Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 29, 1895, Weekly Edtions, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    j „ut-ja' _-fct - — - - o -r - -
1
i
V
n l i
7
Boloni lilavy úplno
vylóCono
v "Io tltotttiy čas trpěl Jrn Měním
jdavy Toto bylo i pravidla dotro
"áieno rulkýml bolestmi ve skrá
Šleh a Mestl žaludku Zkusil Jem
mnoho 1 k proti ne-1
& 11 a i A i
ji éovanfch avlak dříve
řj míli Jem l'íl užívat
ť AYFRflVY
íiáHilulkr redtil Wm
ilulky neullil
-Sluvr iádné stái 6ir j
ádné stálé úlvy
t ' f
dirii krabííka tMilo
ilulak iiiikral a nanf Uiiin Aflril
fintím C II utching Kast
ubure Me
ij I'ro rychlí vyléčení zárpy neisá
ivnostl žloutenky dávicnosti t
i 'fechny nepořádky Žaludku jater a
tlYEROVY
( fii 5IníÍ€5Í pilulky
Virbly atadall- dlptnai íl t 4 vyUJ
4
' riidrjte svehe lékárník 0 Aierora
I Sarsaparlllu
fsnv oílfiovríní
#
Kanuto irinj 111
strojem in imaiii
Tofly
kf-Bi vydáni nl
25
oentA
na akr ročně
zarufrno
UTotoJart Jdloá xaája Uval mlboda m l-
i Saal f malém a
'í Todnf trkat (Ilife Kam)
'ivtana toda Jakémkoliv ainoMvi kdo jaki-
£ll vylky Bab vzdilaaoaU J—i shotovsb v
tck valkoateeh a pro vtaehay poUVby a vrlioa
""tjfea "r alU kWrýkoliv podoba ttroj aa
tejny ck podmínek IllMtrovany katal a od
1 -dy adarma
i i Rlfna UvAranltn FnirInP Mňř Vo
HOANOKE VA
BICYKLY BICYKLY
ařiaše Midland Bicykly $5750
ZtUI-to pro olrkulirk
Omalia Bicyclc Co
ÍÁ?í3 N lflth St - OMAHA NEB
Kd' Htiii Mtrr TW-llaUf
k rmn TV t-r11
velkoobchod bicykly
í 110H 10-12 Mfholas Ht Omalia Aeb
eJMUl al ph)4 M)l pl blojkl aa najali
aa ioptita ml ha-á taUI tdarma
dkbtlxlm
Vf C -veřelný notAř
í VE WILBER
Nho
Tkasho prie aoUhkl jtal iTirani bd"B
nrárai TTHixa řiU na p—tnx pajcnj
aa alail alak a roky a aa rjhodn apUlky
aap]a BkoUk apr4hUob po]UfaJloih a pfce
pUvatok apolnoctl DlooaolU uaaaaoai
WaW obora xabipWa] Hdat ryHsral ebcbr4
mm% irrtbo Eapa)ato-U aab prodU
kiMta aa 1—
"Vyliojil jNcm
aobo wt oaob kter4 ndalt dřj na
fLmoinOKlrarrnl Poílota kolrk a přařlíi
"? i cbuii hojlra idarma a kila mbM platit
j velmi lacino V clrbulih umlnmt yavtlr
V i za in tniLo iniaUk na ra(kTani rwi
-i — — A WILDMAN
Á 1 k- f I mm
'i' TWO UIVEIIS WI3
Hopli x hlmA
Dn 17 kvflna mlbývin byla
firavbMni rhA ř!fc4 Ilptil4i
karraké Ifgjr t Clilcigii mhtnoatl
Hlovantké IJpy n ulit t IM{ovn
0'alfnatř bla íetné a actt&il
Fell pt ( J Clioli Jelikol t
laí-mnfk r lrnt n-doativil btl na
-hn mřto ivotcn ta frrgtimntho
taj-mnlka 16 } K JfIVchota
Ityla 6tn jmni t&itupcA míel
Mkroíno ku jrotokola i minulé
raví-li-Int arhAm — kterf aU itrn
Jll nrnohl jelikol ntbyl f(i4n
iJitoUtvo lify polilo oJí cpriva
] byl v plném tnliA přijata jmlno
UanS — Mml j'!nia( nřkolika nit
okojneft ktftf f téhol lns rnltiývnli
achftsi jinou — olouino Notí w
lánívSfm itopcrtm nl&vno talole-
ntho klubu v 8 wanlě bylo idřleno
0 Jcjicli pfijfltt aa nuku leč nf jaktni
o pří-lloll jment aých členflaby e
actnato ku kolika táatupcftin opriv
nřnij-ou
rfd(]a vyiřtlil 2 jelikol b-
eho vldomt ne avol&vajf HchRte do
nich! o pfiv&ilt houfně VvM ktM
