Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 05, 1895, Weekly Edtions, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    REVEROVY
IV f -—
líj toa lejstarll i icjle!!
r _ fKfi fliMj ii"! nfivL
kstarrh řfMiSk tH a nnmiMl 1 1 i 9
A'#r ť l-i j-r p '( v'-
tw a f v ip- ii rt-iř pe
ltlt lf T ?'" f-M:
IIWII lil II lil V ! I hffVtVS !►
Jetl klVh Wu vl If fcf kflil fpl
tťWf p'IHtf ř fiV#vi 4'l'f
vWI
fa J tft vsbd fns" t í-'ln1 )
Jkh iMtlitt a tnumi)
Žcniko' nemoci ÁuLč
ti mltftií r-k i M ift f M It
Hf'tr$ lt ytiil
a lltiii Knail wnkja '! f ft
VunkMl inai Urm
i fcť-k"H 't
liCTIJIIlimilUH t l v ti
4Wh trnuknif ÚAh wkht a otklinf
vyléVÍ
ta nnn 8tff Udá by tnllt th"ti Kka
tkuslU _
bkrkavky a -„„ y i umnki
£U typtldí
rruv ( rr- i II J'
Jl to t Ak4 tt-í li Ji k přotl !feoř39
i IsJudeí hlniii kdurii
f l i "' sy " ňbmi w'1'r vy
V rCtiyj rUky svrsb krtlr# a ftcU-
0 netriod koJnl a krevní oditrsnl
Jit II l ! ntisv" i! rnloinInl hLi
íiritll UíttJt tohoto l kil
řf rfnutltmim niclií !4m(nř
ATUCUt CítrkliiiV lioult 6třcl t-l-
chAnl bo!tl n trti T íiJctU klou
bech kottit boiUtranl
Btter&t 01') tr Oodhnrdi
ta 60o Jct to ticjlcpií ďni í( í maxilot
mrent linít a Jínd nemoci Icurla
ylíCl jut
Btttrůt BiltUlMefa a Jiter ta $!tS
LepSího leku proti Um Dtuiotím ucli
pnpravia
Rány a boláky
en!oy odřeniny vředy lni bolíky hojí
Heterota Jdt'Cn rany a boUttita tBt
Mnut tato ot41í1U i vikjrckjr ka2J JI
CUTfctl
PrAlnni 'enc'50'l kolika íalu
m ujvui tnií iii arefo DolenU Titřo
rácb a liďii stíev odíraní rychlo a úplni
Beterto kk proti cwUře d průjmu
ta SO a 23c OditraQuJe bolcitl Dři m5
sífním toku
ar „!_-! I řastaraion zírpu a noleatl
iuiaiAi ujavy zlatou íilu tloutea
tu Hulé skvraj v obllíi ll nadýmání ti
raté a rnIIoby I nemoci íeu lťií rýtočn i
tieterůo Životni JRalsAm tt 7So
j-azaa 2ena by míla rkuitl tohoto lokti
lr IMI„ boleatl ialndko
"cwiui n jiuiu oczáživnoat
labogf i Trbnoif odntrnBn1i
tktmta ťtludsfni Jurřki ta a&fl
Znamenitý ařlitrl v atAf í a po ncmorl
Betrrota Maiť proti irrabu a tyralenindm
7iínnl nAf f)°l'"r řervená a I
Miayai utl zanícené o zhojí brzy
cxrrm-m tuna marnt oti ta tůe
Vypadávání ylasft g lunP7°
Tjraíenlny zamezí tam kdo pomoc jest
mnřoa Btter&o Mlet tlt' ta 11 M)
Kdo cbr mftl vlasy hebkó a lmné
tvuiu no wnHjriHAiia KniBna vonici
Oítweta pomáda na ulaný ta tSe
Bolesti ZUbŮ franíSví
kf prtti boleni tuhli ta 2"jC Kdo chre
ml ti ZllbV (IHtO A llíln & rutrnA ilrlnl I II I
