Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 29, 1895, Weekly Edtions, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    z:
1 F~
POKROK NÁPADU ~ť
1
(i
lí
& 1
fy u onam-nisu vripaviM vyvo
JF I 'f( 'hybnost le budou moři
Hpojoné HUty dluhy své ve zlat z
fpUMtl ti více jik aoo mlllotift
"TřfAr#fifí ďi Ameriky dbtinpNft na
F ulehl zřejmě vytřeno nebylo I vý
hradní Jfft ve tUtA splatnými Jsou
Křis rtvnějíi Jf#t frý pouze krUf
umělou vvvohnoti stMIirnířníky
jimi Jednalo m o to míJMI oo milí
i orift uncí stříbra Jej! těíf prodali ti
i ii i
' vsci vy nnifťiii Cl Jen a
fcentj Poloviční Z toho viděli I
finančníci evropští pomř-rAm zdejším
dobře rozumí neboť aihce ve pro
rpěeh svobodné a neohmrzerió rlby
stříbři skutečně apAsobyta krUl pe
nělnf před dvěma roky vriikrtivf
a mýIeiá oprava celní tehdy jri
malou měrou k tomu přUpěla V
Miledu lont podobají aestřlbrnačnícl
lt£fjmii zloději kterfl křičet "chyťt
iát Jfidině proto aby rlm lul
eb tosornoat odvrátí)
i O EOZTIílOI V RADAlí! ÍRSUfril
( republikánA chicagských fiřinoffla
levelandká "Voliiojtl" kteráž
A pravidla hřebík hned prvou ranou
'na hlavu uhodit dovede iá-ledovní
řl pravý úsudek a ufrnž pinč' sonbla-
'V"fila ' ('tílí republikán' v Chica
'vlgu zmohli ao na skandál pro nějž
1 neznámo vhodnějšího jména nad
rtptammanimus' Stará gardačítavší
las pAl tuctu členA a zmohší hl na
£jjvdenník "Americký Občan" jehož
tor byl nejzásadněji! anejzuři-
t českých republíkánfi p J A
W"" byla následkem demokra
i Aik časA kdy i české orgány de
mokrat A v zřekly o avé ftrany Hesí
řU ena přl-béhlíky kteří když republi
í-fkánó (davnó zvítězili h hladovontl
! jí jen dernokralfim vlantnf hlAnili ho o
připuilřní k Žlabu Organuare od-
f hozena do kouta tapomenuto na mi-
V nuloat a nastala rvačka o kořiť
1 1 Výsledek hnustió rvačky jnt doud
I % následující : Orgán na hl-ft Ktará
garda v dobú beznadějné doplácela
3 nyní prodán závodu u nějž tiítfn
$(PP Jo Jurkovi a JKZároUkýau)
redaktor OliveriuH propuštěn a na
ií bražen utudeutem líkahtví p J li
V Jičíiinkým My v zájmu ntrauy pře-
jeme novému vydavatelstvu i re
Vdaktoru úplnéko úspěchu vřak na-
lit avědéenlm jent že 1) čeřtí republi
VJ kánó v Chicagu oddavíe ho vzá
{%' Jemnému vraždění jen pro koři
j4 nemají budoucno8t již nemohou ne
tlf LStátt čím měli a co jnmo měli práva
74 očekávat 2) přidělali českému Cbi
I: cagu OHtudy a 3) prodali uvého
ík tvfirce zachovávatele svého já ha
nebněji nei prodal JiJúá KrÍHta
VUdáloHti v táboře fenkých republi
%t kán A v Chicagu mohly by být omlu
-f vitelny kdyby mÍBto Mtaronti o pře
běhlíky kuří ao tttali mezi demo-
kraty nemožnými bylo postaráno o
'lf Oliveria risatel tchoto znáOliveria
y n rLil 1H7Í lolw iií iluaul 1
tvmm i v v
i' Znft jej uoore i prima z ma jen
#1uS tfKvrViO {aut % ti Itťililwfl flb A
W-ftaadnm poctivým a činným jako
V býval před dvacíti lety tíuad proto
V bvlo a ním naloženo lak o a mezkem
7 který ae nadřel pro stranu že dle
nemAže Vsak pozor pani! Olivě
riua aico atárnpale zůstane Olivě
nem Jest přlIiHpovznesfn a ostCiI
čen než aby jj mohli pokáleli li
£ co- Joea v cele c-ikých republikána
atoli aneb v popředí se uerou au
aadni republikáné nejsou republi
kány k v&li žlabu"
Ityrhlé vlaky do t hlrasa
'OmahaAChicago zvláštní rychlík'
na dráze Chicago & Jorthwptern
vyjíždí denně z Omahy 545 odpo
ledne přijížděje do Chicaga v
pUStíbo rána "Northwestern vlak
C Seal" vyjíždí t Oiuahy denně ve 4
hod odpoledne a přijíždí do Chicaga
v 8 15 pílsií ráno Oba vlaky jsou
m nitHliodIněii lařízi ni obitahuif
Wagnerovy a 1'ullmanovy spací vozy
„ # Jídelní vozy jaiioz i vozy ponovkovo
4 Píaárca k prodávání list k A
GEO F VFiT
Í latí) 1401 Farnam u!„ Omaha Neb
hU huiloti tiAilodkjt
Itniaintck tiejvyíllho noudti apol
kovího Jíml daA l příJmA it re
Mtavri( pfohliJUfift vyvolat v po
alednfch dnech novou dAlelitoo
otázku Jpjílto význam jeat daleko
sáhlým a ilr jest to Jakého !