ta &tupcQ Lfou přijati nebyli a
umal ne chválením fiditelntva ti
cnlno vyhotovili líatky leviti
raafnf jimii vSichni ttiHtupcové rftr
nfcli republik&nakých klubA náleJiti
opatřeni byli Tíí vyzývá eáalupce
aby do vdech pravidelných achflt
ČIlL tento lÍHtek vždy něhou brali
elikož bez nfho nikdo do uchftie
připuítin nebude D&le předně]
(itlInot Ze přiíinřnfm jintých oJ
Stepencft kteří s jednáním fiditeh
utva Ligy nájmů s jmenovAnlm pa
na Frantiika Fučíka do úřadu klerka
Bridewell s předáním čauopisu "Ob
čan Americký" a a počínáním bí
přededy spokojeni nejHouce nejen
do cenkých ale i do anglických novin
živé a neuprámé zprávy dávali ligu
iřed obecenatveni hanebnó dopiny
uveřejnili aby liga uchopila ne ini
ciativy a podobnému počínáni přítrž
učinila Jelikož tčleso toto jet tá
konem státu Illiuoia ch válený spolek
mající evfij charter bvó fttanovy a
zákony pod jménem: Cetiká Kepubli
kánwká Liga a každý kdo by jména
toho zúmyolni a ku poSkoEtnl ligy
poulil bude ku zodpovťdnoeti pota
hován Na to byl učiněn návrh aby
byl svolen výbor ku semtaveni renolu
ce jež ne ma uveřejnili v českých
liHtecb jakož i překlad téže doručiti
mayorovi )anu Swiftoví Na výbor
ten zvoleni byli pánové: Jom Matou
Sek Frank StejakaltM J Sikyta M
J ňvehla a J M Královec kteří
nestavili náMedujicí resoluci:
''Jelikož předHeda Čenké Hepnbli
kánnkó Ligy QJChott byl obvinén
nepravě několika odStépenci v minu
lé republikánské uchflzi Ligy odbý
vané dne 11 kvétna 1805 že bez
avolenf a právomoci čaHopis České
Itcp Ligy předal Národní tiiikárrě
a jelikož dále byl žádán by ne vzdal
úřadu předsedy unneňeno po důklad
ném vyíelření achváliti jednáni jeho
a probíáMiti je za upráviió a zákonité
A dále unneHeno ie schvalujeme jed
nání mayora Oeo B Swifta ve upAso
bu ustanovováni schopných varných
a poctivých republikánu do obecných
úřadu a doufáme že v předsevzatém
díle svém bude pokracovatioož bude
ku nrospřctiu veřkerého lidu místa
Chicaga Konečně usneseno achvá-
liti započatou práci nynéjší adraini
strace ve vyfietřování korupce a vý
platních listin za minulé vlády i
méstských odborech
Josef Matoušek Frank Stejskal
M J Sikyta M J Svehla J M
Královec Resolucní výbor
Dle smlouvy uzavřené a Národn
tiskárnou navrhl pan J Jurka za
redaktora J li Jičínský-ho který
bvl Herou schválen Schůze vvtna
menávala se avm obvyklým tichým
mužným mezí slušnosti nevybo
čujtcím jednáním k úplné spokoje
nosti všech účastných ao počet pří
tomných cástupeft byl Bylo předně
řeno nf kolik nadšených Fečf v záimu
České Hep- Ligy k níl víichni pro
jevili důvěru ve vzrost a nepřetržité
trvání její vzdor všemu chlapeckému
kopání ní kolika nedávno odstavených
demokrata pod vaacovstvím býva
lébo místopředsedy Zpravodaj
-POKROK ZÁPADU
ffaly do Vřllowalon 1'arka
I "tt k-1- JU" 4 I ♦ a
f-akir I
Do ílrand kaRonu počítá s od
jszrn(ch břthn svernlh al 4 lio-
iny Jízdy Cesta vede mdél řeky
Yellowstonské
Blátivého ((pyseru (Mud Couldron)
valno nví(riiim al jíl při cesif byť
I s"l lps sn nadýmat pmkal Ifkal
a stínal Hírné dýmy odháníji nis i
místa
