Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 22, 1895, Weekly Edtions, Page 15, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    l'OKHOK ZÁPADU—
in
ř II '
S-ř
í AU ÉJQÉI
) 11
nn
M M
— V
T
U
i' n r r— s
W (V ° o
" -~m x t g g lil #
1 i mmĚ Indi fcnin
1#
] í
Můžoto u nás koupíti julii loiv nrí
i za iiIímiIíoII v cfiiii poněvadž
ao nojvětšími obchodníky v tomto oboru v
t
)brasco Našo cony
sí jindo
Charles Shiverick & Co
12 a Douglas ulice
OMAHA NEB
b fq) nníňiío)®í?
□LroUUl!JJ[n]tí)[£
Mílii
?
I Velká srážka v
Tuto srážku spůsobili isme my
n několik iiFfítírli drift uřídili
I nevídané — a to zboží nového — koupeného za ceny nejnižíí
r Vše čeho si přejeme jest abychom docílili riejvětsí
t prodej stHžního zboží jaký byl kde učiněo
ř Dostavte se k tomuto velkému
výprodeji
Velká výhody
Jló látky na záběry 1c flo a 12jo
ferkaly na životy fic
yráfené krepony 8io
uejlepšl pongees J Oo
y2
r Ha unii nA bAiI b F
ei ensí kalika 5c
~ ř _ 1 1 _
Výprodej Iéé zboží
ask na stříl jen! ne prodává
po celých Spojeních Hiátech po
C2Jc a nfts iUC
53-palcov těžký nebílený da-
a atik jakosti 50c a nás 35c
60-palcový bflf damsuk majíc!
cena vsc a n&s pouze oie
64-palcový bílý damask jakosti
100 nou ta 0e
Turecké ručníky zvláílě velké po
15c mají cena dvojnásobnou
Lněné látky na ručníky 50c yard
P Morse Dry Goods Co
n rm
M M M W U VI
czrz3 n
U 1
jsou nížši nežli noj-
cenách nastala!
mf cinv ehnlf iiiScIki v mfřn doMiid
záhy
Hedvábí
Nej vy brané jSí viorky hedvábí ho
dícího m na livutky 31 palefl áiroké
kowtkovanó pruhované atd 60 rfl
ných viorkft na vybrání—ta neoby
čejné nír-kou cenu
Kráno víorkované krepony v
letních barvách
ííOcí
40 palcový vlnřn anglický nerge
jakosti COc a
:i7o
40-palcové mohairy Jakosti 50c
aa pouhých
48-palcové importované krepony
nejnovřjíích viorkfl jel mají cenu
1225 al $275 po
$150
neb mu
y fft Kf by li liUJoftt řniřt
— Vin hit m(ln i lřn)ft
0'fJif minnlf (ý f a lf ttmfff
'mi přípravy k vtkoíp4 mí4 ki
i'ťiUf( břibři dn 10 ivétni
Ifřřwí íit irllho fttrtk p itnt
ř tiy ií#íftmi Mří Teplý
— V 1 4(k a f f fUftu iwlbýtárt
íí{i!Í a okrí t Hi'iftÍřii
— Mávnout Wri-f bf'ť4 odbýt 1
♦# Wilř dn- 30 I ti t a --
vyj í- bi Ibot o 10 JO-Í řin n
éfiffcftřrt b'l- p t HtlíUh
— Obydli pf Křífii#-ov4 f ](Mt
ifitt Uhlu ptk pottlt 1'olár
vihikl tbitfbm Umtv HkI řík
— V Klifowwwl prtavrrt byl nový
parní mlýn io pti in #t p4cb 4
pfMfhodl vytokf Hmti 60 nuda
mouky denní
— Jtrnh libmm byl latéea min
čtvrtka rířm i okrnni rírc pro
ukradeni 41 ku4 dobytka a pani
vlit Khcrman lírot v Kandolph
— Z (ápadnfrh mini docháiejí
tprávy ] ůrIa vypadá tuia dobře
atudená povřtrnont několika poiled
nich dnft i: virftt cdrlela nikoliv
