Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 22, 1895, Weekly Edtions, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Jí rmif (In Yřllnlmi( Parku KMm ImiIIm lilu ks alulhAm I Chtflxiftl f(tkniH4 letními pf
pfoéjt divadlo Jal aljí m i„H by Jif řU(„„„„ ke v itmltM
f#SU 4 ' r! mKí kI Jf
Iři4h ř'iaffJf aa if stulíku
Nfěekall Jm dlouho Jrdf M# MIJÍ m kity lkrd u tlU'
Allon's Lung Balsam
kasof záčkrt modrý l(a$ol
M thWř tírrky ttfftr ImI 11 llrril nnlnliy — — aas=T
N-IMt(iJ 14 Im4 ikJli Útky-V Mk4rn4 h a- '' - a ♦ I lUr
Tfa-M ilw nll Prjlífi ly N4r J Mho lutrta i křVmíltfi h if#t I li pna-l 1 H am tu
Vtfrrt tkrr Vjkaioval tthti ři-í"J'řl(n)llHj !MIftiít Vti la pi t ih tri rf fllřler t-A othr#t
f i
gramt nniffnA FurtUny O MM Mmi hrj a pili Z iltrn imďi! Jm I liflill tríui4 „ j n í
di péntf Menýh Mi I Usy a tjř I 4 jkí bublání NiMlíín mt fcvfty ve II i I iM t pít
gysr la#ln v a holin ráno trnh I t r n do Jfrnn Jnl vín a b íM pfl I II wttJ i ftittii a j#
liof#j!l pánvi Diner a iioi h M l"' Wim vodou a hd H ir4lmk
a J _ i A t ě 1 m á S a l
t říotiu a nufty ♦jimi nu jíi i (n a tinhř „ „4 fHl
MATÍCIM s r
1
4 í
'1
i
-1 i
i
- f
?!
1
'3
- i
i f f
i
I
~-# I
!
!
mfra iitaia niw 11 n
1 ti 11 1 1
řiřiuí M4fa j-ifí }M I ( ilU Ík4lmff nMánir a kliif řf ft t
l#Ltwfjř Ař( yi rt 10
mi
Nf fl Jliftf iii nířt a řor#
aly t Yi-lliwMofikím řkw ka
ioala híafířia lo rfaiotho na
Haimnflv fíklaJ aifMavIdi
tfo(cř(?h Kj(rS fr lni- tt4a
tii Yllnwlikt1li 'líl i-
horké i4rr mail mí troloiu
im( a It ti k tNtřfliM armakéniK
_
rjchkji Vpjilnl Jloy naolfujl ' l'ft '"'r'l """rn a a imva
f hrku liorkon vkIom a urjitajf mt ín " 'lřrhij iJmi al lí-DrAcho-l
nsnUté i-irt IpÍII i!oi lH řt-
rta-l Hrch iemkj hyy vimIh!
líají yrho4ny
Pinta Yallowílonktcb KTifft
tíli-ny lou na] blalina mof al
twiv£inw I
ra 9200 m ft tlak valchu U tam
„ ~-
krovnfjif nellí of2in4rh# tk íe
voda TRojMfKl! Ycllowatunikýcb
vaH jil a ti-ploty i-í t3 t C
Proululý Kxci-Uior jn2 vrhal va
řlcívodudo výio ani 00 metrQ ne
pracuje jil po cíkolik let 1'oNlediit
jho erupce aatnatneo4ua jenl roku
1800 Ale trvala ]tn na krátko
Výbuchy před tím akoncony byly r
1888 Jícen Kx!ioru podob& e
jeieru tmavým axurem vyplněnému
Horké páry zakrývají rotlehlý jeho
povrch Jen chvilemi kdyl větřík
tavane ukáže bb £irá jeho pláň
vroubená křemičitými uatenioami
Okraj jejich vypíná ne nad hladinu
vřelá vody ani pět metro Mnohá
áidia a války které přltiS blízko po
letovaly nad vroucím jezerem za
liva e v ním uvařily Naata mrtvol
toho hmyzu povaluje ae tam na po
kraji kráteru Dále o 1 nč-bo avedá
ae stráň borem porostlá OJvíký
klid ruíí tam aykot vřelé vody
Dtuhým vřelým jezerem v ualejíl
páni jeat Priamatic lake v nřmž
odrážejí ee papraky tlunecní jako v