'A rtěkterýrh dalších aolfatarA usa
lily a prodlením doby mocné vrstvy
ryzí siry jinde jn tenké povlaky
iin ad no pod nohama e bořicí Vý
itraby vybfxsjf k opatrnosti
Vo pravici hučí Y!lowtone řeka
Široce vatily e voly řeky tAo i je
žera ale poidf-ji atřny hfiMil s tví-
rajl a proud pospíchá clJaatřtill
se v feřejleh a! pak zlomí s v tak
zvaném Hořejším vodupádé as 100
stop vysokém
Nad lehou na výbíJku horské
plánř vidíme jil (Irand cafion hotel
(2350 m) V nim a v jfho okolí
prožijeme ortatek dne Nile pod
seboa slyíímo bouři Velikého neboli
Dolejšího vodopádu Yellowstonxké
ho Jsme u konečného cíle
1'rošli jsme houštím a klikatými
stezkami jež vedou borem jedlinami
a smrčím při samém okraji srázných
stčn hluboké údolí vytvořujících
Pyramida dvakrát vyJJí nežli jest
Cheopsova hravé by zapadla do té
skalní propasti Vždyť pozvedají
se úbočí dlouhé té rokle do výše až
1100 stop
Inspiration Point nazývá se horský
ten výstupek odkudž chceme se ta
dívati do nejsltvnČjSího díla přírod
ního jež v sobě YellowstoDHký park
přechovává
Grand cafion jest začarovaným tím
koutem kde po trampotné jízdé při
pomíná si člověk jenom přítomnost
plné slávy a nádhery a kde klesá v
prach před vznešeností přírody rov
něž tak velebné jako kruté a nelí
tostnó
šum dravého proudu svíjejícího
se na dně kanónu jako stříbrný had
sotva zalélá ke krkolomnému úxkalf
jehož držíme se zuby nehty nechtě
jíce eraziti vaz v divoké rozsedlbě
Příšerně zeje pod námi propast jako
pekelná brána se Šklebící a skalní
její boky stěny fantastické hrady
cimbuří rozvaliny trosky hřebeny
hroty skvěií so barvami všech od
stínil náchovou purpurovou žlutou
krvavů rudou hnědou černou brzy
jako táhlé pruhy a pásy brzy jako
skvrny v pestré směsici na šedobílou
horninu nahozené
Na samém vrcholku skalních hrotu
kvílí v hnízdě nedospělí opeřenci
rodu královského obletování stří
davé orlem a orlicí kteří panství
drží nad zakletou roklí
S puklin a trhlin ohněrodých těch
skal c rhyolitu složených poMaku
tam vyrůstá keř nebo stromek Strá
no kanonii hotovou jsou poušti v
nfl život rostlinstva zanikla vymizel
Slunce je rozpaluje voda i mráz je
trhají a v hlubinách pochovávají ne
sčíslné jejich trosky a úlomky ve
fitčrk a písek rozpadlé a dravým to
kem níže unášené Asi 25 mil do
dáli etisněno jest koryto Tellowstonu
a vSudy zdá se jako by sama duha
snesla ae a nebe na úbočí strmých
kaňonu a přikryla je svými barvami
Při samém dné rokle kterou řeka
běží dýmají jeétě některé geysery a
kotouče vřelé páry zakrývají rozbou
řenou hladinu
Daleko od kraje propasti tak dé
monické vézí v písečné pAdě zkame
nělý svědek Čas i dávnějších nežli
jsou hluboké hvozdy v jichž nitru
on jest uschován Z nřmé jeho tváři
jen zemězpyteo umí vyčisti jeho dě
jiny a osudy Nikde v tamějším
okolí není ani památky po prahor
ním kamení a pojednou objevuje se
pM nimi ohromný balvan žulový
Kám a km zbloudí' v ty vulkanické
kraj dalsko j ianren "'I vlasti v
níl m zrodil Jest zajisté lhol pft
vnduJko mnohé jiné bludné neUdi
ratické balvany v staré Kvropé
tak hojné rozseté nřkdsjííml ledovci