vAk tioikodila
C'fk4 hudební kapela 'Invin
cible#w ve Schujler pod vedením
prof Ik-neiSe a Kearney síokává mí
ú é m a m é é
rvclile fiovcut dlextnkfc rala ve
Hchuyler minulý týden povolila $100
na tMienl veřejného podia pro éenké
huoebntky
— Šerif Dorwarl v okreau Balitie
dopravil minulého čtvrtka mesi ji
nýtxii Cílenými té] zneétťaxtnénou
krajanka paní Krupičkovou do blá
řince v Lincoln
— Pana M Hynkovi bydlícíma
blíže Wilber bylo minulý čtvrtek
večer ukradeno několik párft řemení
na koné Po zlodéjích dotud není
ani etopy
— Henry Denny dělník iamft
naný na farmé blíže Sidney cliltl e
nvézti po nákladním vlaku dráhy U
I'pHdl však pod kola a jedna noha
tnu byla ujeta
— - Nyní jest již íjistčno že West
ern Normál College v Lincoln po
skončení tohoto školního bčbu bude
nadobro zavřena P Croan řiditel
školy se již odstčhoval do Indiány
— Mary May služka taméstriaiiá
u jedné rodiny v Niobrara požila
minulé úterý omylem dvojchléridu
rtuťnatého vsak zavolaný lékař včas
ným zakročením jí zachránil život
— Pokladna na nádraží v Alexan
dra byla minulé středy od lupicň
pomoci dynamitu roztříštěna vsak
náhodou v ní žádných penéz nebylo
Lupiči raaseli odtáhnouti a nepoří
zenou — V úterý dne 28 kvétna bude
odbývána slavnost zakončení školní
ho bčhu vyssi Školy v Tecumseh a
udíleny budou diplomy studentům
kteří s prospěchem školní bfh skon
čili — V okolí North Platte řádřjí
poslední dobou konstf zlodéji děs
ným spftsobem Nemine týdne aby
nebyla néjaká krádež oznámena a
dosud nebylo možno stopu zlodějů
vypátrat!
Když starý fartner SSJob nson
jesté jiným starcem J Metrickém
vracel se kliawoou minulé soboty
doma oplatili se koně narazili i
kočárkem na kamen a vyhodili oba
kočárku Hetrick byl okamžité
zabit a Johnson těžce raněn
— Následkem hádky postřelil 1 7-
letý Chas Broaden ? Halo Oeo Po-
wella Kule projela mu žaludkem'
oraněný tone mezi Životem smrtí:
vrah dopraven byl do FalUCity'
Io vězení kd očekává výsledek ave
— IVř VVsfíd-U k(rf byl ft
dávní mfrn f Mindn ftl yrnftt
I lapáft) ífeiífif bi fovt byl p'i1
ven mlftil (d#w ph i tmi Vnfri$
jJ Birf vinným mlví v mi
Ml tni Iřt tří tnkh f káinir( 0
pípAUftť bujory pU m po
fav b)
— V rit ři tl pifiovtl v
llíid ilpb tukový tntki I- nmř'il
ÍS'I nt řtvřl p!' lcftiň
v itřiřtdlřřT tmnln nkú v níí
ftábbilí vlk fřiřáf mnohi neuik
dd Z Jbijd Cn r fí ttnmi #
lam bvl AM fitotní mtí mim i
připálfif ifftn v tbrftbUf Jinýrh
ihff eft fUl
V pi#k iyifi v!áf dTÍ-
t MAM M i
iíl 7 hofa íitmktu iitmiirni
b!íi !'! iilířovými břiftimf
N#i?ifroti dáb'w!f'l uptdl po-l tMti
dky byl na k')y ř"iřiiř Koft
ííi pn4#4í kr"k m ti%ňU
(Hm vidíl k'n Ut n poli I #
ldy p'i'ívt n'il ofivň'
