Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 12, 1895, Weekly Edtions, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
- "I
POKROK
! I
liřmpřt JJ ]
EVEROVY
ri- 4
Bí ísoa icjstaiU a Gcjlcpil
r _ i A f brupot rbMpkU nwnt+nL
nlIM I píthv sutu luiljd jCdtidma
krrh f-rMn-k r4%rt rtPtnn I jIig
řythln a)SlA vrlljriootii-itlff
ta fí vv ll l rídr Ihi ii
lahodil"'! tkif J ho acv- My iíIm kj
IIoIcmII lilnvy ]%VxwtMU
hÚ kMho (triilfi vljnkf ntlil a típl
til) odíraní jí Un'fu'i
4"#řt'ff rí íJ y j-r-'f h tftrm Aiiry
řtiil"iilit íi'ř 01nml W
UCpU ) l JUy ttvrIiidti Jv#ř
Frtr2 fihUf frJUf$
r% 5 V lítou Ti lřt tm iM s!o rtflmk J-
jií h JXlJlt K pfíjllltl)
Žciinké nemoci
f fnffif pk jíl řfiiní řlvot a id Ml-Ijft-h
přip i li"' ii nn!itiMV b ndrnif t hj
tuxUno ksidl Ji-naídtrmi
k 1 koti v ť! u%
ÍICVIIIHUHIUIH ny iioiii vi
Vih stnniloif úMíi iti'Mtf otekliny
rylwí
íiererúr Ik pnttirttntthmt
fa10 Staří lidé by ull tohoto l!ko
zkusili
A J Jinrlzopt-oifky hfíty
bKrKílVKy a mupy J lasemtikl %
WU VVptl lí „
Jpt lo taká vypěny 1 k proti střevnímu
a zaludei 'litinu kuiurti
V rC(lj ríky ivrub krtku a vecu
ny Dcniix 1 Volni a krevnf odttranl
Setmi Krtt?itiltl t i tlM
Jstc-H unaveni rmilfiniyolnlwhftbl
aoupali uilttjto loboto kku
1 rerinntlmnim itiflií Jímlnř
JVI UCUj otckliny boule Oittřele pí
chaní a bfh-iiti na jrfu y zádech klou
bech a ko§tk h oiiiritnl
Frcerít Oťj # Ootthnrdi
za 50o Jest to DrjJcpU domácí mazínl
UCZaVKU iclvinov obtížná a kr
Tv4 moícní ziínct a jiná nemoci ledvin
yic i jisté
JSererŮB SíliUl ledvin a jater ta $í!5
Pokrtfutiol
KoneónS povstala a váhavě vra
LopJího bku proti tóra nemocím nelza I cela ne k ohralt Ach íak tnt it
íkí-i ftpa wl ř t I - -
írrtvo I zanta-1 "i -wv-™
PHÍI N 1 I Ml 1Í1C7 roii-omín m ft mluuloRtí Un ♦ (4 fnítřk íiilIy ícf 1'otorn m!
„ " fc " w ltj nt tříwfnfiom i btirloHtnot mého (tt(II( i ImiČiU m Inich
„ _ t a a já a a a a a a
fipfii pro ni tpii iiorpominá lm pohictinr" i kaMfm kotlíkem
n kfáné doby kly oalfot liontil řtajiol#y ni}l(vill fo inailíÍH
pokrjný ftArftiPkj rlnalf vipa l psnllílo
min l n iloliy k)y td fllíla řp j A k'lI i to tykon! uvoii o-
fiílfc a Jiiahitni KaM nlnvo fiřirioit brali n nrjkratM rrtti k
J1 — i rtpJřatrnJf pMlM'l íslunn Na brali i alanula rot
Třai l a jí ha mtul A nyní arh ' hltila kolkolem jako by 4Iiala
nyf J#i oif# lf h (ipiiilřfta! IVlnikA řin odválný Jtnl poviJ
Mňlwll ít doiiřatl ! atM otcat buf k tyfimutí tfli k fahuU
ISi í : i t i li f a i m m
na ni ipfmni rttir nřfii uponii pn-m putnou vrrni n
ftbo n lit a JuanlU Jt ulaU iřilnfm In4w na f(clA lodici
nemftíe hpll k yvoboipní Jl ftilřvnle odohti tnjm nbi-
N4lil roijonni- aa Mikům na pi-íím jsko #vný kr-rab
"'k" i4 hranný ktrý chtěla pod- Maknma to ( a proto oi&tf v po
hikiiouti jřed iřřnrlím Hpanřlží- nlfdnlm oktrnlikn Nihíe vlak a#
ným- (hopUa dlotibího vimU a irolavií
"M4m fltiři mam platidlo" ta "MímI lo býtií Z mnoa Mgn!