vlivu míli bude rozhodnutí toto na
vnitmzsmtif dfi s lihovin a tabá
ku NřkteM l nelpřednejlídi fráv
nlkA před ftejvyíiím aoudem prail
provádějících a těl I několik aoná
lorA apolkových prohlašují nyní
le daně tyto Jou právě tak daněmi
přímými Jako daA a příjmA a Je
tudíl zároveň i podobni neúntavní
ml Jsou
Náhledy tyto Jsou tak pádnými
le k sobě všeobecnou pozornost
připoutavají a nebylo by ae co di
vili kdjby v oase nejblilíím aoudu
nejvyíiímu k rozhodratí předlole
na byla otátka zda vnitrozemní
daně na kořalku pivo a tabák ne
jsou těl daněmi přímýirl jak i
rozsudku prvnějsího dovozovali ae
dá A při tom nesmí ae opomenout
podotknout! že v úsudku evém
kterýž ve prospěch ústavnosti záko
na toho byl soudce Harlan prohlá
sil Že prohlášením za neúatavní
onoho článku zákona Wilsonova
jímž daň z příjmA ae zavádí celý
onen zákon neplatným vlastně či
něn jest Ovíem otázkou jest zda
podobná otázka vAbeo vyvolána
kdy bude
Když nio jiného tož bude míli
vyvolání ústavnosti daní vnitro
zemních aspoň ten následek že za
hájena bude velmi čilá agitace ve
prospěch náležité opravy ústavy
spolkové v tom emyslu aby o ulože
ní dané z příjmA postaráno bylo
aby práva kongresu vzhledem
ukládání daní přesněji vytčena byla
A možná dost že některá ze stran
politických do příští národní plat
formy avé článek podobný vloží ne
boť nedá se předpokládán že všichni
ti kteří ve prospěch daně x příjmA
jsou pouhým rozsudkem nejvyssího
soudu umlčeli ae dají Hlavně na
Jihu očekávati lze silnou agitaci ve
prospěch opravy ústavy spolkové ve
smyslu podobném a státy západni
nezAstanou as též pozadu Dojde-li
alo k podobné opravě ústavy spol
kové vůbec tu hezkých pár rok A
ješlé uběhne než tak ae stane
kongresem příslím podobná reaoluce
přijata nebude jest jistým a a po
dobnou jistotou možno téměř tvrdni
že do konce století tohoto nebude
zvolen kongres v kterémž měla by
převanu strana opravu podobnou
požadující Mimo toho dlužno ne-
zapornínati že dodatek podobný
musí schválen býtí zákonodárstvem
tří čtvrtin státA a tak i kdyby na
vržen byl pramalá naděje na echvá
lení jeho by byla
Ty kteří ve prospěch opravy ústa
vy spolkové ve směru tomto a in to
vati zamýšlí neočekává tudíž Žádná
valná pobídka a proto možno také
tvrdili že hnutí ono dlouho nepotrvá
Za to ale tím více přetřásaná bude
otázka ústavnosti daní vnitrozem
ních a možná že není dalekou doba
kdy na ústavnost daní utok učiněn
tude
Vyjímáme následující l Slarylundaké
ho jednoho časopisu t
San-Miir— Farma a obydlí na západ
ním Bklotiu Modrých Hor v ovocné kra
inu mezi BmoKciown a tiapiuviJIo v
tomto okresu dosud vlastněné Jedním z
Fahrney (Iv byly nedávno prodíny Dru
Viru Fahrney ovi z Chicaga
Čiíst pbvoduího majetku mď na aobě
rozbořenou budovu zřízenou a používa
nou c h-kaíské úřadovny starým Dr
Fahrney cm v pouledním století Kupec
majetku jest jeho vnuk a jmenovec Io-
láni vypravuje to paní Washingtonová
za různých příležitostí objednala lťk od
Jvýcarkho Irkařo
Z obydelního domu Jest rozkoSná vy
hlídka a on stane se jádrem zdravotního
iiiíxtakleré' bude zřízcuo na Cottage Pian
7iituno bude pod o jménem Kan-Mar
Dr Peter Fahrney uílnil z oblíbeného
'ku sveho předrhodco (Dra Petra Ho-
boka) vře v každá domárnoNtl známou i
