Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 05, 1895, Weekly Edtions, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i~iSf4- -mmmrit
wiiHMi-
POKROK ZÁPADŮM
A
1
4
v 4
i
i
KUíNEJPRÁVY
iku jmuiltt trttin"1 fřt ii"A
eibifM dráhy úplné zdařil Na
trati tne! Irkitkem a Krámor
akem pracovalo &OC treaUne v JednA
partii tí) vmrnr KaMý trestanec
irifte l vrdřhti define 1 rub 6 kop
Zvlátnl pochybnosti vibtuoval d
iř fuj třMafici al I to ukáiuto se
příznivěji iiel očekáváno Tretan I
tli na prácí ve skupinách po 850—
810 uxiřfch doprovázelo Je fl 11
malft Trestanci vedli ni napořád
chvalitební byli poslušní mravní a
pracovití l'o telmi flotil práce ne
bylo dni Jediného licilin4rnlio
případu ha tni dUky tul ůtk se
dii pouze lvs 'IVly úmysl cr§
Alciandr III J r rt I poruí il v kvčtnu
IH aby tretncft ke stavbě sibiř
ské dráhy bylo použito předpok'á
dají že to bude prospěšno nejen
práci nýbrl i zmravnční odíoazencft
hjl korunován nejlepším výsledkem
jenž Je pro kriminalistiku vůbec po
zorubodný
Zentki univfT$ittt Jež otevřena
bude v Petrohradě bude rozdělena
na dvě fakulty: historicko filologi-
ckou a íyicko-rnatheiDatirkoi l){
kaném prvé jmenován profPMonov
děkanem druhé prof Suuin Kurato
rium 2enké universit y pečuje o tc
lby li opatřilo nejlepšl učitelské
díly nabiti proto o 200 až 250 rub
větší roční plat ne í maji universitní
profesoři
O zamítnuti jřtdUhy proti pod-
vratným Živl5m v Německu vyslovu
je ne orgán svobodomyslné sírany v
len smysl že jest to vítězství veřej
něho mínění Aviak klidu a úplné
mu uspokojení nemílíe se veřejnost
oddali reakcionáři badou prý nyní
hledět zhoršili hospodářské zákono
dárství a budou mířili snad později
výše ještě na sama ústavní pravá
lidu V politických kracích němec
kých má se ta pravdě nejpodobněji!
že vláda rozpuntí dříve neb později
nejdéle ale na podzim říšský sněm
německý jehož období zákonodárné
vypršelo by jinak až v roka 1893a že
pak novému sněmu aft-li složení
jeho bude jí příznivější — tomu pro
zatím ale mimo ni nikdo nevěří i —
předloží novou osnovu zákona na
zostření trestního zákona podobnou
předloze právě odmítnuté aneb ono
vu nového doěaHného zákona výrai
nečného ve způsobu dřívějšího záko
na proti ocialilfim jehož platnost
▼ r 1890 vypršela ale již — tehdy na
samé přání Viléma II — obnovena
nebyla
Nová skandální odhaUni v Itálii
Radikální poslaneo itaUký Cavallotti
uveřejnil v polovici května doku
menty kteréž mu odevzdal policejní
komisař Seotoro až dotud ředile!
trestnice pro vězné politické v Santo
Ercole Dokumenty tyto vrhají
opravdu velmi nepříznivé světlo ti
poměry v trestních osadách italských
zvláítě pak pro politické vězně jez
byly zřízeny po zavraždění Carnota
zvláštním výmineČnym zákonem
Týrání politických vězňů jet tu na
denním pořádku Policejní komisař
rypravuje též že Crispi povolav ho
do íiíroa zde ho v kanceláři tvé su
rově napadal ano i revolverem ohro
žoval a to za alažby kteréž prokáza
nynějšímu italskému ministr-presi
dentu ví jehož rozkaz střežfyal
kardinála Ilobenloha kterýž přece
re Vatikánu pro "malého Bisraarka"
ae více ensažoval než papežxké sto
licí bylo libo Znamenité jest také
sdělení dle něhož Crispi emvílenou
zprávo o chystaném přepadnutí vá
leSoébo přístavu italského íípezzie
Francouzy které v roce 1888 tolik
hluku ve světí zposobilo a značně
roztrpčení mezi Italy a Francouzy
přispělo — mělof se jf nakati ve
řfiné míněni italské pro acnvaien
SDolku Německem — sám do obě
ba dal Sentoro odevzdal Cavalloti
AMERICKY HUMOR
"Tvprví včera dotal' notný tý
prak a lnr tu til zlobíí"
"No tak v i 1 (-: Vždyť li to pořáde
říkám le výprask nedělá mi dobře!
Ona: Sroluji Musíš ale ještě po
žádali tatínka o ruku mou I
On (notně bázlivý): Inu ovšem
[le — má tatínek taky -telefon?
On: Slečno buďte moul SvQ
život bych za Vás dal i
Ona: Tak ho dejte — jest-li ale je
dobfe pojištěni
CUTS ANO
12 FTSWATH
VT x-rrr
CaBtl CUTS ANO BINDS A # M I
GRAIN SUCCESSFULLY
THE
THE KIHG
poseče a sváže a úspě
chem 12 stop široký řad
téžkého obilí Stroje tyto
jsou bezvýroinečným zdarem byly
ny a použiv&ay ve žních r 1894 v
Spoj Státech a Jižní Americe
lez eeaiisiopove sekací stroje sestavené v
nékterých čántech Jako obyčejný harveater
avšak runouem jed
nodušeji a lehčího
tabu
THE QUEEN
11 led k jí ae vSade nf{poIebllTéj$í
i
Oínl lékař: Nule řskhřte ml co
l toho všeho vlditaj
flák Nle Jsnom to dolarové ifi
mftiko tam dcle I
I'at: Nebyl byste tak laskav a
nevezl byste mi pár kalhot do nej
blilílho města pane I5ilk?
liilks: I radostí l'att Kde pak
je mail a komu je mam dat!
l'at: Inu — Dikomul Vždyť já
budu v Dtcb!
