Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 03, 1895, Weekly Edtions, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    M
4-I'OKKOK ZA I 'A 1)1 1
1
1
-i
z Českých vlasti
Politováni bodř- rt'l stať
J1# iprávy 'Ml Nif ! AtM
M itřlfofř Mlftifl V 7 lííř h
Tam byla J4 KrantUk tbká
"ib-tá Ihrakt ltn i f'Mjf
Í skřhM 6 fy MM4H nf tt d 4
$utf mink tkiiM itih
(f t f r rfprij jil kin
(blil Vrtrlitl iMíli f rm h Til
při lom ři4M víftť vytťM
if'4til mtít'ii iAifii
bovk r r( chytla ikn "k
áofírh 11 l stáícM #l V ) ř'i
lova smyalt v t! řfi#rn h i iitřjíit
d# M Aftfř k 9 bod ř4fui svíhu
i llban Mn-hti
Mm Ui l'fMMjr Iři mil dílky i
m U Mjtflf f Itá al 4 fkV fMfky
ř(f 4(f ti rjffJ sirkami MpáJily
!4'n' ihj'řf i o#t'l ktafá
lk(t-i fili K li! nutká m n
lltMilll M Vrátili ftlf tftii
koiifVflf Prplnlftrxt Df wwM! tli
Iří ibtky i#njř VaWhny pokuty
I opravit! j k Mml byly řfisrrié
thttny — rfík Jí H"řák
vrátiv # J AnnM k 9 bdifA řtil
sluhy fl i!i' kttj t'T
taeriřářtJfcl
! r4 l i bytu stfit uirm Mfitaěh
1 i ii NlSnHtO fSlll iftf HMř-fI I
mtki l' Mfřy ]#Iií yjf'Í tť
Iikmíl ! #ltí#l U hhi t ní h
lima ffml 4rni tj-ŠoMik nítř N b%Ut tH'kn
nnbfmrMtjfrtra ň{Mjmr4 ti m%Ul jtk„ j o4 tMřy t it#
minky Ttk f)mt u lírb k 11 inv(f4 jf'{ É Ut„ JHj
t nl li rl}lt fn# ffi# 24 nř ((„n Jtj(i !SjM řtfUnímtt
vUkfm ilrábj Hkrnt{ii4 JU t fulnfmi MkM j lr TtuMotl
Smfkíi ! Atfní#řk ntW ! „j! # P „(blni nm4hnf
Olnmooe TvnťivUk toíil lo §iri jfjfíu K #ml mtk lm
Wřk fi#'loji byt iyán nlKm JBj(t(t#rt vAkr4 kay ♦ikHiti
dřftf 1 dojl 4 Uníota UMU (kí Miriillor4kooa byly mrnj
díjotie i4hy# otřely !k4 Viky tři wby otrávily vlfvh4
f4j Um fiik'ipr4 tu mírou 1 ftim t-lycft kimfP MrU Ilur4k't
Mtily m M Uk f-rá# njlijivl y ItmeliU unikáni trpU
uroftily mti UUI jďla ť##tqjlcl ut4Tr{ (íit Urm tlotvyku roura
roaili tti i 5 Ikou rd ty hmn(cb ulrbauilm íoupkikrm
bittnl by ik ]o snlcb i4!t byli uk j „y jgj t „Itoici m
doprTci Vlak mohl trj rf druhího Dbrralíly
rin byti vyUfD do l'n' dK af wlíiíW _ „
Pr"en- t Uob linía u 1'írdubio: V tlliké
Laciná tLiuttitty H ni-U dootolky obci Nerado odebrala # 31 února
aic nepadají aak 'n hranících déioice Mari Kmentovi ni iiiviiřvu
naif milé vlantí ffjmt-na na bráni ke utahřkýoi manielňm Formínko
cích aankýcb aocaitté iw ulanc 1 vjm bydlícím ▼ roaléra domku ai
objeví vřl( zásoba doutníků klerá uprou! řed olx Dvéře obydli jejich
"nenálťíi nikomu'1 Z pravidla bývá naíla pvnč tarasené t neujohouo
opodál vlak fioan£[f atrážolk aá- ladného dovolati nahlédla oknem
trak vyavétll pak zpfiobera velmi polotamrtlým dovnitř avěmice napl-
phroieným V Hohridotffi u Cviko- nf nó kouřem pro který nebylo mol
ta ku př před několika dny objevila no předměty v jicbo oe nalézající
ae na nádrall žena ne aavazadlem roaeanatí Zlou předtuchou puzena
která odebrala ae poněvadž v cekár- svolala okolní občany kteří násilně
né třetí třídy zdálo ne jí býtí příliS otevřeli dvéře riaíel trakám jejich
mnoho Hdf do čekárny drubé třídy objevilo e hroané divadlo: Na poste
