Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 29, 1895, Weekly Edtions, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    „i
14
HEBjUSU
— Hlavba nováho mta v Ternm
vti byla titána rtřwT War MCo
Teewtisth
— Monde II nle v Willbeř od
U 31 kvílné Josefa Perhonfka
Annou Vítřoveov on
— Martin íVds atirý fesk
osadník i Wilson prerinktri v okřMu
Colřm temřel minu! týden
— Povolení k snilka vyivedl i
iln20tm vt Wilber Aloí His
piřka Antonii Melicharovou
— Sérií Douvart dopravil minulý
týden Šíleno pant Krupíčkovou m
Malin Co do hlásili t# Wilber
— KornUionářeký rdxdiod firmy
Neal A Woods f Lincoln nínil
minulé třp! Apa tek Šerif tabtvil
Jroínl fifw
- V tli rrtl minu!1 úterý byt
ljlktm poškozen rta Mco dlim II
II Wilderové v níml bydlel prof
A O fhomu
— Brtdhawova rátovfta f Yor
u lehla minulý týden ? úterý vef r
popelem Akod páčí n 92500
pojilténl $1500
— nnr Ackerman tathnul tu
Winer WiUona Ha!! který okradl
II kvtlna pár kont v Htanton okr
tu a přivezl ho do Stanton
— Boa J(:# Allen vt Hchoyler vydal
talnulý týden v fitrrý povolení
k aAatkit A MJtříkoti i llowelts
slečnou Josefinou Vrbovou te
Scbayler
— Devatenáct mřaíc(l staré dítko
Cbaa Amecka v Hed Cloud padlo
minulý pitrk do vany vařící vodou
a lak opařilo I ca nékolik hodin
zemřelo
— 8 A IUllard bývat soudce
okre a Dawes Fred Collina a tito
Wyt obžalovaní t oloupení S Ab
botta byli aoudem propaaténi na
svobodu
— V zavodňovaném okraka v
okresu Duudy ai stojí úroda velmi
dobře Péstnje se nyní nejvíce
brambora a vojtčšky a úroda slibuje
býti velmi hojnou
- Pokladník Spirk v okresu Saji
ne vydal v loni do 10 května 2074
kvitancí na daně A letos v tom
samém čase bylo vydáno jen 16o4
úbytek o 407 atvl-zenek
— - Minul týden odbýval ne
Norfolk sjezd spolku nebrasských
zubních lékařft Sjezd trval Iři dny
dopoledna bylo vidy atráveno zubní
klinikou a odpoledne ae odbývala
zasedání
— Ve Wymore odbývána minulý
týden alavnoxt na ohUvu 13ti leté
památky založení mčitta Slavnosti
e aúčaHtnily všecky spolky které
nepořádaly po ulicích velký prftvod
- Jatky A M Nicbohe ležící
aai pftl míle ol mřutecka Pender
lehly minulý čtvrtek popelem Oheň
byl nejHpÍHe založen Skoda odha
duje ae na 1 1000 PojiStéoí žádné
— Farmer Anguat Schlecht by
dlící blíže Beemer Neb doHtal mi
nulý čtvrtek náhodou noho do droli
če na kukuřici Noha byla mu tak
rozmačkána že musela být oděj-
motá
— Železářský krám W F Rock
wella ve Wymore byl minulé aoboty
vyloupen a mnoho drobného zboží
bylo okradeno Zloději vypálili tél
registr na peníze v tom ale bylo jen
25c
— Butte Neb vznikl projekt
postaviti elektrickou drába odtud do
Staart V líoyd Co není dosud že
leznice a touto dráhou by byla získá
na lepší doprava t tohoto okresu
zavedeno by bylo apojení dráhou
Elkhorn v Stuart
— V okresu Valley koluje nyní
petice za účelem zařízení závod ňo
vací ho okrsku mezí Uurwell a Ord
Voda chtřjí brát potoka Calamas
blíže Uurwell a stoka má vésti až do
Fallerton Stokou touto by se za
vodnilo 75000 akru pórem kl
Pant !( Viřlov4 v Anbtim
pnkotildli $0 minit4 střely rtaplnitl
bsftkii fcasolinových kamin aníl by
byla bsla plmfiy Hát"loval
výlai h při fomt etrpls takových
