Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 05, 1895, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    KROK ZÁPADU
_ ?
IWIRIft AT Tlil of OřfíCl AT OSIAMA HRtRAOKA AS alf to IV 0 OIAAi sMTftA í
„ n a „„ „ - „ - -r-rfur- - T _ : - - „ mmmmm „ n - i i i m ~~é 't - „i ~~- mmi !„ltg!:
ni XXIV ČÍSLO 8
řM# rif it ri
ř##t Si ř I IsMkwws lif I IMt tm
xí- a n— li li
ml
t
! SVĚT VÝSTAVY
vrhaní kio viiěi světovou no
# M é 4 t t
lOtfJ "'J " VJSIHV1I l"JIl "I JTfjB
p nějakou i t( památku nJa
i d ní upomínku K I I ý kdo
uviděl (Jotmta a r 4-1 pokochá
[bludem na vyobrazení třeli diva
tkoatleních rukou umělou Pro-
I jsme opatřili pro ne předpla
tila pamětní spis American Ile
l 7
kirý obsahuje hlavní
ié nl
budovy a mimo to Atlas
Hiojeníeh HtAtíl rnn)b4
Wi fjčenf
kUrél v ifeIné Jiné ktitte
(i přehledně podáno není
Mimo
jrnairm nyní ionyinouii ci
I Cí3m naiím co trpmii AHum
í í budotr i výjevfl t ýlvy
Zdarma co přeni II
VÍlMl kUý celoroční předplatitel
VY veliké neSity rotmřru lOjiU
ifflcícb otuahujřcl 110 pře
l-ných yobrarení výjevft % pa-
Wf tibodnontí výstavy cbicagíkó
I n a i t a JL
aopiaieK ccniu
MÍ Jrli každý kdo prvé dva (teíity
"i'nti(c( tA! lín vvnlirftfcnf ft
- -
vjřjiřícl prvějilmi úplný celek
řřšcchny 4 sešity zdarma
labnjící 220 celkem vyobraiení
íbo celoroCnlho předplatitele
ifUDoufime uřillti touto vremil
'" od ietným raiíra přitlQm kteří
fi cbtf saopatřiti krinno3 a trvalou
fA oomlnku na světovou vvitavu
fejDT Vyd Pok Zdp
UK "
s} Pccrlcss Cook Book
ÓK
Tate kniha čiti 320 Htran a obaa
i? j]e 1200 navedeni pro kuchyni a
AUDI m mce jak iiíuíť nic ujiiuiu vri-
ni nraktiekveh a dokonalých Jent
i-i ki i::: i
'f ?jlmi pěkné úpravy opatřena nepo
'' etoými vyobrazeními a velmi pobo
)4"ně rotí Udána Hloveni jeH to lak
lu:'ladna a dokonalá kuchařMk&
oíba jaké e obyřejně prodávají
oo 1100 My nabílíme tuto ku
r íbařiikou knihu co prémii
ČI
úplné zdarma
'ledplatitelňm lkr YAp Jelikož
£ ikoro v každé rodino obzvláAté kde
1oa již dordMtajícf dívky Hchopny
r jsou tyto řeči anglické bude tato
Za sníženou cenu!