Ilertrk IJltters
á trrto U'í Uk drl)ř i4niin % olihl
ním Im h' t'lř'li'J) iáflui it!-tiil Jliillikjr
itliil kilnl ulívsll KUirlí Hittor f'jntt o
iiiii i Iiti iry (M)íhn leku uoUtA ti'í
i u' ml 4k tuMO nm rvl :i-lrii) Dit
ii-n tyHi 4i#rjr Dmr JUr ťlln cnlnlr
ni pihf boule vjrrkirnlDjr t jitti nlrlk]r BiWlal
krve 7lth mtríl rmma uiniil luv
níi 1 tjlm l Bi!rirk4 liorky l'robilol hljr
U jn wíItídI tknuto Klwtria I)lllr flpoko-
Jnnnl Mm řn Jinak iníi rL ťti AOe
lil Uhoř K dotUni T ?é#cb líklrb
ou4mtt k 0 Ukíri'W4 t Obim U)
Prozírarí cestoratťlé
se upozorňují na to žo Burlington
dráha (lí & M H II) nabízí své
nepředčitelné služby do všech vý
chodních západních a jižních stanic
Zvláátě pozoruhodnými jsou taří
zení k dosažení Chicaga Peoria
Kansas City St Joseph Lincoln
Ilot Springs Deadwood St Louis a
Denver kdežto dohotovení severo
západního odvétví této dráhy přináší
Helena Botte Spokane Seattle Ta
coma Portland a vnbeo celý paci
fický severozápad v bližší styk s
Nebraskou než jak až dosud bylo
Čas odjezdu a příjezdu vlaků Jako!
i úplný návod ohledné cen jízdy mft
žete obdržeti když se osobně přihlá
síte u neibližšího jednatele aneb
když dopišet na J FKANCI3
QP&TA Burlington Houte
t7x5 Omaha Neb
BINDS A
OF HEAVY'
KINO
prodává
NťjjpdnoduŠHÍ a nej
lepSÍ Cntonový
vazaí
kdy zhotoven
Mexiku
Vyrábíme
iĚm
obchodníci k prodeji třehto strojil
Pro katalog ceny a o Jednatelství dopište na výhradní vyrabítele
Don rtíkňvzdftní
0 A II obloky
Dobr starý vojín pocllvíhi srdce JpnI udstn bojoval o -litvot
rtaíi Hnis Vřll k nm nedávno a poládal o modrý
oblek tfmf by hřdiat jrho nebyla nralena
Dobře ítíeno t Nin není tak f-kti nevzhledni jako rnoMný
knrfllk označující vojín na utrhaném a vybledlém obleku
jíml se hrdina lilií od rabelft Přáli bydumi s aby kaldý ob
chod g oděvem jednal tak poctivé co so pevný- h barev týče
jako my
Máme na ruce dva druhy
árat ardmdeant pět
Přtidoliřový oblek není však relovlněný vftčl torna le Jest
barven Indigem Některé podrli barvu jin vjblednou dle toho
jak mnoho mul se sluncem zápisíti
a"6 druh Jest celovlnřný Indigem barvený a látka lest i nej
lepaíih přádelen v zemi Jak dokáíe známka na kaMérr kabátě
Oblek tento Jest zamřen le nevybledne
Navštivte nás svleěte starý oblek a oblečte nov
Neznáme místa na celém západe v němí by bylo možno obdr%
letl tentýl oblek ta ménA než 9 00 Jednoduché neb dvouřadové
v číslech od 34 do 44 OAIt knoflíky kaž Jým eddekem zdarma
THL mJil M7IH
Otevřeno do 8 hodin
O mm Morse 4 Co
i wá
I I Y S # I §
Oninliiu
Největší zdokonalení
Ynzačů v
minulých 10 letech
'0 ''
Tllfcl
J
t
í
O A II oblekl a pět a u
t iV Mluví se zde česky m(fc} l jy
I rwVm V !( rt 11 1(1 II í
— V sobotu do 10
iFAIRBANKS VAllYí
midriíti ríli
4BÍy4 dobr )tos
jtkot I
Fairbants iům oceloré
m
iMnittj i tHb
íom botoTs Tlcti Tdkrittl od 10 do to šinf v prlnlra
Falrbanks-Morse gasolínové stroje
TjUdnJloí polt nlt rrdáal Vlecb vnlkotU od 1 do
HO kofiikýeh til
Fairbanks Duplex parní pumpa
Uk dobrá Jtko arjlepí
liji bita tálUu co ramllltn áiUU pondlra viol
a]l)-ill eta a dáma f tm Mlbad eo bj vás In sob oso
tálo th-4i
1102-1 10 1 Famam St
APPLEBY-OVA
ORUNA
VÍTĚZSTVÍ
v
QUEEN
tt flhsz
i
I
1
i
mu dokumenty tvé uchýlil se do ci
finy aby byl jist před Criapiho
mitivoati