ptla radotn£ "1'ofdravím li vtopíU d ílunti fulrařih od
yflhm mma na cpto k peť břplia a v několika % trí r4th lnui
iiířiř jukriitlw natanii tepípj po- !' ílin ft řoií#řpné hlidín5
d i -
Tulilo iiinyní tktřl Mak um a po
ctdoii timu ra myli obírala n jím ojf pmlnlk
r ia pr w 2e (iiwtn vracely na !## „t iA:t ii „
obavy přfd krutými ciiiiivi Jíl Americe taloítl ínáiný kraiiti I J
iumii Fiaoyin a neftnwnym učí aem I'ald1 Mgtn lwai vyrobí výbor
vrotU v &pi4cch o íivot m? o'm- ktiHavé tabáky IVuiHm má v
lib ftft nilnou lerioii ktrá dovfihfhu " nudili ky kr&jený (abiik io
I ' w - -i a - "
! vidorovati úlraj am v nřl by ji rluul"l'l vanf 'Koruna'
mohlo okovali jbo UUu hU (htH- kl K''& " v malí m íríuco-
n Jaon mi bedochy lidé dobří U '„„ lft)4k „h„ 1 ři
lL I 1 ! I I J ' f -- ---
""" vzývali arvKiana- (r tu 1'olom dro U-ni la Ak
i i„ í: i _5 ii " r-"
y j( a nim uvuoi n-m "i'aiiia a uranulsti-il" vut vy
1 oneiikhlu vracelo adraví nik& kráaooii vftid a Uhodnou Jm
ontrovance připadá jakoby byla nuU í""tí Mimo to prodává Uclno
enovu na uvít přiSla lfeja ni j-n ?il n"cky krájeno n-b clv odpad
abv vií hřii-i tAhv Ihl V 01 J'Hitrfka (uiíar ttipiinu) AI
_ _ 1 I iIonikI rniiiaoli Liim inltnniií
Kunecnř rozprchly o mlhy a X : _ ' Z l7 Z "
Itířiía ihra ml tt ntí7 tik m ! t Z „ _
I " " v "'i 1 i nyní poiioru oodnikti bvnU-mn
ivuyi laauma vyula poprvé Mianrue ce vmuI do 1'aldovvch t
i 4 " I t - jr - y - ~ -
kraetu o holi ale brzy ji odložila bakach utf páni obchodníci zajisté
Okřfvaía vřžím vtdncbem a aílila vSulň j objednají a jínonárodní
vúcihledř ufinI "ti k vftli vm odkupníkftm
NejpřednřjSí péčí bylo aby na PTř" ? "° aV nn Nít'f '"'
jej tavla J aké neopomněla lo- velkém jiné podrobností i -J
viti ryby by zásobila ne na ponled- obdrif páni obchodníci když dopíAI
ní výpravu pfxl adrenou: Great Central lotxtcco
Sedíc na úÍmu spatřila kdy ni Wurk$t hlyin íowa T40m3-dlm
Makuma opodál na pÍHČiné jakéni
rHllMlÍ40 Vit liol
'I atnrtiall
řř Mt'4- I ! tmflol' fttM Hanll
Z itfř tmjl i(it 'tnl tlm 41
Hm4U4 ima to t M4m it
I- "!! MVt )! - m t Ak
W H lal J„ ří (4
t l# b tfil t fcii r4 tlrt
M ř 4lf f"4 Ji hn imi#
P' I ' I(MI )
"' J I ! alfU
ltH tM4til tFi piat
M(t f fa niMlli itlM
tl#ll rf flim r l Jn(ni
mf fr ir44al i) Ulii hHehf
4o ltl t ř ! fkrnm tiB n0l
ZtoMf ! hmkf apl MrZ
KilMt lll ti4t iwk hřul it (!
