Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 12, 1895, Weekly Edtions, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    r
POKROK ZÁPADU-
14 hMl#n Ml4 tltlal
Irai jrtf nřalovnou Wash
ingtonu vydáno minuMho týdne
dMelíté foíhodnutí vihledem k
Málce kdy válka ohéanská
končin byla John liarleyuung
ktrý ilr 10 dubna Mit do spol
koví armád vstoupil Ulit fotil
!) lákla II "IřlfnKslAnlho i4kona"
o pensi tvrdl le válka byla pro
hlálent la skončeno teprve dne
9') srpnt Mrtfl proklamací pres)
denU Johnn N ( rt f 1'imti
rothodl al ♦ ý('m'w n f tajemník
pensijnf lleynolfe le válka sknn
čil jil přfmlřfru f červenej q
I kongres lajietl nemel v árttf
la poskytovali li lem kteří
se válenýrb opeřit I ani nešťast
nili Právní i4toptj lihtile at
fijrnf tjístili 1 vrchní spolkový
aoed V řo-iň-i 117 řoíhodnul I
válka skonil teprvl proklamací
presidente Johnson} thljr Jednalo
o výklad tákona !í kterého
mohli najiteovl poiemka během
3 rokft po potlačení řevolue pole
dováli riáhrilu t majetek ktf ý
jim nepřítel buď mířil neb Jiným
tposobem poikodil Soud byl toho
náhledu 1 otáika k ly byla rsvo
íoce potlačena nlie řoíhodnouti
jinak nel iiíi táklad veřejného
projev u vlády tou byla proklama
r presidente Jořnsona kterou I
kongres schválil Dli toho buds
nyní úřadovna pensijnl donucena
aby av rotlto!out( oprati!
I'retl blAMiarluta arita iea
V Albany N V k4il ve čtvr
lek biskup Doane proti lenskému
práva hlasovacímu při čeral meti
jiným pravil i následovní: "Viru
! člověku d14 ti ipalnl
toho co se o povolání ieny nyní
toho namluví a co vit ta práva
její prohlašuje Věřím la LUh
tacbránl JeStě národ a těmi toto
před bědou rottířeného a neobme
zeného práva hlasovacího kteréž
při nynějíí avé všeobecnosti u mul
akébo pohlaví nejvíce ie vieho náa
ohrožuje Kdybychom tlak Blíženi
býti míli ta mnohé ty hříchy naie
národní jeli také dalií touto tne
tloo — - ženským právem blasova--
cím — ta doufám Je a! potnali
bychom hořkost této pilotky při
vedeni budeme opětně možná ar
arch i í a revolucí k té pravé deroo
kraci i která! yyžadov&ti bude
udržování exidU-nce avé máli kteří
vychováním avým schopnými toho
býti 9 oká2í"
Dfirazoý protí-xt
V sobota večer uhromaíailo ae
více 2000 obyvatel & South Chica
ga by proteHtovali proti bftdler
akým radním a proti přijetí radou
méstakou ordinance kterou! dráte
Calomet & Hlue Island dáváno joat
právo k polořeoí tratí renidenoDÍ
Šáatí jakožto Kant Side tuáraou
Radní Sbepard te 33 wardy pro
hlášen ta i rád co i podoba jeho ta
velikého jáitotu Hpálena V přijaté
reaoluci žádá ae mayor Swift aby
ordinanci tuto vetoval a federace
občanská aa iádá aby proti bodle
rfim co nejrothodniji zakročila
Vrzl národ ní organlaw
L rittaborea omamovano v ao
boto že ucinény prvé kroky je!
