Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 22, 1895, Weekly Edtions, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ' #
r-
~r~ r u ici itJ:~4 r4 tu
I
I
ti
i
J
l
v!
Haň f ftřfjmft nrólatn
V pondlll ¥jfn# konsín )
tylMm o'ffn spolkovým rozn
dk vihlsdsni k AstavnosO fákont
o dani t přijmi vtl t jistot'
nit lim kon Jak jíl v nalb h
iprávicH t Washingtonu Jm byli
dflv pMpovědlIi proM4l#n fJý
lákon nsistivním a tím vsíkery
fiadaj dmnkrtA I# pomocí Jh
§poA Usť-lné p#níi k nhřalnnf
tál ř'f řir íhr arhodka ssfsnoff
k&itlt lýtl fklamartjml A i4
řottft vymuin J roisi Ikeni lín
ti y%Uotaj strany ř(iíiíiii k J
! hlavních cl sírany t —
pJdov4nf (otitf4 dané pM
jnrft uk aby ěfm vítíl Ixdáé Kin
J M Ě S
1 tétai tal iiiřii íiu mii ft!
idyl i4kon tn ne ústavním pro
hl4Un bjl iijit in hnfij'ťn
i lf rnlloml li lti lf fcírniíf
o'Hti nljký t#lift) i4kn
KeáUíifn 4knti f fobUlfn l#yl
J a fe4l)km ul Jk
I fn kur)l j-fi iř#m ljJfif
Bmi likon 6unlm t:Hmt
bimII o nimi í'pl4v4řit )
i hU Jh roíhfMlsjkfm t
A Bfbfl imlno'j iinjileri( our
i 8hir ktT JI j!Íolf?í jifw
i4kom hla-ivil 11 ') iiw il4n
kj o 1 il!uhoiÍi n4]rmn£hn
1 ' _ i i_ tit:i wi
Win Is th ly Hlíl romuJky vy
nftnfnii koncem minulého to!l(
% A9iu v4lky otcíik a trvé
Bfo( le roíhfxtnal t m tom ]
lépe jet chybu ntirou napravili
[ nol i n% dále dle Flkla lu !ř(vřji(
t ho chybovali
' I'robl4Scnf tikona o tlani x H
jroft jet mnohem dMcíilijífm nel
I % Ba prvý pohled no s14 itunoo nob£
i Je d&lehtřjSím Bel kterak í e k rot
bodnuli tomu dďpřno Koznudkem
tímto vyulovcma iiJa k ivrácfDÍ
kteréž i&diiý soud více fe iit-od v&H
a vflbeo k tomu ani příležitosti ne
dostane Z&dnft te trn politických
nebude taazovali o proaciií
tikona o tiřmí jil % přdu by vclř-
la io ufjvyíitm iioudem t vrácen bu
de a proto také ncbuilcme míli
řádní daně s příjmu dokud tfmia
čtvrtinami Htálft nebude odhlasována
oprava ústavy v tom ? Bmjulu aby
vládo spolkové k tomu právo dáno
bylo A dokud lak ho nt-Hlane bude
muMet vláda caAe krýti vydáni vládní
výhradně jen 1 peořzv oelnicích a vý
berčími dani vnitrcíemních Proto
také zasazena rozsudkem títuto
smrtící rána vSem nadť-jírn stoupen
cft evobedného obcbodut 2e by
í clo úplné truíeno byti mohlo
? neboť ielikol numv ze cla idynoucí
výlřikem daně 1 příjmfi dle potřeby
zvyšované nahrazeny býti nemo
hou musí i dále clo na aboží přivá
lené vybíráno býlí tak ahy vydání
vládní kryto bjli mohlo Proto také
Í nebudeme již od žádného t demo
" kratft bned tak nlyíeti Že celní před-
S loha WiUonova byla pouze prvým
krokem k dotiaíenf úplně nvubodné
t ho obchodu a nebudeme lce slyšet
opakovali tmění že do dále ještó
iníieno bti rouof an výtříku jeho
více ku krytí vydání vládního zapo
třebí není
ltozBudek tento měl by býlí Htraně
demokratické dobrou řkolou neboť
abytečně učinila e zodpovědnou za
zákon Jehož neÚHtavnont právě pro
hláíena bylakdežlo kdyby bo bvala
▼ýbradnějen vla:rI plai formy ná
rodní držela roohla te toho uvaro
vali Leů demokraté nebyli upoko
jeni jen platformou vlétni a wueli
přijmout! za ivou jedno z hlavních
záad platformy Btrany jiné v kaž
dém ohledu jí nepřátelBkécI ovíem J
cčiněno bylo j?nom proto aby blány
populima na Btrano vou doBtali