IdlMa tu Uaal kl 14 i p a 4i
na lo fit i k íomi-i
Mi II oi faUM kr-%4 Mf Utl
( bnd t AI mi til"
S U t il f II t oil
4 div 4M Lrtf l4ia lln mi
Z !) I4 n i tiii (4 tkétf
pofhí krada f dal- a pírlf
W thh db dr 4 Nnlta v# t4 lífii4 krt
lid ka poalnlk tltlil na- tjpíai
TU ttmtlt d t JI v dil
dl' Wllm rxMtl p mnUntj hi l#
lnd m I lit ť-n iUI - aati
I4jk II ili r iltmil ni b
t"k jirf Ht krla ] n-b i ala
Proto U — Jak t--v4t di!a vj-pravn] —
ltil krada 4a tak 4tn4 apatra)
ROBINSONKA
VHhmhj divhj tm ojuitinémotroi'é
ti mláJil niial f i AJrltk
Jilnntff pro l9ffnt
wiilf4 né akl l4iia
mtmU t t ti r V ataflva
VHii f H V )lrk i rkbir ValkAtel-'
fifk P V Nlnll - Vlkfl'kfk lna rt-A
— Ylk -a-kliilofk V ř-iřlíka i
f lU I t JWtmtfamery Klaa
Mhf t4 lvi w-kl kallo ffrt a-dJlI v a
přl1 im kMUtit -~ T- Mnfk - V Af
t IxtlnfMi - f 'rtalli Un avMnf H '
arr Mina
(M III f Si I'ant Um
1t f tl tfl artilx kM'- IMI lř4a t A
řfn4d l M fci t k a Uml 7k 4 (
r t W tik il Ml r-t Mlat — ij
kfli) Mnaiia
I'll IT f MUneapolU
nfipt4i Kkl kalili tr-tl MU mr
tM—4 J rmrka lal-anlk ti imf 1
Onlarlft ftt I C ániatk fral rk-tk 1
tt iiltfi I I
fídn V t Svá 1'raie Mina
dhtft if4iti ki-t íttrVi aa4lll
!r fMawfa fraiil Hark- Mul UliMai i
H -i4f Mt Í4 rfak Mi r
Mina
- II I ftfl I
ii v iiaiwaru iina v
!# l4 Kltaa první a44 talali-l f
xta 4iln Aaa V-io—l IrV-
Ta)aalk Vot4rk raei-vik Valník ti
lán ťnklidiitk laral rHřř { '
Třpbř1 í Yllf Mlaa
illváM4 Mklra kM-n 4 -Mil v a
rřdli Jit kl ijn lajpinalk tm Jiti Ar
kDar UHirnCn Mina la-lalic kt
Kkla4ntk fř Kn
s
Oxiittiueiií !
Rány a boláky raldoparranA mÍMté Sianěltíine kéž bv ii ra1éii Ultv&rné éť"°- Odložila udici
feninv Oťlřeninv vředy liIlKlákvlioil novolal Hfih k uotř! KvU nl pospíSila předmlt ohledali ale
MXaroSflaío J urazí Doba křesnuv Ík M ulekla ana poznala že nal VV? V vŤm Ve
wftsiiaioosvtuuiaiso víKycKy Kauy jíl Mll i„Sřz „„u_„i_a Cjlfax Co Neb vftb( ormmu
3 ' ' H-hli nn hala mfa „(i J žtí doHtid _ prodávám ntHžní zboží
chválí
q g itBf rholera' kolika Satu P"U t -r ""'V 7 í "grocerie klobouky eepi atreví
PrÚ Cm -í ( I íIl! V U Vo trucblém večeru nadala ne- "hIíít'Jf nenáledujedi cizinec ? drohno-ii víii la 1 '
vách azán -t etřev odtrunf rvchlea dolní pokojná noo a nevlídné iitro Ma jcC 1J" 1(3 nehýbal byl rarlev Dékuii vám za tříz-ň rmň irf!