hranolu vykouzlajíce na vňech a tra
nách dubové barvy I toto vařící
jezero jest asi tak veliké jako Exel
aior Při ceatí1 jíl k horní pánví ae
ubíráme zejí a nitra zemakého krá
tery každým krokem Některé a
nich mají tvary kalicho a kvčlfi —
Vérníji nemohly býtt modelovány
ani rukou lidakou Skvělý jeat jíceu
geyaeru sváného Arttojiaia ale nád
hernžji chvěje ae a září blankytná
voda ve vřídle jel alove Morning
glory Vak nazývá ae avlačec a
nimi řečený geyaer velikou iuá po
dobu Po dvouhodinné jízdo eaatavuje
vfic před hotelem poataveným na
pokraji pánve Aai 40 gyaera bou
ří tam střídavě každou chvíli Mezi
nimi jeat i proalulý Giant geyaer
Celá pánvv (2250 ra) obiitoupena
jeat černým ieem Nevíme kam
dříve zaměřili Nahuře dole v
právo v Ievo váude vznáátsjí ae do
výSe vytryakló proudy vřelé vodjr a
třeakotem lámou ae na pokraji krá
terfl
Na rychlo atírárae a o lévu prach
a zaboéujeme nejdříve k Starému
Véroému 0!d Failfal jeat jeho
pravé jméno Se avým uměním ne
děli on nikdy drahotu zvědavého
ciaioov nikdy nezklame v naději
e 1 1 1 1 i 1 1
mwm fjMf !fMiiijf i-iinm
I I
ar a JJ Mjf Jlmf
hrii ( Ua a f rf m t #n lihil-klKi
1
Jlrnu rnlif !'k tjrl-tl Jt mm 1
a)at a ImMAnf
"" mi-#jir-b tfi-b a
' "
hřktř VI4I n ohIíi Ol
I w'1 Nj''f' -fkd
JlM NťlAnM
a t 4 a
JtS v drlífcb (4k4J
imtM#wyiir m ji jimu 11
ffn4cl M' Kr4"r 1010 KJf"řM
J""M v - hi-bku
r " v'1'1 m"n'
~rm ri ' "
Jn nen4hU jako koruna llouhé-
b mrany PloítřWho Cira
w„r„ rtKr jitinuo
ulunce jakomřtlý aflr neb akvama
rin a ř-lé -áry npčíné draly g jelnául tak iťli lakílio jako podi
hlubiny na povrch liché hladiny vuhoduího
V totu víSak r&Kcm aadunMa ifidn Jťro Yellowittoonkó fnt nni t&k
I '
s:i 1 1:1 1 -i J m4 358 itvrnčních k lom trft Hlu
a hl vychrlil m za broaneko aykotu ia íi_ i: 11 ' í
jil vychrlil ae za hnaného aykot
aloup vřelé vody aii třicet metro
vyaoký Vedlejii vodotrysky do
stoupil výSt) aai aedtudt-aát tuttrft
Hlavní výbuch trval jen aai dvacet
minut načež aloup vodní táhle opa
dával aŽ jen do nepatrné výře v ka
skádách a vrhal a do jícnu vrawl
Na dobro vřak ae utiiuje teprve p
dvanácti hodinách
Impoaantní jou také výbuchy
geyaeru jenž alové Giant t j Obr
Sloup vodní jím vyvrhovaný doatu
puje výšky aai 75 melrft Erupce
trvá pfildruhé hodiny a opakuje ae
kaidýcb 0 dní
Svým kotlovým tvarem zajímá
vý jest Puuch bowl
Květena jel na pokraji athného
boru tam bují ve mnohých rodech i
druzích ahoduje ae s florou naiíích
krajfl Na květech řebríckĎ jeatřáb
nlkl okoliěnatých rostlin ubíral
jaem alrangalie Iřptury nu kako
atecb lučních volucelly Pitvorné
defiky (TamiM) hopkovaly i tam v
úžaaníra innožatví a jako králíci
držely ae 8'ájO v nichž vojnaká po
sádka přechovává také záoty ovaa