véali mají k taložení metinárodní
federace dělníka klařkych a na
konvenci která! od dnenka ta tý
den odbývána tam bude bude ro
kování o apolčení ae iklářnkými
uniemi belgickými a francoutkými
nejdule!itéjií čáxtí celého jednání
V Belgii jaop akláři ji! delií dobu
aa stávce a taložením federace této
tamýilí akláři tdejií aoudruhftm
avým finančné nápomocnými ae
táti a Uk k jiitéroa vítětatví jim
dopomocí 1'orálka jejich mřla
prý by to ti! thoobnébo vlivu i na
mtda fdejií a tomu právl má ae
taložení m federace tabráoiti
Btda v Oklahemě
Ji! po delií dobu dochází i rot
ných konfiio Oklabomy tprávy
panující Um bfdé dva roky po
tok4 náuleJojící nedrolou tpSao
bené dosud mílo ae ale ta to !e
t právy ty tnačnoo mírou přeháněny
jaou Tspryé nyní i pramene bo-
Inovlrnhn Ařadního fprávy ly
("tltritijí a i4řopft nválf I
nii(ift nsa lníkAm iiorml
liolkU'ln4 inaný íM jiih
hlade Ml pllshnontl ml
Njtíiií bída pannj v okr Orarit
klol fl oUvřonf pruhe hmVjt
ktbn f 4H ani ktf kt dltl
nnopadls V okmlí Modforl ntil
ti o nle lplírn a lid byt by fM
kdyby apnA holými fivoty o I
tamtťl # ďUll mohl — Zp'
tífbf lt lam vlh' potrávit
mouky imri# fatta — vM#fl
vlho Um tahnta takrýtl a hl l
uhnali m1l
V Alva Okla ttifon byl př
fittví (lo I'ark#ř a pmiavon
ř# I $nh U'wdin ktrf I ale
rottidkm pnroty nsmábi byt př
křn 'tl Loti! Uk(o: "Hhle
láváme obltlovanho (l i'arkf a
nsvinnýrn přoíne i vind mu kl
J#n#ho i to iii(i44m oai-
r vinným př£inu tilhol obla
lovený nbviflin byl a odaijm
)j k tapUení aiu lníth átrat"
raatáile ftAa
Vld#tká polenost v Híont City
la vykopat! dala konr#m minul
ho týdne potSUtky mrtvoly rln
ta ťloyda kurýf jsa na et a
výpravou Iwia a Clark k prams
nftm miasoardkým roku 1 " 0 # t#
mřei a na mlateoh kde Hiout City
nyoí atojí pochován byl Vykopání
stalo se ta tím óielera an spotto
not dotyčná nad hrobem jeho tří
dili hodlá nádherný pomník kte-
rýl by oinačoval místo na nřml
prvý blloch v hiout City duha
vypustil
Zae Pallaiaa vyhrál
V Chicagu vynelen v sobotu po-
rotou v soudní aíni soudce llencey
ho rotsudek v případu níkdejilho
právního tástopce 1'ullmanova
aoudce Knnise proti 1'uilmanovi a
sice posledněji! vyhrál Konin ža
loval Pollmana na $49000 ta štol
by prokátiné leč aoudce prohlátil
velkou vítíinu nároku ta promlče
nou a nařídil poroté aby rotsudek
poutě na $180 proti Pullmanovi vy
nesla — Vietřil tedy pan mukýi
tase betkých pár dolaru
ťrt aplkauti
ta účelem spáchání podvodu obža
lována byla ve čtvrtek v Milwau-
kee velkou porotou apolkovou sprá
va čtyř dráb a jedna t nejvetiích
sladovnických firem tamních Ná
sledkem spiknutí tohoto poskyto
vány firmé této nižil aatby doprav
ní následkem čehož mohla pak v
trtích východních laciněji ne!
konkurenti její alad prodávati
Podvod páchán tím že uváděny ve
výkatech !eletničních falešné vá
by takže ku příkladu náklad
40000 liber vážící jakožto 25000
liber uváděn a pouta také ta dovot
poslednějšího množství placeno
Typovřdéll velebníčka
Občané v Tuskogee Ala při
pravili ve čtvrtek překvapentčko
katateli Kellerovi i Ohio který!