Zásluha toho spolehlivého listitelc krve i
není uze známa v doktorově rodné
zrnd nvlirž ieho sláva rozÁířila aa třpi
levníiiu a moře ku vzdáleným bfchftm
Afriky a mnohým zemím evropským—
Vwhort (Ml) Tinu
Iifttfiltjf roxiiuaVk
Jsdsn i nejdAlelitěJtích roisudkA
— hevyjfmaje ani poslední roz
hodnuti o n ústavnosti dané i přlmA
— jakýl kdy neJvyMfm aoudem
spolkovým vydán byl prohlášen v
pondělí odmítnutím žádosti předací-
dy uniezMzsncA lelpzniěních Pobaa
o vydaní habeaa corpus neht-f prr
hláSenjr v rozsudku tom lásady na
základě jich! používali mohou Hpo
Jpné Bláty moci dané kongresu Ata
vou spolkovou vzhledem k rrgulo
vání (dohodu mezistátního jakož
protdalnj ae v něm Jak dleko úřa
dy civilní při provádění moci té jít
mohou
Jest to poprvé f historii Spojpnýo
BtátA co moo soud A v případech po
dobných pevné vytčena jest a ne
vyiií aoud postavil se na to stano
visko žo veškeré moci národní civi
ní i vojenské v kterékoliv části Hpo
jených Klát A použito býlí mAŽe
kdy! by toho k volnému vykonávání
moci spolkové a k zachování ústavou
zaručených práv zapotřebí bylo P
měr vlády spolkové k obchodu mezi
státnímu a k dopravě putovní vyža
duje prý zakročení co nejpřísnějáf
tak aby dopravě ani ty nejmenší
překážky kladeny hýli neměl
proto také kdykoliv civilní či vojen
aké úřady žádány jsou o zakročení
za účelem zamezení kladeni překážek
% _ V M i %
uopravo poštovní m viada nase
stává ae moci svrchovanou a raAže
použiti veškery moci avé aby pře'
kážky tyto odstranila a volnou do
právu zajistila Při provádění zá
kona o obchodu mezistátním musí
vždy svrchovanost státní ustoupili
autoritě národní
To jest aa tresti celého důležitého
tohoto rozsudku [Není ani nejmenší
pochyby o tom že pří takovémto
vykládání moci spolkové stane ae
stávka zřízencA železničních holou
nemožností leč by zřízenci dohnáni
byli utiskováním vydíraěnýchmono
polA k Bamému až zoufalství neboť
každým zastavením dopravy vydá
vali by ae dobrovolně soudům
spolkovým k potrestání pro spiknutí
a pro vzdorování autoritě apolkovéf
Proto take rozsudek tento vším
právem pokládán být i niAže za smr
telnou ránu zasazenou váem organi
zacím kterýchkoliv zřízencA železnič
ních kteří dosud čas od času
stávkami poměry své zlepšovali
hleděli
Jako však každá věc lak í rozsu
dek tento má svou světlou stránku a
mAže dost býti že dělnictvu k vel
kému rrospěchu ještě ae ukáže
Když totiž stávky zřízencA železnič
ních nemožnými učiněny budou
muset dělníci anažiti ae o docílení
nápravy cestou jinou a tím zároveň
podporována bude agitace ve pro
apěch kontrolování veškerých dráh
vládou a to nejen v zájmu dčlnictya
ale zároveň i v zájmu veřejnosti i
společností železničních Tím pak
pracováno bude zároveň k zavedení
civilní služby pro veškery zřízence
elezniční a to při mzdě při niž
luáně Žiti a ne jen živořili lze A
kdyby železniční společnosti poža
dované opravy tyto zavěsti odpíraly
a kongres kdyby žádostem ta vládní
kontrolu dráh sluchu nedal tu snad
no vésti by to mohlo i k politickému
převratu kterýž by za následek vy-
vlastnění dráh a ostatních prostředkA
opravních a spojovacích miti musel
Oněch 800000 zřízencA železničních
mAže v ohledu tomto míli vlivjemuž
nebude lze odolali jen když náležitá
