Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 22, 1895, Weekly Edtions, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1'OKKOK ZÁ HA liti
WllllO
(o zilunmi
I
ta uipořltl ni tta dofirů
kdy) koupíte iboíí pro
IřídňlctWm naieho ki
jj Nový Ilustrovaný kuíf(í
fJDVi lit
I corlf asi DDDiIasSt
F
L
y valní - rv9l
Dnpltli l iro li J
' vám j#j liin zdarma
jáváme pouze spolehlivá zboil
tím vám --n(ťf kI)iJ koupi
ltt íjcikojetil Tenlo nový
log (Ilustruje seznam tisíce vý
meh Widí ve zbili atřfínlm
Vlcích botách pláštích zboží
Jfcbním galanterním atd jel ne-
sobě rovných nikde iud
Dejte pozor na náS lift
jatcích koupi v uaSem katalogu
11 za polovina co ván stoji
: # a
i
Vyplatí ae vám kupovali
Boston Storu
W Cor 16 & DouRlan Kt
i Omaha Neb
VI Pfl oblednávkirb amlflta m o tamto taaopl
a m ji
Juta oinámko éetll
ukblSo-Iin
ICYKLY BICYKLY
rdSe Midland Bicykly $5750
V 2aHlott) al pro clrkuláfk
i
ř'
UIIIUIIII lillJCIU tw
lfith St _ OMAHA NEH
Hkvdrh Micr TM lliiilř
r-
lr O TVorthwiill
5 velkoobchod a bicykly
10S 10-12 Mrholan St Omaha Keb
JmUI ti pM-ta Jl-pi bicykl nJlU(
dbhtliSm
riA li LJkn
miiOTniRUíii sumuj u iiuuuj
I FtAtI vrdal Imoi 4f p4kUlaitrovuieBBl
Vr toUl iťu kbraai třl70k tnlf oaoafk
IdanUhBttr] Dia iiello Biilkl mi i
IckBBUm m anani di looej poctiv (m-
Blm Eaá4B kdo al r]i a mat i)Un p41
NIKUI oawHM Miraa
19- M JrKIHYL
498 a uaiHteaa si cnjoapo in
Sflverftv Olei bt Oottbarda leat
neilepří domácí mauol prou řev
natUma
1
DD?ý MÉg
I
ll
TAIil
1 III II
% fra po dlfUni 4padtt
líjr ?' I" 2lďibňik 1 #yjfn
p-l-'fllim f (' -'íi hřřrt Vjrdlll
-r'ifcnifo4řř í)řf jiftfifi VI ad ftia
h4Ip řfríifA a f!ol'if
y jHfiA k'i ftřifiíffrrt fifirři(lio
tl'i doilÁmo í#ři akřl d
fetřé ř-li4 J"ři h% Jtlřion fíku dílfii
k aby rrťtMa vydH l'ibtri iřo-ld
#ifiy ví ly lřní ftjlj Mm
bdiiml ( ly fllw aby r4ly fí
li vollý kipílAl d(l"m aby frt'My
mřtí ík e i lfiblí ktřI pit-
lyU v'tfifíatl Vřm' h & f Wy-
íkf řitl uil 'ol dřiby ralA
ba n U-ntlf k liifno bn-T fo4
kily Jtkri by ja unlk rukt do
vinb mojnjrh v"! ( lívl nlolila
ttk ffifn }( rfbdajl a břjakyrn
JfHkfffi roilxifrným rrtfatAm anb
pvi)'(f in tak In til první oifil#d
id4 Ut bjli VtifcAnoti Jřti tM Ika
pítřili Um polobti rvfiř pft li
viak n-jbf)rilb' drnbu átřrkovitá
xa ta ) tam akalarul podobajíc
ii-iliofiliii kcpcA foťálillHMtvíin
cn Traviny témfř Ji ln' jfn judeii
druh kt-r ý 14!ný ítvernoJí-o fpo-
llrá
To phtl o jxilom podél dř4by od
brtfiíce Nťbraky a! ku hranici I li
bo inolfio víik le nati& a v jiných
mUtrch toho alátu b pM ?x
Maho je Ul hornatá kra ina mlaty
na horách j-"t puda lebký dořervena
pfm-k traviny til jou tam ví4coo-
Ntl
Obyvatelů jft v obou třeli "tátech
udrui řídco a totiž ve Wyomingu na
roi loze 97K)0 Stverefnlch mil 60705
obyvateli a v Idaho na 81800 řtver
rofltch 81385 obyvatelO dle utaťifti-
ky a roku 18U0 Divuo Jeat kterak
národ ten žije v třeli aiicboparech
vřtíinř obyvatelA tamních víak au
iokvtuií výživu dráhy an domácí
tvlřata vyhlížela bfdnř jen k5že a
kotili a tu a tam nřjaká kontra ležela
ohlodaná Hiiad od vlkfl kterýchž je
tam hojno-t
Koocénč jíme ne ocitli na hranici
Oregono a tnflj opolečník ařa: býti
neirpřlivýmkdyž opřtfpatřil hory a
obrovnkó áŽlabiny a pravil: "U vfiech
rohatých což to lepil nebude vldyť
mnř t toho již hlava bolí 1" Povídám
mu na to: "Jen buď trpělivým v
krátkOHli KpalMuiu polohu krásnou"
Na to ite utiAil Za malou chvi!