Vojíni jaou tam ležením jenom za
seaony
S výikumy nejpřednějáích geyae
ru horní páove l3 li jme hotovi
když avon svolával haty ke druhé
ani lani Po polednách byla ua
stoupeim zpáteční ceata do bo'elu o
Fontány
Pěkná pohoda provází ná i čtvrtý
den oaíí okružní ceaty Yellowaton
akým parkem Ranní chlad činí
nám kotouče prachu je! ae při voze
zvedají trochu sneaitejnějílmi nežli
bude za parného poledne Z počát
ku jedeme kus poceatě včerejAÍ Po
tom odbočuje povoz na právo Jedle
amrky borovice a jaloveo ohraničují
vozovou cistu
Nedaleko Lne Sur geyaer opu
žtěn od soudruhu aamojediný v tom
kraji soptí a na chvíli náa k aobě
při poutává Hnědé mraky nad ním
aplývající dodávají okolí pochmur
ného rázu
Mi4I4 t hml lilma Vl-
h(lW4lf„f)f ftl 1 iij mtu u i
hifi moirH j-f i U a h nf iniilm
1 _# _
I i fftřjVté
Mtt i trr fk ik4il ! lil
LiuMiviid J j m„ jfjut
„UfA I 71 I(„ troveal
jtlitnA okutím f ř a iMiní k)
rlifik inmnplil llť1(rli
! iora)'otf li a f!itfftki(( K a
l l(ij-f?) k jUilfA po Ji fn
Kutlnř i ni) r(iinitié rflaursn
' U K6l 1601I aby i ktn uk4ial
É i
j t Mnim hkrjí kuMtitln
K-)ru lifml ck1 klokotcoi
iMMt ohram řky Uil vnaiiJto
„ Jfí„ 2ívlu jurrulhn
tjUhij cljtHÍIo ialruha
m4nMtfm irllc oa ono tra
nu „noř„Jw uWbou k fU lo
Ui ně gPyMrofí 'Mtiil roijl
un trul tvtlrlíl a aiýuh Atrtb
ikřn oImIi olítí otnvy a
mlíkřtn bjb vHm m Jeho livotií 8
{uútwm olvrarfm iioii !
I 1 : 1 1 1 1 1
boké jeho zálivy činí Jeho pobřeží
tak dlouhým (160 km) Že by bylo
třeba aí čtyrycíti hodin ÍUaii nežli
by ae jezero obealo Největáí prfl
rnér jeho měří nai sedm hodin čerty
Ctjry veliké jeho cholwty propůjču
jí Yellowatonakému jeeru podobu
rukv a nattženími třmi irii a
£?to
J'lJ%l """'I" BIVUHCIII
vrhla ae do propaati a pádila stíaně
ným korytem věhlaaného kaňonu
Yellowatonakého
Noví ífHký p(Mlnik
První čeakuu tabáčnickou dílnu v
Americe založil známý krajan h J
Paldii v Elgin Iowaa vyrábí výbor
nó kuřlavé tabáky Prozatím má v
trhu na nudliíky krájený tabák po
apfitobu rakouakéiu zvaný 'Koruna'
kterýž prolává ae v malém tříunco
vý pakltk za 5 centň Je to nejlaci
nějaí a nejlpří tabák toho druhu v
trhu Potom drolený tabák pod jme
nem "Paldďii Oranulatel'' jenž vy
niká kráanou voní k lahodnou jem
nou chutí Mimo to prodává lacino
na nudličky krájené neb celé odpad
ky od doutníka (cigár clipping) Až
doaud museli jame podporovali zá
vody cizon4rodní proto věnujme
nyní poiporu podniku čeakému
Hlaame a váude po 1'aldových ta
bákách Čeítl páni obchodníci zaiiaté
víude Je obje-loajl a jinonárodní
učiní totéž k vůli evjm odkupníkftm
ijr uuuu u nu mmni rnecnc není
zftvofJQ Cecby podporovaného Ikz
vybornjch 1'aMových talúkft
Ceny
Work$ Jilffin fotea T49m3-1 1 m
Ujrrhlé vlaky do Chicaga
ii i # ru __!