Leů plán teoto ie nezdařil a jelin-
kAm tumnlirtm IttorI I)-i roko—
J " - r
- vání o zákona tomto v kongresu
rozumně i počínal byl newyorský
aenator Hill kterýž do poslední J
chvíle zákon ten neÚMtavním prohla -
lov sl také proti přijetí Jeho ltUo
val nejfyisím loud tri nyní stáno
f lki Jlti bv4ln
Tato fhyb demokrat A stál J
ňejett pf I poldnf li Volbách liek ýeh
4ř Mu I# rárovrA stAÍ I po
kli lni národní v tiíl rti f r4v
nbjt fftf bsnkfcb 4r ďlárkft
kťrfrlil )irtk t tf -uíiii hftl
mohlo Pnf# ty aís nejsou fm
J#ň yhogsnýml ftb I př vydání
pomrné pře jr malém fjtfténo í
Jřn 1 hUviibb polt lavkfi strany
poitilití ké Dffocu rtmnt a n6iv-
t)im jt
Zajímat drbala
Cotft'4 r'Mini-UI H hK" Wro If
Ilirtcy ktrý # fnJI d"k4t U
]!' ni ii(řf B'n'n( h poiní1
t)MM ll j"lt V #'lcflí tlil Mity
třlbr vponlfi a k I k iUťi rnfl
ininiilý k v tnftř(oti h Il irioU
ktilu v 'M í{i dlutu prof 4tvm
JLtwrfftc Liuhlinmt -rfF
politického lť(Kí liNif 1 na Nrb
tcrn utiitřr(6 illifini-k' Ilir
wylio niUtk v nimi podává pádiié
důvody # proflpftdi volné rlty tří
bra pftbil mocné bicití x c-lé
imiiÍ a iiřitrlenct zlaté mčny
Vlbliopili 'y tlIU 'IftVďly jrho V)
vrátili K úúcli lomu vyzval Illinois
klub dva shora jmenovai é ány k
Veřejné debatě
Zájem o tuto otáíku jcul veliký
sešlo se tolik lidi že je prostranná
klubovní tuNlflo! ani z daleka po-
Juouli nemohla Pan Ilarvey by
prvním řečníkem a mel mluvili ho
dinu po něm prof LauhMn pn
druhé hodiny a p Ilarvey ojďt pft
hodiny Následující resoluue tvořila
text debily
"Usneseno aby 8 po jen A Sláty
okamžité zahájily volnou ražbu
slříhra v poměru 16 k 1 bez ohle
du na jednání jiných zemí"
K obhájení stanoviska v resoluci
této naznačeného pravil p llarvey
"První příčinou proč jsem ve pro
spěch neodvislého jednáni naší země
v tomto ohledu jest abychom ne
vyzuli z vlivu evropských vlád Když
naši předkové prohlásili ueodvi!ont
politickou od Kvropy učinili tak
aby se osvobodili z kastovnlho ríiko
nodárství těchto vlád které ne mo
hou zcela správně nazývali plutokra
lickýtui Držení se houževnatě fi
nanční politiky evropské znamená
echuzení lidu a ničení blahobytu ve
Spojených Státech což se rovná pří
nio poražení nás ve výbojné bitvě
Nsňi přátelé přívrženci zlata při
znávají že dvoji kov jest v pořádku
vžak musí prý být véeobecně zave
den Kde jest něčeho potřeba tam
se vždy nalezne prohtředek Evrop
ské vlády jsou v moci peněžníku a
ždímají lid tolik co se dá Několik
vyvolených vládne sněmovnami a
sděhtvá zákony pouze pro hrstku bo
háČo
Keknou-Ii přívrženci zlata že mu
síme mít ty samé peníze jnko jiné
země chceme li a nimi visti obchod
odpovíme jim že jsme vedli h Evro
pou ten nejvělSí obchod když ona
měla zlato i stříbro a my jsme ne
měli ani jedno ani druhé
NáA národ tuflže míti neodvislý
finanční synem bez ohledu na ostat
ní svět a mftžo visti obchod vzdor
lomu se všemi ostatními zeměmi
Vždyť ani nyní nevyrovnáváme bi
laňce a Evropou jinak než v kovové
měně a to pouze dle její ceny na
váhu
Co my chceme jest dvojí kov dle
čistě vědecké soustavy a sice:
1 Svobodnou ražbu stříbra i zlata
a tyto kovy aby tvořily jediný záko
nitý platební pioslředek
2 Stříbrný dollar obsahující 37
gránu čistého stříbra aby byl zákon
