Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 22, 1895, Weekly Edtions, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    5 "síjáfttf 4é'%m''miiam
M'1
i : i
" I
1
!
I
1 1
-i
i S
Ví'
'i 1
1
es
' 1
1
' i
t
M
' ! !
( j '
7
1
POKROK ZÁPADU
Mil ♦ Hft #1 — )
TlsUtas Hlt jlil Itté 11-
VfihAil kihlH ifr
ŘUUt MJaktsv JAW KOflCff
Mf Slř
fn Spi) ( tl
1 ÍHH
{nit fKa-n I t 11 totp k M
Jttnt íanknrrtt tu I Jt Mini
mii) í ťwiwřt lrí inniiit H-
fcwiH l krl(
a l rt f M M-a i kM )nl
Hlf kJllř ( n)-lfíf
fn elft-t ll4l m tl tl la I anf
yrltnl A1ř)ia JnlmM l i U
Omaha N h
fílKUOK 7AIAI1U
OmahaadnoSSkvana9!!
l'0OLI TlikKAl6 JI SUTo'1'ftiHť
proto i e u2{i4 k raleoi jenři
Disroanijr e jeUt nikl orruilj i
]ou (uoolivm dřal(
V South Ca1oMiI RIllUDj ř:
tomni na oulc-c polkových nouJ&
o mnoho přímivji u#! f roce 1861
Dl vojsko polkové blr lřli
Jimi rlKC jenom v iíUzmívI
Americe! Minulého týJoe tnčli
jme 05 RtapAft ve utíná a ve tfeb
dnech místo tropického velri do
stal i jíme soíh a urit
Kok joi ir blibovan! zlaté
UnyV N 1 kvétna r 1691 roélt
jsme v obřhu 11091793990 kdežto
Dl 1 kvttnr roku litoinfho v obéhu
poutě 11599434154 trn ualécilo
Od boku 1793 DOitotiv 1893 ka£i
do bylo v mincovo&ch Spoj Státft
il 181(5905518 mfoy tlató a pouze
ra 18031238 dolarů stříbrných A
přece Btříbraři tvrdí že byla etřlbrná
měna naří hlavní mčoou
CtKVKLARDKKt VOLNOSTI TI!t NT
nřjSí blahobyt dernokratwky jl dle
vSeho D&leíitě k duba HylaC minu
lým týdnem o £tyry uloupce ivřtře
Dl coi zajistó nejlepíím d&kaiera
jest že krub příznivců její pomalu
ale za to jistě roste
Milionář Giobgi Gotio ui tut
zálusk na nen4torntv( npolkové a to
prý bylo hlavní pohoAlkou přentěbo
vání 86 jeho do Ntw Jersey Gould
m4 hezkých pár miliónku na zbyt a
to jest taky vše čeho new jerMeynka
demokracie na senátorech svých po
žaduje ZA ADMINISTRACE BITUDLIK A NiK t
kryto bylo po velké vétsině vydání
vládní výnosem cla na přívoz cizo
zemský ukládaného nyní pak za
administrace demokratické násled
kem klesajícího výnosu celního
kryto býti musí daní ukládanou na
americký kapitál a majetek lida
idejíího
ČASoriiT B1MŽÍ 81 POKLIDNÍ DO
boa zprávami o čelných demokra
tech kteří prý v nejbližÁí dobé v
kabinetu presidentově zasednou na
místo téct jež 1 rflzných příčin prý
se podékajf Hlouposti I Což pak
už taky byl nějaký demokrat kterýž
by dobrovolně vzdal se úřadu při
nUejícíbo 18000 ročoé?
