Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 29, 1895, Weekly Edtions, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    J '
ti
4-i'OKHOK zAi'Anu~4~
tf _ 4 i I A 1 1 - - - _ í t _ I I a I Ati4_aV A
5
j
J
i
'J
i
- 4
4
35
4
i
i
u
i
i
N# í 'Ih íílřriL klM ff 19 frtM
fmatl přilil Jmi fřihftí tr-lital ar
m4íy řVUM-l a i'iirřřiíf new
teraký Mnrltn MbfiM bil
i rt fi MiUi o MirniMi i dnv
křtili kftfl fiíl tfnfřril tÚlhfhkti
nu a Přou tk r v rtf fri N
potluk v# st4(rh Jilhf h iyř4
t A á a a i a
i pra# v ím m 'i jr i tyčkuj
liieo konfifiřňfrh v lloiulon
t- 11 11- 11 l i 11
1 1 Jii
n niraiiil prřn i""lvi iiii)ril — I
Um tijrl m J r ý r liuf kiÍU Jtk
lf m i (o v llllhn dm& tbk-
ikon
noa
ifiUn
— r
ifiimn Mk4 !f jik Jl Ntw
York Jíe h lem Mftrion ío!n
New Yořka třlíinoti 150000
kUft ď J!ikol tmioitrft('M jho
uplnl vtrnn# ui-oko!ti]# tr
voUxaí mál kJtl br 21 Ifik
f)Vlrnji tákntkrtfa
V JeíWm tily Mo arft#obna
a řtru k m%řti4 a-naar aotiJc-m
""""'"" nuuuw ?uťKuuruai
1 t it i uLtn i
klaríl v i4vol aím velké roroti
Ll-x Llil 'ti
uiTn
Milí
lrwtí la nřktaří a {lana poalad-
n_ i-1 ti i ti
uiuu aaauuuijBraL¥a ulis I'II hu-
t: i it ii_
b u i umu E&innriHMriiin liilíi
bylo tím DJkorroptDjafm jaké v
_ i
Miaaoorl kdy ta-edalo A n-jen "m "- 'poiecnicl Její !'0J- meníné velký pořet hUnh oMrla
pány aikonodirce a e i ty kteří řOM le dř0"ma i yVb0Uli nteb Při rflmích kamoaních doka
uplácli m4 vlká porota obíaio
rati tak abr obé atranv natřifiné
potraatiny býu mohly
f e protpřfh !raé nířny
"- Na ajotdu přátel tdravé mény
r
nKía Tcnn a nal-ntuf Xunl
penřinf kterýž ve čtvrtek v Mem-
r ' vbuí4m
delegitft e stála jižních odbýván
oj pijM uk rvuumue nerou
udržení tdravé a poctivé miny ae
požaduje V re-oluci žádá e aby
Jednotka naií měny byla jednocen-
nou nechr ai jest to pak již dolar
atříbrný alatý ci papírový odau-
auje ae požadované avobodné a ne-
obmeacnó ražení Btříbra v poměru
lit l 1 in fn nKnn VniiA lof a
atříbra nyní více jak 30 k 1 jt
preaidenťi Clevelandovi nad vytr
valoHtf h jakou! vo prospěch ná
rodního kreditu po celý čas admi
" I
nistrace avé vystupuje
Smlcníjihanú-
„ y T
nejlépe dá ae poznat z řeč rev J
Wjlham Jonewe při ajeadu konfe-
Te odbf aním prednné Týl
tOUŽ V řeci Ve DrOMDěch zbudování
1 t ir
pomníku Jeffenion Dav8ov před-
neiené ku koncprav1 následovní:
ZajStěme pomník ten než ae ro-
aeldeme My bojovali jsme ca zá-
adu myshl jsme tehdy že sme
v nrávu a totéž myslíme i dnra
vr ' v "
Nikdo neodcházej a úsudkem že
přednáSím rebelskou řeč nejsem
u i _ m j i i i
rebelem nikdy jsem jím nebyl
neboť bojoval proti konstituční
autoritě a kdyby býval poražen
bývala by jej Šibenice neminula
My bojovali pro opětné ařízení
konstituční autority Hyli-H vfibeo
jací rebelové tu byli severně od I
a -
Mason a Dízonovy čáry"
8Ut dědicem
Státní náVladnf lOWský lakroči!