Um po nějaký čas misie byl pořá
dal DosUvil ae totiž k němu ve
čer výbor jebo! mluvčí překvape
nému velebníčkovi ohláail že pří
tomnost jeho obyvatelstvu okresu
vfibeo a měsU ivláAtě příjemnou
není a ie tudíž pakli nemilým ná
sledkům vybnouti se chce město
a okres prvým vlakem opostiti
musí — Nelibost tiskal ai káiánírr
o společenské rovnosti cernocbň
bělochy v co ovsem páni jibané
hned Uk neuvěří
Mřeli aaáe pobřeží
Z Fernandina Ha otnámeno ▼
pátek ! lodivodnfm prntčkem
"Francia Eliabeth" horována
Z Fernandina Fla otnámeno
potorována
ipanělská lodice dělová ve vtdále
nosti aa lešti mil od pobřeží břehy
floridské patroloiící Zpráva Uto
potvrtena i kapitány jiných parní
ku t čeho! tdá ae býti patrným Ie
vláda ipanilská věří tomu ie vý
pomocná výprava na Kubo ve pro
ipích povlaku vypravena býti má konvence národní v ní! by výhrad- v úterý ie více jak desetina vest
a po případ i násilím to tameiU n jen otatka peněloí projednána rébo Teta Um d°
přrívtnt jetu byU a jelikol i jiných itrao po- bytka umot a vlhkem pohynula
Z Tf anlnftSH
{ NřjvyMím sondám spolkovým
vydánu f ponJílí řnibodnsll v pří
ps l i Mfojonýflti HtA íl proti řirm
llnřř 1 llřiík v hmi Jednalo
se ťi fc ly vliná nový f#lnl i4
krn WtUonAv v platnost vstofipll
a slf-e roíhnilftttfv fa i4kfn dotyí
ftý Vl0„pi V ptalftoa( třpfV 30
rpnm sA v a Hďrt amtn'm ji!
prvý sř-n jskolto dfň vťripeni v
ptateoat ntnovov4fi byl — V
Uml iid4ní rtfi4rnn jvlň
bln4 svolaní fiwJvyiKbo si'il
jím! sontb řarotnk'mii konstéMu
vl lUtt bovl povolováno Jl podati
f#Jjiifmi sonďi důvody přfi by
na eorpus i ii-ní pro-
pfiíin bílí rnll V případu ťrnto
jSni se o áUvnot lákona obfd-
h4 hotinift táinli h a přoi# také
aly4inl případu tohoto na prvý d#e
přlidbo termínu pololeno
I Ve Wabins{í'n prolfi bá s#
le dovalní ifeitf r4!nf tiávtadnl
(Hn0j jnienován bude presidentem
ta nálipre llreebamova v úřad
sekretáře státního a na rnít
eprái Inné { jmenován bude dři
vlj4í generální poítmlstr Pon M
(Itrkinton
ApanlUko příteiiu koneční ku
křllí Htátní odbor obdržel v ňterý
od naleho vyslance v Madridu ob
Hrnou tpráve le vláda IpaníUká
náležitým spnsobem odíísila má
mou táiletku vtniktittvíí násled
kem střelení po poitovnl loli ame
rické kdy! tato kolem břehu ku
bánských plula V odpovědi na
protest nál uvádí se vládou Ipa
nélskou politování !e něco podob
ného se stalo a slibuje se žo prý
s to víoekráte nestane
I Vládním říditelem Union Pa
citio dráhy jmenován ve Čtvrtek
presidentem Wra J Coorabs bý
valý poslanec v kongresu v New
Yorku
I Konečné v pátek k večeru
otnámeno presidentem Clevelan
dem kdo že nástupcem temřevílho
sekretáře státního (Ireshama ae
atane a sice sulo se lak předvídá
no: povýienť toti! ta sekretáře
státního dosavadní generální ná-
vládní Kichard J Olney t Massa
chusétu a na místo ukto uprátd-
něné imenován Judson iiarmon t
Cincionati Jmenování poslednéj
iího ipnaobilo i v tasvěcených kru
tich toačnó překvapení neboř ne
vědělo se vůbec ani že jméno jeho
presidentu k uvážení předloženo
bylo Tý! jest as 60 roku stár po
řadu let byl soudcem common pleas
aoudu a považován jest ta jednoho
t neilepsích právníku na východě
l Pokladniční odbor činí pilné
přípravy aby každčmu kdož o to
požádá taplaccný obnos dané i
příjmů vráuti mohl Vraceni pe
nět těchto díli se bude na tákladfi
článku tákonníka spolkového jím!
