Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 29, 1895, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
ť
r i
"i V
& v
POKROK
PADU
I
í '
'
lT""] JT ŤHI ttmt rirřfl Af nsUrU ) AS iBifltO CUM MATTIft
OMAHA NEBRASKA VE STftEDU 29 KVÉTNA 1805
IOCnIX XXIV ČÍSLO 7
)
u
Cl
Ji! mnohokrát jm mmiornlli
odběratel rinše aby nám na inn
VAsiky nnýlall osobni clttky
onévadl na řHHhiin platit vyaoké
plalky ii výměnu dmi zfřálm
ilké nhnosy ienři Nffltf dl re
itílaji olntuali i poštovní po
kát ku (money rrdr) anh rrtff
mfcatka ktrre J'u vlml laciné a
j-Hka tifiiřa JmI jiU Poštovní
4 ' ' j " i ř
IM"
4 ijir i iirrpui iifiu Hus u infiimu vili
r v tonouus uíi i an! iws re-
k#Hř-# Vyd dr Fok Záp
Ti i naších příznivců kteří jut
lil doliti odtií-ralely Jsou f' vm -flas
dojisla le Pokrok Západu
jTtldy poctivým svědomitým a
fjbrým rádcem Přesvědčili se Je
_l Ul I 11 _ 1
itnnu iKilitikou decnokralitkou i
4'nilf I ilňuj( no ttulraby jeho
Acavždfili f le ta aIiWvoaná
f rava cIdí a avolwxlný obchod tie
f lou k blahobytu l'íeiř'lčilí q
v 'uablikinukó úlo z&Maii rfpubilk&n
Kýnh chtl-l i vrátiti ECini niovu
Jahobyt
1 Jen tli takto (reavt'dcini ]oi ml
Jijjiata jejich povínnontf pAHohiti
V tomu aby i jiní kteří nemřli to-
t po kterých byli vodíini pro
jedli konečnfi a itetnali !e demo-
-TnúcVé tibtady a demokratické ce
iy nevedou temi a národ k blahoby
jeat jejich povinností aby po~
ihali D&m v ílřcnl poznaní toho
y pomáhali nám v říření čaHopinu
{tiebo Aby to mohli ahy náte
{kati mohli nové čtenáře a před-
viatitele budeme tiovtm předplatí
ulAm ponkytovati tut zkouiku od
t A"7iifljHka do nového roku "Pokrok
ipadu"
SA igllOO
k tomu ponkytneme ka2dému od-
"jerateli i každému kdo nám nového
předplatitele línká prémii a dce
tlil fl!! Ile U
S-pluka Čecha
Tísné otroka
aneb
VKalcndář "Nová Vlast
na rok 1895
Z toho nemá kald anadno ie
rkyne nám žádný i'k avSak chce
) Tjie poskytnouli každému kdo anad
řoaud 1en dumokratické čaHoniav
(M _ - - r j
ell přiležitostt netnati též důvody
irn hA ntrano tlr ahv rtfli I ralr
tVMftjv ninuj4 j iu"mi cbm
-laatnibo preavedcent Houditi a jeď
Vati a béřeme při tom ohled na Apat-
!é íaay a bídu penéžitou Ku VNem
aaím přítnivcum vanáAíme anažnou
ádoiit aby ae přičinili o ťukání no
tMsh odbřratelíi ta tíchto velice vý-
hodných podmínek neooc ka2dčmu
jojinta taleži stejnou morou jako nám
n tom aby nastal obrat v neutéAe
ných poměrech nynéjHích Doufají
e ie každý pravý nad přítel atipoň
ťdnoho nového předplatitele nám
faká cnamenáme ae v úctě
Vyd Puk Západu
Vóóný žid
Není díla které! by t ronaopleo
tví tak poutalo viechny vratvy čtenářů
Jko MVěéný £ld' Jest to román
avttocnámýt který každý čte ae ralí
bfním Toto velké dílo Čítající 1££
tran jest nyní k doatáuí úplné za Je-
'Jiný dolar Sešít na ukázku poSle aa
ochotni tdarma každému kdo tofl
poiádi pod adresou
Áninovna Am ihnaha Pito
ťánúm úředníkům spolku
Últtni (obckodni) knihy jako
Ltdgertt Journals dtnnt knihy a
Hne od J$c nahoru u Pokroku
7Jfdm
Mě pnzQivcúm
Mi ZPRÁVY OOMACI
f€rtfilk uttAltt
faakU rřwřtara a(#fřfna
Jak rni Jll otnámili prohláSona
priditt#m Vankton refrva(i f
Hutith Dakoté i otevřenou a ? (út
rý o polfdnádt tabíráním "
umih i pointo Hlavni prond
oastdttlkA klfří výborné poiimky