mrtvold svbo #yr44ks
— ítářhl ItVxlAnvarí rsd (nhj
vala fíftWbo f tvrtka Lincoln
rhftii Síátiif ritffř WwtIÍAkďř
byl Bttanoveo výjxrrornýřri tjjumnf
k-m # stiilným $Vi()ti Htčnl Tento
bide sliti k tnen nedávno utinov-
tiémti tajtmníkfi inženýrovi Ho web
biti f Oíiisby
— Oř A I) Waldi vracel se
minalého čtvrtka v"Vř domft do
líetric# koním vypadla voj tyto se
planili utrhli se od kočárku starý
lékař vyhozen z kočárku Jeto syn
Clifford který s ním jfl ač sám též
ranřn naložil olc na k tvářek a sám
jej dotáhl do mesla I)r W alden
jfst těŽc# zraněn
- V úterý minulý iyJi?n vyhořela
v Blair továrna na chomouty nej
vřtSí továrna tohoto druhu ve Spoj
Státech Továrna vyrobila 10000
tuctS chomoutu zo rok a vyplácela
ročné $10000 mzdy Následkem to
ho priilo mnoho dčlníka o práci a
méstu tím byla zasazena velká rána
— Minulé aoboty podala společ
nost Carpenter Poper Co a W M
Smíth jeden z hlavních akcionářů
tidoitt u distrikiního sondu v Lin
coln o ustanovení správce konkursní
podstaty ra majetek časopisu "Lin
coln Call" V žádosti ee udává že
společnost jest zadlužena přes $10
000 bankám papírníckým společno
stem a svým dělnikam a není schopna
obchod dále vésti
- V Shelby Neb spásobil v pon
délí vzteklý pes zděšení Pustil se
za lidmi a vyhnal každého z ulice
Malé děvčátko AI Starkey bylo po
kousáno
- V pondělí ráno o 3 hodině
vyhořel úplně pivovar ve Wahoo
majetek to V C Culeye Má so za
to že jest to dílo žbáru Skoda páčí
se na $8000 a pojiátění pouze jest
$4500
— Jamea P Barras 7íMetý stařec
páchal v pondělí v Lincoln samo-
vraždu Byl naposledy viděn při
dobré náladě u jednoho souseda pak
přišel domflchladnokrevné se svlékl
lehl do postele a vehnal si kuli do
hlavy
— TU bosi jménem Peabody
Appling a Tbompkins uprchli minu-
f pátek ze školy v Hastings a zmi
zeli Svým kamarádům řekli že jdou
na Indiány v Arkansas Ncjstarší t
nich je 14 let stár Hoši byli po
blázněni čtením desiticenlových ro
mánft fluvernér llolcomb ustanovil
Dra J L Greena za vrchního léka
ře v Dorfolkakém blárinci na místo
nynějšího Dra H C Manaryho Dr
Satbronia Iane druňá výpomocná
lékařka v lincotnském blázinci byla
požádána za odstupenl a DrMinerva
F Newbocker s Omaby byla usta-
novena co lei! nástunkvně
~ vyrocni ini sjeza spoiita a
OU W odbýván byl minulé úterý v
Ti Hftutii X4hájno bylo slar
r"í f 011 Mfowi Htlbi Vtotl
úři IníkUm #pflkfi byly polány slíL
ml ifrirt ve lenf láfclitotí spolku
VÍtk y f f řVit áfiíni d-káilo U
stf?řto#tÍ fitk Uj nf prav U
6Í4 ltíí I bylí v##mU oblshb spro
tlifil 7 HthnfUt #'ytfíli # ttfitt
Jiň Horlit s VJt HnbixIiý
Zprávy a rňtnjih túi v áťt
'flifjí J íkoly mntftn minitlý
tf tn pofrffté# nsbyly Uk vlkl