PtoU prvé národní bance v Council
Biu Ad tak aby tatO přinucena bvla
k vyplacení do pokladny atátní ob-1
"vo T -""puwuii
jr -ve imj j
Parksem tehdy v Council Dluffs
usazeným uložen tam byl Parks
aemřel bea dědiců čímž aUta vei-
kerý majetek zemřelého připadá a
- - -
proto také nyní nároky i na peníze
činí Banka nemá mnobo chutě a
dolárkytémi ae rozloučili a proto
lUft kíftr#m t ferit Jř
jmach A vydáních V fóra mlnsMrn
j vyavftA 1 ní a ř hrV ft minu
- lý rok 4oom oUiil e J-m
lo f I I JI víra fial nlii41l
rhodk fwn Nthoifm Příjmy
rornaa r roka loAikéhn iil íll on
fl fjlo o # ##IOA#Or g ménl nI t
I
irof r'irriogrn
li„Uá -úl
I r r r '
V ( l#Unlíl nMiin tn) m
br totak tatfrara ' kll#KAm tak
!la in! lii'
ta tbniciii BtiIéU mobil a tram-
hti 11-
viora armiir ťr t t
a a
krabovat a labkovlrnl hh}-4kf ku
křAw° iém rkUu
V I)anílla III ljnŽo4ni r -
UAa P° ' houn řnnt ilnfcl
Joh? " a v'"" Ijc- ktřl
I ťriťlchoilho dra tro iniaiin£nli
# — 7
I iirn oi mwni ujji
IHfkAtatOVfia ai Uála UInrn
" Prh4k" f k'1 " raot Pht
řeka Vermilhon lriiff
'ru7
I i)řerAlen? btl% LMikv
i i é d m
tcmitO
Dyia joonim nich k
nich k
- _
ulc - po přibéhnat do méta
tím ale odvlékli vilníci nebohou
obéravou k břehu řeky kdel chtí-
2e avé kojili a nebohou oUr avou
t ailaivri Imu1amm a l t !
'T ?' '
Kdvž konečně nozdé v noci nal
tena DODeala bfdákV tak Vémí !
i í 7
t a mřílemi naléaah
- r~ ~ : r-v~
b7- obSanatvo nechtělo vý-
edku aoudo vyckati a robodlo ae
do rukou avých vykonání
"prayedlnoNti viíti Kolem 1 hod
™™t abromáždlo ae u věiení přea
1000 občanů kteří pod vedanfm
otce tnáailněnó dívky dvéře věře-
HÍ pácltl 86 iall A DO tříhodinové
práci v niky do rukou avých do-
I
oprauy na kric % v prOvodu veden
k míatu kdež aločinu avébo ae do-
puatili a kde cin avuj odpyka'i
mih Oba kráčeli pevným krokem
jako by apíae do pleau než nt
amrti i llalla Droh áail Jo nl _
r
tuje prý toho co udělalal a Itoyce
rřá a efitě naooa ed vidžti nti
ta Uk popnwiM
hnlri7-nvtnn li'! „
r ' ť'
vaay upevněny a odsouzenci aami
skociti ae adráhali byli jednoduSe
shozeni tím apravedlnoti aa dost
učiněno — Lvněovníci nroh ímíH
r
že spravedlnost do rukou avých
U r n iíi: —
ť vl"" "D
že by vilníky spravedlivý trt ne-
stihnul a že bv no nřfDAd8 15t
f r r r — '
guvernérem omilostněni byli Jak
celd každého darebáka o něhož
někdo ae taHmi tfm nm
mnoho důvěry ve spravedlnost na-
býváno není
u---- u „ _ v
0011 foanand v ocarkakém
pohoří v Missouri dochází i věro
hodného nramenu znr&vs n nKmi
ém úkain nnHmnf innoJni Jin
nosti Rodina farmera W 0
Sitze bvla nolnkána hlaaítém nrA
zemním rachoUm bouři ae podoba-
jícím pn černi ae zeme cnveia
ona se tei poaivat na avou louka a
ide nalezl místo asi čtvrt akru ve-
liké které BA nronadln ni 20 aťin
a nproatřed nalézal ae otvor a ně-
hož ae kouřilo Zmfi bvla na via
i
strany od ©tvora rozpukána Kolem
byly naházeny obrovaké téžké ka-
měny které ae hluboko do země
fřřlB# llalf