íkterfo lék pruti thUH i průjmu kuma nepoviitává a lože choulí „ Makuma ne domnívala že muž od- vénou za celý ěa minulý doufám
za V a 2V: OcUtrafiujo bok-stl při m5 do kouta a uuírá zrak lo prázdna P''vá kdyi vžak renpatřila nikde spravedlivým jednáním i na dále si
" Neví že tulí m k ní Mas že ií ilže Hviau porozuměla že oiimec byl N1 " vpjcb a maio piaum
MillílHf Tirir" f„ti -1 ni ha břeh vyvržen Dodala i odva V™? nWl cenu [Tfi-Sm
- uiaij tiaiuu JUU 1UUICI1- 1 - _
užlutéřkvray vobliřiJlnd(rníníz!Í- Juanity a u otce Oběma ient léne ")' přiblížila ne k muži a chvíli jej D ucou v"
VfllA a mllAbw 1 „™-í í I ' í —jí a _ J I 'I -1 Wv I
Xaždážena by mřlazkuaitl tohoto IcTca Je(t souzena trapná namotá To dva IrlfcV Ktlc? utonul! Nene
Vftfllinl I IMI bolentl žaludku dny nevySla c ohrady zapomněla ciam ho na ponpan zvřři Jet to
íii iiiiiii n iiiiiii 'it -i
iT Vi 1 " B4 " na oheň Když
liUlOdf I vrhnuli vluiruřitil I
iintŽ křesťan"
ii„ d _ i na uiivif iiuia imnictv LJVtlIllil'
ifuiosE i vrrinuti oigirarmit I n i _ 1-
hiludrfnt uMAm tir~n dne chtěla dojiti pro aoualo inaas J'a ne uivohk nra-
Ibati d6l dovlékla k němu mrtvolu
S?ral) LcLle yrá2lí7 1 1ÍSeJa kolen e jí chvějí potácí m a cbtřl ji do nřho apuntiti náhle
httirova JUukC proti tvrabu a tyralmindm Pa"la "J dyly ne nezachytila
MA
50 centů 1"
rtHNtFttiéttt tUmakých a ilřlnkých
""" 'iv-1- " ¥ niHi-cnr no
it(u 7m tlttí íiiii-nii! vám
l'ln RVKtém a CnIhthI vtur-
nr rwKfivíi a nula a M)nuur-níin
Jiik nt ill lti tfl imHniitl Hpl
ii-iihj iimukiiujw Mirani-k a
enám a nfj jak naiiiíHtl nit-
Kn-olltl rmutriiiaU a rkumii
zaCOc
v5ak jí napadlo by ohledala ode v -tk uumMTÁ7r S!"