jik ipřti t (o mílo V okolí
Ab!řid byl fcřikíiřiťN mf(m Iro
rf) tiolkíiIf):l ft l Obílí ft vl:ik
íkofll ftp#fřhá( NVjtíw píUób#ft1
hyb Hody v okolí HMhf § VUt
líipi l VřdU íky !'lttt# (ori
t)kii St Vt bjl- po'ti f#br!ni f
ihr lirh f tk' polko na
— Vt vytřoárí správy linofn-
káio f!4iift pokrt-tjii ftjí
miv4 vyebáfojf r jvo Mtl
jiným tyílo ♦ jvof I HUneÁm
k Ijl bjlí nepokojní lávány byly
vik dávky piril Irhydrt aby byli
opini b oHMti ni rtáledky JCřl-
ii'l vy m tou vsi' je jUh byl n
dotténý poíft I# by jtotk neby
lí mohli odříct řifmorné na úídl
ííav Uoleornb a vítsíny sáro
výl-f bft iéatft!ij
— Minulý álk odbýánt byli
scbSze občan! v 0'N'eíl svolaná ts
úíelsm ořg4řsiovénf zivolnovacího
okrpkti 1'řítomni bylí dsUgáti s
okrwft Holt lírown a Hock Vlíchní
přítomní shodovali tom aby byl
okrsek zlo!cn a úrodné oozemkv
9 0
pdto řťky Klkhorn aby byly závod
nřny lslanovcn výbor k sestaveni
Žádostí kominařftm těchto tři oferesa
a svolání společné schfite za účelem
Mtanovení hraoio okresa a předlože
ní návrhu na vydénl dluhopisa voli
čAiu okresA k odhlasováni
— V pátek večer dne 24 května
odbývána bude v operní síni v Ilum-
boldi slavnost na zakončení letošní
ho školního běhu humboldtské vyšší
ško'y při kteréžto příležitosti badoa
studentům a studentkám jenž stadia
svá skončili udíleny diplomy Mezi
graduovanými jsou následující česká
jména: Hftžena J Nováková Ludvík
Přemysl Skalák a Stanley Kramář
Na školní radé zasedá též krajan pan
JWlíoustk jenž jest zároveň ta-
jemníkem rady K Blavnosti byl
připraven bohatý program
— Dovolujeme si upozorniti naše
rolníky a pěstovatele koní na oznám
ku slWf Wm Burgeae sestávajícího
z čistokrevných Shire konfnalezajícf
se na jiném místě t 1 Wm Burgess
byl prvním jenž koné druhu toho ve
Wilber pěstoval a jelikož krajané
naši věnují dobytku neobyčejnou
péči a zachází s ním mírné je město
Wilber a okolí známé pro chov dob
rých koní Podobně stalo by se i v
finých českých osadách kde by se
jím podobná péče věnovala Koně
ve stádě tomto jou nejlepší svého
druhu a budou prodány téměř za
nabídku kupujícího Všude kde více
Čechft jest uazeno a kde dosud ne
mají příležitost nabýti služeb Shire
hřebce měli by si takového vespolek
zaopatriti 45-3ra
CBPOftÁDÁ
Jednota Českých Dam
v Crete Nel
v pátek dne 31 května 1895
T Sokolsko hínf
Začátek v 8 hodin večer
f'0 jíriínt pregntaii
rJ7nncóiií zíilmvfi
Vštupni: Pín 60e dáma iSe dílky 15e
S úctou zve vínem
FRANK CUBA
čzflit pal víle
SCHUYLER - - - NEB
Zttopn]" pH leh nadsok pi]li(a] ptoll
bal -UixUtUTllilch tpoMaMtl ll)
f
f '
í
k-
f
aw
ti J
i - v
1-'
t n
16 and Farnam St Omaha Neb
bo zločinu
Kearney pod předsednictvím J U u ntM