nitou jednotkou a zlato aby se razilo
dle poměru který by re ca od řasu
měnil dle potřeby jak by nase ob
chodní poměry jinými zeměmi vy-
1 žadovaty
8 IWi ralené 1 oon koA aby
byly zákofiíiým prost Mkurn platab
ním k placní vleeh dlubft
1 iMulnlk aby m1 právo platit
rifu hyř jsím neb druhým kovsm
dis vé libosti Jtk ttMI to fteJKpa
h lí ktsfélto pr4vn by mU I f I li
fk vyplácení i# sv4 lálohy
Minrovoy Jon nyní otavřeny ns
hmntÁ rlbí zlata a vibsti tn
to kov klrý řspro-14 k nml#-
km priJMjvým (fiom )-
ioI4i ď mincovny aby # t fího
nuly p#nln
Tu mé plttílii t o střllri přs'1 ři
iTi vltk flvcsfrt I I fintnchl
řodlohy přijité tohoto roku byly
mincovny tomuto sovu wmtreny
Itf nyní jt 4o'n lib amřls
ciý a promyslový vd nepstrního
obiixťi J)l vtáVla spotřt btij(ířfl4
vá dll popfávb rutáv po
ilt& jest nehmn4 po stříhřs má
♦ Jik úk ihtt vtmířsré HtMhro
jst nyní puté lUIÍ wřn U
tsm proto pfsillélii rychlému stoupá
ni a klesání My ihrm# aby
sířlbrii melu ly samé výhody Jko
zlato Vráctnfm stříbru Jfbo dři
víjU b j rav musela by ten Jeho
vystoupit! proti zlatu Cheemm-plf
aby byl stMbrn dolar jedničkou
na4l mny jako před rokem 1873
Tak by míl dolar cnu dolaru a kov
tento by mohl být pro kaMého ralen
na tenUe Nikdo by za určité
množství nsvzsl méně nel dolar
poněvadž by si t něho mohl nechat
dolar razit 'laté penlie by měly
cenu určitého množství stříbrných
jiduiček jako za zánonfi před r
1873 Stříbro jsou peníze chudých
zlato peníze bohatých Naso vláda
měla být vládou pro lid a proto měla
dávat přednost penězům lidu Za
bývalého zákona byly zlaté peníze
dvakrát znovu raženv dl nového
pniěru k stříbru když toho ob
chodní poměry s Evropou vyžado
valy a sice v r 1834 a 1837 Nas
ntenvA nikdv neměnili stříbrnou
jednotku oni neměli dvojí tníryl
Ptnízebobáčft byly znovu raženy
když se poměr změnil Tento zákon
chceme aby byl znovu přijat My
nechceme dovolili žádným jedno
tlivcům předpisovat vládě jakou má
mil zákonnitou měnu
Pakli nastane nerovnost v hodno
lé dvou kovfi přirozeně povstane
větší poptávka po lacinějším kovu
Touto zvýšenou poptávkou vystou
pne opět cena jeho a rovnováha jest
znovu zavedena Když vSak má vě
řitel právo určovali jaký kov se má
používat v placení volí přirozeně
dražší kovrovuováha jest porušena a
propad' mezi obérna kovy ae stále
rozšiřuje Kdežto naopak když
dlužník má na výběr kolísá cena
obou kovft jen velmi málo kolem
hodnoty průměrné a oba kovy udržu
jí rovnováhu Sobeckými snahami
puzen znehodnotil kongres americký
stříbro v době když byly hlavním
zákonitým prostředkem platebním
papírové peníze
Stříbro tehdy mělo malé ažio nad
zlato však přijetím darebáckčho
zákona vyloučeno stříbro s minco
ven vyjma k ražení trade — dolaru
jež byly určeny k vývozu do činy
však zákon s 1870 i toto ražeuí za
stavil vloživ ražení těchto peněz do
libovůle tajemníka pokladny Stří
bro jsouo od té doby měřeno zla
tem počalo klesat v ceně a kletá
stále
Následkem Líland Allisonovy před
lohy v r 1878 počali věřitelé vymá
hali placení zlatem vylučujíce kaž
dou jinou měnu Stříbro předalo
být penězy PruŽnostpftsobená oscil
tací dvojího kovu zmizela Poptávka
po zlatě rostla úžasně Ze přerostla
zásobu a nebylo ničeho jiného čím
by se schodek mohl nahradili Vě