wiiiaiiaiK-iiicao iTiuaini rycmik
n dráze Chicago & Northweatern
vyjuoi uenne umany 645 odpo
ledne přijížděje do Chicaga v 845
přlítíuo rána "Nortbweatern vlak
b Seal" vyjíždí a Omany denné ve 4
hod odpoledne a přijíždí do Chicaga
v 8 15 pílatl ráno Oba vlaky jaoa
oo nejpohodlněji zařízen) obaabujl
Wagnerovy a Pullmanovy apací vozy
jídelní vozy jakož i vozy pohovkové
Píaárra k pro dávání Katko
OKO P WEST
1
ve velkém jiné podrobnosti i vzvrkv " T aoMvt d
„ „iniUch" utipů rL:rrr"i:
pol adreaou: (irmt Central Tobacco ! vct tu ktrtkii
I2tf) 1401 FarnamolOmahaNeb!411r
lil C IITOTKU
Office: 222 v Bce budoé
Vjícocc 563 (li 25 li Dl Si Mn
f # nu
MAffA ranil
Nejslartl a ccjztciicSjil
15 n Ií ý p rri v 11 í l
V NKIIRASCK
-lmi
VK FKKMONT NHII
"'' 1 Jim4hi4
mt rf-4„( juujaV
i-iiicic a ioii:Zai
Oamnat rtr
I)r Jos Simocok
W tt a ranbejíč i -2-
VE WILBER NEB
OráuoBr B Kub Ue4lcl Oott Chte'i
Ordlnajn T Wahaovl Ukární Wllbr
lnliloď-Dsl
Vkry oioroty Juko I rlilranrlcki c -
raa Ifl m modxralm m D-Iiiél aznaným
llbia Krajnoi a odLblch Mlat molioa
l radil vi doplMm 71-1 m
Dr E HolOTtclóner
ČESKY LÉKAŘ
dfBre aa rohu 16 a lleward ul rtlirav
:'aBlockf éísdTeH210
OMAHA NEBB
Ctm telefonu 143M
V ultraA k nalatent nd 10 do 19 ráno od t~ i
"dpoL od T— 8 veťř
Obydlí v čísle 1619 Center ulice
Telefon v obvdlí 1674
Laciné
zavodňování
Mnlltl Tjrdálll Ul-éli
25
z akru ročně
ZAKUÍKNO
Toto ]m( Jodlad inml
VJ fJ
ánl v maltn
votlní trkai (Rife Ham)
Ulnoh podmlnak I1IuUhi kaUl od
Itife' Iljdraulle Engine Mfír ('
HTl-m BOASOIt TA
MaJ v -
flaY8llVltO UinallU ?
Jeat II ano neor omeňte ruititviii u
prostřed Prahy u starého známťho
J OxiciráĎk:a
lasa jii 13 ul
který tni pro vás vid nejlcpíl Omakí
Akt importované kořalky 1 vína viebó
druhu Jakož I dobré doutníky
MM tmportmaná jfrántká
j(jlui4 talío druh t mJu
Zatavte ae o mné a přeivědíte se _"" ~~
tu
A i
I - ' W" SMS)
Orába
S DODOVKQfFIDI Ml '
1)0 TKXAM
1 M
a A
VOLNřl POIIOVKUVK VOZY
NJbpí dráha do víe h mlat
Inm MimUn úzomi Ua
Nrtlka a naTb boaieřakf m pubřeli
Jde pMmo do
I mi M M
Mís Ft Wcrth nillstcrab {
Balton Tajlor OainerrlUo
lockhárt Zld&rlottď Caalíaicos
LaOraro rontco Afr&r&do
HOUSTOH GALVESTOH AUSTIN
k SAN ANTONIO
Kopte si přeplařDl Hstfy
00 ANEBO Z ČECH
ZA rVKTIf:WftjrAí CEN V
— OD —
TT IIAVlSr-lCY
mimino přeplavního jednatele t
$58
as Chlonua ttu Irahy a nazpět
imy a naspot
íí:]$3125
7 Prahy d Chlrano
riisnft
Z l-Uku "
7 Kutní llorr
7 1'ardubio
Ido ehoa tídill co dlli Jízda do niktaro-
lio ctiUU m Obloacam pHputt )Izdu4 % tobo
mlíU do Otilcaff _______
POJIŠTĚNÍ PltOTI OHNI
za nejlevnějSí poplatek
Pbirna oUvrua v aodlU od 8 do II a roo
Um p4ioolt _f j Havelka
lioomNoSi m K Van Jiuren iU
Chloatro Ill
tak Bhori k Mlehlgiia Bonthan i
a a Depot a m
' 1
Qo Saundars a okolních okresů i
Kolnídjuoá pfJ aflnltl pAjtko aa rrmi
uu-D [xMMíirujř na nejlevnsjtt motnd trnky pojí
tltl najeUik a tpalobllvek poloťnoatl koupil
ba prodal farma přeplavní ittkj doOckaob
iMpét vjrmaiia dodlctvl va v $ anb potro
wjl il priea aoUfak draho B-nokoM aacbr f
i&réroo obriti tt na
tíLOm J KUDRNTJ
v Pavifiat Ní rodmím Babic
n WAU00 - NERU
jí
ft ajlena1 lk
proti kulit chrastit knUrrha tirtunn a
jirftiliifa-k ntiiři-iii rliřlice rárlu
Uilru-m v krku přilítám aiibtin a
pruU vmjiii nrmiKlin plic t vn uc a ť
M a prodej ve ifterh iékarnArh
1'rntl l_trA
SfTprory Pilulky iro táfra
ZA ÍJC
Iloleatl hlavy
nervosnoaf horkimf boleati
vovó jisté a rychle vylěíí
v1H'iliMi lilijici
s
í
1
4
: 4 I
'
i i