na jih odplavené a na dní nřkdejíl
ho moře pochované V Yellowston-
krn parku nbylo kdyl jinak I
tam dmulo m níkdy moře v nřml
ledovce zaitlíené skulinkami sever
nich kraJA volni pluly a tály a ny
itfjif bludný balvan il na dneiní
časy tam ostavily Nevim Jestli
kdo přede mnou tmtoinml k památ i
nému tomu zjevu tam obrátil
Hluboko prxl nám! hnČI Velký
vodopád Dostaneme se k ritnu
sráznou siezkou Nápis Iokotit
Point zavede nás na patřičné místo
Jil před tím kdyl vyhlíželi jme
v malebný karton s úkalí řečeného
Inspiration Point bylo Ue pozrovati
odvážný jeho skok do skalní pro
pasti alo nyní jsme mu nablízku
Vyvaluje se rozpoutaný ze vkalnl
brány přeletí jako střela okraj ka
menného koryta a řití se kolmo do
rokle 300 stop hluboké Tam tříští
se v několik vodních sloupů jel ná
razem jako živy zvedají se do vý a
vlažují stěny skalní vrstvami mechu
lorontlá Zadíváme se do té pro-
asti až staneme za chvíli nad samým
vodopádem Uvidíme žo tam řeka
v přirozené pánvi skalní náhle se za
ráží krouží a víří v souiěšce se láme
a ve žlabu mizí
Za tmy vystupovali jsme zase na
dáti Za veselého tance skončen
yl den ve Velkém kaňonu Yellow
tonském Od žlutých jeho skat
vzala řeka i území své jméno Značit
alovo "yellow' žlutý a "stone" ká
men
šestý den věnován byl zpáteční
cestě O polednách pozdravujeme se
a bodrým hostitelem v Norrisově re
slauraci a po kolejích nám známých
přibudeme večer do Mamutího ho
telu
V lázních smýváme se sebe také
všecku nevrlost která po několika
denní cestě po většině prachem ve
doucí u každého se dostavuje i
přtroduím úkazům Yellowstonským
zvláště pro zemčzpytce tak vysoce
poutavým chvály ubírá Ale tisíceré
geysery a Grand cafion s Velkým
vodopádem slavného jména Yellow
stonskému parku v skutečnosti neu
berou byť i pralea tušený tam v ne
porušenosti a ve vznešené kráse
ukázal se býlí puslinou Po stádech
divokých zubrA jichž v sobě Yellow
siónský park asi 500 hosti po antilo
pách divokých ovcích a rosomaku
marně jsme se ohlíželi
K novým vulkanickým převratům
jimiž by vzešla nová hora skleněná
v Yellowstonském parku již asi ne
dojde K vážným otřesům sopečná
Činnost Yellow itonského podzemí
již nepovede Vulkanismus jeho
utuchujo tam vío a více a neprobud
se k novému pAsobení jako kdysi na
Novém oeelandě 1'říhsna vzdále
nost území od moře jehož účinky
podněcují ohnírodó katastrofy jest
nám toho zárukou Jet? z Yellow
stonu k Tichému oceánu asi tisíc
kilometrů ale z novoseelandské Ta
raty a Taravery sotva čtyřicet kilo
metrů k moři V obou případech
jest v8ak hornina zvaná rbyolit me
tečným kamenem geyserového je
viště
Tak mají se věci i při geyserech
na Islandě odkudž i jméno fysiká
nich těch úkazA na jinou pAdu byl
přeneseno fctaroislandsko geysa
gjosa znamená asi tolik jako vyló
vati se
Slovo eeyser vyskytuje se poprvé
ve 12 století a to ve spisech jimiž
Saio (trammaticus t j Sazo Učený
vydobyl sl čestného příjmení býti
zvánu otcem dánského dějepisu
Kdo chce mlti léky nejlepsí at
koupí léky Severovy Chraňte se (
lék& padělanýohl I
OD NASICHJ0PIS0VATELO