komisař pro vybírání vnitrotem
nich daní opravňován jest ku vrá
cení všech daní je! jakýmkoliv
omylem skolektovány byly Těch
lei o vrácení dané lil se přihlásili
jest dosud poutě počet nepatrný
t Do Washinctonu dofila v
botu i Hawaie tpráva že nástup
cem odvolaného vyslance Ilawai-
ského Thurstona jmenován byl
Wm K Castle Jmenováním tím
to vtbuteno nemalé překvapení an
v krůtích politických vieobecně
očekáváno že jmenováni onoho do
stane se F P Hastingsovi bývalé
mu Ujemnlku Thurstona a nyněj-
iímu správci vyslanectva Castle
jest Jedním komisařů kteří po
tvrácení monarchie do Washingto-
_„ 7 :
vyslán aby tu ve
H k SHř
působili
Hesvelá konvenci
Jak tnámo přijaU na
stříhrnáčotkft illinoisských
sjetdu
reaolu-
ce
kterou! předseda ústředního
výkonného výboru strany demokra
tické vvtvváo ku avolánf tvláitnl
s
dohnéhn vyivánf s mu doulo
rothodnul se fteJItot4 nlhlti konen
a vydal v pátek následovní prohlá
lenit "amftlfffl "olat! srdtUil
národního výlru dmokřlíf kho
al příttí tímu to v f hradně jen ti
flJelem nsiaoovsní řvsu míia k
odbývání konvence nářodfif left
hjpU o to pfísluinýrn poftem f le
th vlb'ru po}4I4n byl Nevidím
přítomni lel lálliou potřebu
ivláMnl nijaké konvente n4f'lní
ba ft"ptk jem toho náhlede le
Sfoláním tl poikoieny lyly by
nejen i4jmy ienl ale I l4Jmy d
mokritb k strtny
ftf (e Hlerl
Ve washingtonský! h krmit h n-
liti hých nepřikládá se mňftho váhy
honvenrd lllinolsskýrh slřlbrn4řl"
niku a jít men váhy přikládá se
hroihě le nebude H honvenf ná
rodní pdslavku jejíth n přijetí
článku ve prnpěh sfob-(né a fte
ohmesené raiby stříbra vyhoveno
rctlrlka v stran vyvoláni bule
1 kdyby prý elUbřháJnM samo
statnou konvenci svolali te prý by
to byla poutě konvene odítfpenuft
klerál by nárok na titul knvem#
lemokratb ke neměla a uřadna
litnána býti by nemohla
pasfUke erstestsje
španělský vyslanec )tlftme
upttornit v čtvrtek státní odUir
na ono faktum ie v tátokách po
míssissippskýoh otbrojovány Jsou
filibqstěrské výpravy proti Ipaníl
ské vládl na Kubě a le občané
američtí v některých státech již
ních veřejné prohlalujf le při
chystáni jsou k výpravám těm se
přidatl čími ovsem pak povstalci
kubánStí v odporu svém poeilováni
jou — Státní odbor vyšetřováním
tjistil ie tprávy vyslancem špa
nělským mu podané nejsou posta
čitelnými k takročenf kdyby ale
nade vsí pochybnost ijutiti se
mělo ie skutečně pomocné čety
organisovány tu Jsou čímž ovsem
smlouva naie se Spanělssem a i
tákony metinárodní porušovány by
byly tu takročeno bylo by proti
účastníkům i organisátorům výprav
těch se vSi možnou přísností
itepobllkáné re Wjemlngu