tamní tabrati al chtli hrnut n t
Armour a krom vítdio oťukávání
odbylo vl mnohem lííejl nl
t pořátku očkáváno Tu a tam
budou o lení apory o to kdo dřív
poidtrjfk aaujmut či i la na pravém
ýmřřO a naletí 5 to jinak ani
při návalu p(lobném býli nem&le
— táat reaervace která! nyní nt
vřena mfří ai 400000 akro a pft
vodní rcaervato mířila nf khk mi
lionu akrft a zahrnovala v aobS
ňynéjllí Woodbury a 1'lyioouth
okrpay ir lowé jakol iokreay Iowa
Union Clay Yankton lion 1 lomme
a Uharlea Mi v Ho Dakoté
Hlavní čáat reaervace oltoopena
byla v dubnu 1868 Zbytek který!
nyní onadnictvu otevřen aealával
veamča t tčch nejvýbornéjSícb po
lomků ve atátu pftda jeat bohatá
ornicc jeat Um hojnoat V"1y a leaa
té! a dfialatek V atředu potrmkfl
tíchto naleiá ae jetero Andea
10000 akrft mířící a chutnými ry
bami oplývající Z pozemkft bylo
zabráno jednotlivé Indiány 108000
akrft a co cvláitního při tom Že
tentokráte neřídili ae rudoři tím
aty vybrali i pozemky ty nejlepáí
nýbrž zabral pozemky veaaiéa po
dél aebo v okolí judnatelny v jižní
čanti reaervace — Za pozemky ta
platit ae muaí 1375 za akr a čehož
fiOo za akr zaplaceno býti muaelo
hned při zaujmutí
Ta proHpécli zdravé měny
V Memphia Tenn zahájena
byla ve čtvrtek konvence přátel
zdravé mčny penéžní ze atátft již
ních za účastenství více jak r00
delegátft Prvý den zasedání strá
ven byl jmenováním výboru revo
lučního do něho! po jednom zá
atupci t každého státu jižního jme
nováno jakož i řečí sekretáře
pokladny Carlisla Dnešek včno
ván bude rokování o zprávč výboru
resolučního
Hrozný výbuch
udál ae v úterý v dílnách Califor-
niaPowder Worka v Pinole Cal
a o sílo jeho nčiniti ai lze pojem z
toho že mocný otřaa pocítí n byl
nejen v San Franoiacu ale i ve
vlech oaadácb podél pobřeží do
vzdálenosti 40 mil ležících Vý
buch udál ae v části v kteréž nitro
glycerin připravován jest a spfiao
ben jedním Číňanem kterýž nádobu
a nebezpečnou třaskavinou touto
upustil a to ae roiumí neopatrnost
tuto vlastním životem zaplatil
Mimo toho přišlo o Život dalžích
0 ííňanft a běloch dílovedoucí a
výbuchem budovy sousední v kte
réž prach míchán byl usmrceni
dalSí čtyři běloši Mimo toho vy
létlo do povétří i akladiitč a míst
nost v níž střelná bavlna vyrábč
na Po budovách nezfistalo téměř
ani památky Celkem vybuchlo
8000 Ib nitroglycerinu a 2000 lb
trhacího prachu
Nráika vlakft
udála ae ve středu po 3 holiné
ranní na trati Union Pacific dráhy
nedaleko Cheyenne Wyo a aice
vrazil parostroj vlaku nákladního
do zadního konce vlaku osobního
rt tt ! nají I Alnf Vt A w%l XimI ImI
vedoucí 1 topič okamžité usmrceni'
Keitéatí zaviněno bylo Um že
atrojvedoucí vlaku nákladního a
tratí seznámen Jesté nebyl a náaleJ-
krn loho také řychlijl Jl nf Jak
přdpáno ma bylo
RUfka rlbléřl
vypukla v atředv v thiffttftia v
pplétn fkrsi (!ok n4#llkMt
hol láhy badoti rnut I lndhíttl
práci laotavíť Cihláři odhodláni
Jimi do práia dřívá ftavráiítl
dokud Jednotná rnada uniová lro
♦!#ehny ddnlfcy a v# litU iihíář
nách iavidni nbud# Ž 4-iblářl
vyhrají idá hýlt aajilléno nlmr
leilníci hnp I prvého dne probláiili
! na stavliácii na nich! by kéb
kýeh tihel poulítáno bylo praco
vali DřbudoU
JIpJm vinnými aianlnilil
Hpolkový soudce Kdgurton v