Bot Ili vidci jsou rit FRIDZVI
tí bouře a tak i zprávy i Hawaíe v
posledních dnech docházející tdají
se oéjaký nový převrat věílití Buď
Anglie za tajného soublasu slaboá-
U ftlí 1'lffilriiMř' hyt4 k
ioiřl##ií rnomftíl Mli r hy(á
# Itri nová povttáaf svrbntti Imb
rUt r hynJlí i msjípf
IV r4 ifirřř li ff irí
řnbkd IDlírkfrb ff# § Vf" if
řfbk4 rii b lářívsři loni as mlřmi
l' ťo k Wlltonovt h[
!oUř#M mll nfjiký jrý Um
fI právl (íofrtf htttí 'tavtt
tMřZtíákoM MKlnlyov byly
pomlry práv! obrá ntn a ffvoa
til ál# a iv4'Íovil k llťi vf
" ejI i fc ý v itmt pitmht ktssil
tHlsR4rriRA MopJti Hřivírl
if v př-i ííttfcé volil trns U
mokr ti ká ani v "Jifkm íáti
pikli d národní platformy svl
éI4nk n vobHln4 a nobmin
řH4 stříbra npřijm — Hnátoř
Mpomna pří tmto proroctví
iv#irt pojotknoati v ktsrýt h J- stá
t-eb nvlllt n (tlttv( mít) bud
pklí I fll# rady hn se itfhová
líf Ol M aariálortf lWIOřkéfř}
kttfýl hlarn svým přvlloltd
♦ítiíot Ntw YrkT poraaii Kdfbv
s byU psdIU dotyžná iákonm
tlila In by poíet rbvvaf#ltva int
sta Stw Vorka rozmnol-n bfvalloq
mhou I by ťhenri bývalo mulo
Iirtite své roiiířití al nfksi do
WiconMijti a Iiidiaiir a jálé bf valo
by mílo 10 počttat
IWirí zvfímí Mir o lo'l
V Jelezarnát h (arnfiový( h v IVnn
sylianíi nebylo Já lnou velkornyslno
stí nýbrž nutností CVna vtikerfcib
potřeb životních vybná ia byU tolil
různými truty a kombinscmí do
takové výí In dilnictvo při dosa
vadní nlké midiV živobyt! krýt! ne
mohlo a bývalo by bylo jUté dohná
no ku stávce nebýt včasného tohoto
zvýien! "dobrovolného"
MSOIIÉ Z DKMOKKATlClf Cli tlSlft
radují se nad tlu Že každoměsíční
nái přívoz převyšuje o několik rnill-
00b náA vývoz Jest vsak radovául
jejich oprávněným? Který puk roz
umný člověk radoval by se nad tíi
když by vydání převyšovalo příjem
jeho? A tak to právě jest s prfvo
zem a vývozem nebf když přiváží
me více než vyvážíme platíme tím
zároveň více než příjmy naSe obnáíf
NlNÍ I-1I8 TO JAKO KDŤŽ SI MĎI
člověk vybrat a není lepňlho výbíru
než ve zprávách i ostrova Kuby
Dle zpráv povstaleckch jsoa Řpaně
lovč bili každodenně jako žito a aJ
přijde teď v letě žlutá ziiunicevezm
si je všechny Dle zpráv spaně'skych
poražení jsou povstalci několikráte
každodenně úplně na hlavu a všichni
jejich vůdcové již několikráte byli
zabiti A pak chti naíi čtenáři abv
chom jim přinášeli pouhou pravdu !
Jiřil pRid mísícím platilo hi
za gallon petroleje osm cento kdež
to nyní cena téhož na 12 centu —
o celých 50 procent — vyiroubová
na byla A podobnou měrou zvý
šeny ceny i jiných potřeb jichž
prodej různými trusty kontrolován
jest A při tom zůstala mzda dél
nictva touže jakouž před měsícem
byla Otázkou jest iterak může
dělnictvo zvýšené ceny tyto platili
když zároveň přiměřeně i mzda
jeho zvýsována není?
Mají-m i na díli jákosodík tva
států naSich ovládána býti korpora
cemi a monopoly ta lid stáli by
měl na tom aby korporace ty také
ku krytí vydání vydržováním
zákonodárstva spojeného přinuce
ny byly Špás Un atojí hezkých
pár centů a mají li zákonodárstva
jak po větiině dosud se to děje
výhradně jen zákony vo prospěch
monopolů přijfmati tu neměl by
lid nucen býti jeitě za to i vlast
ních kapes svých platili
V BlE7N0 KOKO LKTOÍNÍnO KOU
pili jsme a ciziny o $i4180J více
tboží než jsme bo tam prodali kdež
to v března roka minulého prodali
jsme do ciziny o 15151875 více
zboží než jsme ho odtamtud koupili
~ 1 'OKHQK ZAPA DU '
A v I- m řiíMp j#í ff lil o
oi nrsnrif fi f-iet-i % t m
rútami i 1 pmiř j'ři h nhrinl
ni iibt-bod nát velbov l išíte
t foiMn'j4 h Iráíms o dtr
LJI
k plil