vlak vyjel z úžlabin a vyHokých hor
na kráHnou jen málo vlnitou polohu
a tu začal ni libovali že přec jednou
třm "kalám piiHtiuám a roklím bude
konec Na to odložil klobouk a hla
vy otevřel okno a šíral do vřech
možných končin tamčjĚÍ polohy na
řež mu vítr překazí jeho milý po
hled totiž nav I mu plnou tvář pinku
který je tam tak lebky že vítr n nim
vřje jako ho anlhern Na to zavřel
hhitř okio protřel ni oři a naadiv
řfrák na hlavu uvelebil no lépe
křeHle a nřjakou chvíli HetlI zadu
mán až konečně usnul Vítr vál jako
nbčnily a písek řlebal notní do oken
vlaku tak že cettujfcí bylí v mató
chvili jako mlynářilí posypáni pra
chein Nechal jtern jej malou chvíli
jefitř apáti nežli Rpatříme prkenné
hradby podři dráhy kteréž chrání
koleje před "pountou plaku Na to
pravím: "Viitávej a nyní pečlivř po
hleď do přírody" UrM viíemožiii
zrak do okna ja zvídavým opatřili
plukové távřjí o kterýchl jnem ho
byl dříve upravil a ikutcčcř ianul
nad lim kdyi apatřil leželi třaad při
plotech dráhy távřje plaku 10 aí 20
stop vyaoké Uplynuly as dvě ho
diny nežli poé ala býti poloha opřt
ménř kopčitá nace! jnine nn octli u
veletoku f-ky Columbia lam ne
bylo lze tři opatřili pudu lepáí ne
dříve a jen ní kohk tuctu indiánských
'Kli k ll rudoli f mtft4va]f
ft#)íi# lovaffi ryb art ti§ tonfn
hli jI pomtalitl rib ři ldhí
Iřan ft-hy ('ultiřfibh v títmtv
ott fcop tkály t rta tUuM v
SV%hinnunt J'í vlml bk4 írri4
íit4 pVI l4bhorff a ařl mil
řnl p4dn řky Hftfc# ďi řky Oiltm
j imřrprn t Pofilifi In ňl h%
Uj bory v ktorýrh vlil
t# rořlUn l
TMI dn aa!v naí příroda fi4frt
inilt wy v#npJSf( í bvlnkr&4fi4
tifl v# vlrti fi4Mý přavřit
í(k 1 ft-t b míl r aib# ídi
#n a dytaft4 pilní na tWb tr
ni h konl juni pr4ri ISyl pl)
vřni d a tnt toulill j ak to lp'-
htiktt tik 11 po JM! nápoji V
"in okmliki o(4 konduktr : u'itt
%n I!1 a my br ivl v4 vky !#
víbo db'iliio ř'zMIon( kvaj-lma
lív di Mi If íí Mintt nía umou
tthifi viář-n l4ř tt%t-t Jm
valnýru krokrm nbírili do mU
Míní o rrilnd j kfiUťfií vřlrti
poutávej západní 4t J VřoubfBi
pobořím vyokýml ílíhiyml ato
my i ktarýibl zírali kr4né domy
♦Ak h viorl Střadrm tuřta proté
ká íi'4 řrka Willmtt'f o které]
au probánl ptrolodř a lodice a mřato
Jr vclíii! livým Obyvatelů čitá i'
385
Zkiitlc tu nyní
N ! 4l ai '4(1 a Wt dll 4m to
m-mor krfnl fitni ab pllrnl lr Kln(' Mcif
llfturrf fiii aotif lurtlMAm kli a nmftrnY
► Jl irn'a boii(ioill aix-b p
iti Tři'!'! ehlipkut hl-rt¥)i hn btlí
lim přv#fn Ukcra a )lto nl yíním dmhull r
ehiénn a tp'aKo pomlrarsnl kit lli na
iioíu na nsli Tflotia a plentdn aml
jak doliroa 'f 1 )t Ijhft na ikonlka oUrma
n ítKxlm Co lékárníka lllnui Vrlk
ita ta í al W) (í
(ZA8LXNO)
jtrtncř( pojiiCujte t tami!