Nioiti KalU H I) obdržel v 6trý
dotaz od nrjvyiifho návladnlho
polkového kterak ie U přijde ie
polkoví konťsiiři soutb dakoUlí
vydávají zatykače pro mnoholcn-
tví na Indiány kdelto přeo dobře
viděli by měli la zákoník spolko
vý ládnéko podobného zločinu no
iná Odbor státní stélu Jo prý si
ia u radnici spolkoví v Ho Dakoté
Indiány pronásledují jediné proto
aby aobé nějaký ten dolar poplatku
vydělali čemu! vsak přítrž učiněna
býlí muaí
Dán de výslužby
Admirál Mede o némž jsrno
zprávu ji! přinesli že následkem
nepříznivého vyjádření se admi
nistraci Clevelandové do nemilosti
upadnul dán byl v pondčlí do vý
služby na vlastní svou žádost Při
potvrzování listin jimiž žádosti
jeho vyhovováno nemohl se presi
dent adržeti aby zlost svou na
chrabrém námořníku ai nevylil a
připsal na né vlastnoručně náale
dovní: "President velice lituje že
tak dloubá a činná služba dftstojní
ka tohoto tak brilantní v samých
její počátcích a často vyznamená
vající se čestnými případy byla
při závčrKu avém pokálena
chováním nesrovnávajícím ae a
čestnou kariérou jakož i dobrým
příkladem kterýmž by důstojník
tak vysokého stupně jiti měl vzhle
dem k zachováváni discipliny a
slušnosti"
Výbuch v dole
Z Wheeling W Va oznámeno
v úterý že v uhlodole Monongah
Coal & Coke Co udál se ásledkem
neopatrnosti jednoho akébakého
horníka děsný výbuch jím! něko
lik životft lidskýoh utraceno Hor
ntk ten odhodil totiž sirku tak ne
opatrně že do zásoby trhacího pra
chu padla Výbuchem vehnán dým
do Stoly v níž čtyři horníci praco
vali a než d&l provětrán byl vši
chni čtyři byli zadušeni
Te prospěch stříbra
Coloradský kongresnik J V
Sbafrath prohlásil ve středu že
pakli demokraté navrhnou ta presi
denta atříbrnáčníka a republikáné
do platformy avé článek o svobod
ném a neobmezeném ražení stříbra
nevtělf atane ae prý povinností
každého republikána coloradského
od staré strany avé ae odtrhnouti a
pro čekance demokratického hlaso
vat! — Jestli ho skutečně také re
publikáné coloradStf uposlechnou
jest oyícm jinou věcí
8tav asení v Iowě
Státním hospodářským odborem
vydána v úterý následovní správa
o stavu osení: Ctlý poslední týden
bylo neobyčejně chladno a sucho
průměrná teplota byla o 8 stupAft
nilií ne! obyčejně Kýchly vzrftst
veškerého osenf poškozen byl chlad
nem tím měrou nemalou a aejvětší
ikody ap&sobeny v částech východ
ní střední a severovýchodní Obilí
poškozeno bylo pouze nepatrně a
možná dout le zdržení rychlého
virftsťi J"lA tmi ku proplťhti
bud Iliidsll n dáU povétrnoMt
příznivou li korná mAfcjeité do
honili n lamíkáno bylo Jedinké
hcnalifa litflné škody afifUohcny na
řévé Jahodách a nřktrm ovoci
otitni pak Škody plné nahralony
býti rnohoa dostaň II sn osent
dosti fplt a vláhy v dnech hřj
blil I ífh
Klár rwf
IIopodáNkýtn odUtrem vs Wash
ingtonu vydána byla v úterý obilr
ni zpráva o attvn úrody i níl vy
llináms náledovníi Východně od
Hkalnlho pohoří bylo po celý min
týden chladnéjl ne! obyčejné a
prftměriiá teplota byla místy a! o
U stupAft tilŠÍ Hpád deště za celý
týden byl tél značné nilší v Okia
horné ICansan Kebraska a Houth
Dakota neopařila ak ani Jedinká
kapka deště Panující chladno
bylo v značné míře nepříznivým
veškerému osení a značné škody
spftsobeny byly mrazíky které!