kde položila ranec na lavici a tou- li leželi manželé Formánkovi jako
žebně očekávala přtjetd vlaku kte mrtvoly vedle nich na drubé posteli
rým měla odjeti Avšak cvikoveký ležela mrtvola lCleté jejich schován
komirař finanční ftr&že pán který ky Terezie Hájkovy t Přelouče Jak
patrně obdařen ja zrakem jakým ve bylo zjiňtěno ulehli manželé For
známé pohádce hooonil ae "DyHtro mánkovi 18 února i ne svou xchovan
zraký" pojal jakéi podezřeni proti kou která přišla je toho dne naviti
nevinnému ranci 1'ontacilo že Sel viti hodlajíc nánledojíclho dne
nékolikráte kolem a bytře pohlédl vstoupili do služby Před ulehnutím
naft aby ranec — osiřel Poněvadž v chatrných kamnech zatopili dřívím
pak nebylo lze zjUtiti majetek po a kouř z kamen záhy naplnil svétnici
drobil finančník zaazadlo prohlídce tak že všecky tři osoby zadusil
a - ejhle l Kokou zkuřenou vyňal ScbeorulJa ve vozt idtznibdm
I jeno nura muotwi ueunc y L„ka klerý do Brnt v ueM
zemských doutníka lež ovsem iLned n rm n Vi!„i
aabaveny Komu tak náhle přešla na„en T kup ó prvnI lřI(ly ceHtojIcI
cnur ae zuřeni neuyo jsicno bef v5domt ktery ?fik doMaJ by
Chléb ndi vtzdfjli Pan Josef naživu Byl dopraven do ne
Nepraš pekařek ý mistr v Radlicích mocníce kdež dopoledne ekonal
pozoroval téměř každodenně že mu Poznán v něm továrník nábytku
při rozvážení chleba někdo z vozu Bohdan Feeg který v Brně měl čet
krade pecny Dlouho nemohl býtí ňó funkce a těšil se známosti zejmé
pachatel vypátrán a když le mu na v kruzích živnostenských Bylo
vlaatně jí na stopu přišlo celá obec zjištěno že dopuvtil se sebevraždy
ae divila Marie L kterou na potká- pro zpronevěru které se dopustí
ní všichni v obci uctivě zdravili na jako místopředseda pohřebního spo!
jednou ae octla v podezření le chle- ku "Maria Hilf' ve Vídni který má
ba a vozu krade Z vážené panicky v Brně filiálku Den před tím byl
rlodřjka ! Vyskytli se lidé kteří na ve Vídni na schůzi výboru toboto
to jed chtěli vžiti že viděli kterak spolku Dle doslechu byl na schůzi
poblíže pekařského vozu vyprašovala té zjištěn schodek 20000 zl Byl
hadry a v doměnf že jí nikdo nepo konstatováno že Feeg sumu ta z pro
zoru je obratně jeden pícen vzala do nevěřil Nalezen u něho také list
hadru zaobalila a klidně domů šla svědčící jeho prlbozným ve kterém
Marie L studem nejraději by se to doznává dokládaje že peníze ty
byla propadla UŽ se před ní neuklá- prohrál na bune
nělw klobouny a čepice blav nesni Zbůjník Vincenc German 30tý
mali ta to ale každý na ni ukazoval mijitei 08edlo4ti a nádenník v Pod o-
mm
aotva ze prea prán aomu ivcďo vy- if u jjj delší dobo v nepřátelství
kročtla A k tomu ke všemu ještě
dostala obeslání k okresnímu sondu
oa Smíchově kde se měla zodpoví
dat s přestupku krádeže Proti třem
nimi skli fVot d krv iM '"
Myl diyt(M !m?aM-vsMhv
onk rnsttfílt t n-lpř vyl4nl
iliujnffc rtl flřoí'vil J I'řtř-
Itný !ř4lmk ik jj ř lvs II M p
liwjnl Iř4íni l l'ftkři k U mu
pMfoisný Mhřibf4l ř4y rs'l
yl ďil4n d vsiby fk f #n f m k'-