Partnera Uníon Iimurance Co v
(Jrand Inland Neb jeat nyní íáko-
nitř oprávnřna pojiAťovat obilí na
poli proti ákodám ppuobeným kru
pobitím a její zpunob ' pojinťovánl
jent riániedující: Když by si nřkdo
dal k př poj i ulit 80 akru obilí do
lítané když by úroda tato krupobitím
uničena byla za každý akr $5 v cel
ku tedy 300 dolaru t čehož platí
polecnoHti 6 proc na prémii to jewt
118 1 1-300 Když by veékeró po
lečnoHli Hplacenó prémie ku kryti
veškerých krupobitím HpuHobených
řkod nepOHtačovaly zavazují ho čle
nové přijmouti takové procťctojaké
by na nř dle kolektovaných prémií
připadalo Když by vřak ztráty byly
menňí než veftkeró přínpřvky členu
bude přebytek člennm navrácen
ČlenHlvo pojiŇtřné proti Akodám
Hp&Hobeným krupobitím volí ni uvé
delegáty kteří ne Hojdou každý rok
v rnČKÍci říjnu HoučaNnř a ředitelem
RpolečooHti a zjiiítivfti) veikeró Škody
a přÍHpřvky oznámí víe řádné oxtat
ním čleuflm Farroea Union InHur
ance Co začala pojinťovat proti ško
dám obnřm rpunobeným v roco 1880
a zaplatila vždy poctivé veAkeré Ško
dy Od roku 1888 zaplatili její čle
nové pouze jednou plnou prémii a
OHtatní leta vždy ménČ než co ho
platit uvolili
Ačkoliv nřkteré kapitalistické opu
lečnoHti a níkolík státních uřadníku
namáhalo ne apolečnoHt naíi očeruo
váním její zprávy zničit přentála ta
to veškeré tyto nájezdy vítězné a
dnea jent ncjlacinéjáí a nejpolehli
vřjíí pojiifovacl Np4)lečaoHti v Ne
brance — A jak e osvřdčila v dona
vadníra svém pnaobenf tak oavřdčí
ho i v pojiáťovánf proti krupobití
Kdo chce mít tudíž rvou úrodu
bezpečné pojiAtřnou neebf ni ji po
ii"ll u této apnlečnoHti která nepra
cuje pro žádný zisk nýbrž pro užitek
výeh členft jaouo čisté farmerskou
vzájemné pojiíCovacI npfdečnoatí
Kdo by si přál bližSIho vysvřtlení
nechť dopíňe nlžepodepsaným
P J Taplk člen řed
Cn-t Rab
W 1 Vilard aec
f Oran4 UUnd Kab
00 MSICHJOPISOVATEIO
tlf rmilnm Nb (Mni ř lifc ?