organizace zavedena a náležitým
pAsobem zakročeno bude
Paroplavební lístky
ze všech a do všech stanio v Evropě
jsou na prodej v městské úřadovno
Burlington dráhv v činíš 1324 Far
nam ol Omaha Neb Všechny linia
isou zastouoenv Cen v ní1!nvnřiJf_
( Navštivte neb dopište na městského
'dopravního jednatele J B Reynolds
1324 Farnam St Omaha Neb t7x5
ZaJímarA debata
Po ním vystoupil prof Laiighlin
klsrý pravili
Mimo velmi známého ullvání
psnía co prostředku vymřAovaciho
Jsou tyto ollvany ro všeobecné m
řltko hodnoty Co mířltko aloull v
obchodu právě tak k měřeni hodno
ty Jako kvartový koflík k měření
objemu a poněvadž nrtřeba zvláštní
míru na měření kaldého kvartu rnlé
ks netřeba tě! zvláštní peníi na
kaldý kua tboli Měřítko hodnoty
atoulí k ustanovení cen a ro prostře
dek k vyplácení dluhA k torna Jest
však třeba aby toto měřítko bylo
zákonem ve všech zemích uznáno
Rozmnožení peněz nad potřebu jest
právě tak nesmyslné Jako rozin no
žení yardových mír na každý yard
látky Jest to právě takový nesmysl
Jali o aby měl kppeo na každou libru
kávy jinou váhu Právě Jako že ae
všecka káva najednou neváží tak ae
výměna hodnoty najednou noděje a
jako jednoj váhou možno vážili více
liber za sebou tak zlatem možno
opět a opět hodnotu měřili
Velmi dAležitou okolností na níž
dlužno upozornili jest ta že když
zboží jest oceněno dle běžného mě
řítka vyměňuje se v ohromném
množství bez použití jakýchkoliv
peněz vAbeo K výměně tohoto tboží
tedy peněz není třeba tolik v pomě
ru k množství výměny Potřeba
zvýšení množství peněz tedy stává
ae méně dAležitou pH větším vývinu
tohoto spAsobu výměny Od 92 do
95 proo výměny ve velkoobchodu
se koná dle tohoto spAsobu a dle ne
dávného vyšetřování komptroléra
měny vede se již až 54 procent ma
loobchodu tímto epAaobera Véak
někdo by mohl namítnouti: "Véak
tento rozsáhlý systém musí být ko
nečně likvidovaný skutečnou měnou
a penězi tak že náš obchod stojí ja
ko obrácená pyramida na hrotu malé
reservy měny" Však já mohu do
kázat žo to není pravda My vyja
dřujeme cenu zboží v penězích však
skutečně výměnu vykonáváme úplně
pomoci vkladů peněz na bankách
Transakce vyjadřované v hodnotě
peněz zakládají ae ne na penězích
samých nýbrž na zboží Obchod se
zbožím jest podmínkou vkladA na
bankách nikoliv vklady podmínkou
obchodu Konečné vyrovnání děje
se ve zboží nikoliv v měně Penize
j:ou pouze prostředkem výměny
nikoliv podmínkou
Ceny od roku 1873 neklesly ná
sledkem nedostatku peněz Stříbro
kleslo asi o 50 procent u porovnán
a klesnutím ceny jiného zboži Nyn
ae atříbro neprodává za tu samou
cenu jako před r 1873 Proto se
svobodné ražení stříbra nemá od po
ručovat co spravedlivý prostředek
placení dluhA Nyní máme o $1092
000000 více peněz než v r 1873
přece ceny klesly Klesnutí toto se
zajialé stalo více následkem zlaciněn
ceny výroby Vzdor tomu že po
roce 1878 bylo koupeno vládou více
než za 1000000000 stříbra přece
toto klesalo v ceně Z toho jest pa
trno že spojené Máty nemohou ae
samy odvážiti k zvýšeni stříbra po
něvadž ae jim to nepodařilo dříve
ani a pomocí latinské unie Svobod
ná ražba stříbra v poměru 10 k 1 by
značila stříbrný monometallism
)nca jest poměr zlata k stříbru co
34 k 1
Svobodná ražba atřibra za takých
