Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 22, 1895, Weekly Edtions, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i'
— 4-POKKOK ZÁPAUU-O"
Anttltf li Mmrrkn t t Ai
Audio roibudní tritUJni' )oif
fnl'ři'lřulf k tvrofh trn veímoiem
Jitffé ílnl n&mhlijr f-rrtl platností
Yifod#-nf mlffi in mi Jíiiiiř(fi a ('i
nou I TlřiMM 11 1 Mil co
juríltíjl prohlašují Je intii k4
vlád m 'pomýlil n U lii ukroceni
fa li ýni tituykfm trjt1kfi
'řol Japanu A pouřvalí zářuveft
jrehátl n jevo le I Mpojwfté ?l&y
veroamerbké olítjl slřiné Jipi
rtu Jt výIdk spojené linnoatl
mlo francouzsko nemeck (-rot i
iifnltiifhii A in ififfu ui ii-film f Mi
Ímonesekí mimo iíiltfiti jxilijfh
uoft %4ik nikoli n t h ('my
ivlalt poválí li It £lnt sni a a
í i Tplaero a tvreiIm podmínek nu
ř tpoplítlt jen aby námitky lífi
ka Franrie a Nřmeckt proti nmo
JpWly mU
I 1I toho se zlii I Cíoa mi vn lí#
Ni-fa-jne" ohl4Vnýi h nftHiťk mru
a Japanem ješté druhou tajnou
ifitbuvn JejUto obab jl ifU("n]i
Yeklřré vjhody tub i (která ulehčení
4Ateřých ostatní svřt !# neví a
fi kterým ona sama ntanovenIm
mlrn v Hiinonoscki ochotné si pod
lobila A podobnou tajnou pro
niMl výhinltiíMi utuldiivii mi
Jjspíše Anglie a Japam-m k -1 y 1 )
t trtlnal uifnffll 411 111(1 ( b řrt k
le odlučuje ikoliv ioliúcké pro
l(6cliy jejl iutouj(?iilm ijitro
Uvrtn oi y ontrovft Uybář kýuh Ja-
'panu riiařiiilio jioítkoícní uuínavaji
5Jetlii )k' tcnlotolilícký ih-újhVIi
Anglie proti míru jipnko cíiinkiinu
JiÁlnyoh námitek iiniti hwIiob m
'jtbývá ne! připuittili že Japan ívIúhi
nfmi n&roJtilioKpodářckými ilily a
lAruImmi laiiíťuíi) Hiislickí' mu ob
' f — 4 i i
fohodu toaSn výliody jen ahy k
ií i ii _ it _
vprotemu evropMiccno irojxpomu ne
ípřitouila
i ftiaLitla nu In iitn&n( kfirť An
1 vJ'n" mjv - — j - - - -
glio i praviJIa provozuje k-l)koli
ijde aby fpole5n6 vystoupila a vel-
í mocemi pevniny evropMkó v nřkteró
lotiícu mimoevropukó Anglii totiž
ii i i'i„_
! ttfi ZUU Ze BVfV pofHU in-lil i'U7ui-irii
tak jak ona i toho přeje a jak toho
Iproavó proMpí-chy má potřebí Vo
} lUikou její íahranienou tahno He
červená niť odporu proti vňemu co
koliv ostatní velmoci evroptkó v no
lltrm e ostatních dílíiv H(lA nod
X-iiliaí( Domnřul nadvlády i'ií vlast
-W" — — J — 0 m m
nl ve vSech mořích jeHt tak mocné
le itokl&di ta nedovolený útok proti
Bfé dríavfi vSechno cokoliv jiná
evropnká velmoc v odadnických koo
r Srnách by chtěla provedli Kdyl
lT ik II I I I
c pak k teto ne-lnuimmi angucaa
J politiky támořrfké a přidruží jeátó
ll nadf j pOHitivnfch propV-lňv hmot-
' ných třeba jen jwko o Iim-n: xa iradii
na npoleonvch intirennudi evrop-
íkch není ani nejmou pochybilo
ti na kterou Htrarm každi vlála
anglická ho nakloní
PerHpektiva daládio rorkvětu
moci japanikó atji-tó není pro Evro
pu růžová Rovněž Juko konkuren
ce americká ohrožuje Kvropu v oble
du aemřdílHkťim podobni hroiivá a
neleepecná jest pro n' noutéž vy-
111 _A
# chfnlom in ku v omenu irumiiuveiu
f ZerořdiUtvf evrop-ků trpí a upl pod
i -
nátlakem emřdélKtI amerického ui
" tímřř 20 let nejpokročileji prftmy
lový atát východ oanijhký Japan už
počíná citelně tlačili na prnmyl
nictví evropukó a nabývá lim moc
ného vlitu i na obchod nafteho dílu
věta Činy Kvropa nemá příčinu
ne báti ale Japanu A jentliže An
glie přta to ntaví e po Voku Japanu
proti člnetajiiité tříl v tom ivláitnl
úmluva kterouž Japan obchodu a
prurayla anglickému nlibuje avláitnf
týbody a prorpcchy jichž ostatním
látaní evropukým neponkytne
A akutečno už dočítáme v tý-
Jnnibii Sitiirdiv Kevitw" báoledu-
f _
jlclno angiícacno vyum
"I #třlhřa (in iwU míli poiřuM
aby Mphlih ♦4l-řno'i pokutu Tlm
vyntonpl r ni atřlbr t tMnl rorpo
(t i anylirký rnivl dotti Itin !