p' áťnin í jí to b'i l stát líff
- V Mm-olři Mtn bylí V í
WMi# IUjwJ l TajlHř lí
(7 Mik a i ) Yl%tt pro tt láváni
lUnýf h yuH (Mávali 1'U4
jftl ttfrťlolary v fmiinrfrh a n
p'i!iíňf-b krámkA ťrtfior tal
láiBÍm sřdk#m a vytřídil ř#lý
Unt Vlifknl tm řoiiltřnl ká
řarcl
— l sni iJo-flnt llttsova tu
♦ týtti fitl ltým Vřitik#w tnnnU'Un
Mvrti v Nfbnk ity v kofárke
dornl Kftn # sphlil strá fin
byla tt{-m vy leněna s k''irku a
Utc poraněna (l(li}fl vyváli
kořím bt 6rt
— Korth Platt VVnango Wal
lare a York Nb tinamttj# U
tam byly v 4tk llnt tUht ktsrl
onl mnoho roj ily
- Před vy#třfřviífti výl-orsm
Niobrař byla sinána an( Kateřina
Malíková f(bnon a polána do bii-
iin# Přípa 1 pani Dvořákovi rnan
Ilky i-rof Dvořáka i Omifay
práti proJ Ifiává
— Mfito Iloldrpge bylo suché"
od )3 dubna násldUm nárníuk
pwlanýfh f roti vydání botinkýcl
povolrnf Mřs ká rada minulý tý
dsn roibodla ve prospích hosti o
ských a vydala dvrurn botinkým
povolení
— Ve Fr trn "nt lalolili obchodní
ci sK)lk ta úíí-lem dohlídky na
přísné provád(ní zákonu stran rybo
lovu Obchodníci si rádi ca#em
zajdcu na ryby a chtřjl si je v okre-
su uoiigs uuy udriet aiy je pro
fesionetol rybáři nevychytali
— Paní W I) Esterová Jela
nedíli večer v Niobrara domft
koňmo kĎň se ale splašil a shodil ji
sesedla Jedna noňa ji uv&tia ve
třmenu a nebohá byla vlečena kus
epsty než si noha vyprostila Hýla
těžce ranéna a má tři žebra zlomena
— Dosavadní požtovní posel Van
iiousen který dopravoval postu ze
ar m
Bchuyler do Heun se vzdal místa a
na jeho místo ustanoven byl krajan
i" ravucek rostovnl urad vo
Schuyler byl umístěn ve Sprechero-
vě budové na rohu Vine a Montana
ulice
— V (irand Island odbval se
minulý týden sjezd nebrasského stát
nfho spolku lékařů kterýž byl zahá
jen ve středu večer Přítomno bylo
asi osmdesát lékařů z různých částí
atátu Lékaři napřed pojednávali
razných záležitostech spolkových
načež byly čteny zprávy výborft
stran nejnovéjSfcb výzkumu na pol
védy lékařské Druhý a třetí den
ztráveny byly hlavné debatami o zá
ležitostech védeckých
— hove guvernérem jmenovaný
správce hncolnského blázince Dr
Abbott bude mít asi téžkou prác
ujmouti se svého úřadu Sesazený
Dr lisy zadal u vyššího soudu Cá
dost aby nebylojguv dovoleno je
a uraau seeaau adost byla próza
tím povolena Dr Hay jest rozhod
nut vléci případ tento soudy tak
9
dlouho dokud se dá aby svému
nástupci zabránil nastoupení úřadu
— Frank Dlouhý farmer bydlící
blíže Howella má hezkoa 18 ti letoa
dceru o jejíž raku se ucházel Jan
A Novák farmerský délnik Otec
nechtél k sňatku přivolit a vyhrožo
val Novákovi zabitím Tento si na
nřj minulý týden vyzvedl u soudce
Waldera zatykač a ponívadž nechtél
dát za sebe záruka míra $200 byl
dopraven do Schuyler do okresního
vézení Hladí lidé se mezi tím ili
dát oddat
— Čtyřicetiletý svobodný farmer
Jacob Olsen bydlící blíže Wahoo
páchal minulý týden ve středa sebe
vražda Vylezl na strom ozbrojen
provaism a rsvolvsrsw Iřál
"dn konto provanu na krk drahý
ni sok Pak vytáhl ravolr#f a střihl
s do ft nl ťdl ď-l a
w
ilomíl vas PUřlni s-bvr 1 byly
fhanní ntsnái' i rtlrhl s# nsmoM
poml Jsít pondlt s vy INIil
oj bratra lí no t?l si l# kiipil
