Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 05, 1895, Weekly Edtions, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ' 4 ' - j " ' ' " ' ' ' ' -"
I 'li''-'
i ' I' t - ' a
-1 ' ' sm"" # fý í-íf"-W'# 'Wki'''?ii4!"i' #'" li t-'f wm—'iwfc# tágy mimmitmimm-m' tmiftétmmmmnmmiit f% ů- kulami wt4%
i
Ml
X
v
r
-i í
4 ' ?
' -
v
A
v
i?
) J -íf ífll rtiiAi!
li — I
V H kni tni
lt M #♦# fftMit
tf Mtletl ti ! ty '
e-l 4 MMf - #) ref !
' 0% Am tif' n ty t btty renU
w4 t#í
vy tt4 m kllrkf évt
41 MitimHé Jttal My k l
ty f Pttfcwt atliVK M o
e Hf evitiama nttt-a kíMkří
vy i n- kHi4ř
k4Um tlcké aMkf i
f M ( f ( kl(j kri a ttMt
f ttl k-tk i % i+"4M'U lat
t#vif etfm r!4'k m '4tn
eté ( 4 kt 4yt4fm
tll yt4 4 tAawM M #' r t tm I
(I kM fnM f(i Íml
Ml) (tok 'k: } k t
14 4i I tltl tinl
(Itrk) l k f
tM knitm )! rjřl
(! k mk )4'-4 4"k
wkf 4 U tWl f M-(i
n lr llh
kn 4tlrt fkrtk T4(f f listu
1 Krk tlli tWk k4 í-kí ifl (Tik
) k4l'4l lutr tnMlift 441
fMfMI Uk'm ifmlh fc rk
A ) l "tttl #"! jkt řt řf
k4l r jlt'4 W atl4l fHt4
ki iřW k'4 tím i ttvrkk'1 tlřl
tia Wi fnt4 raky #il4
m ft natím tttlm di
ynMl MtkJT 11m fltfM
Z4 k4-nlk kkUdátÍ tun plil
f funfét aHtnl tf ekMnf (tik
l mo'il rik ďtf rbSl
Mtrkl Iry'i4rtn- pli 4 p I tlk
( o ni kir1l flm tiolií iImI
Myl titil m kif ttim
to x Ittki' h MJifk r5'ii jlrl
b)T pmfm tntm ordoMl ikráB —
4i iáM hrnat k!a tilkn
f wi (if b'kif Miutonf k kria
plrk 1)W f 411 Inko Vho
dark Kx!n4 mé tUlnl tlila ri
Jeli plr) Jokbjr mil Mt )' 4p
44t m ty tdíkjr ti4 t4 Duchem lata :
"ni&J din ha tj li (tuchi Tf!n4 inířnjf!
l i ál i ám ki6 lltlit ttíij lt -thrrl
tm4it I tkrott4 ty Jet o(treo f
tl(ill ro' ii4a orl lhmt tyde) ft I
Za pHťtnoitl rbladntS nudi4 ryty
rf mlnnloftl tHi pcmrf ilf k
cat krujfira imllm m juk lářll kdyl
Jk k lli!iri b xronll i4ak
aCl bniba kříen kRfita ikrH tlady
Un tUf Iltiit prat4 ryti vnady !"
