Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 22, 1895, Weekly Edtions, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    14
POKROK ZÁI'A
— 7a Mojf lidé íJoémmJ nvymř
lí nUMlfi m v txitn rn n
ktrý 1 f mř#( n-lm na resté do
H IVií Minty m n-UtlI aby po
ťfh tlniin hrjilr ml
hlrll Matni J u ab ttdrky JU
ftflřy y v l„„4 fni i
OHŇOSTROJE!
Jflt tri tluc tn tl 1 I lk rrl "Kk(i aifL"
van vM frafr lni" V# lyř my I Z dM)ihy MulmilUnofy oku
llá lili 11 A i á I A i Ú
t pvutrtL ifi In nil# imt iaraA I rm KéIki íéH S%ttitm$ vm IhIiiIaí #lt tAHA fíi#ii #Ki#tf#f{ i li 1 7 w I
íowtn tti roi i ffOfnafijr au námi!
fto-MDŽ hloupí Jiíif fin
JMrn triti lltfm nfml konaní fa
H my f IMf wardí j-hn fy
J-hl o-fíií %U Hinřrti tnu íná-
ju itul 4 fjřfn# no iirái) y icivřl I n pa'iovň(k'i Unf htll}w:„ i '' Mmftlt iř (ilt njdnj# bfi' by ttMtíM J
_lV ' ri:'" ""mff' : "r mA lo k c4tt" Amhi Vili ikibM( ' '
k 4b 1 fkám fit Vai ik4ikt
tt křlřiy ílftďlinti tri fiiltilf í Mk iKifiřpiid frnftih4 II L
kti-ří Jko my vydíli d at Ví l4k tU Hm r tnut nUr
KEloctto naóo oonv:
r rř"'ř wřavy "inftníj a' tfn ft#vřltí IV
I 7 f ffhftoiffoj! f lo fft potiin „„„ „
Z
Za
Za
' m upl ili (' #miri pir)'arryftoi ri j
'IfnUltim 'Jikfm nijakým dnutl f lo přotr(ářií
liřI (iiftiti ti í ti I kAf ini '
1 9 f I " f f J f J
M " " 9lt
mm i 141
M I I t r M I I I I H i f ' # I I M I I 1 11
i tm mu tě J
Za
fnot f-ifinrprn fřVtím nimi ku
ft'" k-tky hráli J M čemt
fxk uho-ínrotl lovi jk
pH třJpfif itt kot-k n% hoř
řísla Iiřiřř)řin fjr ohnUctl bulou
iU ílnwaři byl řířfcřm Tom Sem
Vsadil n ♦ P při oU mM~n
A~Í ' lo nrKk4l &ka
bU f říjit H I Mdbwifi
kostky třl-nul iol eíiin#et J#m
dtacrt ?~a itiiín ll !„♦ r„ j
kdyl idaineo i soti íruh#m i něj
biilííro rOm řjohU imi zmiisli
přiilo mu na mlI ljr y tom rtřj
ký lvin II hýti rti ilil proto rPln
lkal v policii mnktml ] „
mn jeStě vysmáli í takoý s3
řý sport ii Jkéhrt se vydával
ani tolik neví la při trhu tří kouk
ciai nahoře a dole vidy dohromady
31 dálí musí
— A r polovici týJn zmizel la
jemním způsobem t místi ftaáebo
tabní lékař KU in A Jakman
toprvé koncem týdne ukázalo e U
do Kansas City odebral a i od
chod jeho nebyl dobrovolným nýbrž
íe učinil tak out řol nitlakrm
ouwlfl kteří mu dťbtem a ott
ním vyhrožovali Jackman UMten
byl v Omate po dloubou řalu let a
mél velmi výnosnou frakci a ! do
min týdne považován byl asagentle
mana v kaldém ohledá a teprvé v
posledních dnech ukázalo ne le byl
vlantně vlkem v rouše beránčím
Med tttni jel k cřma ne tuby v
posledních dnch přišli naléiala ne
i 13ieta dceruška Lew Leybo v6
ži kteréž neatoadní ai počínal a i o
inásilDřoí ae pokanil Jakmile bou
aedi doktora o tom ae dotvt-deli
vyslali ihned k oba tříčlenný ?ý
bor kterýž se vší lonoti mu m-nL
mil že povří ideji! ma nesvědčí a
že s ohledem na vlastní adravf jiné
pole pro podobnost avou vyhledati by
~ri t ii - -
iuei jv oajezau t města dali ma 6
hodin čanu a pan doktor když vidci