řsvotvsř a ftálK!s
Hnf0 Thompson v diírikl-
híio io?i bi v Oran t ílin I pr(diláil
pin lsgítrataro přijitý lákon
t)lfjaAnJ(ťf "lákofiltý řipí"
povídající ttvsřsjftoviní úřslnbh
ediláífní f řipiMh ki-řé nslmnl
i i lý Ind rvy liátly nM(tn(
na lom aákla A }# nnl Aptný }
na j lnfn m(tl Jit lánky býva
lého ák'nt opravoval a a dřdloi
ly sm4 řlánky odvolávat
Farm-r Piíisy bydlíríblll-
K!mwof1 odJil minul átk ď
rota Králc# po Jho odjadn Jl
Jho if Wíllíms ftkoto a ví 11 n
Jíkhoptalnhoofthodníkas voi#m
na dvořd VM lam a látal m
Um thre Ten mi hrabá odpovďl
Williams mn p rail abys k!í Id
T"ňto oI#jl# al# i plil hodiny ss
nalstaly stavnl na farmo I: U#yoví
f plařBTtiKh Ohf-A saloln byl j-o
lalným olrt-hodníkm N farm
hořsly víehny budovy strojs a
nový vřtrník Po pachateli s pátrá
— Koleda o) "Přítele UU" pře
stíhaje se 1 se svým 1'mtem do Wih
líř tento týden Jik v posledním
ÍMe sví ho lítd a lává Co příčinu
adávále pomřry obchodní ve Wahoo
joa u Iríenl se českého listu nepříz
nivé Ve Wilber prý si "obéané
přejí vydáváni místního listu doma
nikoliv nf kde za horams" proto
prý přijat vytvání a odtřhue se
tam Přejeme mu v novém síďe
mnoho zdaru I
— Minulý týden v úterý" seíla se
komie ustanovená guv Ilolcombem
k řízení nebranského státního oddó
lení na výstavé v Atlanta v Líndell
Hotelu v Lincoln Zvoleni úřadnícl
a komise započala svou éinnost
Předsedou komise jest Jas Ifeaton
a m m
t Lincoln raní ueatonova a pani
Hurkhartová zvoleny za řiditelky
ženského oddílu Komise slíbila
že se postará aby byla Nebraska
sluAné zastoupena
— Státní superintendent školní
Corbett oznámil že ustanovil státní
zkušebnou radu která bude všecky
přihlásivší se nové aplikanty o ueu
telství podrobovat státní zkoušce
Členové rady jsou: Sup Skinner
z Neb City překseda spolku nehrán-
ských uciteia fl Anna Foos princi
pálka školy Kellom v Omaze člen
kyné omažské zkušební rady a pí K
W Kdwardsová príncipálka 15an
croflovy školy v Lincoln Příští
zkoušky budou se odbývati zároveň
dne 11 a 12 června v úřadovné
státního fikoldozorce a v budovách
vyšéí školy v Omaze Wayne Co
lunibus Nebraska City Heatrice
Ilastingi a Chadron Na kažkém
mfsté povede schopn řiditel zkou
šku Aplikanti musí míti první
třídy okresní certifikátykteré budou
vzaty místo zkoušky na předméty
v nich obsažené Kdo bude míti
pravidelný profesionální učitelský
certifikát muže vyučovat po cel
život bez dalších zkoušek Pří
su zkoušky budou odbývány v pro
sinci zároveň se sjezdem učitelským
Cirkulář a úplným návodem stran
žádosti o místo a zkouAek bude stát
ním ikoldozorcem každému na požá
dání zaslán
— V sobota spadly v nřkterých
částech státu hojné desté které
značné zvýšily nadéjí na úroda V
McCool spadl ten nejlepší déšť za
celé jaro Úroda vypadá nyní pékné
V okoli Ashland pršelo sune a na
nřkterých místech spadlo až na dva
palca vody — Vd Schuyler byl lehký
ďéšr který víak osení pomohl Vše
nyní vypadá čerstvé a pékné roste
V De-Witt Creighton Louisville a
Kltn til pfknA prlelo írmřl
rpM w]í n% íjl na puknou orodti
W 1'orbes bývalý pokladník
m#f Kremoni rmlrej wlnil lý le
v ňtrý i domrt Manlelka Jehu na -
leífi ráno Ve lfedi po(e f J
