolsný star délnlctva bral
1'rotidMnleké IdeJ Jako socialis
mus demokratismus zdejšímu díl-
nietvu stále vnucuje a v dělnické
barvi dšlnictvu stála přcdhatujft a
za dělnickou věn stáln a slAls vyli
čti]) a z nřmffcko židovakýcli orgá
nů phlvykuj Leo Ko-hmtn I ! I r
a ducha črskoamerického dšlnictva
tím otravuje A Un nevědomý lid
e po těchto židovsko sociálních a
lernokratických ideách honí Jiko
ryba po kebuli A také na ně ten
socialismus účinkuje Židé jto-i
Jim krály šalamounskými
Newyorské řády C H V H se
Již připravují k opravování stanov
k příštímu sjezdu Nejpředněji!
úřadnici rozumují že ty stanovy
jsou dosti dobré a byli by prý
lepší kdyby byly hodně zmenšená
aby prý to značilo pokrok Já ty
pány upozorňuji Ze je to naopak
čím vzdělanější národ tím vice
vidí potřebu nových zákonů ku ob
mezení neb vyloučení zla ze své
společnosti Národ nevzdělaný rná
velmi málo zákonu a ty se ještě
špatně provádějí a národ divoký
nemá zákony žádné poněvadž ani
neví jak by je ustanovil A ti co
jo jich velmi málo v New Yorku
nahlíží že jest velká potřeba opra
viti řádně stanovy tak aby jisté
karaktery byly udělány neškodný
mi ale na docílení toho v New
Yorku není žádné naděje a protož
ty návrhy na opravy budou až pří
liš hubené a pokrok se postaví opět
do zadu při nynější správě to
jinak ani nejde u nás Jednota
Č S P S byla národní než socia
listé a falešní a ziskuthtiví lidé ji
ovládli a ti z toho udělali kranken
kase poněvadž jich špinavá poli"
lika se s národním účelem nesrov
nává a oni by nemohli vládnout
Nyní mámo opět o jednoho léka
ře českého v New Yorku více jest
to pan Charles Sowa On je pravý
vzor česko-amerického občana Pře
ju mu hojného zdaru na dráze lé
kařské Ou jost spravedliv ke kaž
dému a kde jest třeba dovede se
hájit takových potřebujeme trochu
více Pozorovatel
Zkoušen po čtvrt století
Po ítvrt itolíitf Dr KIiib' Nw Dlaaovary byl
ikouíeu miliony tik-h Jimi nlíránt jalio pro-
apálo doavádeojl ]-bo podivuhodná íwiv oom
ky va váaob pMpadacli namool ircmco prabica
a pltoutcb Lák ktoryt tak dloubou akouiku
př-atAi a ktorj-l váaobacn oblíbí táét tuml
Uáufm riMrlm-nUm Za kuida liihav sa
mři la Ali-vv noikvtna aneb pcnla i vríitl
Jeit to m jlapál lák proti kiiáll a mtatntani —
Labvlfky na knuáku zdurma v lékárná uoa-
mai Drug Co Omaha Labv po SOo a 100'ól
ROLNICKÉ POZEMKY
VE WISCONSINU
Kibilu ní-iil lim v liUtaril WifmonsilHl
nestehovalo se tam tolik lidu jiiko nyní
ních Jižních a západních Htfltfi Jakož i
velkých mřst a vMchni zabírají domovy
v krásných lesnatých krajinách Wiscon-
Un 'ullúinf imfnltv viinIiiIiii lo lliikriv-
ninili mimi j w'- j — — - - -
filářeská kolonie v Hurron Co Nenply
n ií'm'f- iťrlnft ahv ao til in několik
krannfi iicuhikIíIo Mnoho z nich si již
vyntiivřlo pohodlné přiltytky
Tento týden staví se opět osm nových
domů V měHtě llatigcn tavl se nový
hotel a několik nových hchodních bu
dov vcHinřg Cechy
JeHt-li znmýMíte zakoupili - dobrou
íarniu aneb zaěítl obchod v oadě zanleto
si okamžitě pro nae mapy knihy a cir
kulářo pozemky popimijící ZaMu Jo
vSem kdo se přihlásí Mám NIOO akrů
kránnýeh rolnických pozemků nejbo
hatňí půdou pěkný vlnovitý pozemek
dohře zavodňovaný četnými potoky po
blíže krásných jezer oplývajících ryba
mi VliiHtním též ai 100 nejlepSích ob
chodních a obydclnlcb lotů vo nifatě
Pozemky l loty prodají se za nejnižíí
možné ceny a mírné podmínky Přijďte
ti y n I dokud leit osada nová a ceny nízké
Majetek bude míti v brzku trojnásobnou
cenu
Nemáme zde žádné borké větry v letě
aneb blizardy v zime Croila vždy dobrá
Hojnost práce v zimě Dobró trhy na
výrobky i dříví Toto není žádný hnm
buií a mohu zimíati Jíněna nejméně 50
Cechů Již koupili ode mně pozemky a
řeknou Vám to samé o pozemcích co
pravím Já
ZaMctu si pro cirkuláře nestojí Vás
nic T7-H7-4Z
K ROSHOLT Eau Claire Wis