níWtl n Vin dtr
tnuv rit M'fv4 p-ř4 !li #M
t t i A'p4řti I #' ř liti K
rnmlr řii#I (tk Jilý koliniř m
pftlkř jik(ml lkli Ct
aoií Pffťl si k pířlnili
is dřis byt 'hlm On Ir4'j
a i a # i
! řU rím křf a j Mhl
A + t á
mti V f y lft# II finf !yi
tlio4n v A('4mov4 jiiá Fin-
k'v4 kt#r4 Mannvíl m pbřbřI
(f#iiř &) st Piln trpi]plt t
h(iinl ptn ťibli vA l4'fl
íd pM-l pil Khlsdtli Id řj#
ikik svým nU! tumun a
On Ir4('ek prfl li splti La
káók kt#rý h ani rk tipJttt
rif il ka sí (xdeíníkii: "1'ftjfl
t m a ji Ital
mi noit' npowma ]" pait n
má obyřřjtiý "ih4kM Oba pak
vyált ven Iiik4ik vrhl na On
iráíka a j lntoa ranou d srdce na
mířenou ho skolil On lrák vol
"vím 1 ji to ty Iukáíku'
mrtev kb"l na ztm Vrahové dali
s psk na utík ale byli u h Mika
před Uorovcera pronásledujícími js
lidmi 1'oUrn'iii a 'lu!ktm k soudu
do Jihlavy odvsdeni
Sturmhc — Čeledín Josef Jíra
zaměstnaný u rolníka Tomsy ve Své
pravicích byl pro nsuslálé opilství
vypovězen ze služby Tím vzkypěl
v Jírovi vztek a v den kdy měl služ
bu opustit zpil s lihovinami i vrá
til se do statku Tam jal se řadit
mlátit podávkami psa a křičel že
vvbíie všecko co le íivé Toma
4 '
hleděl zběsilcu uchlácholit mmil
všsk uprchnout poněvsdl Jíra i na
něho vidle napřáhl Útočník pro
následoval jej až do stáje a tam
udeřil rolníka tak prudce do hlavy
že tenio v bezvědomí klesl Neurva
leo se pak obořil na synsi Tomsy
jenž přispíšil ochránit otce mladší
ho Toman stihl týž osud jako prvou
oběC zuřivého čeledína Jíra udeřil
jej do hlavy ostřím motyky a pak
pokládaje se v celém hospodářství
za neobmezeného pána žádal dceru
Tomsy aby mu dala jist Postraše
né děvče vyběhlo ven a svolalo lidi
kteří poslali ihned do Horních Po
černic na četnickou stanici Závod
čí Mazal zatkl zběsilce jenž byl pak
spoután a dodán trestnímu soudu v
Praze
-—
- Jarním Imíoiii
pi'o vúootmy 1 D l C
nopoříicllcy lí li u L
jater a žaludku
j#f S jlřl l lVljl Jl
líumhiirgtir Trolcn
m 1 1
Jí
A VIJItV
J4 ( fa tf
koíitblnoian (dtorÁfftl
r lht
t IM fl( í ttH i V M-li#
(! H tUD lhA" ilt fl
iwhiid) tKtfn I (! "t ť'
Hi V Blmilitt (nnii I twjiil
vf- AVERÍ PLANTtR CO
m jlté t kMmkMti iMltt ksnM I MJř M Ifmmnu lt
A ll(t m „ „ T
ZAVODŇOVANÉ FARMY - $1000
Z tlfee farem v Jlho-vchodním KniiHasu
O IKO akreth kaldá prodáváme obmezený počet zaopatřených samo
statnou a trvalou isvcxlAovacI soustavou dtat-čnou na 10 akrft na kaldé
farmě (Vna za kterou rodávám tyto 160ti akrové farmy obnáil tolik
co by stála soustava zavodňovad a těch 10 akro Nlll koupíte farmu
prohledněte si tyto ZflAsátnf iNMlmdikj pro íhuiIjt
Navštivte nás aneb nám dopistw pro pudrobnosti
The Hyndlfat Und ud Irrlgatlon Corporation
It-wm 413 New Knland Life Illljc Dth snd WysmlotU Hu KansasCHyMo
Xtrntíto lA příle&ltoHti
k nabytí úrtxly jentll ncrozmélníte letos půda
tbsmr Knooni-
Orbs ijolnl pMy zJlu v4m troAu krty lcky osutnt
mthlv u nnotrciirtiT Bílenu t r liliím
tuto ortiu nutnou klcíio pfd tirosoulllo
Mi f Je h)liii Mnoho roloikft bude mfil