lonbl neo(krfitori a lty j
ho
tiO
prý Na priUInrkn naletěn m
ryf hlopmý lístek v nmf f al h
riemftle ví' tútfm rodině proepell
! Jj ví ft-iv lí Minlelka Jeho
neidáll st býl imUenfm Jeho f t
dojata 1'orhe byl stolen j poklad
nika v t Mft vísk vť-nl shledáno
prohtiřenim knih l bytikrátka a
řr4#fedkem idiO odloiijll OJ [i
doby řiemřl lidného stálého strnul
nání a potloukl! s jnom n loetin
di b a od hl pit)
— %ttkt který náa Mfítíril f pon
d'lí dne mintilý lý len natropil dle
poslíjl doilýth tprát th# íkod
Tentokrát nebyl fdmeen pooie na
naú lolí fiýbrlřádd ! I n výli
fiái h Z Wet 1'oinl te rtnmoJ
le břarnlwiry wt iniéená a finole
řajeká jahlítka a aelí muoho utrpělo
s tvořil na kiKiIfch — V#
Fremont klesla rtnř na nad nuloa
a vyjma řetkvs imrh v nhra láVh
v na polil Hramtiry Jo pryfi
a kukuřice sátrená strojem s rirmí
i no ni sáiet Nkterá byla al na
stopa ul vysoká Kukuřice liitrem
áiená rnráa lépe předrleta pont vadl
práv tprv vzcházela — Podobné
iprávy docháiejl ze Shelby líosroe
Pí ru ( rab Orthard a Jiných míst
— Ve H huyler se zakládá místní
olbřr TMCA
— Obydlí Jos Fomana rolníka
bydlícího blíže Ht Paul shořelo v
ondřlí večer se vším obsahem
Hkoda UM pojišténl 1500
Na západ od Faírbury operuje
banda podvodníka a farmeři by si
míli dát na né pozor Oni kupují
vejce a drftbež a platí hotovými ale
falešnými drobnými pené-zi za nél
Mají dva vozy a dva potahy VeJ
Faírbury bylo sebráno nřkolik jimi
rozšířených falešných penéz
— Horký suchý vítr jaký v k3-
dčlí vál nezdál se uškoditi kukuřici
ani v lom nejnienším Z většiny
míst v střední a západní části státu
najmé z Ashland Hastings David
City Wymore a Beatrice dochází
zprávy že tam vál prudký horký
jižní vítr který zvedal oblaky pra
chu však osení neublížil K večeru
se poněkud utišil a přes noc značné
ochlad) tak že ráno byl skoro stude
ný Má se za to že mnoho neuškodil
— V pondčlí večer zavraždčn byl
Kobt F Fawcus na své ranči blíže
Camp Clarke padesát mil severozá
padní od Sidney v okresu Cheyenne
F Iíozartbem sousedním dobytká
řem Frank Lipsk chlapec u Faw
cuse zaméstnaný hnal dobytek k ná
poji a Fawcus jel s ním aby se po
díval zdali žádný kus neschází
Hozarth okrytý za keřem vypálil naň
dvé rány a Fawcus spadl hned a
koné Lipský Bozartha poznal
Bozarth na to jel hned do Sidney a
vydal se úřadům Oba sousedé žili
spolu vždy v míra až nedávno nékdo
otevřel hlavní stavidlo zavodnovací
stoky a llozarth hrozil že koho při
stihne že ho zastřelí Maje podezře
ní na Fawcuse hrozbu vyplnil
"RAn c)ifl mftl lV V
nejlepší
Chraňte
koupí léky Heverovy
léku padélanvcbl
VILÍMKŮV
8
4f
Nejpodařtnjil iblrkn ttipŮ
I?ouzo 1C centu
Máme néco vf tiská Vilímkova
Himoristického Kalendáře a roku
1693 obsahujícího přes 100 stránek
humoru a vtipu a nesčetnými vy
obrazeními s krásným titulním celo
stránkovým obrazem: "Libuše véstí
sláva Prahy" které pošleme komu
koliv za 15 cento v penězích neb kol
kách Vyd Pote Západu
iiristicl Um
r
o
ui
Oámslíó klobouky'
Prodli Jm ta minul lí ďn vb'
klohofikl řtelli v"hny obbody#V
lob4fr rffolím dohromady poni
vadl Jms tiéinUl reny n (tko
mi Jik být! mají V
IVkn křijkov4 klol oiky mJC
nm nkrJnr i slamy a stlee'1'"1!