byly na denním pořádku v severní
a střední části Jakol i v severních
řáitech (Jeorgie Alabamy a Mia
sis4Íppi Zvláště velké Škody sp&
sobeny v New Yorku a Pennsylva
nii Nejvíce poškozena korná jíl
značná část bud muset znova sá
zena býti a kde nutným to nebude
tu aspoň zrftst teačně spozdčn
llavtna též chladnem značně byla
poškozena a v obou Carolinách a v
(íoorgii bude ji mnset značně znovu
vysazováno býti Jarka stojí si
výborně a ani v North Dakotě ne
byla mrazíkem poškozena (himka
poškozena byla mrazíkem v Indianě
a v MisHouri v Illinois není jii
oiiraka tak mnohoslibnou a v Neb
rasce a Kansas so o mnoho nezlep
šila Za to ale příznivější zprávy
dochází a Arkansis Tennessee a
Michigan
Pollttolcé
Z Washingtonu
I Dosavadní tajemník hawaiské
ho vyslanectva Frank P Hastings
obdržel v úterý a Ilawaii úřadní
oznámení že poděkování se dosa
vadního vyslance Thurstona kte
rýž jak známo naším sekretářem
záležitostí zahraničních za osobu
nežádoucí prohlášen byl bylo při
jato a Ze on správcem vyslanectva
jmenován jest práva o tom spft
sobila v odboru státním dosti znač
né překvapení neboť všeobecně
očekáváno že vyslanectví dlouho
neobsazeným nezůstane a že Kast
ings vyslancem jmenován bude
t Schodek ve vydání vládním
stále vío a více roste Na 1 ledna
obnášel #34 240380 koncem února
obnášel již {138000000 posledního
dubna vstoupnul již na ♦45260000
Počátkem týdne obnášel 5 10 4 3
684
Komisař odboru pro vybíráni
vnitrozemních daní ohlásil ještě v
pondělí telegraficky všem výběr-
čím že daň a příjmů prohlášena
byla neústavní a proto také nařídil
jim aby bezodkladně další vybírá
ní daně té zastavili a veškery listi
ny daně té se týkající ihned pod
pečeti do Washingtonu odeslali —
l)lo odhadu komisaře mohlo očeká
váno býti skolektování aspoň $40
000000 kdyby býval celý zákon v
plném svém rozsahu ústavním pro
hlášen býval a s prohlášením člán-
kft o daui a dluhopisft a o dani i
nájmu neúntavními bylo by se prý
bývalo při nejmenším aspoň 20 mí
lionft dol skolektovalo — Všem
těm kdo! obnos připadající daně
ji! zaplatili budou peníze vráceny
musí však o to odbor pro vybírání
daní vnitrozemních požádán býti
I Válečný a námořní odbor roz
hodnul počátkem týdne le od ny-
nJikt vojenští láitopil dzfťh
mocí nobitdou pMpoiiilfil ku ikoui'
kán Jl a rftinýrrt váMnvm rnat
riálstn ni vládních adtrilcdch (ku
ledních přovádény Jou ZJiítlďJ
totíf U iálupci tito nabývají tak
idurma ikušenoatí ia nM vládou
nalt dralii planěno Jfl a mimo
toho tibud to ničím Jiným ne!