Hfd4m ki atolu byřfi poUI tn va
řJnoatl ai h oulL4 a v H „ K-
torytfrn a émN itlolanl tpolka
ví UUvariko Nemohlo by Ji J býti
ftvl UvUhft apolkd při Vwbac4
lobřn t bSfři v Amrlc nl po
l-k tikový nb by příwl přo kal
tlth'i fanhn I íak klř by #
ťdio njali aby pol-k tn 4UI
vftj mohl vykonat m jíl
Uvno patr4Ujf a to jt aitnar
Ml4!nf KM II kdo by Uto vM
ehtřl n po línali do iM vidli by
I by ttk přovl v krmích k vyl
ifinti i dokonaUjlImu poatvnf v
apotf řanakéfft livot4 a tím by ta
vm řaaký ř4ro na stupen ad by
líkl aob4 t I4f tj v oífh f l
lid národ t kiřř Jk f!4 aí#-
poft ld jatl na Jiftdo mylí I
Cfíí jo zpoz lílf ftaVdom4b I
Tedy nvfn prou by l+eh nemohl
pokrafotati jk na venkov tak i v
mřatl a zdali a4m oto nemul a!
zlákali duvlrtt a jiných tak aoft
ml4laj která dorftt4 a chopí
ťch pfllriitoatf které jí takřka
kla-l'ii do ceatf a nčiní m co
molné k zachov4nt ('whhm jejich
poklad hiatorieký na který ae činí
takové útoky neodolatelné a právé
proto muaíme hledřti k vřci kterou
by sfl daly KÍecky vady napravili v
čeakém Roeíaliamu a vSe co jil do
brým jeat zlepšili
Nule podívejme se na spolky
podporující jsou li založeny na do
brýeh základech Vykonají mnoho
dobra pro své přívrlence v čas bí
dy nemoci smrti atd a jtn nutnost
vedla k jejich vzniku a jich exi
stenci
1'ončvad! nastala doba kdy Člo
věka nejvřtSt nepřítel jest človřk
a človéčenstvo se dělí na dvě tří
dy totiž věda a neuvřdomřlost
musí se nřco podobného činiti aby
se ony strany co nejvíce udržovaly
v rovnováze neb jedna strana by
míla výhodu nad druhou tak jako
má kapitál výhodu nad prací
Tedy podejme pomocné ruky ku
věci této a zbudujme spolek i uče-
liste na silných základech a ze
zdravého "materiálu" pro vzdělání
české mládeže v jazycích nejužiteé
nčjSIch a vypomáhání jim v čase
nemajetnosti čím by se povzbuzo
val úmysl vzdělávací Nedá se
očekávati že by strana která má
výhodu nad jinou by dala na sebe
čekali ale chceli neuvědomčlost
státi v rovnováze ho svým odpůr
cem musí si pospíšiti
Kdyby našinci na místo scházeni
se k sudu s pivem se scházeli do
besed vzdělávacích dali přednost
přednáSkám jednajícím o věcech
které by prospěly mnohému osad
niku velmi nežli opici a ony pe
nlze dali k účelu zdravějšímu
možná že ly CeSi nysí tolik ne
zkusili od všelikého šupáka Za
jedno by se dovedli bránit a za
druhé neměl by nikdo žádných pří
čin k poličkovánf Uzavírám v
naději že nejsem nám v onom sou
hlase Na zdar
Jos Křikač
WaliOO Neb— Ct redakcel Mu
sím vám sdélit že 21 května a 12
června bude opět poloviční cesta do
Oklahomy a Kansasu Bude to stát
asi 11100 i Lincoln do Ilennessey a
zpět Od nás se jich tam též hodlá
několik podívat Jak vám známo
bylo tam letos t jara velké sucho a
větry ale nyní tam hezky namoklo
tak to opět vyhlíží lépe Kdo by se
tam hodlal podívat nechť mne do
pfíe — Musím vám též sdělit že
před několika týdny náá nejmensí
hoSik 5 roka starý onemocněl na
Sarlach a dyfterii Měli jsme nej
lepšího lékaře ve Wahoo a on pravil
žo mu již ládné pomoct není Tož
poslali jsme pro 9r Malocha do
Prahy a kdy! přijel kroutil nad ním
hlavou neb noo před tím hoch ji!
umíral an byl jil relý studený Lékař
pravil že kdyby jej byl viděl aspoň
den před tím a tři myslil že jest jil
pozdě leč přece hned mu dal celou
lahvllkii antHotlntf pod Mi i po
4 hodiny pranovil aby mu nňnil
dýfibání moíflým eol mi podf ifi
rhlpf pol pozdravoval jn
I ro4b atylal a m Iři dni "!