okolností by značila velkou soutěž
obou kovA a konečné uchýlení se k
stříbrnému základu Svobodná raž
ba stříbra by neměla účinku na zvý
šení množství peněz Poněvadž by
atřibro zlato úplně vytlačilo byl by
přiozený následek že by peněz cel
kem ubylo Dne 1 května 1895 dle
úřední zprávy bylo zlata v oběhu za
1568000000 kdyby ae tedy zavedla
svobodná ražba v poměru 16 k 1 a
nynějáí poměr je 34 k 1 ubylo by i
okamlité skoro za $000000000 peněz
i oběhu
Fonětad! zavedení svobodné raž
by stříbra mělo aa nevyhnutelný ná
lledek zvýtenf cen muselo by nastal I
klesnutí mzdy dělnlkA Nejdříve
by ae zmenšila zákupní cena prače
Dělník jeul vydělá nyní 500 neb
$1000 za rok co určenou mzdu neb
alulné seznal by že by t to mohl
koupili právě polovici co mAže kou
pili nyní Jest to historickým fak
tem Že kdy! ceny zboží stoupají Je
mzda dělníkova poslední jenž vy
stoupne a když počnou kbaat jest
rvnf jenž klesne Následkem toho
iy ae potřeby životní zdražily a jeho
mzda by klesla
Však hlavní námitkou proti avo
bodnému ražení stříbra jest že jest
to nepoctivé když ae dává dlužní
kftrn vAle platili horSím lacinějším
prostředkem Možná že ae za touto
volnou ražbou něco skrývá co posud
vynalezeno nebylo Naposledy má
ještě sloužili železnicím a korpora
cím jenž maji velké dluhy spláceli
aby se jich snáze zbavily Železnice
ve Spoj Státech mají přel ÍC00
000000 bondy pojištěného dluhu za
nějž by pak železnice mohly zaplatit
měnou jenž by měla sotva polovici
ceny čímž by malí držitelově bondA
byli okradeni
ShermanAv zákon z r 1890 kdyby
nebyl býval odvolán byl by přivedl
nás v náruč jediného kovu Pouhé
podezřeni postačilo otřásti základy
naáeho obchodu a při vésti stávající
paniku
My kteří jsme prostými občany'a
pohlížíme na zemi uašf jako na ce
lek nemůžeme dovoliti aby byly
přijaty návrhy zákonů které e vy
líhly pouze v úřadovnách dolovnlkA
stříbra směřuji pouze k obohacení
majetníkA stříbrných do! A a jsou
podporovány pouze bandou špekú
lantA kteří re starají pouze o nápl-'
něni svých kapes bez ohledu na po
třeby celého národa"
Vzdor očekáváni po této řeči pan
llarve} nepoužil posledních 30 mi
nut k odpovědi nýbrž mluvil jen 15
minut p Laughlin též 15 minut a
pan Iíarvey zakončil pětiminutovou'
odpovědí V těchto závěrečných f
řecích se řečníci hlavně potýkali
osobně mezi sebou
V RawíinH Wyo zatčen býl
ve středu řiditel tamní vyšší školy
pro ztlučení jednoho svého žáka
V Chicagu objevena a zatčena
v úterý celá banda penězokazA kte
ráž tam již po delší dobu nekalé
řemeslo své provozovala
U Cbariton la postřelen smr
telně v pondělí při pokusu o zatče
ní tří podezřelých trampA konstébl
Hoyland Po stopě darebA vydalo
se přes 50 občanA
Michiganský senát přijal ve
středu předlohu dříve již sněmov
nou schválenou kterouž ukládán je
trest smrti na vraždu prvého stup
ně na travičství paličství loupež
neb znásilnění
Ve Fort Wayne Ind splašil
se při průvodu cirkusovém pár
koní při čemž do davu lidu na
hlavní ulici shromážděného vjel
takže jedna osoba okamžitě usmr
cena a JO itcn lezce zraněno
-®v- Obdržel -vSX-
první odmčnu — na svět výstavě
'DR
CREAM
i
lTejdolcotiadeJI : ptipraTrea
tlít prifek vlaath kaaa Fr-M Jim
loaia Iuwm Jltf oJn'utot
[to asaoiCTvIroraa!
mm
%
í -
ř '
' ' :
i
r