ze minono jet do do opravdy nevá
hal a ipakovav ai nvflj kufřídek a
nejbližřím vlakem t měta ujed při
eerož i a rodinou rotloučiti m opo
menul — Nakládárna Swift & Co i So
Omahy má aaHe jil novou Žalobu na
11 i „_
imurauu na itrxu a sice Žalována jenl
íienry aictvenurym na obnos $25000
iy iparinai 27 prosince 1803 otvo
rem eievátorovým t výšky třetího
poHcnoíJi do přUemku při cemž na
neno jesto voílk a masem 250 Ib
vážíoípadnulpři cemž obé nohy na
irecn raptech mu zlomeny a i jioak
ponmozaea tak 2e prý nyní více též
ké práce kterouž dosud živobytí ni
vydělával schopen není Jelikož
nentěsti zaviněno bylo nedbakwtí
epolečnmti myslí žalující že by mu
na rány jcdio náplaťv podobé 25 tia
coven priioziu mela
— Koncem min tíd
4 - — — v yu r-
▼ána byla společnost nouth-mažnké
vodárny a kapitálem 11000000 kte-
Jj -AD íyuuumrove rozdílen
et Společnost vstoupí y život
akmile polovina základního kanitá-
In Jntnnd j - i Tri "
jvv jii3?nimi podíl-
iiJorporaiory piou omažšti
tím N(k b i lirl „ 14 InIk t
uU H''1' "J'-I klihjl J- "V ffiar4 nhr„Un M((li
fa ntrtfá w frfi
iHI-'"!! "Il Itrinil tlít íiJíiril fj
I""1 M třn ř !" J-n il k h4m htnký „! M
ťnkráfe kItf hit
7 _ # riv jíff iMrniu t "t-nu mol ly (til ! ilfl f
ItiUtf h MkJÍ ÍUnrí ktří hf- K'n'ňA přrř jP htP„ tl
fciř t tt i I
riMITiM ftioit H tt III UMU
W1' " l4ltftím Ifkf m "1'An J-tky (+1W Tak4 ťlr hM
„ rf j„ Hoiiirn niřn rxij ovií-i jm g v u rlnílj tiMtf
tařfho?io Hfti'f Mbf m li J-mn řát0Uťyf Jn fípka tak
kraj Mbiyl jkfmkolíy f4 }rnftuj tm ljn ftl 4MD# fcij
jm ly jaiyhrm v avrchované raloti rdym avým iřf(írti todóbal #
""' "" 'r prornuvíi tpfi# upnntht Jt nt Kob Uro
jykHn matkfm frf pUoa- rý vftj lind Taká mmH ]„
M h ly! v cizin ttlhntm ty u 1 pMIitot fV im fttiti
iaky !a l# ktorými mitka aotrr Jako ml íý )„ h rxljrl tkýml
k nám v mlilf hovořili zdia n4m ípanřUm kotonftm kfrí byl y
ljmt omladli zalMi™ rřtyb„ Karlových Vam h do iW I t od
Urotft4 ín4 lí "dumái tud dotal a ním ří jlné vťrt
tritii AtMii 1111a 11 x mi nnifd 1 ku fii it itiw if„ i - i
rí auta ftknhv ki£t
' - 1 '""'' nnei -iioi#i Jfoma"
nfra prodloužit co pejvío tn blahý Do íeh ai nnavítá ani yf„rava
okamžik iiiniii:ii i„ iliI ! "
i-— - j 111117 ua rwiopíMioa vstává ním mi #
pohnula AloťWhy rád vidí po
Cwha nalezli bychom nad 1 kdy- nimi promluví
lijcfiorn ít aívernl tořné hrrm t! k I A bite l#Iniř
- rviiv %„frT41í lllllini
bo na nejvyiíí horu vykoupili a neii když j#ro jidi a Havany do
Pnnltl t I VI
m-i:H vcv piVO li mOIOft I I OfZU pí) oJj ]U (0
iocela kdybychom do mříco přiiii jKraui kivrý jil 20 It t Jezdí do Co ta
" "7 nam znélo vutřlc Hiky a ani jedním Čechem dosud
1 unovó jmou také Cešif Jak mne frý m nešel ai ne mnou
tft Vrátil jem m zdravější vend
V tom amyslu vyslovil #e alepofi douno J("át8 vepomínati budu na
cbvalnS známý náš krajan proí Dr ce"u voj' ty kránnó tropickó
Karel Uerk z ÍU 174 Kugenie ulice kr'J' J7 roztomilé skupiny IndiánQ