+ mm li „ I iLIII ) 1
j ptna
Královské včnné město Mělník
JL % a - _ i : i :l _ x
a uk es iiicinibnv
r velké ivé ikodě vlawtníio nákladem
vydal fiditel měatiké Akoly pan Lud
Jjothm
Jeat to ipia oojemný nelwť čítá
934 atran velkého formátu a 65ti
obraty a mapou okrem a ohnánu jo
důkladný popi okreou mělnického
a měata Každý rodák měluicky měl
by ebovati epia tento obsahující po
pia a dějiny jeho rodiitě
Pan apiiovatel opravňuje ná ku
nabídnuli tbytku apiau ta cenu valně
níženou a iice budem týž prodávali
nyní
t a ivillAvnl ciaítVmi f!)HvítZf raní
v $400) Zádoý Mělniěan ntmoil ne
djdí vyrolouvati na cenu knihy ne
lbof ta tato cenu je v pravdě levnou
f2T Illataa brty! Adreaujta
POKHOK ZÁPADU
OMAHA NEB
NOVÉ ZPRÁVY DOMACI
Krorilkn ti1nloatl
Ha f t Unikni nt&
Vládní rybářaká koml' odporu-
ěila poěátkem týdne odb ru alální
mu aby lakrocil an l možnou
přlufiodtl ve prnupěťh isohování lo
)h ve vodách alakýh kdel
hrabivými rybáři a majiteli naklá
láren v Uk velkém poútu chytáni
jou ža V ktátkoati podobné Jtko
tuleti Vjbubeni býti mual
účelem tím navrhují: 1) Zakáxánf
lovu od aoboty večera do pondělí
rána 2) úplné lakáiání lovu v
taM a Minu 3) takátaní lovu na
vtdálenoat 100 yardu od út( řeky
a 4) třítení ivláatních loaoaích re
aervací — Doaud nebylo úplné žá
dných lákonft jimiž by lov loaoao
regulován byl a proto také žádné
překážky brabivoati nakládačů kla
deny býti nemohly
1'uhřrb UreahamAr
V o alředu o 12:16 hodině dopra'
ve na byla rakev a potfiatatky to
anulého aekretáře atátního (ireaha
rna v průvodu preaidenta jeho
kabinetu vyalancft čitích temí
razných bodnoatářa civilních i vo
jenakých do tvláitního vlaku
němž do Chicaga oivetena aby tu
k věčnému odpočinku uložena byla
Pohřební obřady vykonány v Bí
lém domě kamž mrtvola t domu
amutku převeži na při čemž přeni
dent a kabinetem aaatával úřad
čestné atráže při rakvi Průvod
pohřební sabájen byl námořním
aborem ladebním ta nímž náale
dovála jfada dále četa nárnoř
metva tri aetniny pecnoty a osm
baterií děloatřelectva celkem 1500
roužfl Do Chicaga přibyl pohřební
vlak vo čtvrtek o 2 hodině odpol
a ihned rakev v pohřebním pru
vodu v němž vojako s Fort Sheri
dan ae túčantriio na Oakwood
břbiov dopravena a tde poalední
obřady nad ní vykonány Preaident
ae avou družinou naatoupil ihned
cestu tpáteční
l'o stávce
Z Pittaburgu ozuámeno v poo
dělí že téměř ve víech dolech
pennaylvanakýcb v nichž po delií
již dobu etávkováno bylo an maji
telé jich ŽádoMti ta svýáení roiďy
vyhověti nechtěli tapočato a prací
neboť aiávka prohlááena unií ta
končenou a alávkáři budou nyní
rádi budo--li moci dřívéjáích míat
avých při mtdě ataró neb dokonce
jeilě anížené doatati Větiiua
majitelů dolfl vidouo bídu horní
ku chce téže ve vyděračooati avé
náležitě využitkovatí a nabízí poutě
60 ct od tuny a to jefitě tadržovati
bude 10 procent te mtdj jakožto
táruku že v čaae po kterýž nová
smlouva platiti bude práci neta
ataví Chce naHteapIt trest
Kugene V Deba předaeda unie
třítenou želetničnfchi jehožto žá
doat ta vydáni habeaa corpus nej
vyiifm aoudem apolkovým jak
jame již otnámili tamítuuta byla
ohlásil ae v úterý v Chicagu u mař
iála apolkovébo jaa volným trest