V Cbeyenne odbýván ve čtvrtek
státní sjetd republikánských klubu
ta účelem volby delegace do kon
vence národní V přijatých reso-
lucfch odsutuie se demokratická
strana pro dáni vlny na avobodnou
listinu a pro spatnou svou politiku
finanční i tahraniční žádá se rát-
ná politika tahranicní a tachová
váni tásady Monroe ovy a odporu
čuje se svobodné ražení tlata i
stříbra v poměru 10 k 1 uk aby
vScchny pěníte při placení dluhí
veřejných i soukromých stejno
cennými byly
MtOHKÉ ZPUÁTY
Z Pitkin Uolo otnámeno
neděli že v Alpíne tunelu čtyři
dělníci tkaženvmi Plyny taduSeni
byli
Severní Kansat navštíven by
v posledních dnech několika vydat-
nými lijáky takže o vláhu do konce
sétony noute nebude
Ú Terre llaute Ind naletěna
v patek v poli mrivoia vuauncey
i i ry
F Pickerella který! teprve v ute
rv se oženil a ve středu na $2000
život pojistit! si dal Neví se Je
dná-li ae tu o vraždu či sebevraždu
V Han Frauciscu pokusil se
neděli v návalu opilství hereo
K Emmeto taraiděnl avé man
želky a kdy! ae mu to nepodařilo
chtěl jí kolbou revolveru hlavu rot-
ratiti ynt naieta ae ta mrizemi
Z Utica N Y otnámeno ▼
pátek Ie stará panna S L
(íoodierova byla t noci několika
maskovanými lupiči přepadena a
děsně ttýrána n úkryt penět
avých protraditi nechtěla Lupiči
ol nesli kořist v cen několika set
dolaru
Z Cbeyenne Wyo otnámeno
v úterý ie více Jak desetina velke-
m m
"i
i
Výprodej
nábytku
i
DilKvý nábytek di tolnlee se-
tájff í i % kusu J Postel krásný
rálelnlh a skřlA k nmýváni a pěk
ým trr lleoi Celý tento nábytek
li nitkou reriu poutě
f I A I I
!"
§1050
vysokým opěradlem use A
ir
V
Krásný
Irm
houpák a plátěným seIa-
V f
Šesti slopoý rotkládael stftl
1'íti stopový dubový podstavec
ííOtí
Duliová iidlice s pleteným 9(U-''f
dletn a vysokým lenochem
Krásná pohovka a ocelovým! péry
Iřevo dubové plné délky
&7SO
$150 $350 $450 $500
Mfižeme vás tásobiti nejpěknějíí
mi matracemi v rnéstě ta uejlevnřjsí
ceny
Jestli potřebujete houpák jakého-
koliv druhu aneb cokoliv jiného na
vštivte nás a shledáte u nás v Se co
potřebujete sa ceny nejlevnějsí
žl
1 bedna mužských (iaute spodních
kosil pouze 12 i c maji cenu 20c
Druh mužských pěkných Halbri
gan kořil a spodků pouze 25c
Mužské černé punčochy pevné
barvy 12 Je maji cenu 25o
100 tuctů mužských nežehlených
kofiil ahotovenýrh i New York plá
tna pouze 50c kus maji ceny 75c
Právé vydali jsme
katalog nábytkový
a soudíme že bude výhodou pro vás
kdy! si pro ní-j dopíšete
Psáti můžete česky německy neb
jakkoliv
t7~ Objednávkám pošlou věnuje
se tyláilní pozornost
roh 10té
OMAHA
Dodge nU
- NEB
ižsle fítae zíio
Ilavdcii
líios
I
í
t