Ohiu hftitl Jaliko! mfto4 dll po
Í4fU lift ohlď lifiori llřalí řě tol
m4ll jm n nJ vslkon síiroat a opít
ry hl poatali jam pfo Iřrt Malo ha
k(rý nařídil r4m t a ro rblap i
vytřlkovt eol m píln4 yt H
dni řinili a abirh i tffi mn ' hov li
nyní at tytl dr4v z ttof
m4m dekovali ja hru Milofhovi
ktřéhoJ kaMrni k I 1 by pomorl
Mkřk4 potřelíovaíeo řijtřl#j of
jforuřtijpm řl áelou
II A 1 isber
Ono nlói
llfehnf zir-xJiy thutAf J % thť
nfch příčin oaUhll lialotu
k rovni
hUvní podstata Ilvot4 která jrdml
mál chráníti tlbí o4 vr(kr4
IlttftlOOl
Hkuirtni zkowtka víc nel lOoktá
áhUittU le
DraPotra Hoboko
vvžiatl krev a ftUÚ irUmmA
tUm) ZÍl4Lri£ťI)lSl!(í:t ZÍIT!'
nOLKMTI II La T I C IIOItOHV J4Tllt
IIMWI a IIORrK't SEMOt K Kíll
IIOIKMTI wajlrl pftrixl t KOMTKCII
HOIEHTI f ZÍIE( II ZÍVIt IT TVA
ItV KK(m%%t I 'O UIIV a vhny
lilOKOHT tinlkfljícl s nrlMé krve
a zkalrného ialtidko
Dra Petra Hoboko
jest nezbytný domácí protře!ck Nc
ni to žádny lkírnický lék nýbrl pro
dává se pouze jednateli zvláSte k to
mu určenými Ncní-li žádného jedna
tele vc vaSem míst? piíte pol adresou
DR PETER PAHRNEY
112-114 t Hoyaa Aftau CMICIC0 ILL
VE SCHUYLER NEB
itkr doutník Ař Tjrábl
itUÍIoI drah Co dmtsl-
k ivauoh riva Beo-
Uaa
M Votava
obehodolk a nábytkam a
Ittlf pohrobnlk řruDk
Cbraatll obcbodvcdoaol
41 ri
M Gnba
l—if pravotk a notář
41m6
veřejný notíiř
VE WILBER Nko
V4hn uráaa noUřika jtmn itířené badoa
privBi TyMznv PeBlaa na poaamak píjíoja
aa velmi aUk úroky a na výhodn apuur la
itapaja nlkoUk apoUbUvych pojutujlolch a yht
Hlavntob apoliínoaU DlouhoUtá tkntanoat
tomto oboro tabaxpan] řidn vyMaoni obobod
lama avěrBho Knpa]aUt-U nab prodavaU
blH aa a nf
IVie jo nepřcclóí
Př-a 15000 Irotovafki prodáno Zhotovujam
Ui óilný vbr tantoorl drtlía knknHca řaaa
k plonln pil a atMa ko aUovánf aana
Zvláltnt araky rtlnikom Pikny 84 atránkový
f®ři'a
VhIiíIoit cnnami
réVkHiul xdnrnia
WIN0SA MFG CO W1XOX4 MISS
Il-T4(#ill3
Vyliojil jHClll
tnnnlm mi l naiib ktr ao vzdali nmlť'lo na
iiiofu nwlrnvcnt ťoílola kolek i pHWilřte
o Za ohnila hojttn Klarma a kdo niuio platit
ti iniiin V iípIiiiImH RlfMKnutn rvivllfr
ni Zl lo inilo mlHta ua VTavillovául 1'itto
íaky Alrw:
A WllUMAW
TWO HIVEKS WIS
PRESERVATINL
Uznaně neJlepSi olej k ndrženl dřeva
Voiar ▼ otoriKlř irrhy tUnloly f-Vy
noaty prthy aid m-hnll a ni-kui potfou-ll
aaok-jrni 1'KFJiFRVATISE
ItTurnfky nmJi nťm Mlné v!l ovocní
B ttlnn iromy lialiia fr-rvy mrvtiw iJ
OnWfilepoUSIt riiltina:
Milwaiiaoe f doJ PrescniEí Company
801 3rd St Mllwaukw Wl
Dosvd'ent zalltme na poiddínt
Aflresáf Cesiích oHon
XI li 1
5 '4r~2