buv6nfadstaCsl kouóí Bi4 ' jpustr otce" pravil posléz
swi tub) ta aic r chvéjíclm se hlasem "jeli toto
Strženími V a l"'?11 t CíD(?m
OitlUlllU mfítA krec a revmatla-
mui 1 zípal av16 bolesti v prsou a vzá
dech odstraní íkxúrota JlojM névlasř á
199io1i-nnX Pyky % ruce dra
viiiiiamio nou tvář opruzenL
vyrážka po holení bojí Stmertna riiwd
i ca žóc
' ffnfl nlrn J!tí oostrmnf B+
4Scento
piuAnl nra konA tWcHW k"if prtk i 60 I
----- — - uitt ví v uuur
" " I
dwcbirkr Kjukoouobciiori D-ni tnm }
ftAlf Ulil U nptnifl lvi viMti U 4 x l_ 1
mi i vorán Hk9 ta voa Kiprvxn rimi I
oT7Pioim(tbKlrilk6in dám luné ÍHíwlř
řWTíTŮ TUMimmk fclfn1ř rovUván Jai
fTVTn7kn Nfrua' Také podob míní se č-em Pro
44d4touri itjmno „!„- - dfkoo třeavřdčíi se anad
CEDAR RAPIDS IA
KtvpeJU líeverery ék
PRO NAŠI MLÁDEŽ
kurik v thMm Jijl
finy kr rijihi({
rnwnA atřomy MmI kitf
uMlM tk v m'4 1411
-IMI t nllř 4!(
Ol tnkf f ipín4i(i #t
J ! lm llm r4
4řnwfi4 liji rk l c#If
tř-kojnl a ♦!(
Nutný Vífiia wuil tnla If
lll J t Jř4M fhtltý
HiltlJH 1( klity
ftfj'lřtř)j' ltf iIMtí
Jl koiiM mi ti th4tf
Jfnt V lyl i ithll ( 4!il
VJnsva ďrubA i Ulil
!' { malé ih)i niti
jt ot#ř#nn nl
v řil fk jtnlr obř prtý
pojl-lil mu m potriíf
Vřn mni obři fly
n#4hl tlak ani ihíll
uřiť ítlblou vltnf lípy
% Ml4k' jl mbra ibří(f
N hrmo a lulr iti k4
Vlruru vik m joI?k4
marné na nlpor i Uví
Vínao j-řro neunaví
yevnh Arit tioQlnv v píntí
jme lutra o ltud ítl
Vle tubra eJe )4I
Um kl! ni lil jeho král
al a ním na nilvořl atane
Ioc h% &líli bo dvořané
i kli! jak o tom byl nlyiřl
také na n4Jvořl vytel
v tom Vínava tbraft uvoa vtal
lubru rázem hlavu rl
"Vidím t toho že jdi rek!"
král tu Vínavovi praví
který před ufm v úctfi klek'
"Skutek ten tě velmi aiavf
Že'a přemohl dravé tvlře
pasuji tě na rytíře:
noa na ítltň tubřl hlavu
a množ avou i vlasti sláva!"
Mladý rytíř v krátkém čase
do lenů se vrátil zené
kde mu eobr ? ruce paď
postavil ni pvný hrad
naavav jej Zubrovým týnem
Jeho rod hrdým ne cítě
nad tím svého předka Činem
množil avou i vlasti sláva
a hrdostí vždy na svém itlté
nosil v znaku zubří hlavu
ROBINSONKA
PřUwdy didy na opuiíéném ostmi
črfki BoUď-il ok! r Anarllk
řokrkťoríol
"Nuže přijmi j i rukoa njýoh a
Ale Petr se nehtbá nemá se k
tomu by objal dfté
dllé z Galashatur
„n „
uvsem
"Vli-h to jistěr"
"Pro5 nevěřli?
"Hleď otře dítě je pleti bílé
Lokumh byla tmavií ostatně dívka
nepodobá se ničím mé Lokamě
Nikoli to není moja dítě!"