Tmas rato vIn4 mm mI'-
f m m řl II sil v vlsnt
dle a Irnini-
strf Clsfsíin lov? a irot nsiA
obrno fádn řhvspsr fprivon
# hotovost pokladny státní Ust
im tyísrnna a I ntnl dlabr dl
l' ňidf Zákonodářslvsm
právl # ndřoíívlím povojsn' tylo
loiti a řlínffn ftfshrti fslksrn
v 01 to!o na Kryli neřídil vita v
pokladní porn HiUKn m ntU
llo lSído s tedf d přlltího
Isdna dluhy irovn tk jako
to ll drrnokrafK ká Jmíflitrar
Hjtto řmeoi afrií třirtift ck
býván byt min tý l v TMkrg
Ala a ukalilo s nt nim jk m'
řý -křk v vi l!áánf httHH H
v poldhf(b eteh uttnhi byl
(kasalo s# lárovsrt J siilia po
vsdflání a niiytf fnjakri nastoupl
lo mfto dřívíjíl smhy po 6ti#rt
stvi v inoísti v idití a Jo (#
i' tu pnýii krkm v pritém suru
n t jkniil ísřooii nabydoii rovné
lirnoiiKMti $ lnif m Ujm fit
pohyby i dostvalní katovníctvl
pa Inoufi s net bá
Dtilif sl OfAktví — což viťÍMr
nyní nejlépe na straně demokra
tické 7a administrace Iluebanano
vy povstala ve straré demokratické
roztržka ohledně politiky presiden
ta t boto a následkem bvlo že
0 '
utrpilí porážku a teprvé po 2! le
tech k veslu vládnímu opětně se
dostali A podobný nás!edk bude
jistě mfti i roztržka nynější
vzniklá následkem íinanční politik v
tobo jedinkého presidentu jehož
straně demokratické od dob liu
cbaoanovýcb zvolili se podařilo
DKMOKlATICKfM iXkonkmciiním
nezvýšeny příjmy vládní ba naopak
působen značný schodek nezvýšen
jím nás obchod zahraniční ba nao
pak vyvoz nás značnou měrou obme
zen nenavrácen jím zemi dřivějSi
blahobyt a vůbec nepřinesl nárn nic
z toho co od demokratů od něho
stěhováno bylo Za to vísk za ná
sledek měl víe to co od republikánů
předpovídáno z óehož hlavně uiésii
dlužoo snížení mzdy a přirozeně z
toho plynoucí obmezení proudu při-
stěhovaleckého
TfHf MRAZÍK JAK fMŽ V POSLEII
nich dnech značná část Spojených
Htétů navštívena byla z pravidla ná
sledován bývá zprávami o nenahra
ditelných škodách jež na různém
osem spůsobeny byly na ílěntí však
uiszují se zprávy ty z pravidla býti I
přehnanými H výminkou stromů
ovocných měli tentokráte farmeři
dosti Jeňtě času seti znovu tam kde
skutečné íkoda spůsobena a proto
jest co doufati že mimo sadafů letos
nikdo příčiny míti nebude na stude
nou vlnu tuto si vzpomínali
Podivné svitlo vkiiíno jest sa
soudní systém americký zvláštním!
postavením v kterém k smrti odsou
zený travifl dr Jíuchanan v New
Yorku se octnul l i ž olsouzen bvl
k smrti na to poprava o týden gu
vernérem odložena a na to další od
klad zástupci Jeho prostřednictvím
rozkazu soudního zajištěn Před
zákonem jest Buchauau mrtev fyni
cky jest ale íiv a zdráv a kojí se na-
dějí že se před ním brány vězení co
nejdříve otevrou ač není té nejraenšl
pochybnosti o jeho vinó a dle váeho
práva oprátku by zasloužil
VUs papižCv jí a LOtcií cla
kví katolické a pravoslavné se ne
zdařil což ostatně jinak ani očeká
váno bfu nemohlo Svatá syoda
odpověděla již totiž na patýřký
papežův a sic prohlásil zkrátka že
plán ten je-t úplně beznadějným ne - -
L prý líímem nemůže nabídnuto
býti nic čm by Slované k opuštění
víry otců svých přiměni býti moblu
l (li naopsfc I II ff f U m v smřřní
tom s (rovil (cl prt I(iov I nststnl
prvolvní tovsn4 jsltl psvnljiíml
v(# av4 si stsnoi 1 snadno I jíní
kmsny sťfvansk Iksu I ktoM(
I'
íd 1 hni fíffcv prvoa)in4 přfle
bftl by mohly
CttU Anft HÍIV } l flřu V
hm Astat poia it Ne Yoiksm
ale tht¥ !I sa každou esni před
jiti Motta f vipamatovall Jms
se I řkviťn! siůobenhn oble
vsřiím Jvindlů á litnoitl v spávl
rolkUkl newyorské Jíl tu přirháil
Chicago s ničím Ip4ím a vyboisn