Mráz proniká jí do koatí a cbvÉje zncív Za (aaem vyznívala UmArWT
Zápal Očí zneXtKy otolilfm Ulem 1S dívka namáhá kUU Makuma ji
Bcrerota tliU iruu(noii ta tSe 8 usilovní aby se doatala ke ípi- dave proMlžeia Je
Vypadávání Tlasů li ď™
prvuí třiilf
TUB (i KANT 1'ATTETJí CO
Zia-silk Clark ttt('liUairo TU
ryraíeniny zmezí tnm kde pomoc b-8t
Kdo chco nifti vinny hebké a kmol
iuuju iwj iniRiriii'uio KrlMIKt VOtllCl
vyňala a svč-
U palmě ná-
xr - I IX I Mírni a In Ir umu? I!n i:„ri
irne a vou I i' — " im uiivkm n n i
Vybravii čeho ni nřála chtěla Přemítala a zkouSela nástroj vle- 110 5dUilQerS d OKOlil ICíl OKffiSfl
h a xrbm £: ni„ i „ lliiik út-elii lhn ilnmcutiti nu
v ' uú iii„a :7T7 " ompieji iaittpijťk„rr
veaeiy IU20U — divonka kleHla "joh jcj a mcuma oaie nkp©8mk b aejleTBÍlH moo orlíky poj
Rola křcMfanliv nnailni mn 1 laVeo mkl U "ebe JeHté kapesní lm BUI'eUl PlhllTch ppotoeaoil kotpl
ioze are-ranav posilni BnLu 1 wbo prodm farmo Duini t do ihB-
nuž a králkou dýmku
Mbo prodlít farmo přeplavní lalkjr do Cuch Dal
latttlJit Vtrtnana AAA~Í aa _ _ _ á
_ wawww aai t ruiauia urun lií sai w aa annn rmi ia
I ochovavsi mrtvolu přikryla boji-u prc aotArk draku nkoii
-Malcuma mrtvolu karniricm a nalo no obrui ii b
— - - m 1 1 _ " ar I
liOlCSU ZtlbŮ ífflrI' obo''ou a"PřI- "1'ovoláSlí mé
ky prtí boleni tub ta 2c Kdo chce Nej af 'dedám e a matkou a s
niítl zuby řit4 a bílá a pevná dÍBnfi i li Tok
bou vftiii a rtKt aCkl koupí tíeterátpráátM „ eDÓ vřcl odnesla do př bftku Ze- A T rT T TTmr)Am
4ítt4jfa2'c r Po dlouhé dobS vrátila se opřt w si i: a i iY AJjUJLo J KuDRNU
„ kří holoHti Wn- x t x i i jména tíHil ji nflž jemuž nemoh a
klrn4niiinn anu ooifgu V Joflnorn no řlvřiicii na lní a nilnni-f vala I 4 : 4 _
ui iiiuu misií křci a revmatia ÍT 7' 7 ' doHlatek vynadiviti se když eho v ravwiM WAEODlfiM 13akc
muz1pftI vkl5bolcirpnoaTz4 VIIera íe a "' výkonnost seznala Jak by se jí
kch odstraní tintnm MM tuíptašť # slon ontkne ze stínnené hrudi Ma ' „ 7 J
flattr ta 2rc yl hodil před lety kdy nemí a
lkUiprlKiUlC noutvář opruznt Uboubná zimnice ítekdy odpočívá
irrr rychlá a !ÍHt4onHtraníq Pcl oueji
l lín OUll tserúv núttel kuřUh ok ta vzlá
i5 centu
řS£WtníkJ' -SřrťTwa rtWi klidné jako by spala ale skleněné
vztáhne ruce a volá: "Juanilo —
Juanilo — zde zůstaň! — tJhytf ji
1 iiiaUi iicpvpub lbu-ll Jli —
ítati hoitirf itntmínt R r" aco není m juanuy — není in ni-
mnánl pro ain rk-vrfir WhV pr4Pk W koho' WlAx mi" A oořt
sl-o atvveror KriwpTor niaíf pro dobr- — ' 6
zvedá a pije kvapnými doubky
prázdné misky aniž
Maietníky dobytka SHL
rhr Jtatl bojld Itntmi-nt mu 5n uriamnmTi
tok oa riny a bolák aa bju
Ikr trtajwii na pro4rt r vfleh obchr „ '' ' y
dnch k-kr Kilu ukovubobchmi iini tam by O tom věděla
rtiMa ai yorti vf hkm Kii(rii4 mki Kdvkoh ttrobere se z blouznění
rifrřpiáoiinl!hfKlnlkfirndímlnéliJMir i
rvrar vu-nikp kik-niat niin doolazí se iro ootravu — ale li len
L1U i _ " " I
pi iariM rt-lllB i" ""JlnlVkjr I IL- it
tnurf bt Jlíin riíirďwl Na kniiWm nioin ! jaaO ptax
na aania awiri jr-M jinann
W T SEVERA
t+mrx+r laVaravrzvl
CEDAR RAPIDS IA
Čtyři neděle živořila Makuma a
tonula r nebezpečí smrti posléze
však silné a otužilé tČlo překonalo
KE WAII00
NERIt
n&stroje k řezání!