tiiil nmidnlnu v r 1 snb mHtl hlmlrm v
r -v j — „Jt
koupit I ts tcntflobnoi nejlro „ ~
Iron Kíikt letí nciletól lmZti£u
Na prodnj u Jodnoho obcbolulks v kafclém tnít 1'líto sl pni llhmtronolrkuliř
Předčil vše dosavádní
Žádní Jiný ottorávRÍ nwl'pM 'kéio UndícIiu v
prvé wMiit Jako tento 1'roditio Jej lémtt
UOIIOO v rocelWU
r tíMtto rok budo prodt l Jtí ivtUm O H I) J)t
judnoiluto nillM'"ii ob)í JnýiM oboráM-in do
nud noni lidných nilMiiloblIelft ťrodkvá ihi
uhnl Na tirodtJ u Jednoho obchodník v knAdoin
mHlř 1'rolikdníio Hl ti j neíll koupíte lilií
ixipilta nám o lllutrovny clrkulá
Krer Tám řekne je-ll nečistá
poznáte to na všeobecném stavu zdra
ví Na místo síly nastane slabost
kůe jindy čistá dostane skvrny a jiné
vyrážky Před více než 110 lety složen
byl z kořínků rostlin prostředek který
dosud nebyl ničím dostižen Lr
Petra HOIiOKO On čisti dává nový
život ale neopiji Ne lékárnici nýbrž
Jedině místní jednatelé pro HOUOKO
Jej prodávají Pište: Dr Peter Fa
hrney Chicago III
Kdo chce mlti léky nejlepíf at
kounf lékv Severovv Chraňte se
— r- t —
lék A padělaných!
avědkům kteří náholou a oken se
dívali bylo marné její zapírání a
proto uznána vinnou a odsouzena
se tvoji sousedkou a majitelkou doma
Marií Stranákovoa V pondělí od
poledne 25 února dostal se opětné
ní do hádky a rozzuřil ae tou měrou
že sebral kde který kámen a bombar
doval okna jejího domku v němž
rozbil 23 tabulí při čemž ti střepi
ctu
1 a JS
Pravé americké
VitřlImíU toto po'
tUUl Bia S pl' MmU
drMoa m By vím po
IUa ZDABUA k pro-
bládaod Bfjtrl m}4l
mi rafMMrkk4 bodla
ky kdy m oo UU
blnl is HK
tlf— á srafa if
trJka —nt—i um t
Mt ryajl )k tls4
gUtá kndlaky pfiítm
ui po 140 Pr-hlidíu
I ]m na rt rpiil 6řm
dovo a J-MI utniin
la vhoduá gapUins
17 JO aneb n to ímiUňe
a oMi-duárkoU 4H v
kolkách pro PU fk-
rintnl f I w HV poiia-nf min-n ""7" 17
L!] UiMilt IIZLIAHMA iKliN
PkťT 4 Unit 11W# aUCAUO
( t l ZDAKMA iKliNV
IIOKINKr ZDAKMA kdjl JH h an-b
wru ví i
tr
tb4'Jx9)
DEERE & CO Moline Hlt
Spolts Hitéhcock & Olnoy
206 Exchange Haildinp 2hé poschodí
Union Stock Yards So Omaha Neb
Koniisionári ku prodeji živého dobytka
LEW SřILTS
Huoh niTonoooK
C A CitnwiLt kaiir
D B Olnit
H-Tl6C6m
1 DŘÍVÍ
THE UNION LUMBER CO Winona Minn
prodává aUVttbnl dMU a zaujlá Jo pf mo famierftm fn-b }nf m
kupcAni ca hotové Klrma tato in nli íl k trualu 'Ail!t nám
rtiKiíty k odhadnuti MMMm koupili dHvl tak laolno Jako Ja
koupi obchodník oil nřjájn kupujeta a uMstHte takto uílH-k Jomu
plynouc) ZmiBie ae o na-m linu U-TlBrl
ObJodoáky dílieí m v luíi anglické
ilambursko-Amei akciová paropl spol
Vo parolodích expreanlch nejrychlejšl Jízda přes moře za pět dní 21 hod
N-w Yorku Z Hamburku
do Hamburku: do New Yorku:
118 00 111500
11600 11250
11700
iiaoo '
Po parolodích expressních
Po parolodích pravidelných
Po parolodích Un'or linie I100
Po parolodích IUltlmorské linie 11300
Ohledně přeplavu hlaaU) se u
HAJUBURG AMERICAN LINE
ti Broadwar
NEW YORK
toaartJal ifUuvay
svataiaoatl
125 iASalle 8t
CIIICAfiO