Ul mamy radech ('a nikdy ntgnatavl
ttij Mnf krok jetif niřiil a ml lir
via atarl ba naiánl iiot Uv —
co i-r byli jrme dn-a iirjami vlc
Tldy v novcb myllrnek cl(5 vřeni
do nitra BánnlA vlá Ji'h dorh
t nltrt-m tím I vuljil tvařte mini
i kraje vzhlrd vfochen £tl rorb
V (M národ niutl dali Jen ihov4 11
v Uim jiroudo avltovém av&J vlatttil byt
od vlantni pxl'aiy e neddál(
t4 Jádro nedá (a plev clzii h třpyt
kdyl v dřilli tvl v nSmi v{k6 práce Kil
v brak veliký pohrdat! ncbodl
cri to ta dobré kráané ptl4 nř- li
neb v durba vlvinlro novl olirwlí
kdyilldttva proapivi v4 aluali dubl
lei dbá by ph-di-ut vlran iůial toli
My chvíli eUinull a rMmr kolem
jak botpodář Jmi tb'4dá jrolnl ev4
lco na ckvétA irtje tndom polem
ev&J dfim a t-rhtio v ním co vlattnlm tvt
to přlíliiďt ho řhniniiídilo
1 ot 6v !f(ll tvl co ]ltě ibylo
I v acbe i ma noři rkumiy bled
av4 tily vál jak dál Jlil v př-d -Tk
ol-tlráme národní tvá ttatky
tbrdl mllm' b avu vypjati:
Af cokoli nám oral otod vratký
doet xhylo přec Jtma dotud Imliatl
Zde Ml poklad Jit na ř braný
Jetil rele nál v nimi ryalm kMý tkvott
kde drahokama tl-lo-ré braný
nám rxkletiáiii plvodnoal
A re nectf hli dá na nlnurd krá-
nacbf velí II tiitd nepoih bnoa rdá a
jen pilník riliilme a pMrpbaobm
tvar aetlárlý la novým Okolím
v ducha iml t novd uloly robmi
jetil vlrb" d mlnvl kolkolem —
ve vltttnlm ducha vluttulm po ipntohi
jao opravením vhod pro Jlnoa duím
0 chat! norma te ty prottd kráty
naclif k novým kiátám duch aa oplodni
ti kurá k nám ta otlevlad e blál
té dotnd jaré dul národní
pachf prilnatlm k tlm kvltnm rodné podj
ati nových tvflt-tt ntberema í ty
II k clli b ilvme te v Um řl-Um ďo)l —
Dii lldtvtm dál! Vlak att aBma vidy
tvtjll
Svatopluk Čech
Byrhlé flaky do Chicaga
OmabatkCbicago zvláAtní rychlík'
na dráze Chicago fc Northwestern
Tyjlldí denně a Omahy 545 odpo
ledne přijížděje do Chicaga v 845
pHltlbo rána MNorthwestern vlak
í lest" Tyjížtlí a Omahy denně ve 4
bod odpoledne a přijíždí do Chicaga
v 8 15 pftstl ráno
Oba vlaky Jsou
(kw1tnAii iirlifm obsahu!
WKne7ovy a Pullmanovy spací vozy'
jídelní vozy Jakož i vozy pohovkové
Fiaářca k prodávání llstka I
OEO F WEST
19tí) 1401 Farním ui Omaha Neb
ykál-i i i
f I fil0#
t ti l i l i -
V fhitn fel křiknou lato ivřaf
m lil Itřlřiy 4(tfft lfřtl lAř''lfi
tíf i4mkt tni fttltf lil éhH lét
a I I i 1 L ii li 1
r ' t t
'r
na p#l# lJln o Jifl
V V
uraai7i'ivantiHr?( iř itr linu a) jri#
♦ ílím Jhi Itlf ftk'tilim
lat h rit
tvftjttMltliif a alMt4tik ttlMlatk
wai ii lLu i- i4i i'y fcMuti
loHři(rh o (flhtch hrttjtnii h S
' ' ' ' '
luhlllf Í#ak4f tlifh olmrrh
HfrtttttoItvřMho Jklbf rtMtltvtMl
'
tM lrm kal il tro It4 litl in
itkltrf ibot a snots
'
lilového lítrota ři-i
iro J tjrlí Jfb biidpfn irUntitl
i
iiloii vlaattjlrn ducbam tlatní fif:(
ylíitnl K)cliojtl — — —
Jíl o pfil dvíiáté boJiní dopnlixlne
icbiítsly km 15 ktřln v 6itřeIní
(ni n4rot]o'iiného jal4ť i4-tifd
naífho iívoU národního Jel %ltl
ftkonnt #bor Nirodopinné f ýntavy
(fltkoflovaniiké a tiředut-iloii avýrn hr
Lalanukým v Cfle V v umí-Mi ře
kránnt tyjtnialy rottotuiló krojn