v Chicagu vrátiv no no dvoamřufřnt na tAPM týkft idantáie a co hlvt
zábavné centé a Mvzika a ostrova P° n4 ta fdoat i zajiskření očí kdvž
1 1
zemi aelkal a
lll)l
a ěě a a
I ni 1 r
a pí
lft# f 41
pravit l atiny (blanka I rartrl d
Ha iMiJLtinf f llami (lillkl
pokylt)mf přimřnft ř4Jk
j - „ t 1 1
Z
í É É í
ti f
roltM# ll aaml tolik djdřal atolu # nltMl p-níi řf l
4)ftfii til I mIm hltím !: il _ l nt_ 11 t : J
— mínili i""i7) tinywwj rraat l
f afffiftv (btafika 1 r rildt#ifV
ibíirí ihříř„ n(4 n r4 y i4dtC'
rfiřtík bltNfh 1 # tlí řdJrdf)4lfY
poyirw přiměno HkMi Ndkíá l#jtif Vu n rny C
řiponM b objKdftali v b#dni ťHnmttmh t Uliti mÚ J
#4oUnl n 1 nf tmda poidA ni
fiman mn iriini wiirf rrf traiii rfeai uí
nalily obliby a eo dan tu takáiky ivříialfj mUyl t„ mí A k
"1 dobrd zbo) Jda IkupnlkAm k ďihu 1% íptMm J4ffP V
pídí odbr Iíd4 drof Mi 11ry JMOU dbrá -Zknt l '
komji# porivrtji rh prnj j ' V
té
Kuby Dr Deek vydal e na centu
1 března t r Mai ntmfrmn 1
'fMivuv viy
Mexika nezdržoval ae na ceatě nikde
pouze v San Franciico dríi
kolik dní ja hostem bratří KnrhlA
n Uii! t 11 -
uiBiiun 1 o uraiKcm po
bytu odejel Dr Beck akrze El Pao iná ~
do City of Mexico a tam svému nef
většímu podivení setkal m krajanem íouí'v
tam uedlím Bv to Frant K-V I1 ™-AnR
muž
možný
Mexika v družinfi knížete Maxmí
liána napotomního cfoaře mexického
r 1864 II nřllfiJ cAalal A „1 1
--v punieu !
ního okamžiku když týž od repu- $
onsana u ijueretaro byl zastřelen
r_ 1
1 u umru KDueie vio mu ztMav v-w„- _
I nwtmiuKi "UTKll
ha VJU vrftUl e UO ítró vhi
neba zfltat Kaska ani 8 Evrnnan
' '
"iit tnuiiiiii ti
4 f
# ♦ #
'-rlovln
{ílřtl IIMMUIM MltitlMMIMM
ílu4
Hořoviřk
Kmínka dvojitá
Aníi(lt4tJJ(#j(t(j)
Hontopšín
AUI
: -""" ' 1 1
jalovcová
ablovková
ivpsiková
Viífmvk
U#k4 hořká Dra Kodýma
runavorcová
Itebícková
iř„ti
liitmilll
Hořké vfrm
Hořké víno Treinerovó
Větrová
1'omeranéová !!!!!!!
oiosrauor
1
1 uno o v neb Arvn
JiU4'Vli
Slivovice
Hulán
MMMMIMHMMMH
#
####
t
#
MIMtlIiiniiiMiM
tiMMllm
ji4em ae v daleké
Cechy
"Taky Cech?"
"Tak v
y — — ííu'tt"
Cech vnade má své brairv Brandy
když i v cizinfi ae k původu avému řurl°řn :
zná I íl?ur Mb
lilackbcrry
n„ 1 t
I OUJIVai lnem v trÁ 1 „_: I Itnnolramr
usedlým Byl to Frant Kaska Ko'ni'1 hamburské prsní Jamaica lium
i 60letý Mvobodný a velíce á- eProUf neduhům a nej Hum Punch
ný Pochází 'La il L-PťrtL Tt!ťdltt'rn' ~ F't Zarn 8 Arao Punch
ny locházf zIlznéapřiHeldo htate St New York Víno Catawba
:tka v družné knížete Maxmi- Víno PnW
VILÍMKŮV
ttipi)
Po"zc m on tu
Ediofí
Víno Port
Víno řervené
Líh (spiritus)
Ocet mostový
ucei vinný
a
CÍ II
fialou Halon
J
!
110 176
175 300
110 165
150 175
i
140 1R5
ta
160J 200
[ !
150 2W)
1
135
150 200
175 200
160 175
175 S00
#
r
135 176
140 175
200 300
125 150
176 200
250
140 175
160 200
175 200
05ct 75ct
100 125
100 150
lOct ' J2ot
lOct Í2ct
lahví t
460
S0
50
8 601
850
50!
H50
n 60'
60!
60
860!
i
22i!