rovnováhy VUk clé Jité ií
# (fin řaefn odbyt inlh kf hn rholl
dl výrhodnf Alf IMetn ďttlro
n přlprill na minou moitej íbnll
jipanakeho na tr( h innkfrh Ja
pti( I ijilA joii v k tldtm ohledu
Iid4 nuhyjtíř ni I ní ♦ pile
nich U lt tnll lak ( ý vliv ni
ř 'pkA iiiMÍtf jko my na ji-Jíi h
ojntI V válr C:ím)! bti
dili n& o'di J vl avjm talen
lem oř(íiitiirnlio# avoii #tř(ril n
dfttlipfm fJuaňčfiIm ikI avoti o lra
hon a vytrvalosti Fimnřfil důvtip
JapanrOv jiko hy prauJ byl Sel po
torn"Dti evroikeho jiipiwtra A
aajUté jft hon podivu Jpmk
ukončilo talku be fiito'til p"iiioi i
Hit ('Ulilo kiMý ú'fl i lalni
feipy a Jfho risnč"il prameny nejen
if jioii vjfťtrpkny a' ani nílnA npo
Iřelmny Nikdo nemftii říci di jaké
(S Japnnko 11 nejbíiiílch 4( let
o"opřje Ul teď jeHt fiejvflii lilť
notI v vý ho lní AiiM
A n tiitn nj-t( inoenotl ý
chodoatíjokou Ang'i? po(ilii řjid
natí i dublé přáteUké dfiverné po
iijí r I'ílli Jitt nabiti m jl k lemu
tak kráxná Je ani ni inu'e i přáli
lepSl Tri nejpřednčjil velmoci ev
ropiké pevniny ch) utají ae avrhnoutí
iiMtanovenl míru uzavřeného tneti
Japanem a Čínou ovíem nikoliv a
řltné a lánky k Čínč ale dv£ a oba
vy aby vlastni jejich proupéchy v
končinách východní Adie nebyly po
řkořeny třetí pak proto aby je obé
Um jintřji odvedl s Kvropy lo Aie
a méla od nich rde na delAl dobu
úplný pokoj Ony dvč velmoci jou
Kuiko a Francie třetí jest Německo
Proti vAfiii poHtavila ho Anglio na
obranu Japarmka neuznávajíc v Ja
lekýuh končinách výchedoani jakých
žádné aolidáriioHli otáaek a prospi-
cliftv evropských a aauj(raj(ti v
otárce která pro budoucnost Evropy
má nepopiratelnou a rozhodnou du
iežiloHl stanovisko výhradu!
A rovnéž zajímavou úlohu jakou
v otázce japansko člnskó hraje An
glie hraje t Nčmecko kteréž se při
družilo k Francii a k Km-ko aby
činilo námitky proti ončm ustano
venlm míru mezi Japanem a Čínou
kteráž postupuji Japanu ostrov For
mosu a jižní část Maudžurxka na
pevnino asijnké Občma té mito uata
novenltni Francie i llusko všim prá
vem cítí se dotknuty ve avch poli
tických i obchodních inleresech na
východé asijském Nčmecko nemá
v ončch končinách vftbec uic co by
bylo ohroženo at vítězem af pora
ženým Alt chce protestovali a
Francií a a Hunkeni a rozdělali tf 2
kou otázku asijsko evropskou Pro
nic jiného než aby utkalo i Francii
i Kusko d drko cd tt-edu E ropy do
sporu t kterého samo nemůže míli
jinak ?ádný jiný ani prospích ani
užitek Ale vyvěsti Francii Hlinsko
na některou dobu a Kvropy do Aie
a zamotali je tam do vePkých mrzu
lostf to melo by pro Nčmecko
ohromnou cenu ! Nepřidalo se tedy
Nčmecko k Francii a k Kusku v
otázce míru jtpansko čínského ze
žádné jiné příčiny než aby se zba
vilo obou v Evropé a popohánčlo jo
do války proti Japanu a tím pro-
atřednč i proli Anglii Odtud pří
bčhy na vzdáleoénj jiobreží asijnkém
nabývají nemalé důležitosti i pro
všeobecnou joliliku evropskou