Gonzales v ustrnutí ustoupil
"Co praví? Kolik let měla
tvoje Lokuma?
k _
1_ K 1 - i _ _ - _ _ 1
oesi uy ji uiuo outmi o
ťřbfl tr4wfm lil nit rokft"
'Tedy Jedenácte let Dítě jest
#
ovsem siaiK) isc ze se iia miava-
i#™ l„ I itL llf
'mi bu'e 10 D"'ie Strfc14oI
le se klamei"
Petr promluvil na Juanitu ma-
teřitinoa leč U nechápala rotami
la toliko některým slovUm
Otto Oontilfi f t'lsa mriil pnfctif rte(lbr lít i#lt If N
ssj pomal l ftUn au řismflř I )! Íf4ti4 iuinltt prnA ) nfipf
! prnjefofttl nHUl Isn44ti sUrbls
JsifilC lbytřiU fldt-b oti M
sUi-liU přtfil slots Ipanllská fc
řtsrnaMmt pf#ktnl 0'ftialivif
ivi n ivn iw m i ffinm i
tíímtíi poinlnl tobfii správp
mlíe U k-ifn ftenll trt dítl
it !! jl m#l Ztltlll i4rovA
4te pidřobft-stl liMl h~
Milani
Mtta P#ř tNrhl pllhl
ivoUli "Isk ty in4i M
kam?"
"Js lo rnoj s#tr velká dobřá
#tř" Mvllili J-iiflit ipfi4lky
"Hyly jmspoN dil#'i ta rn'řm
! lil m'il'4 ji ttrn i4tiill"
Ptř 1 J niiU4 pořiiumlll eo
stalo
řklfiiáil pOsobíUi ni rb mtf
velmi třipfi} islmínt Pstř pnííml
i pov41liv# Pimrfik f Mt
komt jost na viliUnírn rstřnvi
dolla pftvfMřjlj proto ri44l
0nile4 ne 4f 44tnémi ti i vistrt
poval lí příkře Aby jj upokojil
jal s Ihnud jtdnati Přilni vv
11 posla k obchodníkovi fMma
noví aby nt)dI penis kspit4nn
an JfTMf rnsptnil nk tak jtk
bjl allbil a ia druhé poUI kipitá
nrj dfitklivf list 44 14 loatl aby na
pravil v cm pochjbil
AI p'sn vrátil s t Hv Pelra
se svistí í JtíTries jil řdmfni
obdržel a dopis fHHt kapítina
v Mootfrejl an se bjlutím vypra
vil do hao I rancisca by tu prodá
kořist
Pro prvou chvílí tedy nezbylo
nel tflsuvtti Juanitu v misii a e
kati až by došla odpověď od Jff
nese
Trvalo nlkolik dní nel IV tr se
upokojil Poum často vyhledává
Juanitu a vybfrel ji posuňky i lá
manou španělštinou aby vyprávěla
o Makáme
Juaniu záhy uvykla zamračené
mu muži když zvěděla že jest
otcem dobré Makumy již považo
vala ta sestru a ochotni sdílela
ním zkušenosti z ostrova
XVIII
Opět samotná
V tu dobu kdy cizinci vrátili se
na koráb kapitán JtíTrics dal roz
kaz k vyplutí vracela se Makuma
k chatě Vracela se radostně Při
náSí nejen uhlí nýbrž i mladou
vydru již podařilo se jí náhodou
polapili Tiakne pevně čiperné
zvířátko aby neukloutlo Připoutá
e doma na peviý motout a Juanita
bude iníti novou zábavu Stýskalo
iy se zajiité ubohé sirotě ve dlouhé
době z mní kdyby Makura stále
na ni nepamatovala
"lile Jianito o ti nesu volá
ívoika blIŽÍo se k ohradě
V tom stanul Msg jenž pospí
chal napřed v průlomu a jal se zu
řjvě stékali Patrně vvčeniebal
lepy ettinefiv a domníval se že
iou posud ▼ ohradě
Ticho Magu!" mírní jej Mku-
ma "Nelekej Juanitv
V 0
Ale pes vede svou
To ostrovanku znepokojilo Hy
chle spějo ke psovi Sotva po
střehla otvor ve plotě rázem sta
nula Co to? Poratil-li obřadu
vítr či Juanita? Ni to ni ono
vítr se utišil a Juanita je k tomu
slabá
Plaie rozhlédla se Makuma po
okolí a nevidouc pranio podezřelé
ho veila průlomem do ohrady Po
některém kroku vykřikla překva
pením Viechna bidla s masem
jsou strhána Co se ta dělo za j jl
nepřítomnosti? Kde je Juanita?
Ostrovanka proběhla rychle ohra
du spěje do chaty — leč ta je
prázdna
"Juanito kde jsi?" salkala di-
toíka "Pospěl ke mně!"