Zilfipc# ll#rminn i Orfnnlv&ík ff7inkl jmno4f ljl ťř
foll íxHořfl vnitř flmi ijřmi Ilonám r IMi j€f fřf
1 L I I 111 1 lllll í ' '
imk tftotlíl On (lkafitJmaUr í' fcrňřiř 4!kYr ttl
M I t M Š B A á -1 -
i l nnani rnill ftiln třr li iM
ini „ nr„ nimi
á l j t i fa
Ikolním #Uňfm Uko Jiní nln4íN Í Itmtt bn 11 řtft nf4tl
Tma k'l bjt poimk tn
# rnf44k tomati h4hUUUr'hrm áthram tUI a UmKÍ?'M Cf- Hi lhrtAn]
441 !44 la mají „ lUla !
rr rrw Mnq nmřn-nn
aaaa přf bia
fek límllcal aUt ína lho
řllI((n
M fninaTBiifan oji umí
J „l t
pcititn t-aaL dílům iimlo natiH
fao4 milí th$ l'X) mil a mimo
Kňni9 trtho i v Oklabom! a
li i 0 f NtlraR# UiNLm lfmtii litla
{ fnal o f ánira icbr4nřn a korné
oa provino Iřro ř4Mmfrní
Iprt klí Mtadalk
I BW i m UM lrloou
f t
„n„cl jlen g „lamolnřUb
tel mioulý iphn a naní po ním ani
I „
alopy Carroll br41 vrnikajfcf roli
- „oliUc h!4 au kil atrinft Jamn
JtX mltU- f- -a---- a
Umicll4 řkoliv ie lran4 u ¥
i i a ruii r o li ifia la t
l0v4 vI(Jt jeho popoUrito Mi
-i- k _
liAt - -u „!
fal DŽm 4 ' „
I 1 '
a míato do Tipton jel do Kock
i_i_ i n '
'"" '" aiopa ieno tmtieia
1L_
ay ▼ onom muve paa aaveaiy
p4tr4nf % „eína ie zpronevěřil
mSCne aray penci jež měl rvíře-
0o vvkonvei „n-iní vftl
jedDe rodi měl rfl„é cenné
p(ry ty aU M(Uvj na baocfl g
před vým fmiien{m chtě 8Í papíry
na banc6 prohlédn0uti byly mu
tyl0 vydaay přj ale cenné
pap(ry nep0lorovaně uamul Hanka
ui 11
baviti Mirao b podnnkira
vSude u£injl mengf neb vřt5
vody#
' lhhn mmi WiUu
- -- J ~ UVOIIIVIKII B VUUtVU
Nejvyížím aoudem apolkovým
v„aUn nnnu uu„n 1
ji
ue v saieziionu oaaonceneno
před„edy nnie ířfeencQ eleřni2
:L rt
do {eíl odoon hjl Deb po-
' r
2Adai tenuy nejvyéil soud o vydání
habea corjua Urážto žUoat nyní
jednohlasně zamítnuta Rozhod'
nutí toto jest dalekosáhlým neboť
jii i _ '
jim utvftua jesi souaeum bdo ko-
v Jíchžprávě přítomně vět
ť ' "
ima drah ae na ézá téměř neobme-
ieDA moc tAvka t[mBÚÚ % kaJde
t ul
uu auu uy a rozaazum aouanim
protivif teaím polregtatj
eareUř Gresham mrtev
Z Washincrtonu doSla dnea a rá-
n překvapující ipráva že sekretář
aáležitostí aahraničních Gresham
po 1 bodině ranní ducha vypustil
Gresham byl již aice po delií dobu
churavým a k lóžku poután leč
soudilo ae Že nemoo jeho vážnou
nanf a nrntt nmrii LV a_
L!JMln riv
něl as před 4 týdny a aáhy aezaá-
9 rr1 inZ-m VJ:
vador dsilí lékařů aUv jeho itlle
noraii ti konečně v úterý a tána
ducha vypustil — V Alter Quinton
Gresham narozen byl roka 1832 v
I Ifarríann Cr fnA tí r tni
vání etátní university aapočal čisti
I nrlv r lnici C rAX _f
r - v B piVIVtVIUI
prakce právnické připuštěn byl
Záhy na to aapočal býti Sinným v
politice a r 1IC0 zvolen značnou
Irlnlj kiftiWm I'n tnhnttll t ftA ll
Im litnh%m rtf(A f rikr ir4
ltiit ' 9 9
inr4 a n Jm-f4 I Mi
r tnmnlUn dm I iiliinu 1 fr4
filjlJ laa j 4 mrtl (jřiř4lnfho folt
UUvl Im M rflkvl( la
prou Knerii i'fiii fiia itriajA
tfrikl Iři iJřohířři itoknl iMatu
kolu akm4ř nhřanííiffb i4lí!