litítinsml hedtábnýf
pentleml atd pravidelná reoa ť"j
ti nás J7ii '
YaU Jín4 pékné rovn4 ktoboakf J
v rftný( h bsrváVh po ♦lřO V
JtnA fdiyéejnjíi drihy po Jícy
)tké kloUiky i pěkné V
ilobená kvlinaml a hedvá{
pentleml 7'fl fj
Dítaké rhífíon klobouky 35e J
Železářská zbo2li
Nejlepší dráténé hřebíky I 3 tj
liora pomyslete to J# lo t lád Ji
40c zámky ke dveřím lio „ ?4
7 o M M S%
1 100 " " 350
lOo távorky ku dveřím 3e
I)rátn4 tlveře ř0c
Kole a vidličky set sa 3c
Onmové roury stopa 7o
Zahradní stroje k Jatí trávy I
♦ 100 vihftra
$100 sekyrky násadou 4acX"V
iSroky fie libra '
Taky na náboje 39c ť
íivet ké kabáty ti 9c i!
Itevolvery II2Í f]
Vzduchové pušky 1260 Vi
Zadovky dvojí hlavní od iStl1
vzhhru Ij
Wlnchestrovkv 11060
Udice k chytání rvb 4 za lo
l
Krán úbor nMobf sestávajrk
ze 100 kusft vše pékné zdobené jey
se z pravidla prodává po 115 al
zítra po 1595 r%
Začíná doba zmrzliny Udélej'1
si ji sami Prodáme vám 4 quartqjj
strojek k hotovení zmrzliny za $101
3'iuartový za $135
— j —
2iurtovýf )
$115
Prací stroje po $298
Vany s médfným dnem 49c
Polévaný čajov kotlík 79c
Galonový hrnec na mléko 5c
Ždímačka $150
Dobrý koš na prádlo 39c
Silná éiiftra na prádlo 5c
Dobrá valcha na prádlo 9c
Dobrá lampa za 10c
$350 bronzová lampa za 98c
Úbor čajových lžic z bílého kovi
po 13o
Úbor stolních lžio z bílého koi
po 2Cc
ňet sklenic broušených 19c
$500 úbor na voda $150
GROCEItlE
Rajská jablíčka 3lb krabice Oji
Kukuřice 2lb krabice 5c
Velký kbelík povidel 29c
Broskve 3lb krabiee 12 c
Hrušky 3lb krabice 12}o
Krivn-- Kttvfi
Java a Mocht 3f 1b za $100
(iolden Kio 25c 4 lb sa $100
Hozemletá Java a Mocha 12 Jo
Všechny naše nejlepší druhy kávy
Voskové sirky tucet škatulek ta
12ic
Hapolio 5o kus
Prací mýdlo 3o kus
Mluví se tu česky
I p7 uoieunavaarn posioa vcnuie
so xyittíiini pozornosi
__ií _f
roh ICté a Dodge nl
OMAHA - NEB
mim Mí
IIhvíIaii l!riv
i in - uwm íiii