Marné volání dívka neozývá se '
ani k úpřnlivym prosbám nnal
neposlechla snad se zatoulala?
Kam kterým směrem?
"Mii-n rvrKla 1 1 JninitAnl" mwn
lála dívka "Musíme Ji TybUdati
Pes ti llvntánl jl - Mttll
''"i dMi# b#bl níu n ml
t" — ! řioňalřil JI Posléi sta
řřiKmlnl ublu líj ! ti%
-i-if
'Minef m J(tfiítni Mur
tfi jl Mlíiti!" # piknH Mikm
hřl p(f b4 i #fřly
Pe4iál M hf N4M# řnbbl'
ak ih 4 "!: atkj sp U
k"'' k skalntwn p fMf j
J'1' '" l itíkt-řoi ehvlll h tili
elllřie
slfj# f
tnnf rlr'
sr jl b l mrn# tnl svírá ft
bliká pf hnrht —
Kriřn iftvil a St%4 n irné
skvrny jíl fa biřati K 11
řWhIi Mk=im lnl i „
jlt r l4n rhA a koUm
ohniit poi Jfi sbtky ptr
n
"Hýli ťi einncí:" vrkřkb div 4
k a v táptl t4Ul'ittít dribé
pornánf "VsvU ml Jriíii!"
Projevoval li první vlkřik 1 14
řtl obrálfl 44 ve drublm m-imlrný
lat
L'"Vi!i mi JmníM!" opakuj"
otrovanka tr i bl# a itrnnlé oko
iabnilílo na ť fí f - bU linu
i la co letni s tamti v dál ?
ír jf ti luifí irjlMf um k 4111
plovat vliký dSm odál jf oti-
ostatními ostrovanny !"
Mktjma zjomrilU v prvém
okm!iku na vínibuu bánn a
vzkřikla — vzkřikla po druhé p
třetí běhala p břehu mávala ru
kama aby loď na sbe upozornili
- ale vsVrhno přičíněni jist na
darmo Plavci Jsou přilit daleko
aby ji spatřili —
ďrná lečkj zmizela v mlze na
dalekém obzoru — Makuma osa
měla Opět jest odkázána ve vst-rn
toliko na sebe zase nemá lidké
bytosti kteří by s ní snášela opu
ilěnost Dívka vrhla se na skálu a
svíjela se křečovitě Zoufalé volání
ponenáhlu usíná na rtech a zato
prudká bystřina slz Fine o cvalem
po tmavé líci
Teprve když snesl se soumrak
probrala s Makuma se trapné ztr
nulosti Zde nemaže setrvati pří-s
noc nezbývá než vrátili se do
chaty kde muí dlíti samojediná
Pokrmováni)
PoIotííiií jzdné
Dne 11 Června 1895 prodávánv
budou jludné lístky na Minsouri
rvansas & i-ns draze ra polováni
Ornu do ecb stanic v Texis Lik-
Lharles L%„ a hddy a lioH-well N
iMxico Lístky jsou dibró na 20
dna U dalf v světleni biiiSie na
O A M-NUIT
1044 Union ave
t5-dollčerv) Kansaa City Mo
Oxiiíltiioiií !