2 SO
200
225
200
200
2 CO
300
400
200
225
276
200
225
225
100
17
200
300
7ti
Matete ni vybrat po jedné láhvi do bednv tnt án rn
(Octa prfimřrnfi 50 galona v audu) Za uoudky čítárno tovární
cel }
50 J
yw prumerno ou gaiona v audu) a uoudky čítárno tovární
a platí m při objednávce Za 2 neb 3 galonový soudek 40c za 4gal
- vy Mime „eco výlisků Vilímlm rrll i„ i„z-f i
F'ia ae mu tak že postupem doby Humoristického k'Un1ii " au AUUruill 1
aul ae a nřho veliký boháč Nema 803 obsahujícího přes 100 stránek J í hbr 24 cenlfl I doutníkový libra 21 cent'
nouinJKy (100 y bedničce)
' i
lOcentové nejlepsí $4711
linuta 21
Toby vttečné
The General Supply Company
[První Česká Obstiravatelská Společnost!
774-776 W 12ih St Boulevard Chicago fit
„ v„ y cjr uuiibc íxema- """""ujicino pres 100 stránek
je žádné rodiny vénoval nenft n h'"noru a vtipu a nesčetnými vr-
_ nlirisnfiK L-_z_ - y
razné ucele Jeho sb rka minnf MT" muinim celo
: t siranirovym obrazem hLUiiií I WťC"MJV' uoore fi25
uwaru siayo JTaby" které pošleme komu I iPi 150
a Jbo opál znám jest po celém Me- koliy za 15 centů v penozích neb fcftf nejlepsí 175
xika Svého času chtěla jej od nřho k&cb- Py Západu
" a — j w ' v- iv ua ni c
xiku Svého času chtěla !{ ml nílm
L r I I - I 1
—
kájej neprodal Zajímavý jsou před
móty Maximiliaoovy které buď dn~
stal od něho darem
koupil Má no Mazimil
- - '
dýky hodinky nádobí sedla ba i
poslední básničku voriinn4!
jan Kaska byl velice potěšen U ví-
Užívejte Trineroyo
líkařl Oílporníená
HOŘKÉ VÍNO
aierej lze dostaň u velkoob-
cnoini ijkí-rnl firmy
MAX KIRCHMAN obchodvedoucť
ROZEMLETÉ si sami kosti
I V _ mouku ku ku Hel t
r~ r """"= l- rhrulní iv„ I
dél za 20 et zase Čecha a na nniL 1 urrn7 _T li m ~x t iTT
doktoron iui LOUIS SifiVftrc Qnnn T níra mok
tihn iiivi !t_x l _ _ i i n i au rih cli i "
rjuluo irre y ceiem mc- ™ lu- I boi Cl
atě Mexiku bvlo k dost 4nf I ÍWimi it I Hm
Noté obleky zdarma
"Nových obleků můžeme vždy na
wjn ujr iiamima yefl anu Ly-
řovatelka časopisu Ladiea Joornal
Tyto spolehlivé barvy ošetřily
(uuwuu peuťs a uopomoniy mnohé
uaiun s prunfiuii ooieao pri matem
vydání Jsou výtečné obarví jakou
koliy barvo a jaoo loadné k poožití
atě Mexiku bylo k dostání
A při chntném pivečko se
rozpovídal
Má OŽ dost! KOfmkfk altLft
r — — j -m n a via va m
chce e na hfen rnk vrLiUl a~ i-u
Sbírky avé dá prý buď vídeňskému
nebo českému musea n nt
— - aa
vřele radil Kaakovi aby STÍ vlasti
nezapomínal a abírky avé daroval
in(lnn T4~Sm
# jm Trlner bUrht 1-dBui
10a HTM cfkánn Km J 1
ClrkaliH cAponUiA idarmt
vr IUIOH BBOfl EMton p
UIkit
VlMtltt
en - o
tiH iediný český hostinec
piri wm ! hn i _ -
i ™ ?m van
ik l fM liti ( poflnlL Mni
že tak oČiní náklí vtrWf "ni piw
j - první mtijr
m M M au TI
u-TOuia neaierym Jeňo podmlokám
Mkféroo 0 ta konečné slíbil S J' &U$£Z
nrnl K ' Pir
V LINCOLN NKBR
pmU kalil ehrapirtu katarrha biians
pwt tm Bmorn pile cn a
y Xa prírj rr Wh kkárnáf h j
Proti zářně berte
SoTProvy pilulky t ro [A(ra
' vía trKT? Mokr í mtaft Uhorlar aU kUl 4
tsc
Itolestl hlary
nervosnosf horkf boleatt
▼ovd Jiíté a rychle vyléčí
ner-
v-a OK:o „ Uaf rtUvt -hl ř4k í
t