voj naatoupiti a podobně i místo
předseda unie Oeo W lloward
učinil Mariálem bylo ale oběma
otnámeno že musí vyčkati až ce
stou úřadní o rozsudku nejvysíího
aoudu uvědomen bude což prý
před týdnem očekávali neite —
Soudce Wooda-kterýž Debie od
soudil probláail po obirženf tprá-
vy o rot hod nutí nejvyiaího soudu velmi nepříznivým rrace ven
že nevidí žádné příčiny proč by kovní ve státech golfskýoh střed
kriminální slíbáni Debse pro tutéž nich a jiho atlantických byly pří
příčina tastaveno býti mělo Vy liloými deifmi aoačni tdržeoy
jádřil o tom následovně: "Jeat
ovlem pravdo Že obé !$loby Jso
pro jodrn a týl tločin íeč v pří
pádu prvm vydán byl rotk soii'1
tf Jimi s jim takaiovato jístfch
činft se dopouitrti a nthí trestáni
sou pro přestoupení rotkaiu dotf Č
něho fároveA pak ala stíháni býti
mul kriminálně pro přestoupeni
tákona onoho Kdtby kdokoliv
přepadnul kohokoliv v soudní síni
lu bylo by povinností soudce po
trestatl útočníka pro neválnoat ku
soudí col vXak nikterak by netna
menalo že potrestaný více pro útok
stíhán býti nesmí A tak Jrt to
právě 1 v případ tomto"
Mpadnul a balonu
V Ht Louis pořádáno v neděli
"prtíesorem" větroplavby (i líar-
aonem představení při kterémž a
volným balonem do výsky 600 stop
vystoupili a padákem spustili ae
tamýilel Když již ve výšce aa
500 stop ae nalézal spotoroval ku
nemalému svému tdřiení že s mu
žft kteří při naplňování balon
drželi jeden na provazu tavěieným
zĎstat Křiknul ihned na nešťast
níka aby dobře ae držet a zároveň
záchrannou klapku otevřel tak aby
balon klesali počal leč nešťastník
byl již vysílen tak že konečně ae
pustil a dopadnuv k zemi okamžitě
mrtvým byl Tělo jeho bylo děsně
roztřížtěno Hyl to 27letý expres
aák Ileafle o němž ae tvrdí že ko
lečka v hlavě v pořádku neměl
OankoTní poulíčf k oloupen
V St Louia oloupen byl v pon
dělí Richard Bozeweuer bankovol
poalíček pivovaru Stefelova Olou
pen byl o polednácb když na bank
a penězi se ubíral o 1950 na hoto
vosti a o tnačný počet poukátek
bankovnfchaniž by ae bylo poda
řilo lupiče dopadnouti Botewetter
ubíral se de banky Northwestern
sotva několik čtverou od pivovaru
vzdálené a když p61 druhého čtver
v od pivovaru so nalézal přepaden
byl od zadu dvěma muži a nichž
jedním vak s ruky mu vytržen a
druhým pak k aemi sražen byl
Lupiči s kořistí svou unikli aniž
by bývali kým spozorováni byli
IMtka metl dobjlkířl
V Coloradu jsou si dobytkáři ve
vlastech a to vSe následkem sporu
o to má li ov{ 'řam dovoleno býti
stáda svá na rančích pásli Pěsti
telé dobytka hovězího tvrdí totiž
že pasením ovci jsou paatviny ni
Ceny a proto lakě usnesli se se
zbrani v rukou Proti ovlářllm se
postavili Z počátku považovány
výhrůžky ty ta planá slova leč v
pondělí došlo v okresu Routt aku
tečně mez oběma stranami ku
krvavé srážce v níž čtyři muži
těžce zraném a dva a nich as pora
nění svému podlehnou
Přivol cukru
Za prvých pět měsíců roku le
toíního přivezeno do Soustátí a ci
zioy o neco mene cukru než v
témže období roku minulého a sice
185030 tun proti 207789 tunám v
roce minulém Zásoba v skladiitícb
obnášela 23400 tun proti 40317
tunám v roce minulém Kopového
cukru přiveženo letos téměř o 20
tisfo pytlů méně což zajisté sp&so