Ct mým pH'nivcftii ve Schuvb-r
a Cilf x Co Neb vflbec otusmuji
že dosud prodáváni střížní zboM
groeerie Kiotjuny Čepice střevíc-
I i i t ♦ '
4 drobnoHlt všeliké
Děkuji vám za příz fi mně proíe
vénou za clý ř minu! do ifam
spravedlivým jednáním i na dtt'e si
i udržvti Za vejce a máslo plaťm
vidy nejvyííl tržní cenu ITů -3m
S ú-ou vsí Y )f
Uraniový náNtroj ku správkám
V f iť-w- :iy
Vsít"
1
1 A V
Fomitcl l hio nlatrnli mfiíí lu ail4 mrnl
prrltl rvi iMiir aitrvu!t riMiiovky ntliji k
ba I plechová nlnln a ralfni JliidT řliy
in mnt nelil inilovlnu co nm lln mu mi-
HoiIíto io ml Wc par rtl Jakooil ulili- aul
Stojan al on)t ta II Ailn aina iiamrojA
íinl lali fia 4 lafilVi tm fhiiij
Teonnv naafroln na obraaul uvedené a alull
aiOU Kalatotr clarma
INi II f!HNT
llí 4 ilHCInrk St
HrtTDSSiim CMirA0 IUk
a?Vy vWJ!w1ntTVaKi'Í
tes
IN THE WEST -
ř MeUTlfc) mr w nainrr l%ted by thr
ikiáno a ecric a
La4ii44imUkU44l444M44444k444Uki '
JLSc mm--
Af rt#-4 41 # '
: fklta lla} XtrM i
í -
fit44# v #-i # r - fi
"' r
V ť' Im
r - - - —
4 I
IhUl i Hwlfswf Klu
''' 1
„ „ ttn „h „ ££
III II faul Mhn I
r' M tfc4 4 a
Jm tt f m ti f ! Wiaa — IMaU'
Ml IV f MIrif4Mi4
t-tšě 4I a a4Jtt f aiiii
N-ti
tal-ainlk f íi4m ať
1wÍn'í '
' rt rk -
M-U f Vfttp list f
e-1kí f-4 év' alHfH aMltl iL
H rMM Vrtal 4trh tal Utaalk J
'!! Ha rratWF
- - r w m
Wiha
lis H f Il4fwar4 Mlsá
4iřl a" lia rt aMJtl t méttM fUě-i
Ma ia si p rft ICila
Tatwall V)í) faiVflt ClMufk Tt S
4a rHaHl laral faafa
ráTřlHÍ f II v Mls
i- f-a arM lil - 4 44411 aia'l'
ř 4a-4 ln tn taa'4 lét l4t til t
í t r- Mik Malf kM Ts#P
rfkíiriii Mr nif if
I (kilt spot v Itenrer Cel
hf tln la kaj 4rcaoa a lltrVa hMi t
!! v wla alt p i ftffTa tll Mwka'
at rr U-f '( t)-walk im f iři a
Martia Htrlva kalknvilt tit UaU aa
ÍJIIIIIIIIIIIIIIIItlIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt)
Každý muž
i jenž není spokojen
svým okolím— Jenž chci zlcpíltl S
svftj uv-JcnJ! ví že tak ulnltl 5
mftJo kdyi dostitne aipift polov! £3
ř tií pHk-ŽiťiKt mel by dopsat! na
J Frstirls Omsba Nebr o ty tisk j
nmlé kulíky nt-ditvno vydsné co- 3
slovním odborem Uurlington dri
by 3
Název knihy Jest "A New i
Kmpire'' a obsahuje 82 stríoek g
poučení o Khcrldan okresu a 111 g ~
Horo IJasin VVyomlng a Jest to g
zaslíbená země
2
s nade jí j=
t E
k ni
obrací
se tisíce oři
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiimiiiiiiiuiiri
IVící jo nepředčí
Pt- IS0OO lrotflfB'14 prodáno Ztolovalaaia
11 Aplnr ifhir laatogrl drtlř 4 kakoHea faaa-
Aak p rolo p a atmli ka atlanTinf aasa
ZvUltnl rálkf r lnlklm Plku 44 třáskavý
kstalnír cenami a
rajkami Klářina
WINONA MFO 10 WIXOSt MISJÍ
I TáVtnl
7 Praze Mm kjú
je nyní česká lékárna
skolaar Uklrnlk
iaá tam na skladě víecnny byliny ko
Knky vSeliJaké thé kapky olejíčky
iťávičky prAfiky mastě náplasti
tiastry) vodičky pilulky zkrátka vle
jo do lékárny patří Připravuji té'
rozličné maxání pro lidské neduhy
éčebniny pro domácí zvířata a věť
lím dílem trefím vidy na to pravé
Léku Severovýcha jiných t z patent
ních mám též hojný výběr jakoi I
barvy 4 tetce olej na barvení I na stro
e zkrátka váe co v lékárně mívají
Ivlástě velkou zásobu mám viech vi
cí t kterých se recepty připravují at
sou jiz t Och anebo od doktorů zdej-
lích Dlounoletý cvik mni dal mno
hou zkušenost a ta phila a přijde
Djioliýn krajanům vhoo Zvláátn
26-)
A HA -INDA
eaaas tékirata
i
!