pftjěkoti t% oplátku neboř lástapid
nl i v Kvropě nikdy ku zkouškám
podobným připoušténi nejnou
{ Vlá la mU poládána byla by
JedniU Jakolto aprostředkovalel
metl Jihoamerickou republikou Ve
tieiueloti a Francií rrezi kterými!
zeměmi spojení diplomatické pře
rušeno bylo Zápletka lato vznikla
rá! Milkem toho le vyslanci fran
couzský německý špcnřlský a btd
gický podepsali notu v kterél vlá
dy evropské upozorňovány byly na
to le prý vládou venezuelskou
ládný ohled na spravedlivé pola
dávky a nároky brán není Vy
slancem italským nota nepodepsá
na neboť týl chtěl je dříve vlády
své zeptati jak v případu tom má
e zachovali Omylem opomenul
na dotazu avém ale podotknout) ie
dotaz onen důvěrným jest a násled
kem toho uveřejněn dotaz ten v
plném znění v úřadních spisech
italských čími ovšem Venezuela
před celým světem zhanobena byla
a následkem toho také bezodkladně
pr&vodní listy vyslancům dotyč
ným vráceny a tím zároveň diplo
matické spojení a nejpřednějšími
velmocemi evropskými přerušeno
Aby pak aspoň s jednou velmoci
evropskou styky zahájeny opětně
byly— neboC vyslanec anglický té!
byl odvolán na základě sporu o čá
ru hraniční — požádány nyní Spoj
Státy o prostřednictví mezi Vene
zuelou a Francií čímž zároveň pak
cesta k dalšímu vyjednávání ote
vřena bude
Prohlášení daně z přímil ta
neústavní může v nejbližŠÍ budouc
nosti míli pro pokladnu spolkovou
vážné následky nebol? dle náhledu
některých předních právníků bude
nyní záhy i ústavnost daně na ta
bák a kořalku v pochybnost uvede
na a bude-li chtít nejvyšší sond
spolkový důsledným býti bude prý
muset i daně tyto za neústavní
prohlásili Nejvyšší soudce spol
kový v rozsudku svém uvedl že
"ústavou spolkovou rozvrhovány
jsou daoě spolková ve dvě třídy —
v daň přímou a v nepřímou a daň
potravní" a že "daň přímá roz
vrhnuta býti musí na jednotlivé
státy v poměru k zastoupeni jich v
kongresu 'v Přímý následek toho
dle úsudku nejpFednějších právníků
jest že veškery daně spolkové vy
jma cla totiž daní vybíraných na
aákla lě zákonft celních musí býti
rozvrženy mezi jednotlivé státy v
poměru zastoupení jich v sněmovně
poslanců takže daň a tabáku a liho
vin vlastně daní přímou jsou a jeli
kož v poměru ústavou nařízeném
mezi jednotlivé státy rozvrhovány
nejsou musí býti neústavními a tu-
díl neplatnými Ukážo-li se toto
stanovisko býti správným tu pro
hlášením daně a příjmů za neústav
ní prohlášeny zároveň za neústavní
veškery zákony o daníoh
t nitrozemních nače! pak bohaté
státy východní platit by musily mno
hem větší procento daní ne! ože
bračené atáty západní a jiiní Pak
zároveň muselo by vydáni vládní
kryto býli hlavně a příjmu cla tak
že by místo snižování sazba celní
značně ještě zvýšena býti musela
V Ohio prohlášen byl ústav
ním zákon jím! ukládána jest po
kuta $350 za kaldou sklenku piva
neb vína v nevěstinci prodanou
I majitelé hadovy podléhají témuž
trestu
#
r
I-
e
i:
i?
t
' v
I 1
v V
í i
v '
t 1 i
v
i "'