bováoo jest dodatečným clem jedné
desetiny centu ukládaným na cukr
přivážený te temí kteréž tvláslnl
odměnu na vvvoa cukru vyplácí
Apatoé výhlídky
llosp úřadovnou ve Washingto
nu uveřejněna v tterý následovní
tpráva o atavu úrody Po celý mi
nulý týden bylo počasí stavu osení
kdežto v údolí ohioakém a ve atá-
la li L Lul lt ti
i i
ným suchem trf
byl podprflrř
hlavně na jih
mnoht místeoh ae
f H I teplota
a tím vxrftst
ně i držen Na
korná tnov vy-
oazovala a to v místech kdel ta
iioslednlch mrailku vymři! V
ítidisně musela být vysázena korná
téměř vrchná V Kansas stojí a)
sukuřice dobře' v Nebrasce atojl ai
flné šizená korná dobře poidějil
Ík potřebuje nutné deště Na
jíbu slojí ai koma vesměs dobře a
po vétiiné jest již i ovorána Ozim
ka atojl ai dobře v jižním Illinois
lt to vsak v ostatním státu stoji a
fpatně V Mítsouri ae atav plenice
rnačně thorii! V Indianě muselo
tnačné píeríce taoráno být! a ml
sto ní sázena korná V Ohio též
fpusobeny tnačné ikody mrazíkem
JBá být sropnUten
V Topeka Kan bylo vedeno
po delM čas vyietřování o chování
se správce státní káznice Chaae-a
kterému se kladlo ta vinu že se
ufaoe neslušné chová vyiio na
jevo že měl nesluěný poměr a vě
tennt matronou a mnoho jiných
podobných menafch provinění Vy
setřujícl výbor podal guvernérovi
zprávu a odporoučí aby byl Cbaae
z uřada propuštěn
Úroda v Illinois
Státní hoapodářakou úřadovnou
illinoiaakou vydána ve středu po
drobná správa c atavu osení a níž
vyjímáme: Minulý týden byl au
cbým a atudeným a severní okresy
navilíveny dokonce i mrazíkem
Osení roate jen tvolna oves a tra
viny značně se tboriily a toté
platí místy i o žito Někde seká
se obili na krmivo Korná pomalu
se lepší a kde tnova vysazována
již vzchází Pěenice v okresích
severních stojí si dobře ca to ale
bídně stoji si v okr středních
jižních kdož vřtfiioou taoráváoa
jest Víno a jahody nebudou téměř
žádné
Utonuli loď
Zprávy te San Franciaka doělé
udávají že parník Colima společno
sti Pacifio Mail Company prostřed
kujici dopravu mezi 8m Franciskem
Panamou utonul minulé úterý v
noci naproti městu Afaaanillo v Me
xiku Dle prvních došlých zpráv
vybuchl o pAl dvanácté večer na
parníku kotel a loď ae hned počala
topili Jedna lodice na níž se na
lézalo čtrnáct cestujících a pět ná
mořníku byla naletěna parníkem
San Juan a cestující dopraveni do
Mazanillo a loď se bned vydala hle
dati další lodice ale až posud žád
nýcb jiných nenalezla Zachránění
vypravovali že bylo vie na parníku
již ve spánku pohřížené a že se loď
tak rychle ponořovala že stává malé
naděje zdali se někteří jiní zachrá
nili Voda poblíže Mazanillo jest v
tento roční čas tichá a neštěstí se
událo tak blízko břehu že kdyby so
jich bylo více zachránilo byly by už
některé jiné lodice nalezeny Na
parníku nalézalo se tnačně cestují
cích a celkem se ještě 160 osob po
hřešuje Meti cestujícími se nalézalo
několik vynikajících osob i ticho
mořského pobřeží Později došlé
zprávy udávají že blíže San Hlas
loď ae aetkalá bouří a kapitán se
radil s důstojníky tdali mail zaúto
čit dále do moře aby se vyhnuli
trádným vodám zálivu Bouderas
Než byli ale a poradou hotovi nara
zila loď na skálu První náraz byl