llucklen' Arnira Salvě
Nll4l rof na ti pro rotvn'nt U
Inr otrkllor rMf jrrUnioy lifte] alvrdl
kirtnt a pln ilatoa tilu nrbo nerioB
áiln (in tw Huíl m a aplaoa pokn]sant
n-bo m piil rtl la i6c rabitka Na
iirndr) itffli lékarnt-b tkmdmMi é Co
Uktraikl (
Kalilá rodina ?e Spojených 8ti
tech ví že Severův lialsám pioti
pltcnf neduhy jest nejlepiím pro
aliedkem proli kaálL
Hfcdek amrll {flitr lltulnlfrt
V neiiior niel '!# yorkrMio hliiin
rnntWart 11 mďi irrnřel praví
mul Jefil byl oAiiým vMkmlři
gíi k ímril korunnlhi priuc rukou
kého Itu dolř Hl to tik tvaný
"llrofi Jtan" koří prlnnur Jenl
funí a jrovAf!! jJ ni v i-U J-ho
milostneti 4íteh ZřVMlsj
1 Ileřldu" ftívltíviljej a amrleliilio
!fl i ivll od nj naalejujíi I
podři bliostlí
V oaudný den korunní pfine
Itudolř poUI i pro buřona fo%n
aby ho doveil nt tknv k 5íev rlm
ký 5yla to jedna i výprav pf
ktefé lal Uu blf pifvčatným H
krunn(tn prinnem Jfli jeho dAvřritl
inamí drahé nyn prloe Kohurký
hrab lUltliiijy t jiní n také n kolik
liudidbn'kn Msyerlín J al !í
mi le o Ví lnilál-n
Tm itrávlU #poecn"r no v
bujném eef iimpaftké teklo
proud m a pilo se siliř IVi leVři
kdyl apoleřnoal byli jíl rijtřeni
přibyly na 4utek dámy léřss
otevřely a do h idovní síní veili
burroio' Veexerovi mílnkí k
r jn"bopriitee IMa patrno lOMiijřřné
roičllena ()'!ic-J byl blelý
oči e Jl leskly nvŮStnlm ohnřrn
Zuby mí la tté t!o dolenního rtu
rukám lomila jtko v zotiftUtvI a
kráčela přímo ke korunnímu princi
lludolfovi
iVvnč se na nčho zadívala oslře
jako by n u ihtčla čisti neJtajnejM
Jeho myšlenky Po nř-jakou chvíli
nikdo se ani nepohnul až Hudolí
vyskočiv náhle chlčl ji obejmoult
Ona ale dla mu posuAkem na Jevo
aby so nepřibližoval Princ překva
pen hledčl na ni a ostatní nolecnont
oba milence obklopila Panovalo
úplné ticho všichni a nap jo tím
očekávali co se stane
Iíoneénč baronka Veczerová pro
mluvila oči Htálo upírala na II 1 1 !
ft a hlas její chvil se pohnutím
když pravila:
"Jest to pravda že jte mnč za
vrhnuli" Kudolf sklopil oči: jevil nepokoj
a nevčdřl co má odpovčdčli žene
kterou miloval
liaronka čekala prsa její mocné
se dmula Konečné princ zae po
zvedl oéi a opet se na ni podíval
Vášnivá j"ho lánka k ni propukla
znovu 1'riskočil k ní aby jt obe
jmu) ale ona opči poHuňkem mu to
zakázala a pttla se jej ještě jeden
kráte Princ řekl ji jak otec jeho tr4p( a
zlobí se pro jeho lásku k ni Pravil
že marné vzpíral su otce přemluvit a
usmířit Připomenul jí okamžik
kdy otec jeho císař František Josef
dal inu políček že nechtěl od ní
upustili
Císař prohlásil k rit mu tehdáž
rothodnČ že spojeni mezi ním a ba
ronkou jest naprosto nemožné To
uvedl ji Kudolf všecko aby He v
očích rozhorlené ženy ospravedlnil
Když skončil rozčíleni barončino
zdálo so je A té vzrlWati Na okamžik
zavřela oči pak rychle vytáhla ze
záň idří revolver a vzkřiknula:
Ty mne nesmíš zavrhovat!"