řitelovó chtěli nejdražši kov k če
muž jím zákon právo propůjčoval
Muselo ae platit zlatem a dlužníci
museli jít prou tam kde bylo to 1879 se nalézající kteréž dostou
jest do Anglie Tak se stalo Ze nyní pilo v roce 1804 až 285 (za 100 dol
k dloftlio vydfll t rssi-rvřii ia
soby ilaia? AI ! t tfsrpátm t
potom? K Io na lylo May o-ipom
)#it atHhřti ftpíž Jsh'i hodnotil II
I irotl tlatit odoU# vlsrhny
fsknfty Jřl líni fiMoiihla' vtT(
:#ir#řr t soniíl fiaisrn ia ryritis
vk Isn m!fif % lim poptávka po
ilili hnsd imstiíí stříbra slotipn v
esn a rovnováha btd uH v'
lena
Kdii moná vláda Jako rtpoJi ní b
Htátft ?ekn l is Jest #lji4 vfm#i
ň stříbra k I iltti ta itA } ciovk
va Francii malíci stříbro fibit
ho laclřiljívijma poidatok i výmí
řin tisl by taft dostal v HHJ tf'h
H4ifh My Jm dosti silid aby
tiKm mohli h4Jit novou línané ni
politiku pij lJ l ift
a Franci htid"
Tím skonŽil p Ilarvry
Zlato slřibro
Nás st('ittský přítel pravil
onehdy}
"Já myslím af J Jakýkoliv
kov aneb papír kdyl dá na nj
vláda své razítko řekn#5 "To U
n4i dolar' !s jn na lom dost Kdo
14 lomu kovu cenu? v la la a lid
to potvrdí!"
To Jest ovíem omyl v němí to
nou mnozí najmi populísté Prav-
lou Je le vl4da nemftle ceny při
dali ani ubrali ručením aneb ja
kotikolivék manipulací a kovsm
neb papírem své měnfi poctivé na
kVerél peněžní systém Její jest za
ložen Vezměme ku př zlato To
má a podrlí stejnou cenu před ral
Iwu Jako po ražbě Vezmeme li
TM 'i gránu čistého zlata má cenu
lo dolaru ať jest raženo aneb no
raženo Kdyby se ku pMklvlu
stalo Ze by někdo měl ušetřené
peníze doma a měl je schované ve
zlatě a dum jeho postižen byl požá
rem v němí by se peníze slily a
ráz peněžní stal se neznatelným
neztratí tím na ceně ani v nejmet
ším
Jinak jest ovšem a penězi jiného
druhu papírovými měděnými ni
klovými neb stříbrnými Ty ne
mají ovšem tu vnitřní a nezměni
telnou hodnotu a cenu jako zlato a
přece kolují v ceně jemu rovné
Však to není proto Ze by vláda rá
zem svým neb tiskem byla jun ce
nu dala nýbrž proto že za ně ručí
svým noérem a jen tak dlouho po
kud vláda chce a můžo nejen za ně
ručiti nýbrž pokud je také pohoto
vě záruky své plnili a je na požá
dání penězi plnocenými nahradili
neb splatiti Tu "moc" jakou se
domnívá ctěný přítel náš Ze má
vláda má každý pořádný občan
každý jednotlivec Když přítel
náš vezme čistý aršík papíru který
nemá cenu ani desetinu centu a na
píše naň: "Já nfžepsaný zavazuji
se zaplatit! tomu neb onomu banku
za třicet dna Slo dolarů" a podepí
še na to své jméno my víme že
tento bezcenný posud papír nabyl
tím cenu jaká na něm je napsána
Avšak tfm nebylo vytvořeno sto
dolarů ani vfibeo žádna jiná hod
nota nýbrž pouze použito úvěru
A právě tak má se to a "tvořením"
neb "dodáváním ceny vládou
svým rázem neb tiskem na papíře
ueb kovy nemajícím plnou hodno
tu vnitřní Pokud vláda je poho
tově za peníze takové měniti peníze
skutečné plnocenné potud kolnj
jim na roveň právě tak jako po
kud jednotlivec může platit své
sliby neb úpisy má úvěr a může
půjčky dosáhnouti Nemůže li vlá
da tak činili klesnou její peníze
pod cenu která jest v poměří ku
její schopnosti platební ve skuteč
ných penězích V Rakousku ku
příkladu bylo vždy menší ažio na