tak alabý že ho jen zkušené ucho
kapitána a kormHelníka zaslechlo
Za prvním následoval druhý a třetí
a meti mužstvem a několika málo
cestujícími jenž byli na palubě na -
aulo idlení Dino poplané in-
menl a lidé prchali posteli na í a-
ubn a ví se hrnulo k loďkám
VUcbny loďky prý byly spusifny a
všichni ieliij(('l do nich vměstnáni
vlak sl po-ud se ví jistě Jen o jedné
Ž byla nalezena parníkem Bin Ja
snem Panují pověsti le bylo vloe
India viděno vlak potvrzené zprávy
tyto Ještě nejsou
fíepabllkané v Ohls
odbývali státní svou konvenci v
úterý a ve střed v Zanesville a
navrhli následovní čekance pro
úřady státní' Za guvernéra Aaa A
Bushnell ta náměstka Aa W
Jones ta auditora W D Huilbert
ta nejvyiiího soudce ThadJeus A
Minshall ta písaře nejvyššího sou
du Josiah B Allen ta nejvyššího
návladníbo Fr S Monett ta po
klad nika Sam B Campbell a ta
člena výboru veřejných prací K L
Lyberger Předsedou konvence
jmenován senátor Sherroan po je
hoŽto řeči přikročeno ihned ku na
vrhovánl čekaneft guvernérstvl
Kandidátu bylo osm a i nich ito
len při Šestém hlasováni Bushnell
kterýž obdržel 600 hlasQ z 827 hl
V přijaté platformě schvaluji ae
všechny zásady v poslední plat
formě národní obsažené a na prvém
místě vyslovuje ae pro ochranné
clo jímž jediné vysoká cena ame
rických výrobků a vysoká mzda
amerického dělníka udrželi se dá
též požaduje se opětné zavedeni
vtájemnoatnfob smluv obchodních
a zaručení poctivých voleb a pocti
vého sčítání odevzdaných hlasu V
otázea peněžní vyslovuje se plat
forma ve prospěch poctivé měny
zlaté stříbrné i papírové tak aby
každý dolar byl plnocenným a za
ručeným naší důvěrou a ctí Ny
nější administrace odsuzuje se jako
neamerická kterouž jméno naše
před tváří ciziny pokáleno bylo
Též í fioarčnf politika její se od
sužuje a poukazováno jest k torna
kam nás svobodo-obebodářské ten
dence demokratické zavedly — Co
se týče záležitosti státních ta
schválena administrace McKinley
ova v každém ohledu a on sám ja
koij nejpředněji! republikán pro
hodnost presidenta odporučorán
jeat a elektorálnl hlasy Ohia jsou
mu zaručovány Příštímu zákono
dárstvu se pak odporučnje aby ta
senátora spolkového Joseph Fora
kera tvolilo — Celé jednání v kon
venci vytnamenávalo sa tím ža
bylo jedinkým bojem o to která i
frakcí nadvlády ve straně a ttm i
mašinérií do rukou dostati má
Hned při navrhováni guvernéra ae
tnáno Že Forakerovi podařilo ae
utvořili kombinací tak silnou ža
McKinley ani a jediným kandidá
tem prorazili nemohl McKinley
dostal sice zabezpečenou delegaci
do konvence národní jmenováni
její kontrolováno viak bude Fora
keřem a není věci nemožnou ža
dějiny by se tu opákovaly ža by
totiž v roca 1896 vystoupil Foia
ker právě tak jako Garfteld v roce
1880 když Sherman delegaci za
jištěnou měl a Oarfield ta senátora
spolkového odporučen byl
V Lumberton S C obžalo
ván byl ve středu soudce Norwood
velkou porotou pro opilatví
V Indianapolis temřel ve stře
du náhle po skončeni kázáni židov
ský rabín Louia Shorczski a man
želka jeho po obdrženi zprávy
o
tom sštlela
Z Colomboa O oznámeno v
úterý propuštěni lelmnácti kon
duktéři dráhy B 4 O kteří prf
již po dělil doba spoleinost želez
ničnl okrádali
ř
í
f 1
t
i