j tlki mi 4tl-k b
C y mi Pf ia}-ia a
I I ~á i t £1 tf - t
prajchn ie(l
TMN áVakfrk kavl
fťtih] tlilnf
I ml hlinkám titn- !„ lil
[drahfcb ko6 ařH#rieb 8tltcb
a rok roinolý Dia ipr4vy jebo
vytlleno bylo l910oo ancí afata
ralehnf en lífi00000 I le
o 11500000 víca nI f tom tM
cboifm A íc ial kterémkoliv
roca píedcboiftb a fjjimkoa roko
1878 Stříbra vvtíleno Ion 49
00'000 oncf ralební cené tCí
O0'000 col bvlo o 10000000 onef
Imétih něl V Tne iJmtlrhrtiim 7Iif
i r-— -----
vytěženo bylo nejvíce v Californií
a aice aa 113570000 pak náaledu
Je Colorado a 19491000 Montana
a #3651000 A ii Dakota a #12'JÍ
000 V těžbě stříbra stojí Colo-
rauo první a 23231400 uncemi v
ceně 130101200 načež náaledoje
Montana a 12820000 Utah se
5892000 a Idaho a 3248500 unce
mi Při průměrné ceně stříbra
$0563 obnáiela cena vytěženého
stříbra $31432500
Leitnl peiary ve WIconloa
Ze aever&ího Wisconsinu ozna
_
m i 1 a — — X — m 1 1 1
uujv n U MIU VTIlUaiV IIIUUtl
_ z „ ai__ vr
uu aťUBUuuj nejprve vypnsiy
i - '
Atlantio dráhy a rychle se síří
Nejhůře auří kolem Iron River
VI 1 1 a i a)
kde padlo za oběť zhoubným pla
menum ]iz ou 2eieznicnicii nakladu 1= aiovnim oauorem ísurungion ura
i _i x %t I zz iu
zisiucDica prazcu ssn sever ie-i
doučí rychlovlak byl zdržen o čtyři
hodiny následkem shořelých pražců
na tratí Zřízenci na vlaku hynuli
horkem když skrze hořící lesy jeli
a vlak stíží vyvázl shoření Prudký
vítr ještě požár rozdmycbuje
Umrtl
Ve Washingtonu zemřel v pátek
po 3 hodině ranní sešlostí věkem
Huch McCulloch bývalý sekretář
pokladny sa administrace Lincolno
m 0
vy — McCulloch narozen byl roku
1808 v stáří 25 roků stal se ban
kéřem ve Fort Wayne Ind v roce
1863 povolán byl aa komptrolera
pokladny a sa dva roky na to po
podekováaí se sekretáře Fesaende
na jmenován presidentem Lincol
nem sekretářem pokladny V roce
1884 jmenován byl presidentem
Arthurem po poděkování se sekre
táře Greshama opětně sekretářem
pokladny pro zbytek lhůty — Mo
Uulloch byl nejlepíiím národohospo
dářem americkým a pojednání jeho
o otázkách finančních mají velkou
cenu
Yrátlil ae do práce
V Clevelandu vrátilo ae ve čtvr
tk do práce aa 400 zaměstnanců
tamního aávodů Upson Nut &
Bolt Works kteří předchozího tý