Za týden byl člun vpuitén do
záukyf aby mohla divoska vydatí
se na dobrodružnou pouť jakmile
nastane příhodný vítr Zatím
nesla k zátoce potravy na několik
dní a soudek vody Skřínku n po
kladem připjala na tělo: bojí se by
jí nerapomněla a nepozbyla Kaž-'
dou hodinu množí se její netrpěli
vost neustále zkoumá směr větru
a vyhlíží do Sirého oceánu Nic
méně bylo jí sečkali jeSlě čtyři
dny než obrátil se vítr
Za řaního jitra rozloučila ae
Makuma a domovem Došla k mí
stu kde před časem s lávala chata
rodná vrhla se na kolena a líbala
tuuivuu tvu uiciuu ai iiju icc jj-i-u um uu tjuiiat lvi tnm staSLOa
slevovala Chorá sedává na loži a rodiči Ji! nespatři toboto drahého [
en
Jcit Bpjlříf lék
pm kníli rhmiwifa kilarrha krt knN
(iríitluwk rin-tujiiiil rhoper nn'ni
lil iu krku plátkům ainliilin a
pnU rarm in itim im plic ťtua aur a '
prlej re iWli b kárnárli
□
Preti lárp rte
Spyprovy TI lulky ro jáíra
ZA 25c
IbdeMI hlavy
nervonosf borkof holeHti
vové jití a rychle vyWÍ
ner-
á-ii
I CrskoHlnv spl v l)fnverf ťv fj "
odbtá lelilM kalJea drk a flvrVa il-)
mlel V !itat! p i Btara IUI VI ►
rr 1 ) UJ-iunlk US! IVIřal i i
klirtlB iicrliiA kalkovnlk fflt UbcoIu f f
íjlllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll í '
1 Každý muž
jenž není spokojen
se svítil okolím— lun chce zknSi i
rvfij klsv-Jeni ví že tik uřiniťi l
mMe když dostane tupoft (Kdoví j
řní příležitost mčd by dopásl! nrj J
J FrHtirii Omaha N'ebr o vlisl V ¥
ni lib' knfžky nedávno vydaná re-l u
slovním odborem Burlington drA-# '
Název knihy Jest "A NeWT
Kin pi re'' a obsahuje 33 itráncW r
poulení o Kherídan okresu a Mg
llorn Iliiiín Wyotning a jest to '
'h
4t j
z a h 1 Mi n ii á ze ni 6
k níí
obrací
se tisíce oři s nadejf
4
lllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIlUllllllllllllllllllt
TVi jo nepredeív
Vh% 1-1000 IrolOfBfkk prodian Zt i-Uivujn'
tik líi In éliir lantinrl drtlťt kaknHna fav
— —
M plenta pil a itrj4 ka itniováal aru y
Zviatnl irájky n tBtkara Pikny 64 itránk?
kiakir pnnamt A
rákauii zdarma 4)
WIXONA MFU CO WINOXA MISKÍ
l -T4m3
? Praze Saniers Cojev
je nyní česká lékárna '
tkolvsy léklralk J
má tam na skladě všechny byliny ko i
ínky všelijaké tbé kapky olejíčky
sCávlčky prásky mastě náplasté
(flastry) vodičky pilulky zkrátka vie
eo do lť-kániy patří Připravuji té1
rozličné mazání pro lidské neduhy
léčebnlny pro domácí zvířata a vět
líru dílem trefím vády na to prav
Lékft Beverových a Jiných 1 1 pateií'
nich mám též hojný výběr jako! I
barvy ilřtce olej na barveni i na tro-
e zkrátka vSe co v lékárně mívají
ZvláSté velkou záaobu mám váech vé
cí x kterých ae recepty připravuji at
jou jtz z i:ech aneliO od doktorů zdej
ších Dlouholetý cvik mně dal mn
hou zkuftenost a ta přišla a přijd
mnohým krajanfim yhoo _ Zvláitnl f
sutrosiiivost věnuje receptoni
X~ A MAMIN IA
CMk# akkarau
7