papírové peníze pokud stříbro mělo
dřívější plnou cenu V Argentině
mají papírové peníze pouze jednu
čtvrtinu ceny peněz zlatých Ve
Spojených Státech v době války
j měli jsme ažio na papírové peníze
jediné v oběhu od roku 1802 do r
tlala tnusslo platit th v i spl'
ferh) a klssabi pak sl do té d ihy
k ly Hpojtié H'4'y prohlásily la
jsou pohotová1 phtiti dn I Islni
l7í
K íeni I wdy a přoA řlf Vl4 1
psníis? K f nm a pfoé dává étva
n!f vládá raiitl phí a Hfovall
JeJieb rtnu? Ponifl Jti k vMI
lomu aby ustanoven byl jednotka
tne f tik i hodnoty My máfn i4ko
řiAtrt ttslařiovetio ] Jeóftotk BIf
tnny Bitývá s ďliř a rovná sa
5fM %tkhm ll!l ístho I lfl
istiii ráa ni pěnití jst dukátem
I tolik flťl aneb v tom poměřit i
té řístoty t#bvhuj Tuto cenu má
ilato ral"tié neb tier!n' f-l neb
k lekolltřk Jí' I' IUlei4 tná vlak
v obyťtejném bíhu obchodu Id vý
odu ! dU rám vidím mnohou
a tu lil I Jiké reny Jest Kdyby'
chom ehtfll 'otllati leraleního
museli bychom ovsem rnítl války
stál po ruce a vypočítávali Jeho
cenu
I'řál ésto pouJívarioij Jest I la
1 prý není tolik ilala co j dluhu
a 1 by nebilo molno tyio zlatem
zaplatití Uíeiií Vtk laké není
stříbra tsn j dťihu také není niklu
ba ani mědi ó jest lniná Vfibeo
ládná země nemá tolik peněf hoU
výcb vsím b tbdiromady v oběhu co
obnásd j-JÍ dl jhy a z těch lidí jeď
notlíven kteří mají dluhy není tél
žádný aby měl tolik peněz boto-
vých 'io má dluhů Kdyby měl
tedy by dluhy zaplatil a nebyl by
Hulen Však a toho nenásleduje
že by nebylo možno dluhy zaplatit
Ol roku 102 do r Is7tt neměli
jsme v této zemi Zádně ]ra&ldn4
zlato v oběhu co peníze a přece
Jsme v těch letech uplatili 045 mi
lionu dolarů dluhu a I h 1 o milionů
dolarft úroků tedy celkem 2145
milionů vše ve zlatě
Všechny nase dluhy nejsou splat
nými najednou a proto ona fráse je
pouhou frásí vypočtenou na matení
voličů
Jak se podobá bude příští vo
lební presidentský zápas aspoň se
strany demokratické veden hlavně
o otázce stříbra Tak jako po šest
let před minulou volbou president
skou klamali lid a otázkou celní
jen aby dosáhli vlády nebéřouce
ohled na to že vrhají zem do zá
huby tak jako po všechna ta léta
svobodný obchod vyhlašovali za
prostředek který zemi přinese bla
hobyt dříve nikdy netušený dělní
ku hojnost a stálé práce při zvýše
ných mzdách obchodníku lepší ob
chody vyrabitelům hojný odbyt
zemi vělŠÍ obchod zámořský a všem
zlaté časy — však když částečným
zrušením ochrany celní zničili prů
mysl a uvalili zemi do bídy teď
opět jiný neomylný prostředek vy
hlašují a to jest stříbro Národní
úpadek znehodnocení měny vypu
zení naší dobré a plnocenné měny
zlaté a obmezení se na měnu stří
brnou postavení se na roveň Me
xiku a Číně zavedení dolarft dle
jména ale půldolarft v hodnotě —
to má býti ten neomylný prostředek
který jest ale právě tak klamným
jako bylo to blábolení celní po vše
chna léta minulá a uvedl by zemi
do větší ještě bídy a k všeobecněj
šímu úpadku než učinil fušařením
se zákonem celním
prv ní od menu — na svět výstavě
Díl
CREAM
ITeJdoltcxialeJi : pťpiavaa
Cllf prUk 1 vlantlio kunsas Pt-miJis
aoals Iumim a Jlnoliinflitot
ro éoaoiO" orSLt-BJ
mm
EMÍTOB
I
t
? I '
i fy "
X B' -
l : r-
ř'
t v st
1 % '
' ' í
I'-
-
i