Oklafiomu ( lly Id kvétna l!i
Cl řed P ZI-Pij-! ja-tri do Okl
homy dne I února a od té doby se
ids nuiujl Mnníiti vám Indy vypsat
jtk to vs id dopadá Zds to vy
padá nynt Jako v r!ml nikoliv jako
i jara Ví Jt tyarhlé nemáme
I&dné pifhír ani ova korný trávy
neb zahradnídi rslin Vis J"t v
Oklahomé vy hlé Jaern i Is v A
mt-rhe jil 40 rokA vlk takový rok
Jiko Jet tento v Oklahomé nrpv
matuji KaMý zanechává vle a pr
dá t Oktahomy Pomyslete si jak
to zde mtií vypadat kdyl zde po H
rnřsícA nepríelol Mlto díié vřje
horký vítr a ivsdá píssk který se
vznáíí jako sníh U nik ly nnf ani
unce vldét Blíle Yukon je závlj
ftku na cestl na 4 stopy hluboká
Kdyl lidé počali sázet! kukuřici
mu ( li odpřáhnout jít domA a koti-
at i okna místo práce Nemáme
co délat a skoro co jít V západní
Nebrasco žebrali v Ion! a v OkUho
mě budeme must žebrat letos
V úctě Frank PrAía
JlluíTCIty Kana 18 května ' ''
X red — - Mnozí z nás nahodilých
lopisovatelA ae podobají člověku
který z jara po prvé vyšel ven aby
se Sel vykoupat dlouho se mu do té
tudené vody nechce pohroužit ale
když se tam jednou dostane neví
kdy má dost Tak se to má s dopi
sovatrli Dlouho se mu nechce psát
ale když se jednou rozpíše neví kdy
má přestat Psal bych něco o počasí
ale co psát pořád máme sucho a nic
iného ono to v Kansasu už jinak
nepůjde poněvadž jest to krajina
která suchu podléhá Vláda ani ne
měla osadníkům ty pozemky dávat
poněvadž je to Sahara Kdo by z
ůHadnlkA hledal dobré pozemky at
so jede podívat sem do Kansas až
tu trávu zde ohlídá tak bo bude pět
let hlava bolet Myslím že se letos
Kunsasu od osud nik A hodně ulehčí
a kdyby vláda chtěla krajinu znovu
osadit že by musela poslat někamdo
horoucího pekla pro osadníky neb
sem nikdo vícekrát nepůjde Jsem
zde už 14 roků když jsem sem jel
neměl jsem ničeho a nyní po 14
letech nemám zase ničeho Ti páni
kongresníci by se už měli jednou o
těch zlatých a stříbrných penězích
dohodnout neb kdyby vláda necha
la postavit sýpky a kdyl je pšenice
za 30 neb 40 o buši aby ji skoupila
a vydala na ní zeleňáky Mytdc
nedbáme jaké jsou peztze zlaté neb
stříbrné jen když jsou aťsi třeba z
hadrA Myslím Je je na světě nej
dražší železo pak mouka bez těch
se svět neobejde bez zlata ano at st
ho boháči nechají Zde beztoho
nikdo penize ani neuvidí a každý ku
puje v krámech jen za máslo a vejce
za jiného zde ničeho neudělá a tu
když nesou do krámu vejcepředbíhá
jeden druhého obávajcle seže by už
obchodník od něho vejce nevzal Je
to zde blahobyt I Všechny krajany
varuji před Kansasem Oklahomou a
Čerokjzským pruhem neb to je jed
no pásmo kde nikdy skoro neprší
Je to krajina dobrá k utopení peněz
aby pak každý odsud Sel s prázdný
ma rukama Pakli se nám letos
korná neuvede budeme v bídě násle
dovat západní Nebrasku a to budou
dvě bídy pohromadó
M Chloupek
Adresář WŘ oHoÉkfi
VE SCHUYLER NEB
Iraký doutník iř vyrábí
svUftei drak ae datal
I kl svaofeh FlvaBaaa-41-m
Um
Mi Votava
obebodatk a nábytkem a
t—tf pohrba(k Vrták
ObraaUl obchod Tdoaol
41 ri
tmít lr''tk a auUf
41 mt
míli
r
tr i
I
ř
í
í
t - -'
'
t
l