dne práci byli zastavili an poža
davku jejich o avýsení medy o 10
procent vyhověno nebylo Dělníci
přesvědčili ae totiž že obchod do
sud ae Uk nezlepšil aby Wvárna
bea vlastní atráty mzdu avýSiti mo
hla A proto Uké do práce se vrátili
Soverovv nr42kv nmil tvtonf
rfmt!rkrhl Jkft! Ik jMJftf(
h tiř)ínř tl í nM nio
1 ' '
U rii„tlřftfi t tUríi
1 1 iiirl' fui I)K tá
Iřh" i #At- h í iilnř h ttfii J
- 1 (""ř-ř U)m Mf(1
LmA ' Vl 7 'ÍJi )
i iljvhihí rlr ' ♦! f-f iltkhy f ir4t i
fu ti fiaJMillik HatU mtt
ÍÍTA TA liurlirťm Hmf
17 Omla Nb
-f n i n a a
PIATÉ
bUa 1 1 Ifl n tifia kaiaaf
— iin Irili ntntm-t
" r
pra? luliMiA
koitlakv
I I A K IVI fl „ í
t i kar uu
l!)!f kil! '
Jl lřiKl4(l pi
Hír) k ttt ir !# tn i
tnti-'if na 1'řxť
hfnt tt 1 tiíř l'
I i 1 Tflí fll-rn5
a k'l I utn'a a 4hr'
lt'lB r tfřiiiiii'J
liiHt-tl 1 h'lif V
)r J(U a ivuWS
rhrr-ln 11 M(jtk
1 11 ul k
a m r i-nio ii m
linA lr l'l! k ma
j i-i rnr ni'i nim
in ntifíi r zn a
jtvlfiirkiiu a mr vám'
vnJlm lilink tdm
If irllnkr lrto(ifM'l#nv '
Jimiii f!roJrm k n-
tahriTánl a inttnáril
riHfi clnli al přrrji
hoilink pro muUt ni-b clíinu
ICafilltiir Jir ťr% -
tr ' #f
VtrnhlftiíA - ilxhilm-l klnt
n-1 iin-iri ki urarnara ni iira( lil
ÍJIIIIIIIIIIIIIIIIIItlHlIlllllllllllllllllllllllllllllllltlIlg
1 Každý muž
§ JonV nní cnnlAÍnn
= lvu iiviii ouunu vil
1 m— ' '
-
I = sesvyni nkojitn— -Icnz cuce &lfpitl
= -„„_„ :
Im "'"J — JVIIft VI U van ML1IIIW
š může když ilosUncasnoS polovi-
5 ř„ příležitost míl by dopsat! na
§ j Francia Omaha Xhr_ o vftik
15 malé knížky ncdiivno vydané cc- § %
=
=
Nízcv kniliy Jest "A New
5
i
=
Kinpire' a olisnhgjo 32 stríinck'
poiitVtií o Shfrirlan okresu a Big
Jíorn Iiítíin Wyoining a jest to
zuHlíhciiA zemři
k ni te
tiHÍce tfíi
s nadřjf
T-6
=
obrací
Ťílllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllň Íl i'
— — — — — — — L
pro ~ r
Y AMERICE
míl by míli ná8 nový apisek
— o —
BEROUNU
Ninioll to nlo Jr-J olMlrltl a mtlo mitl pro
ván mní nou c-nu
Zuíliita cvi Jména na:
James Kluzák toVWh
713 rloneer rress InIf St Ptal Mina
nnctiD
Hopewell Clark 7
St Paul Mlnn
Nekupujte nikdo pozemek až budete
Í~Q3 A T"ň
m v
)-
bude A tOhO BOOd Zirvl V řtímni Ar LVnrAtt„ wL_
i pvwuiiuu fiuv dieiie je sia
l Po ruce I BEROUNSKÉ )