Po tčehto slovech střelila po Ku
dolfovi Kulka poranila ho ale jtn
lehce a princ přiskočiv chopil ji za
rameno Mezitím co spolu zápHsih
baronce podařilo se obrátit revolver
proti sobé a vystřelila Klesla oka
míité mrtva
V témž okamžiku hrabé jeho}
jméno jest neznámo příbuzný baron
čin přiskočil za korunního prince
máchnul vysoko láhvi šampsríského
vína a zasadil Kudolfovi prudkou
ránu do hlavy Korunní princ mrtev
klesl k zemi Jeho společnici plni
zoíšent seskupili se kolem milenců
kteří na zemi mrtvi leželi —
Vzpamatovavše se a prvního lek
nutí polo?i!i nileuc na Iníko Ka
dili se šeptem co činili aby hrozná
tato událont znstala pro veřejnohf
tajemstvím Hrabé iloyoa losem
byl určn aby tragickou zprávu po
lal císaři Františkovi Josefovi a
ostatui vrstili se pak domA
Hrabé který korunního prince
zabil byl vynikajícím aportmanetn
mezi rakoutkon šlechtou Po smrti
Iludolfoé vyptčhoval se se avou
rodinou a Vidné a přátelé jeho jej
více nespatřili
Mrtvola milenky Kudolfovy byta
tainA ze zámku Meyerlinského od
nesena t v noci pohřbena j
Zitha vacli
f
Ir - tjf
♦ í : 1 A'
m w
OIIAA i VOriČKA
přrduda
ČESKA PIV0VAHMCKA SPOL
Jediný lo ryze český pivovar v Chicago nabízí ctěným krajauftm a zejména
pp hostinským ve Spojených Státech ve velkém
PRAVÉ : ČESKÉ : PIVO
vtbídés
i kílíb cimiplc a iicilcpio slatin které jest ncjzMjší a ncjlcpší r írLa
Kdo jo pije jednou chce je piti stále a žádné jiné mu více nechutná
Laskavé objednávky své adresujte
Hambursko-Amer
lo jmrohslfch expresních nejrychlejší jízda přes moře ni pčt dní 21 hod
New Vor lul Z ilainliiirku
ilu liuiuliiirku: do New Yorku:
Po parolodích expresHních 118 HO " $1250
Po parolodích pravidelných tlfl00 S2750
Po parolodícb Uiťor linie 41(100 $2100
Po parolodích Tialtimomké linie $1300 $i" 00
Ohledné přeplavu hlaate se u
II AMBTJRG-AME RICAN LINE
37 Droadway ( Ranariiiit ardvnr I 125 LaSalIe St
NEW YOUK I ixiaano-ti CHICAGO
Troé trpčit
Zlatou žílou?
Tato mnut jaat um
řna TVlMm kUr
koUv M4 alnU idy
aob pttlit aa t rilí
Mima UalcadoaTida
nl o TRVALÉM TTLÉ
tlVi v 10 aab M áneb
t4 aWaai kai( a rd
aloh WkaTI JmI t
tiotf Uk a olivín bU
tjr mil kalla mu lam
tanoa dackam trpí
elm Bav7alilt'ln#mf
b lnl J4 alaU Itla
Hi VOD k poofáol
a kU44 krabic
Haíak]ta ala roknJt
ta VU ma Ukárnfka
aby Uk ta r Via ob
J4al W Jta aa
KOKTU I KM IDY OO
CkJeo O A
UHlÝI SIIIVIOT
lSAMafyOird
WClSTIOllN
Jitro aiMtov Cd
ě—Omi rWh kkáraíkl
HrWrto la
4kbU
tlaIMCmi
volnem vduchu
k l le tik ridii'i
tř-řtl nn# m Jiko
Vymknutím
Folirnožiluiiim
Podvrtnutím nohyf
ST J AKOUS GEL
Jakožto pře Inf nejlepšl
nejjitřjí líojitf I
íiFAIRBANKS VÁHY
p ::í'i n iti
}kl I
Uitůút tím ccclGTé
Ttoííy a nit
Unn hoiitioj l h Ik ml U ao K()i ytimiin
Falrbanks-Morsc gasclinové stroje
vlk4](cl poaa aali vfiUaf Vtb línali 4 1 1 4
lt kofikch I
Faírbanks Duplex parní pumpa
Uk dntir jako a
Kdjrl niiú iKIít" co inJlll' dli II }o rt tím
a]t 41 rta a Aáuia a 'xlbad eo hj lis ťi ab tM
lili lb-w
Faírbanks Morse & Co
1KIMHH Faniam SI
OTTO ženin
pokludnlV
akciová paropl spol
oďiraňiijo nefistif látky z krve
liVÍ nfmK'l krevní koJní vyráíky
boláky ni nr)lnu vředy svruli
unavenosf ospulosť a jt zvliUft
vj!tťfný l:k pro Jarní neniorl
ťena#l(M)
Na prodej vcTÍrch lékámárh
Niihm-I led In a Jater
neziiJivnosf tnnlnoniylnoíf no
pravidflnoHti v nWenl voilnaUl
nosť řeatku m ořovy" kámej
zánřt ledvin jist vylří í
mmmw
— — r