trnmí kterýl tllko k přsbitl bn le
Mlníms tím Ikandály objsvsnl v
fbífaiřkrn odboru #f lři#ch tre
el V!lřov4nÍH iJUtlso f Jedno
a to sífři jméno naléiilr) v se
mamu iříiencft mlstskýi h tiket
králi a lároveft i třicetkráte slalnl
mélřnl i osobu t l pokladny
mťstské talsno bylo — Die víebo
nu I wusat pfmm jsaom newyorská
Tammany r bcxlii k ♦bicařski klics
bóodlrM Ježil do Ikoly
1'invDť svarot? rsAvni itai nt
rarananský jiln státník v nál#
dovnícli slovech: "Jakkoli Jsme
národem slabým a milým plen nká
alt Jme více chrabrosti nsl flpoj
Státy které nás i počátku povibu
tovaly a na konci nás opustily"
Mvatá to pravda Vláda naše i
íátku Nicaraguu povzbuzovala aby
požadavkům anglickým se nepodá
vala k ly 1 vlak následkem odporu
toho Nicaragua v kritickém posta
vení se octla tu roipomenul se nás
pan sekretář táležitostí zahranič
ních a se zvoláním "My nic my
muzikanti!" republičku tu osudu
svému zanechal Ovšem od ala
oosuké administrace ťlevelandovy
nemohlo jiného očekáváno býti
ApmiuXl Mkadijidknxrijtai
leh a nejchrabřejších námořníků ve
lulbácb spolkových dostal se do
trublu a to následkem toho an Jedná
ní presidenta nej vyššího to velitele
h sporu Anglie a Nicaraguou kri
lisovali si dovolil Meade prohlásil
že jest Amerikánem a unioslou dvě
to věci kteréž administrace nemá
ráda — a asi mnoho nechybil Ire--ident
kterýž za sebe do řad vojen
skýcb náhradníka poslal a jehožto
zsbraničnl politika trestuhodným
zanedbáváním zájmů amerických se
vyznamenává zajisté by se nebyl
býval nad tímto výrokem admirála
tou měrou roilobil kdyby nebýval
debře věděl že velká většina lidu
amerického a výrokem admirála plně
souhlasili bude
PODMÍNKT MtilV JAPONSKO 6ÍN8KE-
ho jsou veřejnosti v plném svém ob
sahu známy jaký však vliv na Coreu
travou to příčinu války mír míli
aaia ai
bude o tom nikde není slyseti ani
slovíčka Za poměrů dřívějších tr
pěla Korea úplatnými politikáři čin
ská pohádka počínala si jako rota
banditů vybírání daní bylo nemož
nýrn a král byl úplně bezmocným
Japonsko zavéslí tam chtělo celou
řadu různých oprav t nichž uvésti
tu dlužno rovnost všech osob před
zákonem zrušení otroctví právo pe
tiční placení daní v penězích místo
desátku a úplnou reorganisaci finao
ční Jak dalece nyní opravy ty za
vedeny budou jest světu dosud otáz
kou neboť neví se nio více než že
neodvislost Korei zachována biti
0
má
Dawisova bisXtní komisi INDI
ánská zamýšlí pracovali k tomu aby
Indiáni v Indián Territory přiredeui
byli k poznání že jim samotným to
bude ku proipěcbu když bělošští
osadníci v osadách Jejich usazovali
se budou Až doposud pozemky v
osadách těch byly pouze pronajímá
ny a žádný běloch nemohl majetní
P™ "n ™™
f"' :°hh k dI
Dáhed" '"t' mUo% b' lta 10
E? ' ° uV?J iJ
SJf JÍT
anavse výhody i toboplyDoucísnLe
ckčho práva k nim nabýli Kdyby
by ivilid přístapnlml stall
Ve smíru lomto íafíillll komi !"
kři''fv!l ivoln (sk aby Indián
příliš mnohými iiníniml nJdoul
(sironi neoyn i
AeoLit iAl se rn'4 ířl sl Hj
nnfm starým ěsským příslovími 1
Dílsjs-no dokud slunce svltriVi
ble ll pro sáh t"b m řnolno nejvlii
řvatl doku I siibošiká administrace
('levfllandoya u vU flálníbo se
t i á ii i tl i t I
nalia l o thn Mt anini iri- i
cbáil nyní m latu nepatrná llivaíl fh
sisrodi Anifii' ponri'i ciiuw aoi
Nivldriosti ia Jo ♦'opovážila" f -
pot rest atl da syny Albionu ta tol J
poslední tipils tynikajíctbfi po- í
tm nrsi t larovrn m nimui s
foru s rfs!nf ftmíuvou insii vt%'f
stálím a Aatřiil uitvrnou i -w
c pak Ji AnHe na smlouvy ďokuu"t
pan ('lí'Tphfj 1 a vlády tn nalitá?