£nkčbo lidu jnl byl sd ílouien
t rfliných konóin vlanti čekolovan
ké Úntřednl 'ň jialáce národopÍHoébo
byla dekorována — právé tak jako
ďlé výulaviitě — především a skoro
výhradoě v barvách královotvl tenké-
bo Královský pavilon uprostřed
ústřední síně v novém arrangementu
oyénil se třžkými selenmi draperie
mi a v ném umíntřoa byla veliká
socha sětce Václava Po obou stra
nich přední části této místnosti po
stavena va dva polokruhy sedadla
pro hodnoty v bohaté celeni skoro
zatopená vchody do obou křidel
byly přiměřeně dekorovány a jimi
proke kovalo obrovské bohatství kra
jinských a systematických odděleni
dokončovaných právě v obou těchto
křídlech
Přesně o 10 hodině zabrcely od
brány výstavní kočáry provázeny
j lid ní četou Sokola a přijížděly k
vchodí národopisného paláce Přijel
protektor výntavy starosta měst
pražských pan Čeněk Gregor s hraba
IUrracbemčleny výkonrého výboru
členy městské rady četnými předse
ly výstavy atd Véicbni přijížděli
na kočárech bohatě okrášlených fá-
bory v barvách národních a kočové
bvli namnoze oděni v národní kroie
U vchodu do národopisného paláce
'
očekával všechny tyto hodnosty hr
Lažanský a řiditelem F AŠubertem
a ostatními členy výkonného výboru
a uvedl je do ústřední síně Krátce
po 10 hodino přijeli nejvyříí zemský
maršálek kníže Jiří Lobkovic a brzy
po něm mlstodržitel nr Tnun Klyž
„ „ — — - —
byla celá tato sezvaná společnost se
dostavila byla doprovozena do krá
lovského pavilonu v uitrednl žíni
Byli tu již přítomni téměř všichni
zemití a říšští poslanci a Cech Mo(voenev'
ravy a Slezska a nimiž přijel též Celkem odpoledne navštívilo vý-
Slwvineo Laginja Když vstoupili atavištfi 2857 osob vstupné zapla
hodnoatáři do vnitř palice ozvaly se tivšich Tato návšiěva jest velice
velebné zvuky varhan a "Hlahol" potěšitelná uváŽime-li9e za vstupné
zazpíval vzneiený chorál av Václava bylo výstaviště otevřeno až odpo-
Na to ojal se alova předseda vý- ledne že po relé skoro odpoledne
itavnfho výboru hrabě Lažanský pršelo a v 8 hodin večer že a již
kterýž v deléí řeči poukazoval na Sera výstava zavřela Mimo to
význam výatavy při čemž hlavní dlužno připomenout Že přední zá
důraz kladl na ono faktum že vzdor 'tupc pražské společnosti byli k
všemožným překážkám podařilo se aabájení výstavy pozváni a že v poč-
vlastní silou ta tvítěziti Podobným t °D vstupné zaplativších nejsou
mírem mluvili protektor vý-tavy
Prosta pražský p Č Oregorkterýž
zakončil řeč svou alovy následovní-
mi: "A ví toto lide český vykonal
jat vlaatní silou a vlastní pílí Ua
ř"ml tM iMillf bi Htf
iiii „ é i ni t
fiUfinmlI tiyrtfoUO) Tot# ř
ltoalrtřilif bujil itAfl
"
: i i
tllo fO ň ffllífllt I'M f'-ffl Mjl
ÉMfeatfelj kliO liftldllrjithlifll
Ll lili j Jtl I I Ajlfta irf
„ ' i
lrrtflKH4r V l4M fniUlf llll'
Jf ti lit lliA f tiřr lf l"l'
'
1 1 (111 '
irw#niii#m ji j-m
aaaata I
J" K'''"i '
turtrh hWlrif bjimtil "K U
" MoIkiIi W 'ky
iu tíMpíthíl hlaboti-m iřbfi tbl flti
f klI fíktlt'0"- Zlyl k k'!r — m
kftklovaoakého1'''1 oží ří"iíř- A fi hti Mtm-
Éa
rooé "Na ! I
Viruuj(t I okamiik phf na l S nf
doml 11II7!
V oóicli vl4lnít li IoIÍh tapiAn ne
liiťlit
Kdyl tyl ukonřpo v titfplnf kinl
n4rodolního l4ce livnrtnl ukt
lahajovaci odebrali no ivanl honté k
prohlídce ýtvy při čeml je pro
vázeli členové výkonného výboru
Procbánky té lúčistníl se i nejvjiíl
zemský inarUlfk kttíle Lobkovic a
rntatolrlitel Sokola tvořila
Špalír na cestách ndy se společnost
nblrala VjšedSo levým křídlem
národopisného paláce seslí hosté
svahem ku skupině staveb lidových
kdež je z víiky kostelíku uvítal lilu
UVUU IVUIIU uuctnito tctuivi muv i
j -a nisi 2 t„
brali se do Staré Pra
I 1 i
nit iian
— "
kořína a po 11 hodině odejeli
Zatím co se v ústřední síni náro
dopisného paláce děl slavnostní akt
zahajovací chystal se v obrovské
prostoře výstavního amfiteátru balon
"Ressl" k první své plavbě výstavní
Zvolna zvedal obrovské své tělo nad
zemí a po jedenácté hodině byl jii
naplněn ve čtvrt nadvanáct vyplul s
mohutným nápisem: "Národopisná
výstava českoslovatiKká je zahájena!'
letěl hlásat radostné této zvěsti nad
Prahou a nad daleké okolí Když
vzlétl vysypal se z něno dčíť drob
ných lístku a mimo to vzlétly z něho
malé balónky které arci brzy zmize
ly očím obecenstva V kosi lalouu
byli kapitáni pp Unika a Vanda
jež do vzdušných vjftin provázel
hlučný jásot z vvMtavišio V II hod
55 minut snesl se balon za silného
deňtě v Dřevčicích u Brandýsa n L
a ještě večer dopraven byl do Pahy
Po vzletu balonu otevřena byla
-jl -1 nyt
vNsva '"""
Toto
Toto plnío širé prostranství přtd
vchodem proudem mohutným tlačilo
se v před i byla zjevná snaha nejeti
noho ze zástupu vkročili první do
výstaviště Tlm šťastným který
Prvnl u pokladny Ihtek si koupil a
' vnrti nimi 11111 u n wn n tm uituianiuia
v
vnrocii a lira pontavu b v ueio hiu -
tírtícftm a jak pevtě doufáme míli
onam jež po něm nňsledovati budou(
bJl Pan f0Htf Wodřra chenik ze
tudíž zahrnuti ač by jinak jUtě byli
cera výstavu oavntíviti
Ve čtvrtek dne 10 května a vtdor
mizernému početní navštívilo výstava
i 171 5 otob platících
l Tak! fiřoff - ulifř ishájs
Ii i- — iaaíH kil trt ill
řill -r(1 itj Ir-tl ti!l 't nll "Hří
ř'ky Jřtt rit!'Tll
K 6ilřt#if rifr4(n 1# triflnnntl
ilili't jta(4 Jrt ihtktk {tu
jik Jrntv ]1 ři ubijfnl tb!n-tl
Olbrán ií lofifřtiv tUjM
ml fiřijiř fi4ř t (nl fn(řjml
inkj h ifťb'1'řim řtbloknf J'l
nimi l'ř# f'!n(l irtftiř4
f frry Jt- kjr41f bfitm#
bhfl tu iři' '(liít) jaří -ri-bl"ifrn
nj tf n # knl-ořff! y'tli'iti'
jiřt"! fiAř'ř'i třtýfti j ilÁrntii ftlíf #
ct1 f(lřřtt(# I navřiiij al(f i
ftířnf řfttitif4 ♦fntftk TÍtiy
1 t 1 I itan tt Imiln
r- - - -
it íJi bft amtrit k (rb li ''t4 kkuf l
hf lni lot l rii-bl miioliá řlif nt
m]l ltnoi b' abibn C'lt
tlfrkrtwftl j I lil" h Ji JtoIřHnlutbý
mi-ři kf knainlfk iíml i'4lali
kaftiliřil ftrfhof itiffiílř VU
okolí jftbl jřM v4lni h-h'!ool
nklfrfth objrkťi v-IÍ přkn leh'
si na kout črskó chalupy k l byl i
ďi včfrFTjáka kanlina pro d' lnici vo a
kdtt Jt-JI iroaky řbyly v hronném n1
ladu Veliký pavilbn bitiřký hotov
lu l V ní kolisa dnet h pavilloti so
kolský se tiak teprve buduje V
pavillonu pro pravřk zemí fieskcb
(byvatá bsdova íivn'stetaké bmky)
Je jil instalována v Kokoílně jxiutá
záttup ti4vAtřvt)lkrt veliké diorama
pp Aleíe Jansy Maíka a liarlofika
Míntnoali lurixlické upoii1 jsou jil
isřlciiy válfčtiické oddělení — z
něho! so prozatím pyfil v nádvoří
hutitttký vfl z XV století — bude
hotovo co nevidř-t VnejSf ftohled na
hral Ilokořln se dosud doplňuje
jmenovitě buduje se k boku jeho
velký betonový most Z dolejsi časti
?„2iJl
TyHiaviKli mnu jrnv ttwucia jwm i
j v r 1
neapnvena pro pokračující stavbu
_i fi„ ft
oorovnauiic iiiiumiim ifv
část hradu zajímavý pohled Vnitřek
divadelní budovy — až na oponu —
je celkem již dokončen vnějšek se
rychle dokoučujo Minuvfte divadlo
ocitli jsme se v nejpestřeji! nejná
kladnější a nejkrásnějsl části výsta
vy Zde je Stárá Praha — už hotova
a velikolrpostí svého celku unášející
k nepokrytým výraz&m podivu —
dokončovaná budova řpěvni siné
p Šmldovy i rcstaur8ce p Myškový
kteréžto obě budovy bohatým svým
slohem docela doplňují malebný ráz
Staré Prahy řada romantických
budov o nichž teprve nutno se zmínit
dfikladné— a pak nad jiné krásnější
veliká skupina tttaveb českoslovan
ských celá vesnice i s kostelíkem a
nefalšovaným životem
nejvřtAÍ
ITiunn ysvy iiuriiiiuiinut t ji
1: v ijx
zařízena skoro úplně překvapuje do
konalostí svých objektĎ udržuje se
hoDŽevnatě ve všech hovorech vý
stnvních návštěvník ft Sima o sobě
by stačila na zvláštní výUvu: v bo
batém rámci výttavy celé vyjímá se
tím okázaleji Přes alej sousedí a nf
valašská dědina rodná její senlra
malebností i hodnotou kus krásné
idylly která teprve a po zásluze
i U„utá pozornou až zasvitne boží
1 - -
slunce na její 111'ivrAi a až i svým oby
vatelstvem ožije — Tak jen letem
prohlédli jurne si výstavu ovšem jen
potud pokud s programem svým ná
rodopisným souvisí — Mimo to je tu
vsak ještě jedna výstava vlastně
nutná sou cár-ť každé výstavy jakolto
podniku pro úplný a zvláštní Život
výitavnl Jsou to zábavné projekty
v případném slohu lidovém rozlehlá
prostranství pro promenádu a t d
Částečně lze v to zařadit i budovu
nového prftmyslového paláce která
imponuje svou rozlohou i krátkou
dobou v níž byla zbudována Ač se
na jejích střechách dosud pracuje a
třeba že se v pohledních dnech muii
la rozšířit novými přístavky je
vnitřek její úplně zařízen čeští
nrAmvslníci a živnostníci stvořili zde
ve výstavě náro lopiné novou výta
vu průmyslovou Viecbna čest! Pod
svahem a fontány - fccri p-V
Lhlinr i t ISftl — zvedali i Afh
oít4ny a t lM — mdsjf sdvé
vslík4 řft'iři'" pra lo botsly
ibtidovin4 vliitibrsdtkýrn stnďboVt
skfřti pivovarem t% tiMknti dMU
fii na stráni udilo pit nlf Hthbt
kos hf m l lil roitoMillý ďfn#k
p4n Ihmio eukř4ř#tl přl n4
rodopisným pIA'tw parádnf budova
pani kv4mlka TiUry — r ř Jit Isk
v it kolik a fisuptnýťh diťrli obrai
n novýtb řri střioteeh kde budsmaj
pttl Otdiiilnavárny 1 J Arnis —
in btitn4řny! a sít " JM doklad
nj pobllřiA! a ledy Ukíjl
ni řoi:t jib)ljiifin Ul V nt'h bylo
dn lf} kvltn Jivo btkde I nabito
— nu pořiioi páfiblh! — — —
otsvřenf výttavy ďly iilétíy m I
d a teli-ítramy a Amsríky a si #í
Vzdor přsksSk4m vykonáno
dílo vlko!#jrVHi4t —
Farník zpč4k Cbít sgo a
"N'4roJ'iplri& l'ríttt I5obemía
I Vát ku sláva ukončení ilirdila
v f led v loJ k llř4tlM — ('
tbovt Clarkaon
raropUvrbnl lístky
ze víffh a do víech stanio V Kvropé
jsou na prodej v méslské ťiřadovné
liurliiiKton dráhy v čísle 1 324 Far
nam til Omaha Neb Všechny Hnía
jaou zastoupeny Ceny nejlevneisf
Navíllvte neb dopiste na mřftakfho
dopravního Jednatele J IJ Heynolds
1 32 1 FarnamSt Omaha Neb I7i5
- Nrrliuť k práci omrzelosť
opalFť jnrní nemoce a lyražky
Mlslraní nejdříve Metérův Krve
fMUel Cmtí krev mIU lilo (th
FRANK CUBA
ČKflZt r&lvKÍX
SCHUYLER - - - NEB
Zaatnooln cřl vlneb eoadeeh polllCale proti
Uhni nnjepoieiUvijiiob poiaflnoetl pljíajs
Ptiitos Msiovltý kMltAt-a vymáhá ddlevl s
T-t#
ROZEMLETÉ sl sami kosti
Iroty inulln Grabam
luciiiku a kukuřici tř
$5 ruřinm mlýnku
lf WlltOD4vpatrjt)
lOOproo -Itkáno v chová drl-
btrie Clrkm!áe a odpornienl xaarma
4 ml WtLHOK BB09 Kulou Pa
Užívejte Trínerovo
lékuri odporučené
HOŘKÉ VÍNO
kteréž lze dostali u velkoob
chodní likérnf firmy
Louis Sievers & Sons
312 a 314 óth ave ťhiapo lil
ŽádeJtaTrlni-rovo hořká vlno ve viecb li-tkýcb
Wkarnáob Mnéiiích boatlnolcU T4-3m
r JO 1 rinor bibtui
lil
TH2E332E= PRO -— a
T5 T5 ThL-W" T
T AMERICE
měl by míli náš nový spisek
— o —
BEROUNU
Nrttoli to nlo JoJ olxlržotl a mule miti pro
váa xuKfnou renu
Zlo'e avá jména na:
lamo íťliiTlť íotktho vytřhovaloo-
james niudrv ktUo jini09
713 1'loneer Press Bldfr St i'ul Sinn
aneb na
Hopewell Clark CTW dT':
St 1'sul MInn
Nekupujte nikde pozemek až budete
čísti o
OSADĚ
BEROUNSKÉ
I Xft pTOílcj wlaíhi'
kuiMt adU danatatna řor ia4
i"
r
t1
s
1 1