Nova i!Tava kiih41 oiÍANtf vo
listopadu k odhlasováni Iflal
přdl"Žna bode Jest jij (pracována )
a mezi Jinými spíino Jest 11
mnobolenstvf udé!u} ženám prL (
vo hlasovali cxlstrannjn se velká po
rula aniil m linrnli iimíliii
li it (IIA l i_í_ii i-4 f
9 hlasů k odsouzení postač! a saválf
nu ii mn i"iiiia'in a l liiliiatlra i
----- - 0 f
l kanadkýnt bnlfm rybářským dino
vládou apglickou dovolení :bf lati i
p"stffln vi lny lulsnl do ccsiv )
s jím namanuvší v -l t pMmém tt y
xtačf a zavili ')
í~6ánek oU
vtělen byl dat )
se nová soustava školní
hlasovacím právu žen
utavy patrně jen proto aby správa U
¥ af =E i
Vfsaervcii zaielilostl slltnich Mor-iC
monurn no rusou pana tensern z
roku 190 napočteno v Utah celkem
t t St M % %
U7 i i'i iátfi fffitv hmrmftnal L t r
144000 členo čilá Ize proto tajf V
iiovaiovati sa jisto ze Mormoni op ?
tně pány v Utah se stanou a len t
Alanb W labS iírnf mnlinfnritif !
i wfn w jia iiiuviiwvHnk i
bude překážkou abv too opět vt-J
řejně provádno býlí nesmělo j
Jak avoo a vimi-olik sk iianohíVí
ku Danbe své i všeho lidu svého
vůdcové aloveoátí tobo příklad po
dává ojět časopis Slovák v Amerike (
nery prinasispravu 2J sloupce dlou
hou a otiskuje přes 2 sloupce výňat
ků Z listů němeekveh a čenk£ch o
tom že iistá sklepnice zažalovala i
redaktora Am Slov Novin p í V
— - i
Kovnianka pro nedodržení slibu
manželského Z tak "šlechetných'
(???) pohnůtek vychází jednání Slo-
váka v Anericelze seznati z tobo že
v úvodu přiznává se že byli by jak
živi nebyli podávali "román Petra V I
uovmanka" kdyby Jeho časopis ne
byl počal "rubaC do nešťastného Fe
rienčíka" který jak známo opustil
rvou ženo na Slovensku a zde do
dva rok V Žil osobou s ktarnn c
Uber uprchl Šlechetné duše ti re-
daktoři od Slováka! Kdvbv bvl
tovniankův časopis zamlčel zločin
erienčlkňv byli bv oni zamlčeli
škandálek Hovniankův I Teď ovšem
íčí Ferienčlka co "nešťamného"
ale Itcvnianek lest lim velikon oka
vou! A tak se ta intellicentnělší
Slováč chová a mezi sebou hanobí !
A pak se divíme že slovensky lid
nepečuje o to aby získal si dobrou
[nvěst mezi lidem kterým íiln !
Škoda £b pověstný iohů íeliz-
niční Perry kterýž nedávno i káz
nice newyorské uprchnul nedopu
stil se zločinu pro kterýž posledně
odsouzen byl ve ilátu Illinois!
lři zatčení svém vyjádřil se Perry
o loupežích svých následovuě:
"Otupování bohatých expressních
společností nevzbuzovalo ve mně
ňplne žádné výčitky svědomí Hvl
jsem nemocen a příjmy byly nepa
trnými Obnos kterýž jim by ne
ublížil mohl mne učiniti šťastním
po celý život A proto Jsem také
vymýšlel plány a když naskytla se
příležitost hleděl jsem se kořisti
zmocnili Společnost ezpressní na
bývá penět okrádáním jiných a já
len splácel jí rovnou měrou a via1
jsem si co náleželo mně právě tak
jako jim V tom není přec nio
zlého Každý snaží se nabýti co
možno nejvíce a ten jest nejlepšía
chlapíkem kdo shrábne tobo Dej
vice" Důvody tyto byly by pro
guvernéra Altgelda úplně postačí
telnými k omilostnění toho nej vět
šího darebáka a věru že měl by
tobo Perry litovali že nepřeložil
pole působoosti avé do státu Illinois
1
V: